Решение за изграждане на 2 броя осови (деривационни) мвец и шест броя руслови мвец. Възложители на инициативата за изграждане на обекта саДата19.07.2018
Размер433.7 Kb.
ТипРешение

Каскада Доспат, землище община Доспат Нетехническо резюменетехническо резюме
1. анотация

на инвестиционното предложение
1.1. Наименование на обекта, предмет на ДОВОС

Целта на проектната разработка – Прединвестиционни проучвания за „Каскада Доспат” – е на базата на събраните геоложки, хидрогеоложки и климатични проучвания да даде проектно решение за изграждане на 2 броя осови (деривационни) МВЕЦ и шест броя руслови МВЕЦ.

Възложители на инициативата за изграждане на обекта са:


 • „Хидроенерджи груп” ООД – София;

 • ЕТ „Велин Фиданов” – с. Баните.

Адрес на представителя на Инвеститора: гр. Девин, обл. Смолян, ул. „Васил Левски” 23, ап. 1
Лица за контакти:

ü представител на инвеститора:

Симеон Василев – тел. 0878 129 722ü проектант: доц. д-р инж. Стефан Модев

ü от страна на екипа, изготвил доклада за ОВОС:

* инж. Лидия Борисова Петрова, експерт по ОВОС –

тел. 0301 / 8 29 78; GSM 0889 62 52 34.

Ръководител на екипа, изготвил доклада за ОВОС, е инж. Лидия Борисова Петрова.1.2. Предназначение, мотивация за изграждане

Местонахождението на „Каскада Доспат” в административно отношение принадлежи към общ. гр. Доспат, Смолянска областТерените, предмет на представените прединвестиционни проучвания, са разположени в следните имоти:

 • МВЕЦ „Црънча”

на имот

Собственост

Обект

Землище

021002

ДЛ-Доспат

МВЕЦ „Црънча”

Црънча

021003

Община Доспат

МВЕЦ „Црънча”

Црънча

011027

Община Доспат

МВЕЦ „Црънча”

Црънча
 • МВЕЦ „Бръщен”

на имот

Собственост

Обект

Землище

01082

Държавна

МВЕЦ „Бръщен”

Бръщен

01048

Община Доспат

МВЕЦ „Бръщен”

Бръщен

03316

Държавна

МВЕЦ „Бръщен”

Бръщен

010403

Държавна

МВЕЦ „Бръщен”

Бръщен

010253

Държавна

МВЕЦ „Бръщен”

Бръщен

010244

Държавна

МВЕЦ „Бръщен”

Бръщен
 • „ВЕЦ 1”

на имот

Собственост

Обект

Землище

010403

Държавна

„ВЕЦ 1”

Бръщен
 • „ВЕЦ 2”

на имот

Собственост

Обект

Землище

010253

Държавна

„ВЕЦ 2”

Бръщен
 • „ВЕЦ 3”

  на имот

  Собственост

  Обект

  Землище

  010244

  Държавна

  „ВЕЦ 3”

  Бръщен

 • „ВЕЦ 4”

  на имот

  Собственост

  Обект

  Землище

  021002

  ДЛ – Доспат

  „ВЕЦ 4”

  Црънча

 • „ВЕЦ 5”

на имот

Собственост

Обект

Землище

021002

ДЛ – Доспат

„ВЕЦ 5”

Црънча
 • „ВЕЦ 6”

на имот

Собственост

Обект

Землище

021002

ДЛ – Доспат

„ВЕЦ 6”

Црънча

Характерът на обекта е такъв, че не може да се говори за технологични процеси, които ще се извършват след реализиране на проекта. Инвестиционното предложение попада в ЗЗ „Родопи – Западни” за хабитатите.

Общата стойност на инвестиционното предложение е 16 000 000 лв.


2. Алтернативи

за осъществяване на инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение за изграждане на “Каскада Доспат” на р. Доспат включва цялостно изграждане на 8 централи, съответно 6 руслови и 2 осови.
2.1. Алтернативи по отношение на местоположението и строителството

Алтернативите по отношение на местоположението могат да се разгледат относно дължината на тръбопровода, мястото на неговото полагане и начина на строителството. По така определените от инвеститора местоположения е съобразен оптималния капацитет на реката с максималното оползотворяване на хидроенергийния ù потенциал. При избор на по-къс тръбопровод ефективността ще е по-малка, съответно е необходимо да се избере тръбопровод с по-голям диаметър, което води до по-мащабни изкопни работи и по-големи трудности при строителството и до увреждане на ландшафта и околната среда по време на строителството. Други възможни алтернативи са използването на стъклопластов тръбопровод, полиетиленови или стоманени тръби. Всеки един от тръбопроводите има своите предимства и недостатъци, като се отчита и характера на трасето, себестойността и начините на полагане и свързване на отделните елементи. От съобразяване и отчитане на всичките фактори възложителят е предпочел стоманени тръби, които съгласно разчетите ще са оптимални. По отношение на строителството ще се прилагат традиционни методи за такъв тип съоръжения и при строителството на които инвеститорът има добър опит.

При строителството на руслови ВЕЦ вариантите са предимно в избора на вида стена, бетонова или каменно/земно/насипна. Предпочетен е вариантът със стоманобетонна стена предвид спецификата на терена и липсата на кариери за подходящ насипен материал

Строителството на русловите ВЕЦ ще се извършва със стени до 15 м, като завиреният обем ще е минимален съгласно предоставените разработки от възложителя. Точната височина на стените, завиреният обем и залятите площи ще бъдат конкретизирани в работните проекти.


2.2. Алтернативи по отношение

на вида на използваните турбини
Водните електроцентрали се разделя в три основни групи в зависимост от височината на пада:

 • ВЕЦ-ове с високо налягане (височина на пада повече от 50 м). Подходящи типове турбини: Пелтон или Франсис-Спирална

 • ВЕЦ-ове със средно налягане (височина на пада между 50 и 10 м). Подходящи типове турбини: Пелтон или Франсис-Спирална

 • ВЕЦ-ове с ниско налягане (височина на пада по-малко от 10 м). Подходящи типове турбини: Каплан или Франсис.

Проведени са широкомащабни и всеобхватни експериментални изследвания в производствени условия, по теория на експеримента, чрез които технологията е оптимизирана. При нетрадиционната технология коефициентът на полезно действие е близък или равен на този при класическия начин на добиване на ел. енергия посредством турбини и генератор.

Съгласно типа на ВЕЦ, възложителят предлага турбините да са тип „Пелтон”, „Франсис” за осовите, а за русловите ВЕЦ – тип „Каплан”.


2.3. Алтернативи по отношение архитектурно-

конструктивното решение на сградата на централата
Във фаза идеен проект ще бъдат разработени най-малко два варианта за архитектурно оформление на сградата на МВЕЦ, целящи максималното ù вписване в околната среда в духа на родопската архитектура и наличните природни дадености в района.
2.4. Алтернативи по отношение опазване на биоразнообразието

По данни от редица проучвания в екосистемите на тази надморска височина естествените процеси протичат в посока установяване на коренните видове Обикновен бук (Fagus silvatica) и Зимен дъб (Quercus petraea). Естественото възобновяване на бука и дъба е затруднено поради слабата мощност и бедността на почвите. Поради тази причина то се предшества от настаняването на пионерни видове (Бяла бреза, Бял бор), като отклоненията могат да бъдат причинени от екстремни природни въздействия – силни ветрове, градушки , аномални температури и др.

Реализацията на проекта ще доведе до повишаване на антропогенното присъствие в района и в същото време ще привлече допълнителен финансов ресурс. Това ще позволи създаването на гори с оптимален състав и структура, както и планирането на действени мерки, свързани с опазване на биоразнообразието.

Смекчаващите мерки, заложени в доклада за съвместимост на обекта, осигуряват запазване на съществуващото биоразнообразие в неговата численост и здравен статус.

Вероятност от проявление на негативни въздействия може да възникне преди всичко за някои водни организми, което се свързва с намаляване на водните маси след водохващанията при осовите ВЕЦ, което обаче в значителна степен се компенсира от създаването на изкуствени водоеми със завирен обем над 300 000 м3.

По отношение на останалите животински видове тези проявления макар и в малко по-ниска степен са налични и сега и са резултат от съществуващото антропогенно присъствие в района.

В заключение може да се посочи, че инвестиционното намерение е без алтернатива по отношение на хидроенергийния ресурс на водното течение и опазването на земеделските площи в района.
2.6. Нулева атернатива

Съгласно определението в допълнителните разпоредби на ЗООС като нулева алтернатива се дефинира възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение.

При “нулева алтернатива” съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва, без да се реализират намеренията на инвестиционното предложение. Икономическата и социалната обстановка в страната през последните години засили необходимостта от нови енергийни източници. Инвеститорите имат конкретни инвестиционни намерения за реализирането на инвестиционното си намерение, а именно да приложат законно регулирано архитектурно-градоустройствено изграждане на предложението, гарантиращо устойчивото развитие. С реализиране на предложението ще се подпомогне енергийната система на страната за добив на електроенергия от използването на възобновяеми енергийни източници.

Независимите експерти, изготвили доклада за ОВОС, не предлагат нулева алтернатива за „Каскада Доспат”. Възможен е и вариант с реализиране само на част от предвидените в инвестиционното предложение ВЕЦ-ове при липса на достатъчно финансови средства или евентуално преосмисляне и прецизиране в работна фаза на броя на първоначално предвидените водноелектрически централи.


3. Описание, анализ и оценка

на предполагаемите въздействия върху населението

и околната среда в резултат от реализацията

на инвестиционното предложение
3.1. Атмосферен въздух

Възобновяемите енергийни източници в момента представляват 20% от глобалната консумация на електроенергия. В рамките на възобновяемите енергийни източници, около 89% от инсталирания капацитет е свързан с хидравлични системи. Останалото е много незначително: 5,5% от вятър, биомасата е около 4,4%, 1% е геотермална и слънчева енергия и на приливите и отливите са 0,5% и 0,05%.

Най-силно върху запрашаване на приземния атмосферен слой влияе вятърът. При оросен път и сравнително умерена интензивност на транспорта, но силен вятър, запрашаването е голямо.

Залпово запрашаване може да се получи само при бурни ветрове, които са рядкост за района и най-често се появяват през пролетта, ко­га­то има чести превалявания и мате­риалът е влажен.

Източници на за­мър­сяването на въздуха ще емитират в атмосферата общ нетоксичен прах с неравномерен режим. За да се намали екологичният риск, в работния проект трябва да се предвидят адекватни мерки за подтискане на такива емисии с помощта на технически средства и технологии, прилагани в подобни случаи като:


 • специализирани автомобили за оросяване на временните техно­логични пътища по време на засушаване и интензивна транспортна дейност;

 • да се товарят равномерно самосвалите, с което се избягва възможността за изтичане на материала;

 • при сухо и топло време да се навлажнява работният материал.

Характеристиката на влиянието на праха върху околната среда включва:

 • характер на влиянието – физиологичен и механичен;

 • значимост – съществена по време на строителството;

 • продължителност – периодична (в рамките на работната смяна).

Нито един от описаните по-горе фактори не се очаква да повлияе върху регионалния климат поради мащабите и периодичния (непостоянен) характер на въздействието.

Компонентите на околната среда, върху които промененото качество на атмосферния въздух ще окаже влияние, са: • замърсяване с прах на тревна растителност и единични дървесни видове в непосредствена близост до работещата транспортна и добивна механизация;

 • дискомфорт на обитателите в района: дребни бозайници, птици, влечуги, земноводни и селскостопански животни, главно заради шума от тран­спортните сред­ства и вибрациите от добивните и обработващи машини.

Времето на въздействието на праха върху околната среда ще бъде краткотрайно и само по време на строителството. Емисиите, които се очаква да се отделят в атмосферния въздух по време на строителството на обекта са свързани с:

1. използваната строителна механизация;

2. транспортни средства-отработили газове от двигателите.

Източниците на вредни емисии ще бъдат предимно подвижни и неорганизирани, с незначителен масов поток (емисионен дебит), с кратък период на действие и непостоянни, с локален обхват (в границите на площадката) и възможност да излязат извън границите на площадката само при силен вятър или други специфични условия.

Тези емисии ще бъдат непостоянни, променливи по мощност, с продължителност до една година. Размерът на очакваните емисии по време на строителството е изчислен въз основа на следния примерен модел:

Приемаме, че ще се работи с 4-5 единици строителна техника по 8 часа на ден, при което ще се изразходват 0.3 тона дизелово гориво за строителната механизация.


3.2. Повърхностни и подземни води

Съгласно инвестиционното предложение се предвиждат 6 броя руслови ВЕЦ с височина на стената до 15 метра. Водните огледала са с дължина около 500 метра за всички руслови ВЕЦ с изключение на ВЕЦ 1, за която е около 800 метра.

Завирените водни площи над стените ще оказват въздействие върху реката и естествения ù режим на протичане през целия експлоатационен период. В работна фаза, след геодезическо заснемане на речното корито и терена около него, задължително да се прецизира височината на стените с оглед геоложките условия и наклона на реката, с цел намаляване на площите и завирените обеми на водните огледала. За всяка ВЕЦ да се определи оптимална височина, осигуряваща минимална площ и обем на водното огледало в зависимост от наклоните на речното корито ис катовете. Въздействието на водните огледала върху микроклимата ще бъде незначително. Не се очакват съществени промени на температурата и влажността на въздуха в резултат от реализацията на водните площи при русловите ВЕЦ.

При така определените водни количества, които постоянно ще изтичат в участъците след водохващанията, въздействието от реализацията на инвестиционното предложение върху речната екосистема се очаква да бъде незначително.

Основно реализацията на инвестиционното предложение ще въздейства върху повърхностния водоизточник р. Доспат. При непрекъснато изпускане в реката на определеното за всяко водохващане екологично водно количество и стриктно спазване на предвидените в т. 6 на доклада за ОВОС мерки и ограничения, въздействието върху р. Доспат се очаква да бъде следното:


 • по териториален обхват – ограничено между водохващанията и сградите на централите;

 • по степен на въздействие – пряко, незначително при задължително изпускане в реката на екологичното водно количество след всяко водовземно съоръжение;

 • по продължителност на въздействието – дълготрайно през целия период на експлоатацията;

 • по честота на въздействието – постоянно през периода на експлоатация на обекта;

 • трансгранично въздействие – не се очаква;

 • кумулативен ефект – незначителен.


3.3. Отпадъци

Прогнозата за въздействието на различните видове отпадъци, които ще бъдат генерирани при строителството и по време на експлоатацията на обекта е следната: • териториален обхват – локален, в границите на площадките на съоръженията и по трасетата на тръбопроводите, незначително въздействие;

 • вид – непряко, незначително;

 • степен на въздействие – при строителството – средна, незначителна; при експлоатацията – ниска, незначителна;

 • вероятност, честота – еднократно, ограничено във времето, при строителството и периодично при експлоатацията;

 • кумулативен ефект – вероятен, незначителен при строителството, по време на експлоатацията – незначителен.

Не се очаква осезаемо въздействие на отпадъците върху повърхностни води, подземни води и земни недра, както и върху останалите компоненти на околната среда.
3.4. Геоложка среда (земни недра)

Въздействията върху геоложката среда ще се изразяват в механично нарушаване на при повърхностния ù слой при изпълнение на изкопните работи на площадките на съоръженията и по трасетата на тръбопроводите, както и при реализиране на вертикалната планировка около сградите на централите.

Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде постоянно, необратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в границите на площадките на съоръженията и по трасетата на линейните обекти – тръбопроводи, електромрежи и пътни подходи.

Инженерно-геоложките условия са подходящи за реализиране на предвиденото в инвестиционното предложение строителство.

В обхвата на площадките на съоръженията и по трасетата на тръбопроводите не са регистрирани подземни природни богатства.

Не се очаква въздействие върху земните недра, в предвид малката дълбочина на изкопните работи – около 2 до 3 метра максимум.


3.5. Вредни физични фактори

Шу­мът по вре­ме на стро­ител­с­т­во­то е неп­ре­къс­нат и пос­то­янен, а не ин­ци­ден­тен. Ка­то се взе­ме пред­вид фак­та, че дейностите на площадките ще се из­вър­ш­ват са­мо през де­ня, то мо­же да се смя­та, че въз­дейс­т­ви­ето на шу­ма ще бъ­де крат­ков­ре­мен­но и нез­на­чи­тел­но. Ос­вен то­ва пла­нин­с­ки­ят ре­леф и го­ра­та слу­жат ка­то ес­тес­т­вен ек­ран за пог­лъ­ща­не на шу­ма.


3.6. Земи и почви

При осъществяване на инвестиционното намерение ще се засегнат следните терени:За МВЕЦ-ове „Црънча” и „Бръщен”

 • Площ за водохващане на двата МВЕЦ-а – 400 м2

 • Площ за тръбопроводите на двата МВЕЦ-а – 12 000 м2

 • Площ за сградите на двата МВЕЦ-а – 300 м2

 • Заливаема площ на двата МВЕЦ-а – 200-300 м2

За ВЕЦ 1, ВЕЦ 2, ВЕЦ 3, ВЕЦ 4, ВЕЦ 5 и ВЕЦ 6

 • Площ за водохващанията – 500 м2

 • Площ за сградите – 150 м2

 • Заливаема площ – 7000 м2 за всяка

Площадките на сградите на централите ще се разположат върху необработваеми земи, а трасетата на водопроводите не засягат земеделски площи. Земеделски земи изобщо не се засягат. По отношение на почвите обектът не е замърсяващ и изцяло разположен извън земеделски земи. Обектите не нарушават и не замърсяват земите в терасите на реката, а също и извън нея.
3.7. Биологично разнообразие

Растителен свят

Площите, върху които ще се изгражда обекта, представляват горски терени относително равностойно поделени като дървопроизводителни и такива с брегоукрепителни функции. Тревната покривка се представя основно от родовете Poa, Bromus, Calamagrostis както и някои рудерални видове. С предпроектните проучвания се предвижда оптимално използване на съществуващата пътна мрежа до площадката, а електропроводите ще се положат в изкопи, с което се осигурява възможността за възстановяване на нарушените терени, в т.ч. и на растителната покривка върху тях. В тази връзка очакваните въздействия могат да се проявят в: • Отнемане на терени с процедура по промяна на предназначението или учредено право на ползване (преминаване)

 • Замърсяване компонентите на околната среда от неефективни или аварирали пречиствателни инсталации

 • Навлизане в територията на нетипични за нея видове и активизаране на вторични сукцесии в една или друга посока

 • Уреждания от пожари или производствени аварии.

 • Каскадата не залага изграждането на инженерни съоръжения, които биха се оказали миграционна преграда за целевите видове в района.

 • С увеличаване на антропогенното натоварване на територията и особено при функционирането на ВЕЦ рискът от възникване на инцидентни пожари нараства.

 • Кумулативното натрупване на сгради и инфраструктурни съоръжения е минимално и без практическо значение.

В ГФ се засягат основно бялборови, брезови, букови и елшови насаждения, от функционална група, борба с ерозията.

Въздействието върху растителността ще бъде: • териториален обхват – малък;

 • степен на въздействие – незначителна;

 • продължителност – висока;

 • честота – постоянно;

 • възможност за възстановяване – да;

 • кумулативни и комбинирани въздействия – не възникват.


Животински свят

Привличането на повече животински видове по пътя на хранителната верига до застроените площи несъмнено ще увеличи тяхната смъртност.

Особено уязвими са младите и бавно подвижните животни, които могат да станат жертва на строителната механизация

Трафикът крие рискове и за хищниците, които често биват привлечени върху пътното платно от видовете, обект на ловните им предпочитания. Предпочитано местообитание за сухоземните костенурки, което в настоящия случай е без практическо значение, тъй, като костенурките избягват сенчестите и влажни местообитания, каквито се установяват по бреговете на планинските реки. За другите видове предмет на защита в защитена зона „Родопи Западни” зоната факторът е без значение. С въвеждането в експлоатация на каскада „Доспат” се очаква засилване на стопанския интерес към района, в т.ч. и към разработването на земеделските територии.

Влиянието на строителството на обекта върху животинския свят в района ще бъде:


 • териториален обхват – малък;

 • степен на въздействие – незначителна;

 • продължителност – висока.;

 • честота – постоянно;

 • възможност за възстановяване – да;

 • кумулативни и комбинирани въздействия – не възникват.


3.8. Ландшафт

Поради уникалността на ландшафта в района, архитектурно-застроителното вмешателство трябва да се извършва много внимателно и разумно и да бъде основано на концепцията за вписване на архитектурна среда в съзвучие с ландшафта. Площадките на централите следва да бъдат оформени с вертикална планировка и подходящо озеленяване с местни дървесни видове. По трасетата на тръбопроводите задължително ще се изпълни техническа и биологическа рекултивация на всички нарушени терени.


3.9. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда

Населението в района е малобройно – с. Црънча има общо около 700 жители, а с. Бръщен има 800 жители. Факторите на околна среда и климатичните особености на района са здравословни. На първо място данните за Доспатска община сочат заболявания по дихателната система, в която група се включват заболяванията по горните дихателни пътища, тонзилити и пневмонии. На второ място по повторяемост са заболяванията на сърдечно-съдовата система, а на трето заболяванията по пикочо-половата система. Структурата на заболеваемостта е идентична с тази в страната.


3.10. Природни обекти

Строителството и експлоатацията на „Каскада Доспат” няма да окаже негативно въздействие върху природните забележителности Буйновско ждрело и Ягодинска пещера, тъй като същите са разположени на голямо разстояние от площадките на съоръженията и трасетата на тръбопроводите.


3.11. Материално и културно наследство

В оценяваната територия в района на „Каскада Доспат” не е регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници.


4. Мерки,

предвидени да предотвратят, намалят или, където

е възможно, да прекратят вредното въздействие

върху околната среда и населението

В настоящия доклад те са обобщени в три основни етапа на изпълнение: • Проучване и проектиране (П);

 • Строителство (С);

 • Експлоатация (Е).

Мерки

Период на

изпълнение

Резултат

По отношение на атмосферния въздух

1.

Оросяване на площадките при сухо и ветровито време при извършване на изкопни работи, особено при работа с машини

С

Избягване разнасяне на прахови емисии в атмосферния въздух

2.

Ориентация на сградите на ВЕЦ, съобразена с посоката на преобладаващите ветрове и слънчевото греене

П

Икономия на енергия за отопление на помещенията

3.

Да не се допуска извъгабаритно натоварване на самосвалите със земни маси, за да се предотврати разпиляването им при транспортирането

С

Намаляване на праховите емисии във въздуха

4.

Системен контрол с цел да не се допуска работа на багери, автосамосвали, булдозери и др. с неизправни двигатели с вътрешно горене

С

Предпазване от замърсяване на въздуха и почвите

5.

Изпълнение на топлинна изолация на сградите на централите

П, С

Намаляване разхода на енергийни източници

Вредни физически фактори, шум, вибрации

1.

Проектиране и изпълнение на шумозащитна изолация в машинната зала на централите

П, С

Намаляване на шимовото въздействие върху персонала

2.

Изпълнение фундаментите на турбините и генераторите по детайл, включващ пясъчна възглавница, гумени тампони, разделителни фуги и др.

П, С

Намаляване на вибрациите в машинната зала на централите

3.

Работниците да бъдат снабдени с лични шумозащитни средства

С, Е

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Подземни и повърхностни води

1.

Проектиране и изграждане на функционален рибен проход при водохващанията, позволяващ нормални миграции на рибите в реката

П

С


Осигуряване нормални условия за живот на рибите

2.

При сградите на централите се предвижда маслоуловителна шахта или тава под трансформатора с обем, осигуряващ поемането на трансформаторното масло в случай на авария

П

Е


Предпазване от замърсяване на водата в реката

3.

Не се допуска изхвърляне на скални и земни маси и строителни отпадъци в речното корито

С

Предпазване от замърсяване на реката и осигуряване на проводимостта на коритото ù

4.

Не се допуска складиране и използване в близост до реката на взривни, отровни или упойващи вещества, както и електроулов на риба

С

Е


Осигуряване качеството на водата на реката

5.

На водовземните отвори при водохващанията да се проектират и изпълнят решетки или мрежи

П

С


Предпазват навлизането на рибите в тръбопроводите и попадането им в турбините

6.

Ежедневен контрол и проверка на строителната и транспортна техника за течове

С

Предпазване от замърсяване на реката с горива и масла

7.

Да се предвиди енергогасител след водохващанията

П, С

Предпазва от изравяне речното корито

8.

Екологичният отвор да се проектира и изпълни височинно така, че да се осигурява с предимство постоянно изтичане на екологичното водно количество

П

С


Осигуряване на минималния допустим отток в реката

9.

При налични водни количества в реката по-малки от екологичното, централите се изключват от работа

Е

Осигуряване с предимство на екологичното водно количество

10.

Не се допуска поставяне на савак или друго затварящо устройство на екологичния отвор, за да се избегне субективната намеса при разпределение на водните количества


П

С


Гаранция за постоянно изтичане в реката на екологичното водно количество

11.

След екологичния отвор да се предвиди рибен проход, на който задължително да се изпълни мерително устройство

П

С

ЕПостоянен контрол на изпусканите в реката оводняващи водни количества

12.

Не се допуска разпиляване и попадане в реката на отпадъци от взривни вещества, капсули, детонатори и др.

С

Предпазване от замърсяване на реката.


13.

Задължително в работното проектиране да се прецизира височината на стените на русловите ВЕЦ и котата на завиряване с цел недопускане застъпване на завирените площи

П

С

ЕМинимизиране на завирените площи и осигуряване на незаливаеми участъци.

14.

За гарантиране и системен контрол на екологичните водни количества да се изготви план за собствен мониторинг

П

Е


Осигуряване на екологичните водни количества

15.

Периодично изпускане по време на високите води на наносите, натрупани пред водохващанията

Е

Гаранция за нормално функциониране на водохващанията

16.

Задължително да се води технически дневник за отработените водни количества от централите

Е

Постоянен контрол на работата на централите

17.

На подходящи места да се монтират рейки в реката

С,Е

Мониторинг на водата в реката

18.

Да се осигурят на подходящи места химически тоалетни по време на строителството

С

Предпазва от замърсяване почвите, подземните и повърхностни води

19.

Отпадъчните канални води от сградите на централите да се пречистват в локални септични ями с биологично тяло

П

С

ЕПредпазва от замърсяване водата на реката

По отношение на биологичното разнообразие

1.

Изготвяне и приемане на финансово обезпечен план за управление на промплощадките

Подготовка на строителната площадка

Усъвършенстване организацията на управление

2.

Мониторинг върху хабитатите в ЗЗ „Родопи – Западни”. Мониторингът следва да бъде преди всичко върху индикаторни видове

Контрол и изготвяне на прогнози за процесите на сукцесия и състоянието и динамиката на популациите в района

3.

Опазване на подраста и тревния чим при извеждане на сечите

Ограничаване на ерозията

4.

Извозът на сортиментите да се извършва с животинска сила и „на самар”
Опазване на подраста и ограничаване на ерозията

5.

Короните на оставащите периферни дървета следва да се редуцират с оглед намаляване риска от ветровали и снеговали

Е

Увеличаване устойчивостта на дърветата срещу екстремни природни въздействия

6.

При изготвянето на част озеленяване и благоустройство на проекта да не се допуска използването на интродуцирани видове. Когато за нуждите на зеленото строителство се заложат интродуцирани видове, същите да бъдат само с хибридни форми.

П

Опазване чистата и здравния статус на растенията в района. Ограничаване риска от внасяне на нови гостоприемници за потенциални нови вредители.

7.

В случай, че на разстояние по-малко от 300 м от площадката бъде установено местообитание на целеви за Натура 2000 вид, строителните работи да се допускат само извън периодите на повишена чувствителност на вида към фактора безпокойство

С

Опазване на консервационно значими за защитените територии видове от фактора безпокойство

8.

При откриване на влечуги в границите на територията същите да бъдат безопасно улавяни и пускани в подходящи за тях местообитания

С

Пряко опазване на бавноподвижните видове от унищожаване или увреждане

9.

Водохващанията при МВЕЦ „Црънча” и „Бръщен” да се изпълнят като планински тип с малка височина на яза – не повече от 2 м. В масивната част на яза да се оставя правоъгълен отвор за изпускане на минималното екологически необходимо водно количество, с което да се отводнява реката. Отворът да няма савак или друг затворен орган, вследствие на което изтичащото през него водно количество да зависи единствено от нивото на водата над прага.

П

С


Опазване на ихтиофауната

10.

Почистване на предстоящите за завиряване площи от растителност, в т.ч. и от горскодървесна такава

С

Опазване на ихтиофауната

11.

В контактната зона между ската и водното огледало трябва да се предвидят мерки за противоерозийно укрепване на брега. За целта могат да се използват геосинтетични мрежи и клетъчни системи, а при земните насипи и последващо затревяване на откоса

П

С


Опазване на ихтиофауната

12.

Изграждане на обваловки при трансформаторите

С

Опазване на ихтиофауната

13.

Персоналът, който ще работи на „Каскада Доспат” да бъде информиран за защитените видове, които биха могли да попаднат на площадката и необходимите действия, които трябва да извършват за опазването им.

Е

Опазване на консервационно значими за защитените територии видове

14.

Укрепване на местата с концентрация на повърхностни води при интензивни валежи и снеготопене, в т.ч. и контактната ивица между брега и водните огледала

С

Ограничаване на ерозията и опазване на ихтиофауната

15.

Изграждане на система от изкуствени прагове по речното течение в участъците на тръбопроводите, които да са с височина не по-голяма от 40-50 см

П

С


Опазване на ихтиофауната

16.

Приличане на общественото внимание – НПО и граждани, сдружения на хотелиери и др., върху мерките за опазване на консервационно значимите видове в района

Е

Повишаване информираността на широката общественост и включването ù в опазването на природата.

17.

Разположението на сградите на централите и трасетата на тръбопроводите да бъде определено по начин, максимално запазващ дърветата.

П

С


Намаляване на обема на сечите

18.

В случай на извършени сечи, да се изготви компенсационна програма за възстановяване на засегнатата зелена маса – дървета, храсти, треви

Е

Намаляване на нанесените вреди от строителството

19.

При извършване на рекултивация и оформянето на терените за озеленяване около централите да се използват местни растителни видове

С

Запазване на типичната за района растителност и интегриране на обекта в ландшафта

20.

След извършване на строителните дейности, всички засегнати терени да бъдат рекултивирани, затревени и залесени с местни растителни видове

С

Е


Запазване на естествената тревиста растителност в района

Геоложка основа

1.

Геоложко проучване на всички площадки за съоръженията и по трасетата на линейните обекти - тръбопроводи, ел. мрежи и др. и изготвяне на инженерно-геоложки доклади

П

Оценка на геотехническите показатели на геоложката основа

2.

Изпълнението на дълбоки изкопи и високи насипи да се осъществява въз основа на индивидуални проекти, включващи стабилитетна оценка на откосите

П

С


Гаранции за минимизиране на въздействието върху геоложката среда

3.

Изготвяне проект за буровзривни работи

П

Минимално въздействие върху околната среда

4.

Изготвяне на ПОИС за всички подобекти

П

Спазване на нормативните изисквания

5.

При необходимост скалните изкопи да се извършват с намалено количество взрив без разлет

П

С


Предпазва от увреждания близко разположени съоръжения

Земи и почви

1.

Отнемане на чимовете и хумусния хоризонт и депониране отделно от останалата земна маса

С

Използване по предназначение – при създаване на нови тревни площи (норм. изисквания)

2.

Разделно депониране на земните маси – повторно връщане за моде­лиране на терена

С

Използване на излишните зем­ни маси за възстановяване на нарушения от строителството. Оформяне на граничните отре­зи с цел недопускане на ерозия

3.

Изготвяне проекти за вертикална планировка и озеленяване на площадката на централите

П

С


Гаранции за минимизиране въздействието върху почвите

4.

Изпълнение на техническа и биоло­гична рекултивация по трасетата на линейните подобекти – водопровод, ел. провод и пътен подход и около централите


С

Предпазване от ерозия

5.

Рекултивиране терена на местата на изкоренените дървета чрез извадените преди това чимове

С

Максимално възстановяване на околната среда

6.

При взривяване да се използват защитни съоръжения от гумено-транспортни ленти, греди и дъски, затрупани с чували с пясък

С

Предпазване нарушаването на почвената покривка на територията на обекта и съседните такива от извършваните взривни работи

7.

Работещата строителна и транспортна техника ежедневно да се проверява за течове. При авария същата да се изведе на подходящо място за извършване на ремонт

С

Избягване вторично замърсяване на почвите с горива и масла

Отпадъци

1.

Определяне на подходящо място или помещение за съхранение на отпадъците от обекта

П

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците

2.

Внедряване и реализация на систе­ма за разделно събиране на отпа­дъ­ците в съответствие с общинска­та програма за УО

Е

Екологосъобразно оползо­творяване на отпадъците

3.

Оползотворяване на излишните земни маси в съответствие с общинската програма за УО

С

Екологосъобразно оползотво­ряване на отпадъците

4.

Сключване на договор с общин­ската фирма по чистотата за из­воз­ване и оползотворяване на отпа­дъ­ците от обекта

Е

Изпълнение на изискванията на ЗУО

5.

Да се разработи Програма за управ­ление на отпадъците от обекта, съгласно изискванията на чл. 29 от ЗУО

П

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците

6.

Писмено искане до Кмета на общи­на Доспат за определяне място за депониране на излишните скални и земни маси

С

Изпълнение на изискванията на ЗУО

7.

Смазочни материали да не се съ­хра­няват в близост до пожаро­опасни места

Е

Изпълнение изискванията на БХТПБ

8.

На подходящи места да се изградят компостери за третиране на биоразградимите отпадъци.

С

Е


Ефективно използване на биоразградимите отпадъци за наторяване.

По отношение на ландшафта

1.

Използване на естествени материали за фасадно оформление на централите с дърво, камък и др.

П

С


Осигуряване подходящо вписване на сградите към заобикалящата ги природна среда.

2.

Проектиране и изпълнение на подходящо озеленяване с местни растителни видове и вертикална планировка, съобразена с теренните дадености на площадките на централите

П

С


Осигуряване на максимална адаптация на обекта към околната среда в района

3.

Подходящо архитектурно оформление на изкуствено създадените огради около съоръженията

П

С


Оптимално ландшафтно вписване към природните дадености

По отношение на културно-историческото наследство

1.

При реализация на инвести­цион­но­то предложение изкопните работи да се извършват при спазване на чл. 18 от ЗПКМ

С

Създаване на гаранции, че ако при провеждане на стро­ителни­те работи се установи наличие на археологически структури или наход­ки, ще бъдат взети необходимите мерки

2.

При евентуално попадане при из­пълнение на изкопните работи вър­ху градеж или находка, да се спре работата и да се уведоми незабав­но Община Доспат и Историческия музей.

С

Гаранции за опазване на културно-историческото наследство в района на община Доспат.

Спазването на предвидените мерки ще гарантира опазването на околната среда, контрола за състоянието ù, както и максимално ограничаване на негативните въздействия.


Заключение
Анализът на качествата на приемната среда, както и прогнозата за очаквано въздействие върху компонентите на околната среда, дават основание за следните основни изводи:

  • С реализацията на инвестиционното предложение за изграждането на „Каскада Доспат” няма да се промени общия баланс на водата на р. Доспат, както и нейните качествени показатели и проектната ù категория, която в този участък е ІІ-ра.

  • Инженерно-геоложките условия са подходящи за реализиране на предвиденото строителство.

  • Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството се определя като обективно присъщо, краткотрайно и обратимо. По време на експлоатацията негативно влияние върху въздуха не се очаква.

  • По отношение на ландшафта въздействието е незначително, тъй като тръбопроводите ще бъдат засипани (подземни). Водните огледала при русловите ВЕЦ ще променят незначително микроклимата и ландшафта в района на обекта.

  • При непрекъснато изпускане на екологичното водно количество в реката, въздействието върху биоразнообразието се оценява като незначително.

  • Реализацията на обекта не отнема местообитания и не засяга консервационно значими видове, които са цел на опазване от обособените защитени зони „Триград – Мурсалица” и „Родопи – Западни”.

  • Не се очаква здравен риск за населението и работния персонал, тъй като електропроизводството с източник на суровина вода се определя като екологично чисто.

  • Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно трансгранично въздействие върху повърхностните водоизточници.РЪКОВОДИТЕЛ:

(инж. Л. Петрова)ЕКИП ЕКСПЕРТИ:

1.

(инж. Л. Гочев)


2.

(арх. Кр. Петкова)


3.

(Ст. Казалиев)


4.

(инж. Анг. Петрова)


.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница