Решение на bibal interneshanal от Канада отпечатана на брайл от Компакт брайл, Англия Бащата: Сашо, Нели! Какво има? СашоДата23.10.2018
Размер89.39 Kb.
Най-важната история на света
С любезното разрешение на

bibal interneshanal от Канада


отпечатана на брайл от Компакт брайл, Англия
Бащата:

Сашо, Нели! Какво има? Сашо:

- Ти обеща да ни разкажеш най-важната история. Помниш ли? Нели:

- Моля те татко! Бащата:

- Вярно!

Най-важната история от най-важната книга Библията. Книгата на Бога. Нели:

- Библейска история! Бащата:

- Не просто библейска история. Това е историята на цялата Библия. Божият план за човечеството. Сашо:

- От къде знаем, че Библията е книгата на Бога? Но, Бог не пише книги нали? Бащата:

- Бог е избрал 40 различни хора Сашо, те са написали Библията за период от 1500 години. Тя съдържа 66 книги, които не си противоречат, и в които звучи гласът на Бога.Само Бог може да направи книга като тази. Нели:

-Какъв е в съшност Бог? Майката:

- Бог се грижи за нас и ни отговаря, когато Го молим за помощ. Той е свят и безгрешен. Ние не можем да Го видим, но Той вижда и знае всяко нещо. Той може всичко. Нека татко да ви разкаже историята и сами ще видите. Бащата:

- Много отдавна Бог създаде света и всичко в него. Създаде и градина наречена Едем. Той я приготви за едно много специално създание. Нели:

- За нас?


Сътворението

Адам и Ева


Текст от Библията - Битие 1. 2.

"Бог каза: Да създадем човека по нашия образ, по наше подобие; и Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа."

Пръст? Точно така Сашо. Бог може всичко.

"И Господ Бог каза: Не е добре за човекът да бъде сам, ще му създам подходящ @помошник. Тогава Господ Бог даде на Адам дълбок сън и взе едно от ребрата му; и Бог създаде жената от реброто на Адам. Бог даде жената Ева за съпруга на Адам."

"На сред градината Бог постави дървото на живота и дървото за познаване на доброто и злото, но Господ Бог предопреди човека:

От всяко дърво в градината можеш свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш, защото ако ядеш от него непременно ще умреш."

Адам и Ева живееха в градината и бяха много щастливи. Те бяха близо до Бога и им беше приятно да бъдат с Него. И един ден Адам и Ева съгрешиха.

Текст от Библията Битие 3:

"Сатана, Божият неприятел се престори на змия. Той не искаше Адам и Ева да бъдат с Бога и да Го слушат. Той попита Ева: Наистина ли Бог ви каза да не ядете от всяко дърво в градината? Тя му отговори: Само от плода на дървото, което е сред градината не ни е позволено да ядем. Бог каза: да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.

Няма да умрете. - Каза змията, ще станете точно като Бога."

Жената се колебаеше. Плодът изглеждаше толкова свеж и вкусен, а и можеше да я направи толкова мъдра. И тя...

Не, не яж Ева.

Добър съвет Сашо. Но и тя и Адам ядоха.

"Изведнъж Адам и Ева се уплашиха. Те се скриха, когато Бог ходеше из градината."

Бяха съгрешили, бяха решили да не послушат Бога, затова Той ги изгони от Едемската градина. Сашо:

- Изгони ли ги? Бог вече не ги ли обичаше? Нели:

- Аз не бих послушала сатана. Сашо:

- И повече не видяха ли Бога? Бащата:

- Търпение, чакайте малко. Бог все още ги обичаше, но Той мрази греха. Грехът ни отделя от Бога. Сашо:

- Защо тогава Бог е поставил дървото там? Майката:

- Бог обичаше Адам и Ева. Той искаше те да имат избор, сами да решат, дали да Го обичат и да Му се покоряват. Но те избраха да са непокорни. Не знаеха колко ужасно е да бъдат отделени от Бога и защото избраха да съгрешат, всеки човек след тях и до днес се ражда грешен и отделен от Бога. Сашо:

-Искаш да кажеш, че ние не можем да бъдем с Бога заради тях? Това не е честно. Бащата:

- Не само заради тях Сашо, ние всички съгрешаваме, като вършим лоши неща, но Бог имаше чудесен план да ни примири със Себе Си. Трябваше съвършенна личност да умре за нашите грехове. Майката:

- Когато всичко беше готово Бог пусна Своя план в действие. Всичко започна с едно бебе.


Исус е роден
Текст от Библията Матей 1 и Лука 2:

Бог даде на Мария своя син като бебе. Той избра Йосиф да помага на Мария да се грижи за бебето. Тъй като бебето беше Божий син, то беше родено без грях.

"Ангел от Господа се яви на сън на Йосиф. Ангелът каза: Мария ще роди син и ти ще го наречеш Исус, защото Той ще спаси хората от греховете им."

Исус означава - Бог спасява.

Точно преди да се роди бебето Йосиф и Мария трябваше да пътуват до Витлеем.

"И когато бяха там, Мария роди първородния си син."

Бог изпрати ангели да разкажат на хората за раждането на Неговия син. Хората дойдоха да видят това удивително събитие. Божият син роден като бебе.

Исус растеше като вас деца.

А ходеше ли на училище татко? Ами, играеше ли? Да Сашо.

Но слушаше родителите си и беше покорен на Своя истински баща Бог. Той никога не съгреши.


Исус учителя
Текст от Библията - Лука 2, Матей 22 и Йоан 3.

"Когато беше 12 годишен Исус отиде в Ерусалим. Той беше в храма и обсъждаше сериозни въпроси с учителите. И всички, които Го слушаха се учудваха на разума и отговорите Му. Исус растеше на ръст и в мъдрост и беше обичан от Бога и от всички, които Го познаваха. Когато стана на 30 години Исус започна да проповядва. Той учеше, че Бог е загрижен за мислите и постъпките на хората. Исус казваше: Трябва да възлюбите Господа своя Бог с цялото си сърце; с цялата си душа и с всичкия си ум, това е голямата и първа заповед. А втората подобна на нея е: да възлюбиш ближния си като себе си. Исус говореше за чудесния план с който Бог искаше да ни върне при Себе Си. Той казваше: "Бог толкова възлюби света, че даде своя единствен син, за да не погине този, който вярва в Него, но да има вечен живот."

Аз вярвам в Исус татко! Това е чудесно Нели.
Исус изцелителя
Текст от Библията - Матей 4:9.

Исус помагаше на хората да разберат какъв е Бог. Показваше им, че Бог ги обича, като изцеляваше всички болести. При Него довеждаха всички болни, за да бъдат изцелени. И каквато и да беше болестта им: дали бяха обладани от демони, или бяха епилептици, или парализирани, Исус изцеляваше всички.

Веднъж един началник падна на колене пред Исус:

"Дъщеря ми току що умря." каза той, "но Ти ела и положи ръката Си на нея и тя ще оживее. Исус отиде хвана момичето за ръката и то стана."

О Исус наистина е изцелявал хората татко! Така е Сашо.

Той изцелява и днес. За Него няма невъзможно нещо.


Исус чудотвореца
Текст от Библията - Матей14. Йоан6.

Исус вършеше чудесни, удивителни неща. Той укротяваше бури и ходеше по водата. Кой знае, колко е било интересно? Наистина Сашо.

Веднъж повече от 5 хиляди души последваха Исус на едно отдалечено място. Неговите ученици искаха да изпратят хората да си купят нещо за ядене, защото ставаше късно. Исус отговори:

"Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат. Андрей каза: тук едно момченце има пет ечемичени хляба и две риби, но какво са те за толкова хора. Исус взе хлябовете, благодари на Бога и ги раздаде на хората. След това направи същото и с рибите. И всички ядоха и се наситиха. Съберете останалите къшеи. каза Исус, за да не се изгуби нищо."

И така в началото имаше пет ечемичени хляба, а на края, след като хората се бяха нахранили, събраха 12 коша къшеи.

Останало е повече хляб от колкото са имали в началото? Точно така Нели.

Исус ги е научил, че Бог може да снабди всички техни нужди. Той ще направи същото и за нас, когато Го помолим.
Исус и децата
Текст от Библията - Матей19. Марко10.

Исус показваше на хората, че Бог обича децата. Той ги изцеляваше, позволяваше им да Му помагат, както момчето с храната; и дори ги възкресяваше от смърт.

"Някои хора доведоха децата си при Него, за да възложи ръце на тях и да се помоли. Учениците им казваха: да не Го безпокоят. Когато Исус видя това каза: Оставете дечицата да дойдат при мене, не ги спирайте. Който не приеме Божието царство като детенце няма да влезе в него. И след това ги прегърна и ги благослови, като положи ръцете си на тях."

И аз искам да ме благослови. Това е възможно Сашо. Исус е същия и днес. И все така обича децата. Обаче не всички го харесваха. Учението и делата Му ядосваха религиозните водачи. Те завиждаха, защото хората Го обичаха толкова много, затова намислиха да се оттърват от Него.


Исус е арестуван и измъчван
Текст от Библията - Лука22. Йоан19.

Една нощ, когато Исус се молеше в градината религиозните водачи изпратиха тълпа със сопи и ножове да арестуват Исус. Учениците извикаха:

"Господи, да се бием ли? Имаме ножове. И един от тях удари слугата на първосвещеника и отсече дясното му ухо. Но Исус каза: Не се противете повече. Допря се до ухото на слугата и го изцели."

Исус изцели един от враговете си? Да Нели.

Той обича всички.

"Хванаха Исус и го вързаха. Заведоха Го при управителя на областта @Пилат и Го разпитваха."

Войниците биха Исус. Сложиха тръни на главата Му и Му се подиграваха. После @Пилат говори пред хората:

"Ето, извеждам Го пред вас, но разберете, че не намирам никаква вина в Него. Махни Го, викаха те. Разпни Го. Тогава @Пилат им предаде Исус, за да бъде разпнат."

Но, Той не е направил нищо лошо! Не е честно. Вярно е Сашо.

Но спомни си, Бог имаше план.


Исус умира на кръстта
Текст от Библията - Лука23.

Те приковаха Исус на кръста. Исус каза:

"Отче, прости им, защото не знаят какво вършат."

Други двама, които бяха престъпници, бяха разпънати до Исус. Единият Го хулеше: значи Ти Си месия? Така ли?

Месия е другото име за син на Бога.

Докажи го като избавиш Себе Си и нас! Но другият му се скара: Не се ли боиш от Бога, дори пред смъртта си? Ние заслужаваме да умрем за престъпленията си, но този не е сторил нищо лошо. Тогава каза: Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството Си. Исус отговори: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая."

И той е отишъл при Исус след като е умрял? Да, Нели.

След това Исус извика към Своя Отец Бог и издъхна.

Ей, Исус ли е личността от Божия план? Точно така Сашо.

Бог изпрати Своя съвършен син Исус и Той умря, за да понесе наказанието за нашите грехове.


Исус е жив
Текст от Библията - Матей28. Лука24.

Тялото на Исус беше положено в гроб от неговите приятели. Рано на първия ден от седмицата две жени отиваха към гроба. Внезапно стана земетресение, защото ангел от Господа слезе от небето и отвали камъка от гроба.

"Не се страхувайте, каза той, аз зная, че търсите разпнатия Исус, няма Го тук. Той възкръсна от мъртвите както беше казал. Бързайте да кажете на учениците Му."

Тази част най-много ми харесва. Така е Сашо. След като плати за греховете ни Бог Го въскреси от мъртвите. Всичко това беше Божия план.

По-късно докато учениците си говореха за това Исус застана посред тях и им каза: мир вам. А те ужасно се уплашиха, защото мислеха, че виждат дух. "защо се плашите? Попита Той. Погледнете ръцете Ми и нозете Ми и вижте, че това наистина Съм Аз, докоснете Ме и се уверете, че не Съм дух."
Къде е Исус днес
Текст от Библията - Йоан16. Деяния на апостолите1.

Исус беше с учениците си няколко седмици.

Сигурно са били щастливи? Да, но къде е Исус днес? Това е добър въпрос Нели.

"Исус каза: за вас е по-добре аз да Си отида, защото ако не Си отида Святия Дух няма да дойде, но ако Си отида ще Го изпратя при вас."

Когато Исус свърши разговорът си с учениците те го видяха как се възнася към небето, докато облак Го скри от погледа им. Двама ангели им казаха:

"Исус се възнесе на небето и някой ден така, както Го видяхте да си отива Той ще дойде пак."

Един ден ще се върне за всички Божии деца. Това са тези, които вярват, че исус е умрял за тях и сега са простени. Ние ще бъдем с Него завинаги и вече нищо няма да може да ни раздели от Божията любов. Сашо:

- Аз искам да бъда Божие дете, за да мога да бъда с Него. Майката:

- Чудесно Сашо. Това е най-важното решение в живота на човека. Библията казва, че нашия грях ни отделя от Бога. Там пише: "Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш, защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява." Римляни10:9-10.

Сашо:


- Аз мога да кажа това. Аз наистина вярвам в Исус. Бащата:

- Тогава нека да кажем и на Бог. Той винаги слуша Сашо. Той чува нашите молитви и ни отговаря. Кажи тази молитва с мен:

- Мили Боже, аз зная, че съм грешник. Вземал съм неправилни решения и съм вършил лоши неща. Съжалявам, моля те прости ми. Аз зная, че Твоят син Исус умря за моите грехове и вярвам, че Ти Си го възкресил от мъртвите. Аз искам Исус да бъде мой Господ. Благодаря Ти, че ме обичаш и че Си ме направил твое дете. Сега моля те да ме изпълниш с Твоя Святи Дух, за да имам необходимата сила да ти се покорявам. Амин.

Сашо:


- О, аз сега съм Божие дете нали? Майката и бащата:

- Точно така. Бащата:

- Сега за да познаваш Бога по-добре трябва да Му говориш с молитва и да четеш за Него в Неговата книга Библията. Бог ти говори чрез Библията и ти казва за важните неща, които очаква от теб. Нели:

- Кои са те татко? Бащата:

- Да обичаш Бога; да говориш на хората за Исус и да им показваш Божията любов и сила. Майката:

- Исус каза на последователите си:

"Идете и научете всичките народи, учете ги да пазят всичко, което съм ви заповядал и бъдете сигурни в това: Аз Съм с вас винаги." Матей28:19-20.

Майката:


- След като Исус отиде на небето Той ни изпрати Святия Дух. Той ще ви води и учи и ще ви дава специалната Божия сила да казвате на другите за Него. Сашо:

- Аз искам да кажа на приятелите ми. Ей, току що ми се случи най-хубавото нещо на света. Това може да стане и с теб. И да вземеш същото решение като мен. Моли се и Бог ще те чуе. Той те обича.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница