Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие-няма таковаДата25.01.2018
Размер33.26 Kb.
Ти Би Ай Кредит ЕАД

Вътрешна информация

второ тримесечие

на 2012 г.

Сьгласно Приложение № 9 кьм чл. 28, ал.2 от НАРЕДБА № 2


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с прилагането на горепосочените изисквания Ви уведомяваме за наличието/ отсъствието на такива обстоятелства и събития, касаещи дружеството, които по смисъла на

цитираното приложение по горепосочената наредба към 30.06.2012 г. да бъдат считани за съществени и оказващи влияние върху цената на ценните книжа, които са както следва:
 • Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството-няма такава.
 • Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – извършена е промяна в Съвета на директорите на дружеството. Председател е г-н Ариел Хасон, който замества г-н Иво Георгиев.
 • Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма такава.

 • Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - няма такова.

 • Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството-няма такова.

 • Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството-няма такова.

 • Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК - няма такива.

 • Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие-няма такова.

 • Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма такава.

 • Обявяване на печалбата на дружеството – направено с представянето на съответните неодитирани финансови отчети за периода в Комисията и на Борсата.

 • Съществени загуби и причини за тях – реализирана е загуба в следствие от влошено качество на портфейла от вземания.

 • Непридвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството – няма такова.

 • Публикуване на модифициран одиторски доклад – няма такъв.

 • Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – няма такова.

 • Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължение – няма такова.

 • Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – няма такова.

 • Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма такива.

 • Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма такова.

 • Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма такова.

 • Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма такива.

 • Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение няма такова.

 • Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма такива.

 • Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма такива.

 • Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – няма такива.

 • Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности – няма такива.

 • Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма такова.

 • Покупка на патент – няма такова.

 • Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – няма такова.

 • Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството – няма такова.

 • Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма такива.

 • Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – няма такава.

 • Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – няма такива.

 • Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – няма такива.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница