Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василевастраница2/5
Дата19.07.2018
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5

2. Околна среда, дейности и инсталации

2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района

Един от основните проблеми в района, контролиран от РИОСВ Шумен, е качеството на атмосферния въздух в двата областни центъра – гр.Шумен и гр.Търговище. През 2015 г. АИС Шумен е регистрирала 66 бр. превишения на СДН (50 mg/m3 ) на ФПЧ10, като превишенията са регистрирани основно през зимния период. Главната причина за това са използваните твърди горива за отопление в битовия сектор, поради липса на работещ ТЕЦ в гр.Шумен.

Тъй като в гр.Търговище няма АИС, на територията на града е осъществено измерване за определяне на КАВ с Мобилна автоматична станция на РЛ-Варна към ИАОС – София. За периода на измерване, МАС е регистрирала 23 бр. превишения на СДН (50 mg/m3 ) на ФПЧ10. Въз основа на факта, че превишенията (17 бр.) са отчетени основно през периода от 04.11.2015 г. – 14.12.2015 г. (отоплителен сезон), можем да заключим, че и тук главна причина за това са използваните твърди горива за отопление в битовия сектор.

Не са регистрирани превишения на граничните стойности на шум, утвърдени с Наредба № 6, в резултат на проверките на обекти с извършено измерване на показателите на шум, излъчван в околната среда от промишлените инсталации.

Основният проблем, по отношение на опазването на водите, е функционирането на селищни канализационни системи, без изградени ГПСОВ за селища с над 2 000 екв. жит. и такива с над 10 000 екв. жит. За територията на РИОСВ Шумен такива са селищните агломерации гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Омуртаг, гр. Опака , гр. Антоново. В гр. Шумен не е изградено биологично стъпало на ГПСОВ. За гр. Смядово, гр. Опака, гр. Омуртаг и гр. Антоново е необходимо и доизграждане и реконструкция на селищната канализационна мрежа. Вследствие на нерешения проблем, от тези емитери се извършва заустване на непречистени отпадъчни води във водни обекти, при което се замърсяват поречията на р. Камчия, р. Провадийска и р. Янтра.

По отношение на производствените емитери на отпадъчни води, се установяват следните проблеми: 1. Необходимост от наличие на средства за модернизация и подновяване на съществуващи и работещи ЛПСОВ;

 2. Частичната липса в производствените фирми на професионално обучен персонал за опериране и поддържане на ЛПС и ЛПСОВ;

За решаване на последния проблем се дават необходимите предписания при проверки за ефективно поддържане на ЛПСОВ; за редовното им почистване и водене на експлоатационен дневник и документиране на дейността на ЛПСОВ.

Населените места от територията на РИОСВ Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване към 3 бр. регионални депа за неопасни отпадъци и 2 бр. общински депа. Учредени са три регионални сдружения на общини. Проблем за региона е съществуващото общинско депо на територията на община Опака, което не отговаря на изискванията на Наредба № 6 от 27. 08. 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за ополозтворяване и обезвреждане на отпадъци, където към настоящия момент се депонират смесените битови отпадъци на общината. Причина за последното е забавяне изграждането на Регионалните депа по ОП ”Околна среда”.

Спиране на частично изпълненият проект за рекултивация на спряното от експлоатация общинско депо-Шумен, водещо до нарушаване на положения минерален запечатващ слой, което е повлияло върху степента на уплътняване, е предпоставка за по-голямото количество инфилтратни води, изтичащи от ретензионният басейн съм сметището, е друг регионален проблем.

Управлението на строителните отпадъци на територията на РИОСВ Шумен продължава да съществува като проблем, въпреки въвеждането на изискванията на чл. 11 от ЗУО. Към настоящия момент 4 бр. дружества притежават документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по рециклиране на строителни отпадъци, като и четирите извършват дейност в област Шумен. Съществен недостатък е и ниската заинтересуваност от страна на фирмите да извършват тази дейност, предвид необходимостта от сертифицирането на получените продукти. Основна част от образуваните на територията на област Търговище строителни отпадъци се използват за изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен (бивша кариера за добив на инертни материали) в с. Пролаз, общ. Търговище.

Предизвикателство пред общините на територията на РИОСВ Шумен се явява и разделното събиране, съхраняване и третирането на биоразградими отпадъци. Към момента в област Шумен функционира само едно дружество, извършващо дейности по третиране на биоразградими отпадъци, което създава затруднения във връзка с вменените задължения на общините, съгласно изискванията за разделно събиране на биоотпадъците. В тази връзка, единствено община Търговище е отредила площадка за компостиране на биоотпадъци и е подала заявление в РИОСВ Шумен за издаване на разрешително за извършване на дейност по компостиране, съгласно изискванията по 19, ал. 3, т. 10 и чл. 34 от ЗУО и изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци.

Отчитат се трудности и при изпълнение на ангажиментите на общините, заложени в наредбите за отделните потоци масово разпространени отпадъци. Към момента решение на проблема е въвеждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, за което общините избраха да сключат договори с фирми, притежаващи документ по чл. 67 от ЗУО за дейност с отпадъци. Липсата на инсталации за третиране на специфични потоци отпадъци (излезли от употреба гуми, отпадъчно стъкло, различно от стъклени опаковки, пластмасови отпадъци от гр. 16 01 и др.) на територията на РИОСВ Шумен, е основно затруднение в екологосъобразното управлението на тези потоци.

По отношение опазването на почвите, продължава да съществува пробелемът със съхранението на залежали и негодни за употреба ПРЗ в Б-Б кубове, при проверките на които се констатират нарушения в изолацията и целостта им. Въпреки, че при установяване на течове от Б-Б кубовете, съответните общини вземат незабавно мерки за отстраняването им, решението е временно. Крайно решение на проблема е предаването им за обезвреждане в съответна инсталация.
2.2. Контролирани дейности

Дейностите, които се осъществяват на територията, контролирана от РИОСВ Шумен, са такива, свързани с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух; хладилни и климатични системи; инсталации с употреба на органични разтворители (в това число и бензиностанции и петролни бази); търговски обекти, пускащи на пазара продукти за нанасяне на покрития (бои и лакове) и дейности с източници на шум в околната среда. Извършва се анализ на представените Доклади с резултати от собствени непрекъснати измервания и собствени периодични измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

В графика за задължителен инструментален контрол (ЗИК) приоритетно са включени оператори, експлоатиращи обекти с горивни и технологични инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, при които е установено превишаване на НДЕ. Такива са основно използваните за производствени нужди горивни инсталации – котли, работещи на твърдо гориво.

Във връзка с изискванията на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, относно оборудване на обектите със система съответстваща на Етап ІІ на улавяне на бензиновите пари в срок до 31.12.2016 г., и през 2016 г. са предвидени проверки на обекти (бензиностанции 35 бр.), попадащи в обхвата на наредбата. В плана за контрол са включени и оператори на инсталации с издадени Удостоверения за регистрация по чл. 30 л от ЗЧАВ. Заложени са дейности, свързани с търговия на едро и дребно, при която се пускат на пазара продукти за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата, във връзка с изискванията за допустимо максимално съдържание на ЛОС в продуктите.

В плана за 2016 г. са заложени за контрол на 4 типа емитери на отпадъчни води:


 • заустени във водни обекти производствени предприятия с пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, с издадено Разрешително за ползване на воден обект по реда на Закона за водите или Комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда;

 • заустени в канализационни мрежи, за наличието и експлоатацията на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Закона за водите;

 • селищни канализационни мрежи с и без ГПСОВ, съгласно Разрешително за ползване на воден обект по реда на Закона за водите;

 • заустващи отпадъчни води в ГПСОВ, чрез транспортиране, с договор с оператор на ГПСОВ. При тези дейности се контролира документацията за извършеното транспортиране, с цел доказване недопускане на незаконно заустване във воден обект без Разрешително;

Механизмите за управление на дейностите с отпадъци са издаването на разрешенията и регистрационните документи за дейности с отпадъци, както и регулярните проверки, които се извършват на обекти, при чиято дейност се генерират отпадъци, с оглед спазването на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Освен рутинните проверки по изпълнение на условията на издадените на основание чл.35, ал.1 от ЗУО документи, разрешаващи дейности с отпадъци, ще се контролират и дейностите, във връзка с разделното събиране, като все по-стриктно ще се съблюдава спазването на изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Ще се наблегне през годината на проверките на дейността на автосервизи, които са генератори на отработени масла, метали и др., във връзка с изпълненията на изискванията на Наредба за изисквания за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, както и на дейноста на фирми, пускащи на пазара на Република България /вносители/ електрическо и електронно оборудване, гуми втора употреба и свежи масла, във връзка с изпълнение на изискванията на Наредбите за МРО по чл. 13 ал. 1 от ЗУО.

На територията на РИОСВ Шумен има две действащи общински депа – гр.Опака и гр.Антоново, като експлоатацията им ще продължи до въвеждане в експлоатация на съответното регионално депо. На контрол подлежат и всички спрени от експлоатация общински депа, с оглед предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на тяхна територия и проследяване изпълнението на проектите за рекултивацията им.

Ще се засили контрола над общините, във връзка с изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това число и едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други; организиране на разделното събиране на опасни отпадъци от бита; организиране на разделното събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци; създаване и поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; организиране на дейности по разделно събиране на МРО и/или оказване на съдействие на организациите за оползотворяване на МРО.

Контролирани дейности по отношение на почвите са: законосъобразното съхранение на залежали пестициди в складове и Б-Б кубове; изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат комплексно разрешително; анализ на състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг; правилното съхранение на залежали пестициди; недопускане на замърсяване и увреждане на почвите от стопанската и промишлена дейност на фирми и частни лица. При осъществяване на контрола, относно опазване на почвите, са предвидени проверки включващи секторите: животновъдство, растениевъдство и промишлени дейности, като потенциални замърсители на почвата.

С цел осигуряване на териториална защита, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания и видове, през 2016 г. обект на контрол ще бъдат и следните дейности: • спазване на режимите на обявените защитени зони и условията, поставяни в решения по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони;

 • спазване на режимите в защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедта за обявяване и с плана за управление;

 • дейности на физически и юридически лица, свързани със защитени растителни и животински видове;

 • дейности, свързани с лечебните растения;

В издадените решения по преценяване на необходимостта от ОВОС и в решенията по ОВОС се поставят условия, мерки и ограничения за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителни въздействия върху околната среда. Изпълнението на условията и мерките, като предмет на контрола по ОВОС се осъществява в етапите на проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и по време на експлоатацията на обектите.

През 2016 г. за проверка са включени условия и мерки от 11 бр. Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС и едно решение по ОВОС, свързани с осъществяването на нови дейности и промяна и разширение на обекти в експлоатация.


2.3. Контролирани инсталации

На територията на региона, контролиран от РИОСВ Шумен, има разположени различни по вид инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 към чл. 117 на ЗООС. Инсталациите по видове и численост са: • 3 бр. инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане – тухли;

 • 2 бр. инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане – подови плочки и санитарна керамика;

 • 2 бр. инсталации за производство на плоско и домакинско стъкло;

 • 6 бр. инсталации за интензивно отглеждане на птици;

 • 4 бр. инсталации за интензивно отглеждане на свине;

 • 4 бр. леярни на черни и цветни метали;

 • 2 бр. инсталации за химическо производство;

 • 3 бр. регионални депа;

 • 1 бр. екарисаж;

 • 1 бр. инсталация за производство на топлоенергия;

 • 1 бр. кланица за трупно месо;

 • 1 бр. инсталация за производство на пиво;

 • 1 бр. инсталация по третиране на отпадъци

 • 2 бр. инсталация за повърхностна обработка на металите.

Общия брой оператори с издадени и влезли в сила към настоящия момент КР, е 33 бр. През 2015 година са отменени 2 бр. комплексни разрешителни: на „Кооперация Прогрес 94“, гр. Опака и на „Чугунена арматура България” АД, гр. Враца, Клон Попово. През 2015 г. са влезли в сила нови 2 бр. КР на следните оператори: • „НЕС–Нови Енергийни системи” ООД, гр. Шумен за експлоатация на инсталация за повърхностна обработка на метали, включваща 7 бр. вани: вани за обезмасляване; вани за байцване; вани за пасивиране по т.2.6 от Приложение №4 на ЗООС – КР № 505-Н0-И0-А0/2015 г.;

 • ЕТ „Милена Митова” – инсталация за интензивно отглеждане на свине по т.6.6. от Приложение 4 на ЗООС – КР № 503-НО/2014 г.;

В края на месец декември 2014 г. е издадено КР на оператора „Гужер Комерс“ ЕООД гр.Попово – КР №504-Н0/2014 г., за експлоатация на инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, което все още не е влязло в сила, поради неговото обжалване.

В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 6 бр. инсталации, намиращи се на територията на РИОСВ Шумен, са издадени от Министъра на ОСВ разрешителни за изграждане и експлоатация на инсталации /съоръжения, класифицирани с „нисък” или „висок” рисков потенциал.

На територията на РИОСВ Шумен има изградени 60 бр. съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци, за дейността на които има издаден разрешителен документ по чл.35 от ЗУО, както следва:


 • Съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци - 30 бр.;

 • Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС - 18 бр.;

 • Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - 12 бр.;

 • Съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки - 7 бр.;

 • Съоръжения и инсталации за третиране на строителни отпадъци - 4 бр.;


2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност

За оценяване на въздействието върху околната среда на отделните дейности, контролът включва мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (ЗИК, СПИ и СНИ) и мониторинг на източниците на промишлен шум (ЗИК и СПИ); изготвяне на Регистрационни карти на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух; анализ на Доклади с резултати от СПИ и СНИ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Въз основа на проведения контрол и представените доклади от СПИ през предходната година не са отчетени превишения на регламентираните норми.

По отношение на емисиите на SO2 и NO2, формирани от промишлените източници на територията на гр. Шумен, показателно за въздействието им върху качеството на атмосферния въздух е липсата на регистрирани от АИС Шумен превишения на ПДК. Предвид икономическото състояние на фирмите и цените на горивата, през изтеклата година се запазва тенденцията при инсталациите с регистрирани превишения да се използват основно твърди горива (в горивни инсталации преустроени за работа с твърдо гориво). Като цяло контролираните обекти отговарят на изискванията на ЗЧАВ, ЗЗШОС и подзаконовите нормативни актове.

Въздействието върху околната среда по отношение на водите, се изразява във влошаване имисионното състояние на водните обекти, следствие на заустване на отпадъчни води от емитери. За територията на РИОСВ Шумен водните обекти с риск от биологично замърсяване са тези, в които се заустват канализационни селищни системи без наличие на пречиствателни станции. Това са река Провадийска, в участъка след гр. Каспичан, реките Ялна и Голяма, след гр. Омуртаг, река Голяма река, след градовете Антоново и Омуртаг, р.Черни лом, след гр. Опака. Показателите, по които са превишени индивидуалните емисионни ограничения, са основно ХПК, БПК5, общ азот и общ фосфор.

Поради ефективно работещи селищни пречиствателни станции на гр. Попово и гр. Търговище е намаляло вредното въздействие съответно върху р. Черни лом, поречие Русенски лом, и р.Врана, поречие Камчия.

Високорискови обекти, въздействащи силно върху околната среда и качеството на повърхностните води, са Регионалните депа за неопасни отпадъци и формирания от тях инфилтрат. През 2015 г. не са постъпвали сигнали за аварийни зауствания на изпуснат инфилтрат от депата във водни обекти, но при планови проверки на инспекцията е констатирано изтичане на инфилтрат от Регионално депо Търговище. Други рискови обекти, които оказват въздействие върху чистотата на водите, са предприятията с амортизирани пречиствателни съоръжения, заустващи във воден обект.

Във връзка с планирането на контролната дейност на РИОСВ за предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС (СЕВЕЗО обекти) и в съответствие с чл. 157а, ал. 11 от ЗООС, и предоставените от МОСВ насоки и критерии, е извършена системна оценка на опасностите в СЕВЕЗО обектите на територията на РИОСВ Шумен. За всеки един СЕВЕЗО обект са отчетени отделните критерии и индикатори, които определят крайната оценка за предприятието и го категоризират като степен на опасност (висока, средна, ниска). В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 6 бр. инсталации, намиращи се на територията на РИОСВ Шумен, са издадени от Министъра на ОСВ разрешителни за изграждане и експлоатация на инсталации /съоръжения класифицирани с „нисък” или „висок” рисков потенциал. Предприятията и/или съоръженията с нисък рисков потенциал са 4 бр., а предприятията и/или съоръженията с висок рисков потенциал са 2 бр. На всяка инсталация с „висок” рисков потенциал през 2016 г. ще се извърши проверка за изпълненията на условията в издадените разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС, с цел осигуряване високо ниво на защита на околната среда, за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Оценката на въздействието на операторите с издадени КР се извършва на базата на оценка на риска. Оценката на риска е извършена в таблична форма в т.2.3.3 „Регистър но инсталации и дейности с издадени КР“, като са взети под внимание съвкупността от всички компоненти и фактори на околната среда, риска за човешкото здраве, възможността от аварийни ситуации, сложността на инсталациите и други.

1. „Витико” ООД, с.Енево - КР влиза в сила след изграждане на нови два броя сгради. Същите не са изградени към настоящият момент. Не се очаква значителен риск върху човешкото здраве или околната среда; нисък риск;

2. „Камчия” ЕАД, гр. Шуменинсталация, от която не се очаква значително замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото здраве. На същата не е упражняван контрол през 2015 година по КР; среден риск;

3. „Тетрахиб” АД, - с. Никола Козлево - инсталация за интензивно отглеждане на свине. Същата в миналото е нарушавала условията в КР. Срещу дружеството са постъпвали сигнали и жалби; среден риск;

4. „Керамат” АД, гр. Каспичан, цех „Дивдядово” КР № 128/2006- дружеството не извършва производствена дейност. Няма риск за околната среда и човешкото здраве; нисък риск;

5. „Марица ТР” ООД, гр. Шумен - дружеството не е извършвало производствена дейност от момента на получаване на КР през 2008 г. Не съществува риск за околната среда и човешкото здраве. В края на 2015 г. е издадено КР на друго дружество, придобило имота, в който е изградена инсталацията. През 2016 г. предстои да стартира процедура по отмяна на КР – нисък риск;

6. „Мар Крафт” ООД, с. Дриново, общ. Попово – дружеството изпълнява условията си по КР, същото не е проверявано през 2015 г. Не съществува значителен риск за увреждане на човешкото здраве и околната среда; нисък риск;

7. „Родна индустрия 91” ЕООД, гр. Попово –– дружеството работи периодично, като не се очаква сериозен риск за човешкото здраве и околна среда. Предприятието не е било проверявано през 2015 година – среден риск;

8. „Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен – Дружеството не извърша производствена дейност от 2011 г. до настоящия момент; нисък риск;

9. „Алкомет” АД гр. Шумен – Производствена площадка с голяма сложност на процесите и съоръженията. Употребяват се опасни химични вещества, съществува риск за здравето на работниците и от замърсяване на околната среда; висок риск;

10. „Алмед” ООД, гр. Нови пазар - Инсталация за преработка на отпадъчен алуминий – инсталация притежаваща КР от 2012 г., която се нуждае от по-продължителен контрол, за да бъде класифицирана в по- ниска рискова група; среден риск;

11.„БМП- Близнаци метал пластик” ООД, с. Стража, общ.Търговище - инсталация за преработка на отпадъчен алуминий, притежаваща КР от 2012 г. През изминалата 2015 г. обектът не е проверяван; среден риск;

12.„Брамас 96” АД, гр. Шумен - инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци, инсталация за производство на биодизел от животински мазнини; висок риск;

13.„Братя Томови” АД, гр. Попово - инсталация за интезивно отглеждане на свине за угояване; през 2012 г. е установено неспазване на условията в КР; постъпвали са повече от 1 бр. сигнали за замърсяване на околната среда; висок риск;

14.„Бряг-СК” ЕООД, гр. Варна, обект в кв. Бряг, гр. Търговище – инсталация за интензивно отглеждане на птици, която е възможно да доведе до замърсяване на околната среда. Рискът за човешкото здраве е минимален; среден риск;

15.„Енерсис” АД, гр. Търговище - производител на акумулаторни батерии, както и на всички основни части и детайли, необходими при техния монтаж – голяма производствена площадка със сложни производствени процеси и използване на много големи количества опасни химични вещества. Висок риск за човешкото здраве и околната среда; Висок риск;

16.„Ескейп груп” ООД, гр. Търговище - инсталация за интензивно отглеждане на птици – не са констатирани нарушения при три последователни проверки; минимален риск за околната среда и човешкото здраве; среден риск;

17.„Квинс Арго и Сие” ООД, с. Презвитер Козма – инсталация за интензивно отглеждане на птици; нисък риск;

18.„Керамат” АД, гр. Каспичан – инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане – тухли; работи периодично през годината, поради което съществува риск от замърсяване на околната среда при евентуални анормални режими на работа. Минимален риск за човешкото здраве; среден риск;

19.„Мега груп” АД, гр. Варна, площадка гр. Смядово - инсталация за атмосферна дестилация на оводнени петролни продукти – Категория ІІІ; инсталацията се изгражда от 2005 г. насам, като до настоящият момент не е завършена в своята цялост и не е въведена в експлоатация. Съществува минимален риск за човешкото здраве, тъй като към момента не се извършват строителни работи. Не съществува риск за околната среда; нисък риск;

20. „Ново стъкло” АД, гр. Нови пазар – инсталация за производство на домакинско стъкло– мащабна инсталация, използваща опасни химични вещества, с риск за околната среда и човешкото здраве. През 2015 г. е съставен АУАН за неизпълнение на условията в КР; среден риск;

21. Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг - чувствителна инсталация с голям риск за околната среда и минимален за човешкото здраве; висок риск;

22.Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Търговище - чувствителна инсталация с голям риск за околната среда и минимален за човешкото здраве. През 2015 г. е съставен АУАН за неизпълнение на условията в КР; среден риск;

23.Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Шумен - чувствителна инсталация с голям риск за околната среда и минимален за човешкото здраве; висок риск;

24.„Родопа Шумен 1884” АД, гр. София, площадка гр. Шумен – кланница за трупно месо – оператор, който към момента не извършва производствена дейност и е обявен в несъстоятелност. Няма риск за околната среда и човешкото здраве; нисък риск;

25.„Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище – инсталация за производство на плоско и домакинско стъкло, инсталация за производство на водород – мащабна инсталация, използваща много суровини и вещества с риск за човешкото здраве и околната среда. През 2015 г. е съставен АУАН за неизпълнение на условията в КР; висок риск;

26. „Хан Омуртаг” АД, гр. София, площадка гр. Шумен – инсталация за изпичане на керамични продукти – плочки– инсталация с риск за околната среда и човешкото здраве; висок риск;

27. „ХЦС” АД, гр. Шумен – инсталация за интезивно отглеждане на свине за угояване и свине майки, за дейността на която често постъпват сигнали от граждани по отношение на отпадъчните води; висок риск;

28.“Рока България” АД, гр. Каспичан.– инсталация за производство на санитарна керамика –оператор с новоиздадено комплексно разрешително, сложно производство и риск за човешкото здраве и околната среда; висок риск;

29. „Карлсберг България” АД, гр. Шумен - инсталация за изваряване на пиво; производство с риск за околната среда и човешкото здраве; висок риск;

30.“ЗГП България”АД, гр. Пловдив – площадка гр. Каспичан, инсталация за повърхностна обработка на металите. Минимален риск за човешкото здраве; среден риск;

31. ЕТ ”Милена Митова”, гр. Търговище - обект с.Буйново – инсталация за интезивно отглеждане на свине; минимален риск за човешкото здраве; среден риск;

32.”НЕС – Нови Енергийни Системи”АД, гр.Шумен – инсталация за повърхностна обработка на металите. През 2015 г. е съставен АУАН за неизпълнение на условията в КР; висок риск;

33. „Екомакс” ООД, гр. Шумен – площадка гр. Велики Преслав– инсталация за третиране и съхранение на отпадъци. Минимален риск за човешкото здраве; среден риск;

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница