Решение за откриване на процедура по зоп за възлагане на обществена поръчкаДата30.07.2018
Размер264.83 Kb.
ТипРешение

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на природен газ до газорегулираща станция за компресиран природен газ на „Свиленград-газ” АД”

УТВЪРДИЛ / П /
Костадин Паришев –

Изпълнителен директор „Свиленград-газ” АД


ДОКУМЕНТАЦИЯ

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

Доставка на природен газ до газорегулираща станция за компресиран природен газ на „Свиленград-газ” АД”
2013 г.

гр. Свиленград

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Предмет на обществена поръчка:

Доставка на природен газ до газорегулираща станция за компресиран природен газ на „Свиленград-газ” АД” 1. Решение за откриване на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка.

 2. Обявление за обществената поръчка.

 3. Описание на предмета на обществената поръчка.

 4. Техническа спецификация за обекта на поръчката.

 5. Общи изисквания към участниците.

 6. Изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

 7. Изисквания за технически и професионални възможности на участниците.

 8. Показател за оценка на офертата. Изисквания към ценовото предложение.

 9. Начин на плащане.

 10. Гаранции.

 11. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертите.

 12. Съдържание на офертата.

 13. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. Сключване на договор.

 14. Получаване на информация от кандидатите в периода на подготовка на офертите.

XV. Комуникация между възложителя и участниците

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Образец № 1 – Техническо предложение;

 2. Образец № 2 – Ценово предложение;

 3. Образец № 3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 и ал. 2, т.2 от ЗОП;

 4. Образец № 4 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т.3 и ал. 5, т.2 от ЗОП

 5. Образец № 5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 т.1 и 2 от ЗОП

 6. Образец № 6 – Декларация за организиране за своя сметка на необходимите обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката

7.Образец № 7 – Декларация, че участникът приема условията в проекта на договора.

8.Образец № 8 – Декларация от участника;

9.Образец № 9 – Декларация от подизпълнителя;

 1. Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка


ІІI. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Общи данни

„Свиленград-газ” АД притежава лицензии за „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свиленград, издадени от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

За осъществяване на дейностите „пренос” и „разпределение” на природен газ на територията на община Свиленград, „Свиленград-газ” АД изгражда газоразпределителна мрежа (ГРМ) в регулацията на общинския център – гр. Свиленград. Първия етап от ГРМ е въведен в експлоатация.

До община Свиленград няма изградено магистрално газопроводно отклонение от националната преносна мрежа. Поради тази причина единственото техническо решение за осигуряване на доставката на природен газ, до газорегулираща станция за компресиран природен газ на „Свиленград-газ” АД, е газа да бъде компресиран и превозен със специализиран сухопътен транспорт.

Община Свиленград е разположена в Югоизточната част на Хасковска област. В североизточния й край са склоновете на Сакар планина, на югозапад – Източните Родопи и включва части от Горно-тракийската низина. Община Свиленград се намира в континентално-средиземноморската климатична област, което определя и континентално-средиземноморският тип климат на общината. Най-характерните белези на този тип климат са топлото лято и меката зима, сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на ежегодно устойчива снежна покривка. Средната стойност на годишната температурата на въздуха в общината варира в границите между 12,6° С и 13,6° С. Средните юлски температури са между 22-24° С, а средните януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2° С над нулата.

През територията на общината преминават част от международен път Е-80 и продължението на Е-85 към Република Гърция. Железопътната линия София-Пловдив-Свиленград-Истанбул, свързваща Република България с европейската железопътна мрежа. Град Свиленград отстои на около 70 км от гр. Хасково, на 150 км от гр. Пловдив, на 300 км от гр. София, на 2 км северно от гръцката и на 14 км северозападно от турската граница, на 30 км от гр. Одрин и 265 км от гр. Истанбул.

Шосейната мрежа в общината е добре развита и поддържана, през зимния сезон пътищата се почистват и са проходими при зимни условия.

2. Изходни технически данни и параметри, характеризиращи доставката

2.1. Природен газ

Природния газ има толкова различни приложения, че е трудно да се направи изчерпателен списък на всичко онова, за което природния газ се използва и няма съмнение, че непрекъснато се откриват нови възможности за неговото използване. В Република България той е с произход от Русия.

Природният газ представлява многокомпонентна смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред CnH2n+2, незначителни количества невъглеводородни компоненти, въглероден двуокис, азот, сероводород и инертни газове: хелий, неон и аргон. В природния газ освен изброените елементи се съдържат прах и водни пари, разтворени в него при контакта му с пластовата вода в земните недра.

Този газ при нормални условия (15 оС температура и налягане 0,1 МРа) е с плътност около 0,685 kg/Nm3, което означава че е по-лек от въздуха и в открити пространства и помещения с вентилация не може или е много трудно да се създаде концентрация, която е взривоопасна, за разлика от други горими газове например – пропан-бутан.

След добиването му се пречиства, като се отделят водата, пропана, бутана, сероводорода, пясъка и различните примеси. Природният газ, доставян до потребителите съдържа около 98 % метан. Той е най-простият въглеводород, съдържащ един атом въглерод и четири атома водород. Простотата на молекулата на метана, поради ниското съотношение на въглерода спрямо водорода, дава предимства на природния газ в сравнение с други изкопаеми горива. Природният газ изгаря без да създава отпадни продукти, които замърсяват въздуха.

Продуктивното и ефикасно пренасяне на природния газ, от производствените до консумиращите региони, изисква наличието на екстензивна и сложна преносна система. В повечето случаи, природния газ произвеждан от даден източник трябва да пропътува голямо разстояние, за да достигне до точката на неговото предназначение. Конвенционалната система за сухоземна доставка се състои от газопроводи, проектирани за бързо и ефикасно транспортиране от първоизточника до области с висока консумация на природен газ.

Газопроводите на територията на Република България се класифицират като преносни и разпределителни. Преносните тръбопроводи транспортират природния газ през отделните региони и границата на Република България. Разпределителните газопроводи осигуряват доставката до крайните потребители. Спецификата на системата за доставка чрез тръбопроводи, обаче има един сериозен недостатък – няма ли газопровод, няма и газ. Въпреки че мрежата за доставка на природен газ в България се счита за добре развита, селища оценени, като ниско потенциални консуматори, а в същото време отдалечени от преносните газопроводи, са останали негазифицирани.

Такъв е случая с община Свиленград, затова „Свиленград-газ” АД проектира и изгражда своята газоразпределителна мрежа с възможност за доставка на компресиран природен газ. Тя може да се осъществява от място в покрайнините на града, посредством станция за редуциране на налягането на компресирания природен газ, собственост на „Свиленград-газ” АД.2.2. Компресиране, транспорт и редуциране на налягането на природения газ

Компресираният природен газ се получава от механичното му свиване, чрез компресор до налягане над 20 MPa, при което обема му се намаля над 200 пъти и позволява транспортирането на газа да се извърши в стоманени или композитни цилиндрични бутилки със значително по-малък обем. На територията на България има изградени над 65 станции за компресиране на природен газ.

Транспортирането се извършва в бутилки монтирани в пакет, наречен с термина „батерия”. Използват се различни конструкции, но най-общо батерията се състои от стойка, която побира определен брой стоманени бутилки, хидравличния капацитет, на които най-често е от порядъка на 90 литра всяка. Големината на батерията зависи от транспортните и повдигателни средства за товаро-разтоварна дейност. Батериите се монтират на полуремарке, неподвижно или с възможност за разтоварване и се предвижват от камион влекач до станция за редуциране на налягането на газа. Транспортните единици трябва да са изработени съгласно всички изисквания на европейското и българското законодателство.

Редуциращата станция намалява налягането на доставения компресиран газ от 20 на 0,4 MPa, каквото е работното налягане на газоразпределителната мрежа или до такова необходимо за конкретния консуматор. В зависимост от консумацията, обикновено се поддържа и резервен брой батерии за осигуряване на непрекъснато захранване на потребителската мрежа. За осъществяване на доставката на природен газ до потребителите на „Свиленград-газ” АД, дружеството изгради газорегулираща станция (ГРС). Един от елементите й е газорегулаторен пункт (ГРП), в който налягането на газа ще се редуцира от 20 МРа до 0,4 МРа, каквото е работното налягане на газоразпределителната мрежа.

Доставеният природен газ следва да бъде компресиран.

За измерване на предадените и приети количества природен газ в ГРС „Свиленград-газ” АД има монтирано газоизмервателно табло, за измерване на количеството постъпило в газоразпределителната мрежа.2.3. Специфични разходи – часов, зимен и летен. Очаквано прогнозно потребление

Производствената програма на „Свиленград-газ” АД изисква летния работен режим минимален часов разход от 10 Нм3/час, а зимният режим- часов разход 100 Нм3/час. Очакваното прогнозно потребление за 1 година е 400 хил. Нм33. Място и срок за изпълнение на поръчката

Предметът на процедурата касае извършването на доставка на компресиран природен газ до ГРС на „Свиленград-газ” АД на територията на гр. Свиленград.

Срокът на доставката е 24 месеца, съгласно месечните и седмичните графици на Възложителя. Графиците се подават съгласно договора за доставка (Образец № 10 от документацията).

За изпълнение на производствената и инвестиционна програма на Възложителя е необходимо участникът да има готовност първата доставка на природен газ да се извърши в срок до 3 календарни дни след сключване на договора за доставка с избрания участник.За гарантиране на необходимите количествата природен газ в ГРС на „Свиленград-газ” АД доставчикът следва да осигурява постоянна резервна бутилкова батерия, заредена с природен газ през целия срок на договора на място в ГРС на „Свиленград-газ”, без заплащане за държането й.
4. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на Възложителя.

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. При извършването на превоза на компресиран природен газ трябва да се спазват стриктно изискванията на следните документи:


 • Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

 • Българските, европейските и международните стандарти, свързани с доставката на природен газ или еквивалентни;

 • Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR);

 • Закона за автомобилните превози;

 • Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;

 • Наредба № 32 от 05.08.1999г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

 • Закон за техническите изисквания към продуктите;

 • Инструкциите, указания и ръководства на одобряващите и съгласуващи органи, когато има такива.

 1. Участникът трябва да осигури и гарантира непрекъснатост на доставките на природен газ, като изпълнението на всички дейности, свързани с предмета на поръчката, следва да бъдат извършени качествено.

3. Договорът за възлагане ще съдържа:

 • Цена за доставка на природния газ;

 • Предаване и приемане на газа, отчитане на доставения и получен природен газ;

 • Договаряне на количествата. • V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и документацията за участие.

2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ж) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

з) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и „б” и „д” от този раздел се прилагат, както следва: т.2, б.”а”, „д” и „з”

- при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

- в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

4. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници

а) при които лице по т. 3 от Раздел V на настоящата документация е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

6.При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2 и 4 от раздел V на настоящата документация с декларации по образец № 3, №4, №5.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участникът следва да представи към офертата доказателства за икономическо и финансово състояние, както следва:Минимален изискуем реализиран оборот от доставка на природен газ сумарно за предходните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) в общ размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева. Удостоверява се със заверено копие от годишния финансов отчет, придружен с одитен доклад /за последния - ако е приложимо/ и с декларация от участника.

Забележка: В декларацията да се съдържа задължително текста „Известна ми е отговорността за неверни данни по НК”.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горното изискване.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Декларация за наличие на действащ договор за покупка-продажба на природен газ с посочване на срока на действието му и за редовно погасяване на задълженията по този договор от страна на участника, доказваща възможността на участника да изпълнява предмета на поръчката. В случай, че договорът е за по-кратък срок от срока на договора по поръчката, участникът да декларира възможността да продължи или сключи нов договор за покупка на природен газ за целия срок на договора, предмет на поръчката.

Забележка: В декларацията да се съдържа задължително текста „Известна ми е отговорността за неверни данни по НК”

2. Участникът следва да докаже опит при осъществяване на подобни договори. Доказването на опита става с Декларация, съдържаща списък с изпълнени договори за доставка на компресиран природен газ за последните три години, включително датите, стойностите и получателите, придружен най-малко от 3 /две/ препоръки за добро изпълнение.

Забележка: В декларацията да се съдържа задължително текста „Известна ми е отговорността за неверни данни по НК”

3. Копие от валиден Сертификат по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството с област на приложение „Търговия с природен газ” или еквивалентен

4. Декларация съдържаща списък на техническото оборудване, с което разполага /собствено или наето/ участникът за изпълнение на превоза на компресиран природен газ. Участникът да разполага с най-малко 3 трейлера.

Забележка: В декларацията да се съдържа задължително текста „Известна ми е отговорността за неверни данни по НК”

5. Документи удостоверяващи техническата изправност и годност на транспортните средства за извършване на превоза на опасни товари. За оборудването посочено в списъка задължително се представят следните документи:

  1. Удостоверение за одобрение на пътните превозни средства (ППС) превозващи определени опасни товари – компресиран природен газ;

  2. Протокол от проведен годишен технически преглед;

  3. Протокол за годност на ППС за превоз на опасни товари;

  4. Застраховки на ППС – „Гражданска отговорност”, КАСКО;

  5. Акт за първоначален и периодичен технически преглед на батериите от бутилки.

  6. Документ за собственост или договор за наем.

Всички представени документи следва да са валидни най-малко за текущата година.Участникът следва да декларира, че посочените документи в т.5.1.-5.6. ще бъдат осигурявани и налични за целия срок на договора, предмет на поръчката.

6 Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на служителите на участника, които отговарят за извършването на доставката на компресиран природен газ - минимум: свидетелство за управление на МПС, категория С+Е;Документ удостоверяващ издържан изпит за превоз на опасни товари в цистерни-ADR удостоверение по образец-Приложение №5 към Наредба №40 за превоз на опасни товари по шосе.
7. Попълнена Декларация от участниците, че ще организират за своя сметка необходимите обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на доставката (Образец № 6).

8. Доказателства за готовността на участника да изпълни изискването на раздел IV, т. 2. Следва да се докаже наличието на контрол от страна на участника върху всеки етап от доставката на природен газ, а именно: закупуване на газа, компресирането му и транспортирането до гр. Свиленград.

9. Всички копия от оригинални документи следва да са заверени – „Вярно с оригинала” от лицето, представляващо дружеството.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

VIII. ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Критерият за определяне на изпълнител е най-ниска предложена цена, без ДДС /цената е крайна, с включени всички разходи – за компресиране, транспорт, за престой на трейлер до 5 / пет/ дни през зимния сезон и 10 /десет/ дни през летния сезон и др./ за доставка на компресиран природния газ до ГРС на „Свиленград-газ” АД за 1000 Нм3 , която предлага участникът за изпълнение на обекта на обществената поръчка.

Ценовата оферта трябва да включва цената в лева до втория знак след десетичната запетая до краен получател.
IX. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


 1. Заплащането на цената за изпълнение на услугата се осъществява по банков път, срещу предоставяне на оригинална данъчна фактура при условията и сроковете посочени в договора за изпълнение на поръчката.

 2. Разплащането ще се извършва на основание сключеният договор между Възложителя и Изпълнителя.

X. ГАРАНЦИИ

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1000,00 (хиляда) лева и се заплаща в една от следните форми:

1.1. Парична сума, внесена по следната банкова сметка на „Свиленград-газ” АД:

IВАN: BG94DEMI924010SVGGASAD

ВIC: DEMIBGSF

Банка: „Търговска банка Д” АД, София

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на природен газ до газорегулираща станция за компресиран природен газ на „Свиленград-газ” АД. Гаранцията за участие да е със срок на валидност минимум срока на валидност на офертата.

1.2. Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата, считано от датата на представяне на офертата.


 1. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

 2. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след сключването на договора.

 3. Гаранция за изпълнение на договора:

  1. Размер: 3 % (три процента) от стойността на договора;

  2. Условия: Банковата гаранция се издава за целия срок на договора, предмет на поръчката ;

  3. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

 1. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

 2. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи документ за внесена гаранция за участие или представи такъв, който не отговаря на изискванията на Възложителя.

 3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представена банкова гаранция за участие не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни, считано от датата на представяне на офертата и че е за настоящата обществена поръчка.

XI. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Подготовка на офертата.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие; 1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя;

 2. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците;

 3. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

 4. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата;

 5. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си;

 1. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата;

 2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;

 1. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

 2. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за това обстоятелство;

 3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за това обстоятелство, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

2. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на нормативните изисквания и на изискванията, съдържащи се в настоящата Документация.

2.1. Срокът на валидност на офертите следва да е не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни включително, от крайния срок за получаване на офертите по настоящата процедура;

 1. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор;

 2. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с изискуемия срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я удължи.

 1. Офертите трябва да бъдат адресирани до „Свиленград-газ” АДгр. Свиленград, пл. Свилена, хотел „Свилена”, ет. 1, офис 2 и представени от участниците лично, от упълномощени от тях лица или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите могат да бъдат представяни до 17:00 часа на 20.06.2013г.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне.

 1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик не се приема от Възложителя и се връща на участника.

 2. Пликът с оферта съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор на .........(посочва се името на участника)”, в който се поставят всички изискуеми документи в офертата, без тези, които се поставят в плик № 2 и плик № 3

5.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката.........(посочва се името на участника)”, в който се поставя Техническо предложение по образец №1.

5.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена .......... .........(посочва се името на участника)”, в който се поставя Ценовото предложение по образец № 2 на участника.

Върху външния плик трябва да бъде отбелязана следната информация:

Адрес на получателя (Възложителя): „Свиленград-газ” АДгр. Свиленград, пл. Свилена, хотел „Свилена”, ет. 1, офис 2

Име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника;

Означението: „За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на природен газ до газорегулираща станция за компресиран природен газ на „Свиленград-газ” АД”.

5.4.Върху всеки от трите плика се отбелязва и наименованието на участника.

6.При приемане на офертата на участника се издава входящ номер, като длъжностното лице следва да отбележи върху плика, както и във входящ регистър, следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата, а представителя на кандидата да положи подписа си в регистъра.

7.До изтичане на крайния срок за представяне на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

XII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1. Всяка оферта трябва да съдържа:

1.1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

При участници обединения - документ /договор/ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия- в оригинал или нотариално заверен препис. Документът за създаване на обединението трябва да съдържа най-малко клаузи, които да гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума (включително да подпечатва) общите за обединението/консорциума документи; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение


1.2. Оригинал на документ за гаранция за участие.

Когато гаранцията за участие е банкова същата трябва да е със срок на валидност, не по-къс от срока на валидност на офертата.1.3.Изискуемите, съгласно Раздел VI от тази документация, доказателства за икономическото и финансовото състояние;

1.4.. Изискуемите, съгласно Раздел VII от тази документация, доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидата;

1.5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП по образец № 3, № 4 и № 5;

1.6.Декларация от участника по образец № 6

1.7.Декларация от участника (Образец № 8);

1.8.Декларация от подизпълнител (Образец № 9);

1.9.Ценово предложение- образец №2;

1.10.Техническо предложение-образец №1

1.11. Декларация, че участникът приема на условията в проекта на договор - образец № 7

1.12.Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;

1.13.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

 1. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1.1., т. 1.3. , 1.4 и т. 1.5. от този раздел се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

 2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1.1. се представя в официален превод, а всички останали документите, които са на чужд език, се представят и в превод.

4.Ако участникът е обединение, документите по 1.1., 1.3., 1.4 и 1.5 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

5.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

6. В основния плик се съдържат три отделни плика

6.1.Плик № 1с надпис "Документи за подбор на ……. (името на участника)", който съдържа изисканите документи по т.1, без Ценовото предложение по т.1.9 и без " Техническото предложение" по т.1.10. от настоящата документация;

6.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката на ............... (името на участника)”, който съдържа Техническото предложение -образец №1 към документацията)

  1. Плик № 3 с напис „Предлагана цена на ............(името на участника)", който съдържа Ценовото предложение- образец № 2 към документацията;

XIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Откриването на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка не задължава Възложителя да приеме каквато и да е оферта и да сключи какъвто и да е договор.

 2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване условията на Закона за обществените поръчки. Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители могат да присъстват при разглеждането на офертите съгласно чл. 68 от ЗОП и при отваряне на ценовите предложения съгласно чл. 69а от ЗОП.

 3. Възложителят уведомява писмено участниците за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

 4. Подписването на договора ще се извърши при спазване на изискванията на чл. 74 от ЗОП.

 5. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 от Закона за обществените поръчки от съответните компетентни органи. Непредставянето на документите по тази точка ще доведе до отказ за подписване на договор с този участник.

 6. Офертата на участника и ценовото предложение ще бъдат приложени към договора за възлагане на обществена поръчка и ще представляват неразделна част от него.

XIV. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПЕРИОДА НА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Документация за участие.

1.1. Място и срок за получаване на документацията за участие.

Желаещите да получат документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това на интернет адрес: http//www svilengradgaz.com/, (Профил на купувача) до 17.00 часа на 10.06.2013г.

Документацията за участие може да се получава до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението.

2. Разяснения.

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

Възложителят качва на интернет страницата си всички разяснения относно получени запитвания.
XV.КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
8. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

9. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- Лично – срещу подпис;

- по пощата;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- чрез комбинация от тези средства.

10. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

11. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
Каталог: profil
profil -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
profil -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
profil -> Становище за осъществен предварителен контрол
profil -> Предложение за изпълнение на поръчката
profil -> Simeonovgrad municipality
profil -> Критерий за оценка
profil -> Техническа спецификация
profil -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница