Програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 2013 създава и финансови предпоставки за задълбочаване на взаимоизгодното сътрудничеството между двете държавиДата13.10.2018
Размер26.76 Kb.
ОБЩИНА СИЛИСТРА


 ул. “Симеон Велики” № 33 (086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43

7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg

ДО


ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от

инж. ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Участие на Община Силистра (Република България) в партньорски проект с Националния съюз на румънските работодатели (Република Румъния) по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Уважаеми господин Председател,
Община Силистра поддържа и развива активни партньорски контакти с общини от Република Румъния. Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 създава и финансови предпоставки за задълбочаване на взаимоизгодното сътрудничеството между двете държави.

Подобряването на енергийната ефективност в промишленото производство е сред приоритетите на Европейския съюз. Понастоящем, политиката на ЕС е да насърчава рационалното използване на енергия и въвеждането на възобновяеми енергийни източници като решение на енергийния проблем пред средните и големи предприятия. Националния съюз на румънските работодатели (Република Румъния) е разработил проект „Подобрения в промишлената енергийна ефективност в трансграничния регион България - Румъния”. Целта на проекта е да се изготви проучване за разхода на енергия в предприятията, както и да се запознаят с възможностите за въвеждане на възобновяеми източници на енергия в двете страни. По този начин промишлените предприятия ще бъдат насърчени да инвестират в енергоспестяващи технологии и да реализират финансови и технически ползи, както и ползи от опазване на околната среда.

Водещият кандидат е румънската организация, а Община Силистра е партньор от България. Финансирането се очаква да бъде получено от Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, и е на обща стойност 1`016`610 (един милион шестнадесет хиляди шестотин и десет) евро. Финансовото участие на Община Силистра е определено на 14`805 (четиринадесет хиляди осемстотин и пет) евро.

Въз основа на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следните


РЕШЕНИЯ:
На основание чл.17, ал.1, т.8 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:


  1. Дава съгласие Община Силистра (Република България) да участва като партньор в проект „Подобрения в промишлената енергийна ефективност и трансграничния регион България - Румъния” по Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, по който кандидат ще бъде Националния съюз на румънските работодатели (Република Румъния).
  1. Дава съгласие Община Силистра да съфинансира проекта в размер на 14`805 (четиринадесет хиляди осемстотин и пет евро).
  1. Определя за представител на Община Силистра по проекта г-жа Евдокия Филиповна Неделчева – главен експерт ”Трансгранично и регионално сътрудничество”
  1. Упълномощава Кмета на Общината да изготви необходимите документи за участието на Община Силистра като партньор в проекта.

Съгласувал

Мл. юрисконсулт:

/Николай Николов/

НБ/НБ Внася:

За Кмет на Община Силистра:

(инж. Веселин Андреев)/На основание Заповед №1541/01.09.2008год./

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница