Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgiëДата06.01.2017
Размер337.07 Kb.

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu

BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 14 август 2014 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

ОТ 9 И 10 ЮЛИ 2014 г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА
Настоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет сайта на Комитета
на следния адрес:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Съдържание:

ОКОЛНА СРЕДА / ПРЕХРАНА 3

ЕНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ / ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО 6

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 9

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ / ЗАЕТОСТ 12

ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ / ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 16

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 22

ИНДУСТРИАЛНИ ПРОМЕНИ 26

_____________

По време на пленарната сесия от 9 и 10 юли се откроиха следните събития: видеопрожекция за отбелязване на 500-ната пленарна сесия, дебат по повод становище ECO/357 на тема „Завършване на Икономическия и паричен съюз“, представяне на петте одобрени инициативи, произтекли от проявата „Вашата Европа, Вашето мнение“ (Your Europe, Your Say), равносметка на гръцкото председателство на Съвета и представяне на приоритетите на италианското председателство.
На пленарната сесия бяха приети следните становища:

ОКОЛНА СРЕДА / ПРЕХРАНА

 • Програма „Чист въздух за Европа“


Докладчик: г-н Antonello PEZZINI (Група „Работодатели“ – IT)
Отправни документи: COM(2013) 917 final -2013/0448 NLE1

COM(2013) 918 final

COM(2013) 919 final – 2013/0442 COD

COM(2013) 920 final – 2013/0443COD

EESC-2014-00637-00-00-AS-TRA
Основни аспекти:
Комитетът изрично подчертава необходимостта да се гарантира здравословна околна среда, с оптимално качество на чистия въздух, като основно условие за благоденствието и условията на живот и работа на всички европейски граждани, и изразява съжаление, че този толкова съществен елемент за Европа вече не фигурира сред приоритетите на европейския и национален политически дневен ред с необходимата тежест. Той отправя искане към новия Парламент, новата Комисия и Съвета да дадат на качеството на въздуха най-висок политически приоритет и приветства инициативата на Комисията за създаване на нова Програма за чист въздух. Комитетът одобрява крайната цел на Комисията прагът за емисиите за 2030 г. да бъде определен на 70 % от намаляването на разликата (gap closure) между настоящото референтно законодателство и максималното технически възможно намаляване на емисиите.
В стремежа към тази цел, която трябва да бъде възприета и постигната с участието на всички заинтересовани страни, Комитетът счита, че трябва да бъдат предприети решителни действия. Комитетът подчертава необходимостта регионалната политика да включва мерки за опазване на здравословен и чист въздух с убеждението, че поради високото равнище на натрупано замърсяване и специфичните регионални метеорологични особености, управлението на качеството на въздуха може да функционира единствено ако бъде подкрепяно от политиките на ЕС за намаляване на емисиите. Трябва да се предприемат инициативи за привличане на професионалните организации, организираното гражданско общество, НПО, третия сектор, образователните институции на всички равнища и изследователските центрове, за постигане на целта за по-чист въздух, абсолютно необходим за благоденствието на гражданите и за екосистемата.
Лице за контакт: г-н Andreas Versmann

(Тел.: + 32 (0)2 546 8479 - електронен адрес: andreas.versmann@eesc.europa.eu)


 • Плодове и мляко в училищата


Докладчик: г-н Adalbert KIENLE (Група „Работодатели“ – DE)
Отправни документи: COM(2014) 32 final -2014/0014 COD

EESC-2014-01559-00-00-AS-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК подкрепя създаването на обща правна и финансова рамка за схемите на ЕС за предлагане на плодове и на мляко в училищата, които досега се прилагаха и финансираха поотделно.
ЕИСК особено приветства значителното укрепване на образователното измерение на бъдещата програма, което при пълно оползотворяване на потенциала му може да бъде решаващо важен принос в борбата срещу увеличаващото се затлъстяване сред децата и срещу разхищението на храни.
ЕИСК очаква решително намаляване на административната тежест и на организационните задължения; на държавите членки следва да бъде предоставена достатъчна свобода за техните приоритети и особености.
ЕИСК препоръчва да се дава изрично преимущество на устойчиви – по възможност пресни сезонни и регионални/местни – продукти от Европа.
Лице за контакт: г-н Conrad Ganslandt

(Тел.: 00 32 2 546 8275 – електронен адрес: conrad.ganslandt@eesc.europa.eu)


 • Отмяна на директивата за научното проучване на въпроси, свързани с храните (категория В)


Отправни документи: COM (2014) 246 final -2014/0132 COD

EESC-2014-03473-00-00-AS-TRA


Основни аспекти:
Тъй като безрезервно одобрява съдържанието на предложението и вече е изложил позициите си по съдържанието на въпросното предложение в своето становище CES 404/2001   2000/0286 (COD), прието на 28 март 2001 г., Комитетът реши да не изготвя становище по този въпрос, а да се позове на позицията, изразена в горепосочения документ.
Лице за контакт: г-жа Petra Dlouhá

(Тел.: 00 32 2 546 8394 – електронен адрес: petra.dlouha@eesc.europa.eu)


 • Нова стратегия на ЕС за горите (съобщение)


Докладчик: г-н Seppo KALLIO (Група „Други интереси“ – FI)
Съдокладчик: г-н Brendan BURNS (Група „Работодатели“ – UK)
Отправни документи: COM(2013) 659 final

EESC-2014-07442-00-00-AS-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК приветства новата стратегия на ЕС за горите.
Като се има предвид голямото значение на горите за развитието на селските райони и с оглед на това да се постигнат заложените в стратегията цели, ЕИСК призовава в програмите за развитие на селските райони да бъдат включени мерки, свързани с горското стопанство, както и да се оказва подкрепа за тези мерки, за да се осигури по-пълно усвояване на наличното финансиране.
По отношение на принципите за приоритизиране на използването на дървесина, Комитетът отхвърля всякакви правила със задължителна правна сила и подкрепя отворения пазарно-ориентиран подход и свободата на пазарните участници.
Като се имат предвид големият потенциал и множеството ползи от употребата на дървесна биомаса за постигането на екологична икономика, ЕИСК насърчава Комисията и държавите членки енергично да търсят начини да насърчават активното управление на горите и подобреното използване на дървесината с оглед на постигането на целите за 2020 г., като същевременно зачитат границите на устойчивостта.
Лице за контакт: г-н Conrad Ganslandt

(Тел.: 00 32 2 546 8275 – електронен адрес: conrad.ganslandt@eesc.europa.eu)

ЕНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ / ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

 • Въжени линии


Докладчик: г-н Jan SIMONS (Група „Работодатели“ – NL)
Отправни документи: COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

EESC-2014-02911-00-00-AC-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК:


 • подкрепя избора на регламент, чието правно основание е член 114 от ДФЕС, имайки предвид различията в тълкуванието на действащата директива по някои въпроси;

 • приветства факта, че предложението за регламент съответства на Директива 2000/9/ЕО;

 • настоятелно призовава терминологията, определенията на понятията и възприетите безспорно добри елементи от действащата директива, или съответно елементи, произтичащи от тази директива, да бъдат подложени на изключително задълбочено проучване.


Лице за контакт: г-жа Roxana Maliti

(Teл.: 00 32 2 546 87 49 – ел. адрес: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Цифрово общество: достъп, образование, обучение, заетост, инструменти за равнопоставеност (становище по собствена инициатива)


Докладчик: г-жа Isabel CAÑO AGUILAR (Група „Работници“ – ES)
Отправен документ: EESC-2014-00773-00-00-AS-TRA
Основни аспекти:
ЕИСК неведнъж е отбелязвал значението на достъпа до широколентовата инфраструктура и отбелязва напредъка в посока на увеличаване на нейния дял в ЕС.
Комитетът обаче изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващото цифровото разделение между гражданите на ЕС. Това разделение не намалява и по причини, свързани с образованието, възрастта, високата цена на информационните технологии, информацията, която е предимно на английски език, както и различията между селските, градските и островните райони.
Цифровото общество не трябва да бъде допълнителен фактор за изключване. ЕИСК би желал по-специално да бъдат приети мерки в целия ЕС, за да се гарантира, че хората с увреждания ще получат достъп и ще се ползват с равни условия по отношение на новите технологии. Необходимо е европейските и националните власти да предприемат съвместни действия с цел да се осигурят ИТ оборудване и софтуер на по-достъпни цени и да се гарантира зачитането на езиковото многообразие.
ЕИСК отново подчертава важната роля на професионалното обучение и образованието в борбата срещу икономическата криза и в подкрепа на икономическото възстановяване. Професионалните организации от образователния сектор следва да бъдат консултирани с цел определяне на бъдещите цели на ЕС в областта на образователната политика, а на равнището на държавите членки публичното образование следва да получи специфична финансова подкрепа за постигане на високо качество.
На малките и средните предприятия (МСП) в ЕС трябва да се обърне значително по-голямо внимание в областта на политиката, тъй като играят ключова роля в иновациите и разработването на ИКТ, и те често са в конкуренция с предприятия извън ЕС, които се ползват с по-голяма публична подкрепа и подпомагане.
Лице за контакт: г-н Luca Giuffrida

(Тел.: 00 32 2 546 9212 – електронен адрес: LucaVenerando.Giuffrida@eesc.europa.eu)


 • Политиката по отношение на интернет и управлението му – Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на интернет (съобщение)


Докладчик: г-н Antonio LONGO (Група „Други интереси“ – IT)
Отправни документи: COM(2014) 72 final

EESC-2014-01656-00-00-AS-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК винаги е засвидетелствал пълната си и убедена подкрепа за информационното общество, стратегията „Европа 2020“ и програмата в областта на цифровите технологии. ЕИСК напълно споделя желанието на Комисията да укрепи защитата и насърчаването на основните права и демократичните ценности, както и правната концепция за единна мрежа, подчинена на еднакви общностни правила (както в други сектори), а не „разпокъсана“ между различните и потенциално противоречащи си национални разпоредби.
По отношение на ICANN ЕИСК счита, че Комисията следва твърдо да постави въпроса за бъдещата роля на ЕС в него. ЕИСК призовава също така Форумът за управление на интернет (IGF) да продължи да се утвърждава като място за дискусии между всички заинтересовани страни в областта на интернет, а ЕС да играе водеща роля чрез съвместни действия на Комисията, държавите членки и гражданското общество.
Освен това ЕС трябва да продължи да бъде водещ играч в разработването на цифрова инфраструктура и най-вече на достъпен за всички високоскоростен широколентов интернет. Това ще повлияе положително на развитието на аспектите, които ЕИСК счита за тясно свързани с управлението на интернет: европейско съдържание; приобщаване; преодоляване на „цифровата пропаст“; ограмотяване в областта на цифровите технологии; европейски изчисления в облак; защита от киберпрестъпността, нарушаването на неприкосновеността на личния живот, кражбата на самоличност и рисковете за децата; правото на субекта „да бъде забравен“.
В обобщение, в центъра на бъдещото управление на интернет следва да бъде поставена неговата основна ценност, а именно неговият открит, децентрализиран, неутрален, достъпен за всички характер, отличаващ се с минимални бариери.
Лице за контакт: г-н Luca Giuffrida

(Тел.: 00 32 2 546 9212 – електронен адрес: LucaVenerando.Giuffrida@eesc.europa.eu)


 • Кибератаки в ЕС (становище по собствена инициатива)


Докладчик: г-н Thomas MCDONOGH (Група „Работодатели“ – IE)
Отправен документ: EESC-2014-01488-00-00-AS-TRA
Основни аспекти:
Понастоящем нарастващата зависимост на ЕС от интернет и цифровите технологии не е достатъчно подплатена с подходящо равнище на киберсигурност в цяла Европа и това разминаване вероятно ще се увеличи в бъдеще. В становището на ЕИСК се подчертават слабостите и пропуските, които вижда Комитетът в политиката на ЕС по отношение на киберсигурността, и се препоръчват подобрения, които ще смекчат още повече рисковете от кибератаки. В документа се разглеждат единствено кибератаките с престъпни мотиви, докато сложният политически дебат за кибератаките от държави членки срещу граждани или други държави може да бъде тема за бъдещо становище.
Комитетът би желал на равнището на ЕС да бъде създаден орган за киберсигурност, който да осигури нужното на равнище ЕС силно лидерство за справяне със сложното изпълнение на ефективна общоевропейска политика за киберсигурност. Успоредно с това, образоването на гражданите по въпросите на личната киберсигурност и защита на данните би следвало да е основна част от училищната програма и програмите за обучение на работното място.
На предприятията би следвало да се наложи законово изискване, с цел да се защитят от кибератаки, да приемат проактивен подход, включващ отговорността за киберсигурността на равнище управителен съвет, както и сигурни и устойчиви информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и обучение на служителите във връзка с политиките за сигурност, каквото изискване съществува и по въпросите в областта на здравето и безопасността. Подходящо публично финансиране би трябвало да бъде насочено специално към малките и средните предприятия (МСП).
Комитетът призовава за ориентиран към разработването подход на ЕС за справяне със заплахата от кибератаки и за допълнително финансиране за Европейският център за борба с киберпрестъпността (EC3) в Европол, за да може да води по-ефективна борба с киберпрестъпността в рамките на Съюза и извън него.
Лице за контакт: г-н Martin Schneider

(Тел.: 00 32 2 546 8270 – ел. адрес: Martin.Schneider@eesc.europa.eu)

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Преглед на насоките на Общността за финансиране на летища и помощ за пускане в експлоатация на въздушни линии, заминаващи от регионални летища


Докладчик: Jacek KRAWCZYK (Група „Работодатели“ – PL)
Съдокладчик: г-н Nico WENNMACHER (Група „Работници“ – LU)
Отправни документи: C(2014) 963 final

EESC-2014-01544-00-00-AC


Основни аспекти:
ЕИСК изразява съжаление от факта, че приетият от Европейската комисия окончателен регламент не предоставя достатъчно инструменти за съществено подобряване на прозрачността на европейския пазар/сектор на въздухоплаването. Преди да се изразходват пари на данъкоплатците е необходима добра подготовка въз основа на проучване на осъществимостта, което да не е изкривено от чисто местните политики, а да се основава на съответното икономическо и социално търсене.
ЕИСК е обезпокоен от нарастващия брой дела за нарушение на конкуренцията, заведени от Комисията, и от липсата на адекватен подход от страна на държавите членки по отношение на равнопоставените условия на конкуренция в европейското въздухоплаване.
ЕИСК е дълбоко разочарован от факта, че така и не беше извършено проучването, в което трябваше да се представи актуалното състояние на държавните помощи и други подобни практики във връзка с прилагането на насоките за въздухоплаването, за каквото Комитетът настоя в предишното си становище. ЕИСК отново отправя същото искане, което продължава да счита за актуално и оправдано. В проучването следва да бъде предоставена информация относно количеството и вида на помощта, нейното реално въздействие върху развитието и ефективността на икономиката, както и относно нейното количествено и качествено въздействие върху заетостта.
ЕИСК счита, че е важно да се насърчава социалният диалог и да се предотвратява социалният дъмпинг в тази област.
Прилагането с обратна сила на насоките за въздухоплаването по отношение на оперативната помощ следва да даде възможност на летищата и авиокомпаниите, които от години нарушават условията, определени в насоките от 2005 г., да спазват новите правила.
Необходими са равнопоставени условия на конкуренция, които отново да направят сектора на европейското въздухоплаване устойчив.
Правилата за държавните помощи на вътрешния пазар трябва да се въведат и в трети страни.
Важно да се следи отблизо прилагането на сегашните „нови“ насоки за въздухоплаването. Европейската комисия следва да направи преглед на степента, в която са били постигнати целите, и да докладва резултатите от този преглед най-късно до 12 месеца.
Лице за контакт: г-н Adam Plezer

(Тел.: 00 32 2 546 8628 – електронен адрес: adam.plezer@eesc.europa.eu)


 • Растеж и работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм


Докладчик: Paulo BARROS VALE (Група „Работодатели“ – PT)
Отправни документи: COM(2014) 86 final – CES

EESC-2014-02242-00-00-AC-TRA


Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства съобщението и счита за важни инициативите, които могат да допринесат за развитието на морския и крайбрежния туризъм;

 • повтаря отново идеята за създаването на европейска агенция по туризма, в която да участват всички заинтересовани страни.

 • подкрепя идеята за създаването на истинска обща политика за туризма, която да има обща визия за сектора;

 • отбелязва, че нарастването на масовия туризъм трябва да бъде използвано и подчертава също спешната необходимост от преразглеждане на законодателството относно издаването на визи;

 • настоява да бъде отделено специално внимание на отдалечените райони, които разполагат с отлични климатични условия;

 • подчертава спешната необходимост от реално управление на туристическите пристанища, тъй като липсва информация за яхтените пристанища и за връзките между пристанищата;

 • смята, че обучителните дейности трябва да бъдат насочени към всички заинтересовани страни, свързани с този сектор;

 • подкрепя изготвянето на проучване за предпочитанията на туристите, които посещават или желаят да посетят Европа;

 • би искал също така да призове за установяване на връзка между морския и крайбрежния туризъм и речния туризъм.


Лице за контакт: г-н Daniel Squerzi

(Тел.: 00 32 2 546 85 49 – електронен адрес: daniel.squerzi@eesc.europa.eu)


 • Доставка на колетни пратки (съобщение)


Докладчик: г-жа Daniela RONDINELLI (Група „Работници“ – IT)
Отправни документи: COM(2014) 886 final

EESC-2014-00759-00-00-AC-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК приветства представената от Комисията пътна карта, тъй като завършването на единния пазар за доставки на продукти, продавани онлайн, крие голям потенциал с оглед на растежа и заетостта.
Освен това ЕИСК:


 • счита, че завършването на вътрешния пазар на доставка на колетни пратки изисква изпълнението на редица условия, като: солидарна отговорност, проследяемост, локализация, оперативна съвместимост и достъп до по-богати възможности за избор на цялата територия на ЕС (в това число и островните зони) правна сигурност; опростено и сравнимо събиране на данни; значимост на социалното измерение и на образованието;

 • потвърждава, че освен на доброволни споразумения и кодекси с пожелателен характер, преследваната цел би трябвало да се основава и на минимална европейска регулаторна рамка, която по ефективен и гъвкав начин да коригира упоритите недостатъци на пазара и да разрешава редица проблеми;

 • отправя искане в пътната карта да бъдат определени точни срокове и график за прилагане на мерките;

 • отправя искане в пътната карта да бъдат предвидени други две допълнителни мерки – една по отношение на достъпността на услугата на умерена цена и една, свързана със социалното измерение на пазара;

 • приканва Комисията да представи доклад, обхващащ период от две години, в който да се разглеждат въпроси като заетостта и условията на труд в сектора, условията, прилагани спрямо потребителите и операторите по цялата верига, и техните перспективи за развитие.


Лице за контакт: г-жа Roxana Maliti

(Teл.: 00 32 2 546 87 49 – електронен адрес: roxana.maliti@eesc.europa.eu)

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ / ЗАЕТОСТ

 • Отворена и сигурна Европа (съобщение)


Докладчик: г-н José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Група „Работодатели“ – ES)
Отправни документи: COM(2014) 154 final

EESC-2014-01800-00-00-AS-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК смята, че отправната точка за политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието, трябва да бъде защитата на основните права, гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права.
ЕИСК отбелязва със загриженост, че в Европа се увеличават нетърпимостта, расизмът и ксенофобията спрямо имигрантите. Обезпокоително е също така, че в някои държави членки се наблюдава влошаване на защитата на основните права. ЕИСК предлага Комисията да определи един комисар, натоварен със задачата да укрепва и приема мерки за защита на основните права.
Европейският съюз трябва да се стреми към консолидирането на международна система, улесняваща и регулираща имиграцията и мобилността, въз основа на приложимите конвенции на ООН и МОТ.
ЕИСК трябва да участва в обсъжданията, организирани от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на тема отворена и сигурна Европа.
Имигрантите имат положителен принос за икономическото и социалното развитие и многообразието в Европа. Без стабилна миграционна политика, когато кризата бъде преодоляна и се промени икономическият цикъл, проблемите, произтичащи от демографската ситуация, могат да се задълбочат.
Европейският съюз трябва да приеме обща система за убежище с хармонизирано законодателство. Дъблинската конвенция следва да бъде заменена от система, основаваща се в по-голяма степен на солидарността.
Осигуряването на надежден подход спрямо незаконната миграция и връщането изисква решителни действия срещу организираните престъпни мрежи за контрабанда и трафик на хора, както и по-тясна координация между държавите членки.
ЕС трябва да поеме отговорност за контрола на външните граници на държавите членки, които са граници на цялото Шенгенско пространство. Агенция FRONTEX трябва да се превърне в европейска служба за гранична охрана.
ЕИСК предлага Европол да се превърне в агенция под европейски политически или съдебен контрол, с обхват на дейност, който да надхвърля сегашната ѝ координационна роля.
Лице за контакт: г-жа Barbara Walentynowicz

(Тел.: 00 32 2 546 19 – електронен адрес: barbara.walentynowicz@eesc.europa.eu)


 • Лични предпазни средства


Докладчик: г-жа Emmanuelle BUTAUD-STUBBS (Група „Работодатели“ – FR)
Отправни документи: COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)

EESC-2014-02799-00-00-AC-TRA


Основни въпроси:
ЕИСК:


 • счита за целесъобразно действието на Комисията, което има за цел да замени директивата от 1989 г. с регламент, тъй като така се осигурява задължително и еднакво прилагане във всички държави членки;

 • при все че оценява като положителни повечето предложени промени, има въпросителни относно някои от тях (включването на изработени за частно ползване лични предпазни средства (ЛПС), които осигуряват защита срещу топлина, влага и вода, и многообразието на езикови режими, предвидени за информацията, които трябва да бъде посочена);

 • счита, че използването на ЛПС трябва да бъде включено в обща политика за превенция на рисковете на работното място;

 • изразява съжаление, че не са включени икономически съображения по отношение на европейския пазар за ЛПС, както и че не е обърнато достатъчно внимание на процедурите за поддръжка, контрол и поправка на ЛПС, които се използват от повече хора или са втора употреба.


Лице за контакт: г-жа Roxana Maliti

(Teл.: 00 32 2 546 87 49 – ел. адрес: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Институции за професионално пенсионно осигуряване


Докладчик: г-н Krzysztof PATER (Група „Други интереси“ – PL)
Съдокладчик: г-н Petru Sorin DANDEA (Група „Работници“ – RO)
Отправни документи: COM(2014) 167 final -2014/0091 COD

EESC-2013-02354-00-00-AC-TRA


Основни аспекти:
С оглед на необходимостта от ускорено по-нататъшно развитие на професионалните пенсии като част от пенсионните системи на държавите членки, Комитетът подкрепя повечето предложения, съдържащи се в документите на Европейската комисия относно проекта на Директивата за ИППО II (институции за професионално пенсионно осигуряване).
Установявайки необходимостта от допълнителни форми на пенсионни спестявания и по-специално предвид прогнозите за по-ниски публични пенсии, ЕИСК подчертава, че професионалните пенсионни схеми, създадени в резултат на решения на социалните партньори, могат да играят много важна роля за гарантиране на допълнително пенсионно осигуряване на работниците.
ЕИСК изразява несъгласие с възприетия подход към ИППО, които се разглеждат единствено като институции на финансовия пазар, с което не се вземат предвид и не се зачитат специфичните обстоятелства, свързани с тях. ИППО са институции, които изпълняват важна социална функция. Предложената директива трябва да отчита ключовата роля на социалните партньори при изготвянето и управлението на програмите, както и факта, че основните принципи на техните операции трябва да отразяват националното законодателство по отношение на социалното осигуряване и националното трудово законодателство.
Универсалният подход не е подходящият начин за постигане на целите на Комисията поради многобройните основни различия между пенсионните схеми в отделните държави членки и между професионалните пенсионни схеми, което оказва значително въздействие върху различния статут, права и очаквания на членовете и бенефициерите на схемите.
Комитетът изтъква, че мащабна стандартизация на схемите за професионално пенсионно осигуряване би могла да струва скъпо и вместо да допринесе за по-нататъшното им развитие според очакванията на ЕИСК, би могла да доведе до постепенното им изчезване.
Комитетът подчертава, че основната цел на пенсионните схеми, включително професионалните пенсионни схеми, е да се осигури адекватно и стабилно равнище на обезщетения на техните бенефициери. Въпреки че подкрепя възможността ИППО да играят по-голяма инвеститорска роля в „инструменти с дългосрочен инвеститорски профил“, в същото време ЕИСК се противопоставя категорично на предложението на Европейската комисия, според което „Все пак държавите членки не пречат на институциите да... инвестират в инструменти, които ... не се търгуват на регулирани пазари, многостранни системи за търговия или организирани системи за търговия“.
Лице за контакт: г-жа Irina Fomina

(Тел.: 00 32 2 546 80 91 – електронен адрес: irina.fomina@eesc.europa.eu)


 • Бъдещата политика на ЕС в областта на правосъдието (съобщение)


Докладчик: г-н Xavier VERBOVEN (Група „Работници“ – BE)
Отправни документи: COM(2014) 144 final

EESC-2014-01943-00-00-AC-TRA


Основни аспекти:
Комитетът отбелязва, че политическата цел „укрепване на взаимното доверие“ с основание е включена в главата, посветена на правосъдието. Все пак, съобщението на Комисията е по-скоро неопределено и повърхностно. Комитетът смята, че би трябвало да се създадат допълнителни инструменти към вече съществуващите споразумения за сътрудничество.
Комитетът отбелязва, че стремежът към икономически растеж се признава за важен приоритет, но при условие, че се има предвид растеж, съответстващ на принципите на устойчивото развитие. Икономическият растеж обаче не може сам по себе си да се счита за политическа цел в рамките на политиката в областта на правосъдието, която, съгласно ДФЕС, следва да е насочена към постигането на високо равнище на сигурност и на лесен достъп до правосъдие. Това не променя факта, че едно добре функциониращо правосъдие в държавите – членки на Европейския съюз може да има положително въздействие върху устойчивия икономическия растеж.
Политическата цел за подкрепа на мобилността може да се свърже с целта за улесняване на достъпа до правосъдие. Необходимо е все пак да се подчертае, че в Дял V като цел се посочва не само свободата, но също и сигурността и правосъдието, което може да доведе до ограничения спрямо свободата. Много повече отколкото подкрепа на мобилността целта трябва да бъде да се гарантира достъпът до ефикасно правосъдие в интерес на това гражданинът да може да упражнява правото си на свободно движение.
Комитетът отбелязва също, че в съобщението на Комисията не се споменават редица въпроси, които могат да допринесат за изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, като например: назначаването в държавите членки на магистрати, специализирани в европейското право; създаването на оперативна европейска полиция и на служби за инспекция; обмисляне в каква степен е необходимо да се установяват минимални правила относно определянето на престъпленията и наказанията, свързани с особено тежка престъпност с трансгранично измерение; обмисляне на задължителното въвеждане на колективни искове (class action); да се помисли дали е желателно редовно да се поддържа актуализирана таблица на постиженията в областта на правосъдието и особено в изпълнението на плановете за политиката и определяне на комисар, отговарящ за правата на човека.
Лице за контакт: г-жа June Sørensen Bédaton

((Тел.: 00 32 2 546 34 – електронен адрес: june.bedaton@eesc.europa.eu)

ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ / ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

 • Сделки за финансиране с ценни книжа


Докладчик: г-н Edgardo IOZIA (Група „Работници“ – IT)
Отправeн документ: COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD) – CES
Основни аспекти:
ЕИСК смята, че:

 • разглежданият регламент дава възможност да се хвърли светлина върху процесите в рамките на пазара и областите на прекомерен риск, които могат да помогнат на органите за пазарен надзор да осигурят непрекъснато наблюдение на положението и да предприемат превантивни действия за ограничаване на дейностите, оценени като прекалено рискови като цяло;

 • е дошъл моментът за лансиране в Европа на голям „социален пакт за устойчиво финансиране“, в който всички заинтересовани страни да участват в преопределянето на целите и инструментите;

 • с приемането на регламента се ограничава изключително много рискът от регулаторен арбитраж и че Комисията трябва да продължи усилията си за свеждане до минимум и ограничаване на нерегулираните операции в периферията на европейската финансова система.


Лице за контакт: г-жа Marie-Laurence Drillon

(Teл.: 00 32 2 546 83 20 – ел. адрес: marie-laurence.drillon@eesc.europa.eu)


 • Колективното финансиране в ЕС (съобщение)


Докладчик: г-н Juan MENDOZA CASTRO (Група „Работници“ – ES)
Отправни документи: COM(2014) 172 final

EESC-2014-04004-00-00-CR-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК счита, че


 • колективното финансиране с нефинансова възвръщаемост е широко разпространено в ЕС. Трябва да се проучат последиците от данъчните преференции, които се различават в отделните държави членки;

 • европейското законодателство би трябвало да обхване единствено определени видове колективно финансиране с финансова възвръщаемост, но не и даренията и други форми на спонсориране с нестопанска цел;

 • нормативната уредба би трябвало да се основава на постигането на баланс, защита на инвеститорите и избягване на прекомерното регулиране;

 • целта на правилата трябва да е постигането на опростени административни процедури, кратки срокове за решаване и възможно най-ниски разходи, както и неутралност, прозрачност, избягване на нелоялни практики и достъпни процедури за подаване на жалби;

 • колективното финансиране би следвало да се признава изрично в законодателството на държавите членки като нова форма на спонсорство.


Лице за контакт: г-жа Claudia Drewes Wran

(Тел.: 00 32 2 546 80 67 – електронен адрес: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)


 • Дългосрочна ангажираност на акционерите


Докладчик: г-н Michael SMYTH (Група „Други интереси“ – UK)
Отправни документи: COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)

EESC-2014-02817-00-00-AC-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК:


 • подкрепя разпоредбите на Директивата за правата на акционерите, по-специално тези, които имат за цел да засилят връзката между заплащането на директорите и дългосрочните резултати на предприятията;

 • отбелязва, че в своята оценка на въздействието Комисията заявява, че нейните предложения ще доведат до незначително увеличаване на административната тежест върху дружествата, регистрирани на фондовата борса. Важно е да се направи анализ на този баланс в процеса на последващо оценяване на директивата;

 • приема аргумента, че създавайки по-голяма прозрачност по отношение на въздействието на инвестиционните политики, инвеститорите ще взимат по-информирани решения и вероятно ще бъдат по-ангажирани с предприятията, в които инвестират; Това би трябвало да подобри резултатите на регистрираните на фондовата борса дружества в дългосрочен план.


Лице за контакт: г-жа Claudia Drewes Wran

(Тел.: 00 32 2 546 80 67 – електронен адрес: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)


 • Завършване на ИПС – следващ европейски законодателен мандат (становище по собствена инициатива)


Докладчици: г-н Joost van IERSEL (Група „Работодатели“ – NL)

г-н Carmelo CEDRONE (Група „Работници“ – IT)


Отправен документ: EESC-2013-07057-00-00-AC-TRA
Основни аспекти:
Наред с фискалната дисциплина ЕС и държавите членки трябва да разработят паралелно съпътстващи икономически и социални политики за растеж и работни места като ключови фактори, стоящи в основата на успешната консолидация. Недоверието и напрежението трябва да бъдат заменени от изграждане на взаимно доверие. С оглед на гореизложеното ЕИСК призовава следващия състав на европейските законодателни органи спешно да изготви пътна карта за справяне с наболелите проблеми.
За тази цел ЕИСК предлага:


 • да бъде завършен ИПС с подкрепата на стабилна управленска и ръководна структура на еврозоната и въз основа на:

   1. паричен и финансов стълб, включително прилагане на пълноценен банков съюз, ръководен от ЕС, с оглед изграждането на общоевропейски капиталов пазар, като същевременно се осигури защита на данъкоплатците от поемане на прекомерни рискове и неорганизирани фалити;

   2. икономически стълб, с цел да се укрепи процесът на вземане на решения в икономическата политика, с което да се насърчат растежът, заетостта, конкурентоспособността, сближаването и европейската солидарност;

   3. социален стълб с цел да отчетат в достатъчна степен социалните последици от икономическите корекции;

   4. политически стълб, включително по-голяма отчетност и демократична легитимност, с цел да се повишат надеждността и доверието;
 • даването на ход, в спешен порядък, на реален европейски план за растеж и заетост, въз основа на солидна инвестиционна програма, която да предизвика фискален импулс. Трябва да се осигури ребалансирането и правилното прилагане на съществуващите инструменти;

 • да се определят графикът и условията за стартирането на политическа Европа като цяло, включително посредством процес на размисъл върху нейната институционална структура в контекста на една нова европейска конвенция;

 • да се даде ход на стратегия за комуникация и опростяване в областта на ИПС като съвместна инициатива на Комисията, ЕП, държавите членки и гражданското общество.


Лице за контакт: г-н Александър Александров

(Teл: 00 32 2 546 9805 - електронен адрес: alexander.alexandrov@eesc.europa.eu)


 • Финансиране на предприятията: проучване на алтернативни механизми за предоставяне на средства (становище по собствена инициатива)


Докладчик: г-н Michael SMYTH (Група „Други интереси“ – UK)
Отправен документ: EESC-2014-01346-00-00-AC-TRA
Основни аспекти:
ЕИСК:


 • смята, че спадът в отпускането на кредити за оборотен капитал на МСП представлява хронична форма на пазарна неефективност;

 • отбелязва, че до този момент реакцията на изготвящите политиката в ЕС не съответства в достатъчна степен на мащаба на проблема;

 • приветства предложенията, изложени в Съобщението на Комисията за дългосрочното финансиране на европейската икономика, и счита, че с времето те могат да допринесат за създаване на реформиран и по-ефективен пазар за финансиране на МСП;

 • отчита, че за осъществяването на мерките е необходимо време. Остава предизвикателството какво да се предприеме в момента и в краткосрочен план, за да се подобри достъпът на МСП до финансиране;

 • смята, че едно универсално решение може да бъде неподходящо;

 • изтъква, че една от най-интересните инициативи е Схемата за финансиране на схеми за отпускане на кредити в Обединеното кралство. Тя беше извънредно успешна при насърчаването на ипотечното кредитиране и кредитирането на домакинствата в Обединеното кралство през последните две години и понастоящем се използва единствено за стимулиране на кредитирането на МСП;

 • смята, че Схемата за финансиране на схеми за отпускане на кредити е пример за добра практика и препоръчва ЕЦБ да обмисли сериозно въвеждането на подобна инициатива в еврозоната;

 • отбелязва, че на 5 юни 2014 г. ЕЦБ обяви поредица мерки за повишаване на ликвидността с цел да се насърчи кредитирането за МСП. ЕИСК отбелязва със задоволство, че основното предложение на ЕЦБ за целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР) е подобно на Схемата за финансиране на схеми за отпускане на кредити (FLS), посочена в настоящото становище;

 • подкрепя инициативите за премахване на пречките за извършване на по-точна оценка на кредитоспособността и риска от страна на кредиторите.


Лице за контакт: г-н Gerald Klec

(Teл: 00 32 2 546 9909 - електронен адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)


 • Дългосрочно финансиране — последващи действия (съобщение)


Докладчик: г-н Michael SMYTH (Група „Други интереси“ – UK)
Съдокладчик: г-н Vincent FARRUGIA (Група „Работодатели“ – MT)
Отправни документи: COM(2014) 168 final

EESC-2014-02476-00-00-AC-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК:


 • подкрепя съобщението на Комисията; призовава Комисията да насърчава подходящите институционални промени и промени в политиката на световно равнище и на равнището на държавите членки в контекста на регулаторните режими, които оказват влияние върху по-дългосрочната перспектива на решенията във връзка с инвестициите;

 • призовава Комисията да настоява за промяна на действието на данъчните системи в посока, благоприятстваща дълговото финансиране на предприятията. Държавите членки трябва да бъдат насърчени да стимулират по-широкото използване на инвестиции в собствен капитал;

 • призовава Комисията да предприеме по-бързи действия за прилагане на законодателните мерки с оглед на въвеждането на нови инструменти за дългосрочни инвестиции (като облигациите за проекти по стратегията „Европа 2020“);

 • смята, че окончателното изграждане на Банковия съюз е от основно значение;

 • счита, че паричната политика следва да е благосклонна към дългосрочните инвестиции с оглед на подходящите лихвени проценти, както за инвеститорите, така и за спестителите;

 • настоява да се направи оценка на осъществимостта на разработването на спестовен продукт за целия ЕС;

 • настоява пречките пред устойчивото дългосрочно финансиране да бъдат преодолени и настойчиво призовава Комисията да вземе това предвид в бъдещите си предложения относно дългосрочното финансиране. Това се отнася, по-специално, за следното:

 1. да се насърчат инвеститорите да включат дългосрочните перспективи в решенията си, свързани с инвестиции;

 2. да се създадат нови посредници и нови инструменти, насочени към дългосрочните инвестиции;

 3. да бъдат разработени пазари за собствен капитал и дългови капиталови пазари, за да се разшири гамата от инструменти за финансиране;

 4. да се гарантира, че трансграничният капиталов поток е стабилен и подкрепя дългосрочните инвестиции; и

 5. да се разработва по-добър систематичен анализ при структурирането на бъдещата регулаторна политика.


Лице за контакт: г-н Gerald Klec

(Teл: 00 32 2 546 9909 - електронен адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)


 • Структурна реформа на банките в ЕС


Докладчик: г-н Edgardo IOZIA (Група „Работници“ – IT)
Отправни документи: COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

EESC-2014-01791-00-00-AC-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК смята, че:


 • структурната реформа на банковата система е ключов елемент сред редицата законодателни предложения, изготвени в отговор на финансовата криза;

 • предложеният от Комисията регламент представлява правилно и ефикасно решение с оглед на разделянето на търговското банкиране от инвестиционното банкиране;

 • въздействието на предложеното законодателство върху заетостта не е отчетено в адекватна степен;

 • за да се гарантира наличието на устойчива финансова система, съществува необходимост от „търпеливи финанси“, при които има отказ от търсенето на краткосрочни печалби в полза на стремеж към ефикасност и дългосрочна стабилност;

 • при надзорните дейности трябва да се работи за постигането на тясно сътрудничество и координация между Европейския надзорен орган и националните органи, които са добре запознати с пазарите и ще имат основна роля за управлението на новата, реформирана европейска финансова система.

ЕИСК смята, че е дошъл моментът за лансиране в Европа на голям „социален пакт за устойчиво финансиране“, в който всички заинтересовани страни да участват в преопределянето на целите и инструментите.


Лице за контакт: г-жа Marie-Laurence Drillon

(Teл.: 00 32 2 546 83 20 – електронен адрес: marie-laurence.drillon@eesc.europa.eu)

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Европейската имиграционна политика и отношенията с трети страни (проучвателно становище)


Докладчик: г-н Panagiotis GKOFAS (Група „Други интереси“ – EL)
Съдокладчик: г-н Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Група „Работници“ – ES)
Отправен документ: EESC-2014-00873-00-01-AS-TRA
Основни аспекти:
ЕИСК смята, че Европа трябва да управлява имиграцията в рамките на един глобален подход, който включва както вътрешно, така и външно измерение. Комитетът счита, че имиграцията трябва да се разглежда в три взаимосвързани места: държавата на произход, държавата на транзитно преминаване и държавата на местоназначение.
Според ЕИСК в една глобализирана икономика трябва да се приложи глобален подход спрямо предизвикателството на човешката мобилност. Имиграцията и мобилността са тясно свързани помежду си и международният диалог по тези въпроси следва да бъде обвързан с други области на европейската политика.
Поотделно държавите – членки на ЕС, не могат да управляват ефективно имиграцията и предоставянето на убежище. Политиката в областта на имиграцията и убежището трябва да бъде по-добре съгласувана с външната политика на ЕС. ЕИСК счита, че Frontex трябва да се превърне в европейска служба за гранична охрана.
Необходима е по-голяма солидарност, тъй като външните граници на ЕС са и граници на всички държави членки. Според ЕИСК Европейският съюз би трябвало да въведе процедури за предоставянето на финансова и оперативна помощ, както и помощ при приема на имигранти на страните, които посрещат имиграционни потоци на входни пунктове.
В рамките на глобалния подход към миграцията и мобилността ЕС следва да сключи повече споразумения с трети страни. Би трябвало да се сключат нови споразумения за мобилност и миграция (СММ) с по-широко съдържание и те би трябвало да бъдат международни споразумения със задължителен характер.
Сътрудничеството със страните на произход, като финансовата помощ и програмата за развитие, би следвало да се опират на принципа на обвързване с положителни условия („повече за повече“). Необходимо е сътрудничество с тези страни, което да позволява трудова миграция посредством канали, които са законни и прозрачни.
ЕИСК предлага в страните на произход да бъдат създадени служби на ЕС за миграцията, управлявани от Европейската комисия, за да се засили присъствието на ЕС и да се преустанови дезинформацията, която разпространяват престъпните мрежи. За да се противодейства на тази форма на престъпност, трябва да се засили сътрудничеството между Frontex и Европол.
Лице за контакт: г-н Georges-Henry Carrard

(Тел.: 00 32 2 546 9593 – електронен адрес: GeorgesHenry.Carrard@eesc.europa.eu)


 • Подобряване на прозрачността и приобщаващия характер на процеса на присъединяване към Европейския съюз (становище по собствена инициатива)


Докладчик: г-жа Marina ŠKRABALO (Група „Други интереси“ – HR)
Отправен документ: EESC-2014-01609-00-00-AS-TRA
Основни аспекти:
В настоящото становище, инициирано от хърватските членове на ЕИСК, се отправят препоръки към институциите на ЕС с цел повишаване на прозрачността и приобщаващия характер на процеса на присъединяване към Европейския съюз за настоящите и потенциалните страни кандидатки.
Една от основните препоръки се състои в това, че Европейската комисия и Съветът се призовават да оповестяват системно основните документи, свързани с преговорите по присъединяването, за да бъдат организациите на гражданското общество в страните, участващи в присъединяването, и в ЕС напълно информирани, да са в състояние да наблюдават процеса и да допринасят за него.
Освен това становището призовава Комисията да увеличи финансовата подкрепа за организациите на гражданското общество в страните, участващи в процеса на разширяване, както и да насърчи социалния диалог в тези страни и да го обвърже с приемането на достиженията на правото на ЕС.
В него се отправя препоръка страните, водещи преговори за присъединяване към ЕС, да бъдат задължени да приемат и прилагат законодателството относно публичния достъп до информация и обществените консултации.
Лице за контакт: г-н Aurélien Juliard

(Тел.: 00 32 2 546 9969 – електронен адрес: aurelien.juliard@eesc.europa.eu)


 • Рамковата програма за действие от Хього в периода след 2015 г. (съобщение)


Докладчик: Giuseppe Antonio Maria IULIANO (Група „Работници“ – IT)
Отправни документи: COM(2014) 216 final

EESC-2014-02826-00-00-AS-TRA


Основни аспекти:
ЕИСК счита за особено важно, че ЕС приема позиция по отношение на намаляването на риска от бедствия (НРБ) в контекста на преразглеждането на Рамковата програма за действие от Хього (РПДХ) през 2015 г. Фактът, че тя съвпада по време с други инициативи за периода след 2015 г. в областта на развитието (определянето на целите за устойчиво развитие за периода след 2015 г.) и изменението на климата, прави тази позиция още по-актуална. В този контекст ЕИСК подчертава необходимостта да се осигури по-голяма последователност в позицията на ЕС и международните позиции в тези три области, включително определянето на общи и съгласувани цели и показатели.
ЕИСК е убеден, че при управлението на риска от бедствия (УРБ) трябва да се обърне по-голямо внимание на базисните рискови фактори и на първопричините за бедствията. Сред тях са непланираното градско развитие, уязвимостта на препитанието в селските райони и екосистемите във влошено състояние. Насилието в маргинализирани градски условия, липсата на управление и различните видове конфликти са също част от свързаните с човека фактори, които усложняват бедствията и би следвало да се вземат под внимание. РПДХ за периода след 2015 г. трябва също така да придаде по-голямо значение на събития, свързани с „разширен риск“, т.е. чести и малки по мащаб бедствия (като внезапни наводнения, пожари или свлачища), които причиняват съществен дял от свързаните с бедствия загуби на човешки живот и икономически щети и оказват най-голямо въздействие върху ежедневието на милиони хора и общности по целия свят.
ЕИСК се застъпва за насърчаване на подходите за местно управление на риска, включващи участие не само на местните власти, но и на местните структури на гражданското общество, социалните партньори и изолираните общности. Предприятията и частният сектор също би следвало да играят важна роля в НРБ посредством публично-частни партньорства, корпоративна социална отговорност, с внасянето на иновации и опит и включването на идеите за устойчивост, смекчаване на последиците и адаптиране във всички производствени процеси.
ЕИСК изразява убеждение, че при подхода, при който хората са в центъра на вниманието, техните права, равенството, правото на защита, но и правото на устойчиво развитие, включващо и екологична устойчивост, би следвало да се изведат на по-преден план като принцип в РПДХ 2015 г. и в свързаните с него мониторингови показатели.
Икономическите и социалните последици от бедствията би трябвало да се анализират по-задълбочено, включвайки въпроси като разходите под формата на работни места, условията на труд и достоен труд, въздействието върху предприемачите, базовата производствена структура или производствената инфраструктура.
ЕИСК настоятелно приканва държавите – членки на ЕС, които все още не са предоставили на Комисията подробни данни за бедствията и тяхното въздействие върху териториите им, да го направят, за да допринесат за усилията за изготвяне на възможно най-ясен и точен анализ на ситуацията в ЕС. В средносрочен план механизмите за партньорски анализ трябва да се доразвият така, че да придобият формата на по-строги системи за отчетност.
ЕИСК изразява убеждението, че ЕС трябва да установи условни минимални препоръчителни дялове за финансиране на действията, свързани с НРБ, в политиката си за развитие и хуманитарна помощ.
Лице за контакт: г-жа Magdalena Ruda

(Тел.: 00 32 2 546 9286 – електронен адрес: Magdalena.Ruda@eesc.europa.eu)

ИНДУСТРИАЛНИ ПРОМЕНИ

 • Рамка за качество на Европейския съюз за предвиждане на промените и преструктуриране (съобщение)


Докладчик: г-н Joost van IERSEL (Група „Работодатели“   NL)
Съдокладчик: г-н Thomas STUDENT (Група „Работници“   DE)
Отправни документи: COM(2013) 882 final

EESC-2014-00217-00-00-AC


Основни аспекти:
Според ЕИСК предприятията са в центъра на процеса на преструктуриране, приспособяване или предвиждане, което изисква участието на работниците и служителите и техните представители чрез работническите съвети и/или синдикатите. Това е аспект на корпоративната социална отговорност, който ЕИСК категорично подкрепя.
Преструктурирането и предвиждането изискват разработени за всяка конкретна ситуация решения в предприятията и регионите, но тъй като съществуват много хоризонтални аспекти, би било добре ЕС да предлага стимули за по-широки партньорства с академични и научноизследователски институции, местни, регионални и национални органи и регионални институции за образование и обучение. Същото се отнася и за разпространяването на добри практики. В този смисъл много полезни могат да бъдат секторни съвети по заетостта и уменията.
ЕИСК изразява съгласие с въвеждането на рамка на ЕС за качеството на доброволна основа, както се предлага от Комисията. Той отбелязва обаче, че в бъдеще може би ще е желателно да е налице правно основание за конкретни рамкови условия относно участието на работниците, без намеса в националните правомощия.
Лице за контакт: г-н Alain Colbach

(Тел.: 00 32 2 546 9170 – електронен адрес: alain.colbach@eesc.europa.eu)
_____________

1 Незадължителна консултация от Комисията и Съвета.

EESC-2014-03422-00-00-TCD-TRA (FR/EN) /2

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница