Република българия администрация на министерския съветДата26.02.2017
Размер67.08 Kb.

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
изх. 03.13-3

08.08.2013 г.

.....…………………….


ДО

ДО УЧАСТНИЦИТЕ, ПОЛУЧИЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с постъпило запитване с искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет закупуване на хардуер и софтуер за пилотни администрации по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:


Въпрос 1. В техническото задание е поставено изискване за доставка и пускане в експлоатация на:”1 бр. кутия с 15 х 600GB, 15krpm дискове, съвместима с наличния дисков масив Dell|EMC CX4-120 за разширяване на разполагаемия обем, с всички аксесоари, необходими за монтирането на кутията в дисковия масив ”. Така поставено изискването специфицира два отделни производителя, като единия от тях (Дел) не предлага посоченото оборудване. Моля потвърдете, че става въпрос за производителя EMC, модел CX4-120, за което е необходимо единствено и само оторизационно писмо от EMC България.

Отговор: Няма изискване доставеното оборудване да е от конкретен производител, а да е съвместимо с наличното оборудване. В техническата спецификация е посочено наличното оборудване: дисков масив - Dell CX4-120 и комутатори - Dell PowerConnect 6248.
Въпрос 2. Във връзка с изискването Участника да е оторизиран сервиз на предложената техника, (т.9.12.3) моля посочете минимален брой сертифицирани от Производителя сервизни специалисти, които Участникът трябва да притежава за предложеното оборудване ?

Отговор: Възложителят не поставя изискване за минимален брой сертифицирани от Производителя сервизни специалисти. След като участникът е оторизиран от производителя на техниката или от негово представителство да достави, монтира, инсталира и сервизира техниката това означава че е покрил изискванията на производителя за сервиз и налични сервизни специалисти.
Въпрос 3. Въпрос във връзка с изискване по Глава II (Технически спецификации и описания на обществената поръчка с Предмет: Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации в изпълнение на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд) Дейност 1. (Доставка на хардуер и софтуер за Българската агенция по безопасност на храните) Точка 1.2 (Разширителна кутия за наличния дисков масив)

В техническото задание (Дейност 1 (Доставка на хардуер и софтуер за Българската агенция по безопасност на храните) Точка 1.2 (Разширителна кутия за наличния дисков масив), е записано следното изискване:

„1 бр. кутия с 15 х 600GB, 15 krpm дискове, съвместима с наличния дисков масив EMC CX4-120 за разширяване на разполагаемия обем, с всички аксесоари, необходими за монтирането на кутията в дисковия масив”,

Така поставено изискването специфицира конкретен производител и модел, което е в нарушение на българското законодателство и в частност Закона за обществените поръчки, като ограничава броя на участниците в процедурата.

С оглед спазване на Закона за обществените поръчки, моля потвърдете,че предложение, включващо доставка на 1 брой нова дискова подсистема с възможност за виртуализация на съществуващия дисков масив EMC CX4-120, притежаваща същия капацитет посочен в техническото задание със значително по-висока или идентична производителност и единична точка за управление, е допустимо.
Отговор: Няма изискване доставеното оборудване да е от конкретен производител, а да е съвместимо с наличното оборудване. Както е описано в т. 5 „Текущо състояние на информационната инфраструктура в пилотните администрации“, в момента БАБХ разполага с дисков масив Dell CX-4 120 с 15x1TB диска, два контролера, всеки контролер с по 6 front-end порта Fibre Channel 4 Gbps и 2 front-end порта 1 Gbps Ethernet, лицензи за SnapView и MirrorView. Същия дисков масив е разположен и в Резервния център на БАБХ. Между двата е стартирана репликация на ниво контролери на дисковите масиви през 1 Gbps Ethernet канал. Прехвърлянето между двата центъра се управлява от VMWare Site Recovery Manager. Системата работи 24х7, при 800-1000 потребителя едновременно в пикови моменти. Участникът следва да представи техническо решение, което е съвместимо със сегашната архитектура.

Съответствието на техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя ще бъде преценено в хода на работата на комисията по провеждане на обществената поръчко.


Въпрос 4 Моля да потвърдите, че съгласно изискванията на т.9.12.3 от Указания за подготовка на офертата/Съдържание на офертата, Участникът трябва да предостави оторизационно писмо за доставка в настоящата процедура и за оторизиран сервиз на предложеното 1 бр. кутия с 15 х 600 GB 15 krpm дискове, за наличния дисков масив EMC CX4-120, както и минимален брой сертифицирани сервизни инженери за монтаж и инсталация на предлаганото оборудване за надграждане на EMC CX4-120, с цел осигуряване на целогодишна поддръжка на техниката (за сървърите и дисковата система). Според препоръките на Производителите и с цел осигуряване на непрекъсваемост е необходимо да са минимум по двама за сървърите и дисковата система.

Отговор: Съгласно изискването на възложителя, участниците следва да са оторизирани от производителя на доставяните технически модули на хардуера или от негово представителство и да притежават правото да доставят, монтират, инсталират и сервизират оборудването, предмет на поръчката на територията на България.
Въпрос 5 В техническото задание т.1.2. Разширителна кутия за наличния дисков масив е поставено изискване за доставка и монтаж на „1 бр. кутия с 15 х 600GB, 15 krpm дискове, съвместима с наличния дисков масив EMC CX4-120 за разширяване на разполагаемия обем, с всички аксесоари, необходими за монтирането на кутията в дисковия масив”. Така поставеното изискване специфицира конкретен производител и модел, което ограничава възможността за получаване на конкуренти оферти от други производители. Моля потвърдете, че необходимия обем за разширяване на дисковата подсистема с 9 ТВ (терабайта) суров обем е еквивалент на Техническите Ви изисквания, и разширяването на пространството логически трябва да е част от съществуващата дискова система.

Отговор: Да. Суров обем реализиран, с поне 15 диска, поне по 600GB, покрива изискванията.
Въпрос 6 Може ли да бъде предоставена по-подробна информация относно изискванията към сървърните шкафове–например размери (широчина и дълбочина), тип врата, нужда от перфорация на вратата или на страниците, товароносимост, заключване?

Отговор: Съгласно изискването в документацията за участие, сървърните шкафове трябва да са с дълбочина, достатъчна за нормално разполагане на доставяното по поръчката оборудване – сървъри, дискови масиви и UPS, при широчина за вътрешен монтаж 19”. Височината е 42U за вътрешния монтаж.
Въпрос 7 Относно непрекъсваемото захранване (UPS) – какво е минималното време, което се изисква UPS-a да осигури захранване при липса на електричество, и при какво натоварване (в %)?

Отговор – Не е поставено изискване за минималното време, през което устройството трябва да осигури захранване при липса на електричество, както и при какво натоварване. В документацията за участие има изискване за капацитет минимум 5000W.
Въпрос 8 В документацията е отбелязано, че „Целта на настоящата поръчка е да бъде избран изпълнител, който ще достави, инсталира и конфигурира хардуер и софтуер на три пилотни администрации (Българска агенция за безопасност на храните, Изпълнителна агенция „Морска администрация” и община Велико Търново) за целите на представянето на пилотни комплексни административни услуги”. В образеца за Ценово предложение обаче, не фигурира графа за попълване на дейностите по инсталация и конфигурация. В образеца на Договор това също не е отразено. Моля за разяснения как да бъде представена цената на услугите по инсталация и конфигурация.

Отговор: Стойността на услугите трябва да е включена в цената на хардуера и софтуера.
Въпрос 9 Във връзка с наличие на сключен договор на Държавната администрация за доставка на Microsoft софтуер, включващ и поисканите позиции в обявлението за поръчка, моля уточнете дали този софтуер ще бъде доставян по договора или трябва да бъде включен в офертата за участие в процедурата.

Отговор: Участниците трябва да включат исканите лицензи в своето предложение.
Въпрос 10 Съгласно изискванията за Дейност 1. т.1.1. в новите сървъри ще бъдат монтирани наличните Fiber Channel контролери QLogic QLE2560 FC8 Single Port HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel. Т.е. съществуващия клъстър вече няма да може да се обслужва от наличните Dell PowerEdge R710 сървъри. Моля уточнете влиза ли в обема на Дейност 1 и прехвърлянето на софтуера от съществуващите и новодоставените сървъри.

Отговор: Да. Стекирането на комутаторите и инсталирането на новите сървъри на мястото на старите във виртуалната инфраструктура, със съществуващите FC контролери е част от дейностите по конфигуриране по Дейност 1.

Вяра панайотова

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“Съгласно Заповед № Н-861/03.06.2013 г.,

изменена със Заповед № Н-1012/23.07.2013 г. и

Заповед № Н-1025/29.07.2013 г.

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница