Програма за развитие на селските райони 2014-2020 европейски земеделски фонд за развитие на селските райониДата05.03.2018
Размер34.65 Kb.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

6800, Момчилград

ул. „26-ти декември“ № 12

тел.: 03631 7854; факс 03631 7849

e-mail: obshtina@mg.link.bg


MOMCHILGRAD MUNICIPALITY

6800, Momchilgrad

”26-th of December” str. № 12

tel.: 03631 7854; fax.: 03631 7849http://momchilgrad.bg
ОБЯВА

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с инвестиционния интерес на община Момчилград за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“, е необходимо на основание чл.29, ал.15 от Наредбата № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, издадена от министъра на МЗХ (наричана за краткост Наредба № 12/2016 г. на МЗХ), общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

С оглед на това обстоятелство и на основание чл.29, ал.16 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, следва за нуждите на възложителя да бъдат събрани оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“ на обекти:

1. KRZ2375/ II - 59, Момчилград - Звездел / - мах. Ауста;

2. KRZ3416/ KRZ2375, п.к. II - 59 - мах. Ауста / - Ауста;

3. KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево – Летовник;

4. KRZ2372/ I - 5, Момчилград - Прогрес / - Чуково;

5. KRZ3394/ II - 59, Звездел - Карамфил / - мах. Батковци - мах. Залист - / KRZ2395 /;

6. KRZ2395 / II - 59, Звездел - Карамфил / - Карамфил - Синделци / KRZ1391 /;

7. KRZ2380 / KRZ1370, Груево - Летовник / - Свобода.


  1. за които към настоящата обява е приложена Техническа спецификация с посочени минимални параметри – Приложение № 1 и Приложение № 1-КС.

На основание чл. 29, ал.17 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ офертите на потенциалните оференти в настоящите пазарни консултации по чл.44, ал.1 от ЗОП следва да съдържат:

- Наименование на оферента;

- ЕИК от Търговския регистър към Агенцията по вписванията на оферента;

- Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-малък от 30 календарни дни;

- Дата, подпис и печат на оферента;

- Техническо предложение;

- Ценово предложение без включен ДДС и с включен ДДС.
За спазване на описаното съдържание и форма на офертата, оферентите следва да изпращат офертите си по попълнен образец - Приложение № 2 към настоящата обява.

На основание чл.29, ал.15 във връзка с ал.11 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, възложителят няма да приема оферти:

- от местни лица, които не са вписани в Търговския регистър, а за оферентите - чуждестранни лица, няма да приема от лица, които не представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;

- от оференти на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, които не са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите;

- от оференти, които не са съобразили обемите и видовете СМР съгласно Техническата спецификация на възложителя.

За определяне на оферент, чиято оферта ще бъде възприета като база за определяне на стойността на разхода за СМР като част от бюджета на проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020, възложителят ще издаде решение с включена обосновка за мотивите, обусловили избора му.

Настоящата обява е публикувана на основание чл.44, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.16 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ. Срокът за получаване на офертите е до до 17:00 часа на 27.09.2016 г.
Приложения:


  1. Приложение № 1 - КС;

  2. Образец на Оферта – Приложение № 2.С уважение:
Дата: 16.09.2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............/..П/................

инж. СУНАЙ ХАСАНКМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАДБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница