Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василевастраница5/5
Дата19.07.2018
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5

4. Планирано изпълнение за годината

4.1. Приоритети

Основен приоритет в работата на експертите на РИОСВ Шумен през 2016 г., ще бъде ефективния контрол по изпълнение на дадените с констативните протоколи задължителни предписания. Това е и основната причина за занижаване броя на планираните за контрол обекти през 2016 г., в сравнение с планираните такива през 2015 г. Опитът, който натрупахме през изтеклата календарна година при възникналите аварийни ситуации, ни показа важността на ефективния последващ контрол и възможността, която той дава за предотвратяване настъпването на сериозни аварии, при които риска от замърсяване на околната среда е изключително висок.

След извършен цялостен и всеобхватен анализ на „Регистъра на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ Шумен“ /таблица 1.1 от настоящия план/, след отстраняване на съществуващи неточности и заличаване на обектите, които вече не осъществяват дейност, подлежаща на контрол от страна на инспекцията, общият брой обекти, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ Шумен бе редуциран до 1422 бр. От тях планираните за контрол обекти през 2016 г. са 770 бр. обекти. От тях 196 бр. обекти подлежат на контрол по два и повече компонента/фактора на околната среда. От тях на 71 бр. обекти ще бъдат извършени комплексни проверки по три и повече компонента/фактора на околната среда. На останалите 125 бр. обекти, следвайки заложените приоритети в плана за всеобхватност на проверките, ще бъдат извършени съвместни проверки по два компонента/фактора на околната среда.

От всички 33 бр. обекти с издадени КР, които са в сила, през 2016 г. ще бъдат извършени проверки на 22 бр. обекти с висок и среден риск за околната среда или човешкото здраве. Това се налага с оглед големия брой обекти с издадени КР, намиращи се в териториалния обхват на инспекцията, както и технологичното време, необходимо за подготовка и извършване на проверка по изпълнение условията в едно КР. Друг фактор, оказващ влияние при определяне на контролираните през 2016-та г. инсталации с издадени КР, е и човешкия фактор: това, че срока за подаване на ГДОС за всички оператори с издадени КР е 31 март, както и ангажиментите на експертите по докладването на операторите по Регламент 166/2007 г. От това следва, че през месец април експертите в направление „КПКЗ”, както и експертите по компоненти и фактори на околната среда, са главно ангажирани с проверка на пълнотата и съдържанието на съответните годишни доклади.

С оглед анализа на риска (обекти и инсталации от Категория І и Категория ІІ), РИОСВ Шумен извършва и последващ контрол на обектите с издадени КР след всяка приключила проверка при положение, че това е наложително – проверка на предписания за установяване на причините за констатираните несъответствия с условията на разрешителните, даване на предписания за привеждане в съответствие с нормативна уредба по околна среда на дейности и фактически положения, които не са част от условията на КР. Извършването на последващ контрол се осъществява също в духа на комплексните проверки, съвместно с експерти по компоненти и фактори на околната среда, съгласно изискващите се компетенции за съответния обект.

Един от основните заложени приоритети в плана за 2016 г. е осъществяване на ефективен контрол на капацитета на производствени площадки, които имат близки капацитети до праговите стойности, визирани в Приложение №4 по чл.117, ал.1 на ЗООС. Във връзка с последното, през 2016 г. са планирани за контрол много животновъдни обекти, които нямат издадено КР, но на които ще бъде реално проследен капацитета на зарежданите за отглеждане животни и съответствието му с издадените от страна на ОДБХ Удостоверения за регистрация на животновъдни обекти. Сред останалите приоритети са: проверка пълнотата, качеството и достоверността на информацията, представена в ГДОС за 2015 г. за изпълнение на дейностите, за които са предоставени КР, както и верифициране на докладването от операторите за 2015 г., съгласно изискванията на Регламент № 166 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ.

В изпълнение на политиката за подпомагане за растеж и опазване на околната среда на МОСВ през 2016-та г., един от приоритетите в работата на РИОСВ Шумен ще бъде максималното съдействие на общините и другите бенефициенти по оперативните програми, за реализация на проекти за изграждане на необходимите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни колектори, пречиствателни станции за питейни води, както и за изграждането и развитието на цялостна инфраструктура за третиране на отпадъците - депа и инсталации за третиране на отпадъци на територията на инспекцията. Последните дейности са и в изпълнение на политиката на МОСВ за устойчиво управление на отпадъците - интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите, създаването на стратегическа рамка за управление на отпадъците.

Друг основен приоритет в работата на инспекцията, ще бъде подобряване на качеството на атмосферния въздух. Основният проблем с качеството на атмосферния въздух (КАВ) на териториално ниво е замърсяването с финни прахови частици - ФПЧ10. Източник на регистрираните наднормени замърсявания са битовите, транспортните и промишлените дейности на територията на съответните общини. Инструментът за постигане и поддържане на необходимото качество на атмосферния въздух на дадена територия е изпълнението на общинска програма, каквато в териториалния ни обхват има разработена за община Шумен. Усилията ни ще бъдат насочени към намаляването на броя на превишенията на средноденонощната и на средногодишната норми за ФПЧ10, спрямо данните за 2015-та г.

В изпълнение на политиката на МОСВ по оценка, управление и опазване на водите, във връзка с изпълнение на ПУРБ, на следващо място сред приоритетите на РИОСВ Шумен ще бъде съгласуването на всички инвестиционни намерения с БДУВ по местоположение на намерението, спрямо допустимостта им от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мрежите за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложени в ПУРБ и спрямо забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите.

Не на последно място, приоритет в работата на РИОСВ Шумен ще бъде и изпълнение на политиката на МОСВ за усъвършенстване на контрола и повишаване на общественото съзнание и култура по въпросите на околната среда. Последното ще се осъществи чрез провеждане на местни информационно-образователни кампании, свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда, както и на традиционни вече за РИОСВ Шумен инициативи. В тази връзка за поредна година предвиждаме да организираме сред учениците и децата от детските заведения на Шуменска и Търговищка област кампанията “Гората за децата” през месеците април и май за най – голямо количество предадена хартия за рециклиране, във връзка със Седмицата на гората. За поредна година предвиждаме да организираме през месец септември крос за децата, по случай кампанията Европейска седмица на мобилността, чиято цел е да насочим усилията към истинските методи за поддържане на физическо и духовно здраве, социално благоденствие и усъвършенстване начина на живот. За поредна година планираме организирането на конкурса „Еко коледа", в който деца и ученици от всички детски градини и училища на територията на областите Шумен и Търговище ще създадат ръчно изработени играчки и гирлянди за елха; коледни и новогодишни картички от екологични и отпадъчни материали; стихотворения на коледно - новогодишна тематика.

Изпълнение на утвърдения график за извършени контролни измервания на емисиите от неподвижни източници през 2016 г. е основният приоритет на направление „ОЧАВВФФ“. В графика са заложени 11 бр. обекти, като приоритетно са включени нови източници и източници, при които е регистрирано превишаване на регламентираните норми през предходната година и на операторите са наложени санкции. 9 бр. обекти са планирани за контрол по условията на Разрешителните за емисии на парникови газове; проверки на 22 бр. обекта в обхвата на Наредба № 1; проверки на 35 бр. обекта в обхвата на Наредба № 16; проверки на 33 бр. обекти в обхвата на Наредба № 7 и Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти; проверки на 47 бр. обекти в обхвата на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, и Регламент /ЕС/ № 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове; проверки на 10 бр. обекти с измерване на показателите на шум, излъчван в околната среда. Планувана е и проверка във връзка с изпълнение на мерките, които ще бъдат заложени през 2016 г. в програмата на община Шумен за намаляване нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух. През 2016 г. е планирано провеждане на измерване на показателите на шум излъчван от промишлени инсталации на 10 бр. оператора.

По отношение контрола по опазване чистота на водите, приоритетни ще бъдат обектите, които са с висок риск и са потенциални замърсители с отпадъчни води. При тях броя на проверките през 2016 г. е завишен – по два пъти. Основни приоритети в действията на РИОСВ Шумен, по отношение опазването чистотата на водите, ще бъдат намаляване замърсяването на отпадъчните води от канализационни мрежи, производствени дейности и фирми, заустващи във водни обекти. При проверките ще се търси от собствениците или ползвателите на съществуващи изградени пречиствателни съоръжения предприемане на действия с цел подобряване качествата на изпусканите отпадъчни води. Ще се изисква подобряване технологията на пречистване и изграждане на нови или реконструкция на съществуващите съоръжения, с цел достигане на индивидуалните емисионни ограничения.

Приоритетни за проверка през 2016 г., по отношение управлението на отпадъците, ще бъдат: • обекти, притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО за дейност с отпадъци;

 • обекти, които при проверки през предходната година е установено, че образуват големи количества отпадъци и особено тези, които генерират опасни отпадъци;

 • нови обекти, които не са били обхванати от плана за контролна дейност през 2015 г.;

По отношение управлението на почвите през годината ще се проверят складове и Б-Б кубове, съхраняващи негодни за употреба ПРЗ, като обекти с висок риск, относно състоянието на съоръженията и недопускане на замърсяване на почвите с негодни ПРЗ. Предвидени са проверки на животновъдни обекти, във връзка със съхранението на торова маса, оползотворяването й в собствени или наети земеделски земи, в съответствие с изискванията на Закона за почвите.

Приоритетите за контрол на експертите по ОХВ на РИОСВ Шумен включват: • контрол на всички предприятия с висок рисков потенциал;

 • контрол на потребителите надолу по веригата за изпълнение на сценариите за експозиция в разширените информационни листи за безопасност- чеклист на ECHA;

 • контрол по спазването на процедурите и инструкциите за безопасно съхранение на химикалите, поддръжката на складовите съоръжения и преглед на изготвените от операторите оценки за безопасност на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл.9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

 • контрол на регистрациите с фокус към вносители, изключителни представители и регистранти с намален тонаж (2018 г.);

 • контрол на вещества, предмет на ограничаване, съгласно приложение XVII на REACH, придружени с аналитични изпитвания от лаборатории в страната (азооцветители и азобагрила);

Приоритетите за 2016-та г. в направление „БРЗТЗСР”, са:

 • въвеждане и поддържане на Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000;

 • инвентаризация на издадените регистрационни карти по чл.91 от Закона за биологичното разнообразие;

 • обявяване на заповеди за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, съгласно ЗБР;

Приоритетите за 2016-та г. в направление „ОВОС и ЕО” са:

 1. Извършване на превантивен контрол, с цел недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми при осъществяване на планираните дейности. Превантивния контрол в направлението се извършва чрез:

 • процедиране по ЕО за планове и програми и постановяване на индивидуални административни актове;

 • чрез ОВОС като условие в развитието на инвестиционния процес и вземане на решения в хода на процедурата по ОВОС по постъпилите инвестиционни намерения;

 1. Извършване на текущ и последващ контрол по изпълнение на условията в решенията по ОВОС - контрола е по изпълнение на поставените условия и мерки в постановените решения по ОВОС и в решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

 2. Приоритетно разглеждане на инвестиционни предложения за реализиране на проекти, финансирани по ОП, с бенефициент общините в региона на РИОСВ Шумен;

 3. За издадените становища по ЕО през предходен отчетен период предстои одобряване на доклади по наблюдение и контрол при прилагането им, заложени веднъж годишно;

Предвид спецификата на дейностите, за които е процедирано по ОВОС, същите се разпределят в две групи:

 • нови дейности – за тях се предвижда проверка чрез посещение на място;

 • дейности, свързани с промяна на съществуващи обекти – предвидена е проверка по документи, а при необходимост, съгласно представената информация - и допълнителна проверка на място;

Честотата на проверките, съгласно предложения график за контрол по ОВОС, е веднъж годишно. В направлението се извършва, при необходимост, посещение на място за проверки по чл.7, ал.2, т.1 от наредбата за ОВОС за достоверност на информацията по чл.6 от същата наредба.
4.2. Цели

Подобряване на качеството на атмосферния въздух и акустичната среда в региона, посредством ограничаване на вредното въздействие, в резултат на дейностите, формиращи емисии на вредни вещества и излъчващи шум в околната среда, е общата цел, изпълнението на която е заложено пред експертите от направление „ОЧАВВФФ“. Изпълнението и следва да бъде постигнато чрез: • Контрол по прилагането и изпълнението на мерките, които ще бъдат заложени в плана за действие в Общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици в атмосферния въздух, с цел подобряване на КАВ в гр. Шумен. В тази връзка отбелязваме, че през 2015 г. АИС – Шумен е регистрирала 66 бр. превишения на СДН (50 mg/m3 ) на ФПЧ10, при отчетени 33 бр. през предходната 2014 г. (от 13.12.2013 г. до 13.08.2014 г. поради повреда на анализатора за ПМ10, същият е изключен и няма валидни средно-денонощни стойности за измерена концентрация на ФПЧ10);

 • Ограничаване на изпусканите в атмосферния въздух емисии на вредни вещества от промишлените обекти. Проверки относно ефективността на пречиствателни съоръжения и оптималната работа на инсталациите (горивни и технологични). Осъществяване на превантивен контрол, чрез издаване на становища при постъпване на уведомления за ИН;

 • Изпълнението на утвърдения план за емисионен контрол за 2016 г., посредством извършването на инструменталния контрол;

 • Намаляване на емисиите на ЛОС чрез контрол, относно спазването на нормите за максимално съдържание на ЛОС и етикирането на продуктите в обхвата на наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти контрол на обекти с дейности в обхвата на Наредба № 7;

 • Проверки, във връзка с експлоатацията и използването на оборудването съгласно изискванията на Наредба № 16 (ДВ, бр. 75/1999 г.). През 2016 г. ще продължат да се извършват проверки на обектите, във връзка с изменението на наредбата и влезлите в сила изисквания за оборудване на съоръженията със системи, съответстващи на Етап ІІ на улавяне на бензиновите пари;

 • Контрол на обекти с хладилни и климатични инсталации, както и фирми, извършващи сервизна дейност, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Регламент /ЕС/ № 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове;

 • Контрол на промишлените източници на шум, във връзка с прилагане изискванията на ЗЗШОС и спазване на регламентираните с Наредба № 6 допустими шумови нива за съответните територии. Изпълнение на плана за 2016 г. за провеждане на измерване нивата на излъчвания шум от промишлени предприятия;

Общата цел на направление „ОВ” е опазване чистотата на водите през планирания период, за реализирането на която ще преследваме изпълнението на следните специфични цели:

 • Намаляване замърсяването на водните обекти с непречистени производствени отпадъчни води;

 • Намаляване несъответствията с условията и индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешителните за зауствания и Условие №10 в КР;

 • Подобряване качеството и ефективността на контролната дейност;

 • Предприемане на незабавни мерки за прекратяване на констатирани залповите замърсявания на водни обекти от предприятия;

 • Максимално спазване на законодателството от емитерите на отпадъчни води за намаляване замърсяванията чрез ефективен контрол по извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води и пречиствателните съоръжения;

Общата цел по управление на отпадъците е намаляване на отрицателното въздействие от отпадъците върху компонентите на околната среда, чрез прилагане на нормативните разпоредби на екологичното законодателство по отношение на управлението на отпадъците, както и прилагане на европейските регламенти в областта на управление на отпадъците. Ще се утвърждава постигнатото и ще се прилагат добрите практики, по отношение на събирането, транспортиране и третирането на отпадъците в района на инспекцията. Като специфични цели съгласно плана, дейностите по управление на отпадъците ще се насочат към :

 • Утвърждаване на превантивната дейност чрез издаването на разрешения за дейности с отпадъци и регистрационни документи;

 • Въвеждане на действен контрол по предотвратяване използването на закритите нерегламентирани сметища и чистотата на населените места;

 • Засилен контрол по отношение чистотата на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа;

 • Завишаване контрола, относно пренасочване на строителните отпадъци за дейности по оползотворяване;

 • Изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3 от ЗУО от страна на общините;

 • Изпълнение на изискванията на законодателството по управление на отпадъците относно фирми, земеделски кооперации, земеделски производители;

Екологосъобразно управление и използване на опасните химични вещества и смеси, с цел постигане на защита от вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве, е основната цел на експертите по ОХВ и УР. Като специфична цел може да бъде определена ограничаването на въздействието на ОХВ и смеси върху човешкото здраве и околната среда чрез:

 • Контрол на регистрациите с фокус към вносители, изключителни представители и регистранти с намален тонаж (2018 г.);

 • Контрол на вещества, предмет на ограничаване, съгласно приложение XVII на REACH, придружени с аналитични изпитвания от лаборатории в страната (азооцветители и азобагрила);

 • Недопускане на наличие на устойчиви органични замърсители (УОЗ) в смеси и изделия, които подлежат на забрани и ограничения;

 • Контрол на изпълнението на изискванията за нотифициране на Европейската агенция по химикали по Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP);

 • Контрол върху спазване на реда и начина на съхранение на ОХВ в складовете и организацията за съвместно съхранение на ОХВ и смеси;

 • Контрол на ПНВ /потребители надолу по веригата/ за изпълнение на сценариите за експозиция в разширените ИЛБ /информационни листи за безопасност/ - чек лист на ECHA;

 • Контрол върху спазване от страна на операторите на политиката за предотвратяване на големи аварии и условията в издадени разрешителни по ЗООС;

Целите през 2016-та г. в направление „БРЗТЗСР” се свеждат до опазване на защитени растителни и животински видове и техните местообитания, опазване и устойчиво използване на биологичните ресурси, и спазване на режимите в защитените територии и зони.

Общите цели на направление “ОВОС и ЕО” през 2016-та г. са: осигуряване на безопасни разстояния от и до ПНРП и ПВРП при съгласуване на устройствени планове и техни изменения и предотвратяването на екологични проблеми с екологичната оценка, като се интегрира процедурата по ЕО с процеса на планиране като се спазва йерархията както при устройването на територията по реда на ЗУТ, така и йерархията при процедирането за стратегически документи с последващо процедиране по ОВОС за отделните инвестиционни намерения. Специфични цели са: • Вземане на добре мотивирани решения на база на качествена по обхват и съдържание информация от възложителите на инвестиционната инициатива;

 • По-добра взаимовръзка със специализираните компетентни органи на МЗ при отчитане степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве в резултат от реализация на инвестиционните предложения;

 • Осъществяване на контрол по осигуряването на обществен достъп до достоверна информация от страна на възложителите и съответните общини при процедирането по ОВОС;


4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки
Процедури за планови проверки:
Комплексни проверки

За представяне цялостната картина за екологичното състояние на даден обект и съкращаване човешките и финансовите разходи, в РИОСВ Шумен се извършват комплексни проверки – т.е. такива, с участието на експерти от различни направления. За всяка комплексна проверка има определен неин координатор, който ръководи цялостното извършване на проверката, съставя констативния протокол, проследява изпълнението на дадените предписания, изготвя доклад за извършената проверки и при необходимост инициира административно- наказателно производство. За извършването на всяка комплексна проверка, Директора на РИОСВ гр.Шумен издава нарочна заповед, с която определя екипа експерти, които ще я извършат.


Проверки по чл.69 и сл. ЗООС

При извършване на проверките се спазват процедурите, определени в чл.69 – чл.69в от ЗООС. От обекта се вземат проби с участие на акредитирана лаборатория. След представяне на протокола от изпитване се съставя констативен протокол, в който се описва констатираното наднормено замърсяване. В зависимост от резултатите, се изготвя предложение за налагане, намаляване, прекратяване или възобновяване на текуща месечна санкция.


Проверки на Решения по ОВОС

Процедурите за планови проверки по ОВОС са регламентирани със Заповед №РД-536/27.07.2006 г. на МОСВ. За извършването на проверката се определя неин координатор, както и необходимите експерти по направления, които ще осъществяват контрола по изпълнението на поставените в Решението по ОВОС условия. След приключването и се изготвя констативен протокол на база попълнените списъци от експертите.


Проверки по Регламент 1907/2006 /REACH/

Извършват се проверки на фирми с предварителна регистрация и потребители по Регламент REACH, съгласно Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент 1907/2006, утвърдени със Заповед №РД-250/08.04.2009 г. на министъра на околната среда и водите. За извършената проверка се съставя констативен протокол, който се подписва от контролния органи и от представителя на фирмата/предприятието. При констатирани нарушения на Регламента, се налагат административни наказания.


Проверки по Регламент /ЕО/ 648/2004, относно детергентите

Експертите на РИОСВ осъществяват контрол на производителите в обхвата на Регламент /ЕО/ 648/2004 по отношение на биоразградимостта на детергентите и ПАВ, предназначени да влязат в състава на детергенти, съгласно Ръководство за прилагане на Регламент Регламент /ЕО/ 648/2004 , относно детергентите на МОСВ и във връзка с Глава седма, чл.25, т.17 на ЗЗВВХВС. Във връзка с извършване на цялостен контрол по горе цитирания Регламент, проверките се извършват съвместно с представители на РЗИ. За извършената проверка се съставя констативен протокол, който се подписва от контролните органи и от представителя на фирмата/предприятието. При констатирани нарушения на Регламента, се налагат административни наказания.


Проверки по Регламент /ЕО/ 1272/2008, относно класифицирането, етикетирането и опаковането /CLP/ на вещества и смеси

Осъществява се контрол на производителите, в обхвата на Регламент /ЕО/ 1272/2008, по отношение на нотифициране на Европейската агенция по химикали за класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси. Контролът се осъществява и във връзка с Глава седма, чл.25, т.3 на ЗЗВВХВС. За извършената проверка се съставя констативен протокол, който се подписва от контролния органи и от представителя на фирмата/предприятието. При констатирани нарушения на Регламента, се налагат административни наказания.


Проверки по Изискванията на Директива Севезо II, транспонирани в българското законодателство в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел I “Предотвратяване на големи аварии” и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Контролът по изпълнение на задълженията на операторите, на които е издадено разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС, се осъществява от комисии съставени от представители на териториалните и регионалните структури на МОСВ; МВР; Оправомощени представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“; Оправомощени представители на кметовете на общините, които са поименно изброени в Заповед на министъра на околната среда и водите. За всяка проверка се издава заповед от директора на РИОСВ-Шумен, като участниците в проверката и ръководството на обекта се уведомяват предварително.


Проверки по КР

Плановите проверки се извършват съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително”. Проверките се извършва съвместно с представители на съответната Басейнова дирекция. За целта се изпраща писмо до оператора и компетентната Басейнова дирекция с предварителна програма за проверката. Изготвя се поименна заповед от Директора на РИОСВ Шумен за състава на експертите, които ще участват в проверката.Процедури за извънпланови проверки

Извънплановите проверки се реализират като се спазва процедурата за плановите проверки. Извънплановите проверки се провеждат без предварително уведомяване на операторите за тях. При извършване на проверката, задължително присъства представител на ръководството на обекта или оторизирано от него лице.

При тези извънпланови проверки е необходимо :


 • да се установи наличието или отсъствието на посочените в сигнала факти;

 • да се определи компетентният орган, отговорен за контрола на констатираните нарушения;

 • да се състави констативен протокол, в който се отразяват факти и обстоятелства и се посочва нарушението или липсата на такова;

 • да се предприемат съответните административно-наказателни мерки при необходимост. При наличие на данни за сериозно закононарушение се уведомяват съответните органи, с цел тяхното подпомагане в последващото разследване.


4.4. Процедури за сътрудничество и координация с други контролни органи

При постъпване на жалби и сигнали, които не са от компетентността единствено на РИОСВ, а и на други институции – Басейнови дирекции, Общински администрации, Областни управи, РЗИ, ОДБХ, Гражданска защита, се извършват съвместни организирани проверки. При извършване на тези проверки, се предприемат действия по своевременно уведомяване на участниците в проверката за естеството на проверката, деня и часа на извършването й. Проверката се извършва в присъствието на представител на оператора, като тя приключва със съставяне на констативен протокол, като при необходимост се предприемат и съответните административно-наказателни мерки.

При възникване на аварийни и залпови замърсявания се спазват процедурите, определени със Заповед на Министъра на ОСВ.
4.5. Процедури за преглед/актуализация на плана

Планирането е осъществено по тримесечия. Това налага допълнително координиране и планиране на комплексните проверки в рамките на всеки месец от периода. От тук произтича необходимостта за ежемесечен преглед на изпълнението на плана. 1. Координиращите експерти проследяват реализираните проверки ежемесечно, като при необходимост изготвят мотивирано предложение за промени в графика в рамките на тримесечието;

 2. При изготвянето на месечните отчети за дейността на РИОСВ гр.Шумен се отчита изпълнението на плана, срещнати трудности, предлагат се мерки за преодоляване на проблемите;

 3. В началото на годината се извършва годишен отчет на заложеното в плана и съставя нов план за следващата година;


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница