С т р а т е г и я за развитие на училището 2013 2016 година декември 2013 година поемане на отговорност тригодишната програма


Взаимодействие с родителската общностстраница3/3
Дата22.07.2016
Размер369.1 Kb.
1   2   3

Взаимодействие с родителската общност         
ЦEЛИ 

1.        Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.

2.        Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП.

3.        Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.

4.        Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.

5.        Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.

6.        Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.   
ДЕЙСТВИЯ 

1.  Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации

2.  Повишаване на уменията за работа с родители

3.  Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес

4.  Поддържане и актуализиране на информацията с данните и координатите за връзка с  ученика и неговите родители

5.  Изпълнение на Правилника за дейността на училището и План за намаляване на безпричинните отсъствия

6.  Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.

7.  Планиране на съвместни дейности с родителите.

8.  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:


 • за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;

 • за спазването на училищната дисциплина;

 • уменията на децата за общуване с учениците и учителите;

 • интегрирането им в училищната среда;

 • за посещаемостта на учебните часове от учениците;

 • за отсъствията на ученика от учебни часове,

 • когато започне процедура за налагане на наказание;

 • консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:

 • да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

 • да участват в родителските срещи;

 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

 • да участват в училищното настоятелство;

 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;

 • да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

 • да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика;

 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

 • намиране на нови форми за общуване;

 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

 • присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

 

Приоритетно направление VII.Подобрения във външната и вътрешна среда на училището      
ЦЕЛИ 

1.     Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците.

2.     Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.

3.     Естетизация на околната среда.

4.      Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база.     
ДЕЙСТВИЯ 

А. Подобрения във външната среда:

1.  Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.

2.  Допълнително оформяне на училищния  двор.

3.  Подобряване на условията за ученически спорт и разнообразяване на формите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

4.  Поддръжка на оградата.

5.  Поддръжка на местата за почивка и изграждане на кътове за отдих. Б. Подобрения във вътрешната среда:

1.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета.

2.  Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учите, с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.

3.  Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.  В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

Влияние на технологиите

 Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват   обучението и развитието на преподавателите и ефективността на   администрацията. Развитието и съчетаването  на традиционните  добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. 

1.   Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.

2.  Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.

3.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища

4.  Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.

5.  Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

6.  Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.

7. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес. / База за разработване на проекти от учениците/

8.     Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището   (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, технологии и чужди езици).   


Приоритетно направление VIII.

Участие в национални и европейски програми и проекти:      
ЦЕЛИ 

1. Участие на СОУ „Бачо Киро” във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.

2. Участие в европейски програми

3.  Развитие на конкурентноспособността на училището.     


ДЕЙСТВИЯ 

Участие в националните програми:

1.        „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес.

3.  „Модернизация на материалната база в училище",

5.  „Училището - територия на учениците”

6.  „С грижа за всеки ученик"

7.  „На училище без отсъствия“

8. Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   оперативни   направления:

-        "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІІ клас в училището”

-        "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас
ФИНАНСИРАНЕ 

Въвеждането на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище. Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През тригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във формулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:

- стипендии;

- учебници и учебни помагала;

- здравни кабинети;

- спорт;

- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;

- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в дневна форма на обучение;

- средствата по национални програми за развитие на образованието;

- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.

Училището разчита и на приход от собственост – наем на земя и оттдаване под наем на училищен бюфет Приходите на училището  от собственост ще се разходват за подобряване на материалната база. Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти. Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.

Нашите усилия ще бъдат насочени към:


 • Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.

 • Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз. Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.

 • Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата дейност на училището.

 • Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.  

Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 3-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите, постигнати от учениците.
Настоящата Стратегия за развитие на СОУ „Бачо Киро” град Павликени, е изготвена в съответствие и се основава на приоритетите, целите и стандартите, както и на общоприетите ценности и идеи, заложени в следните референтни документи:

 1. Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г.

 2. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 3. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности.

 4. Конвенция на ООН за правата на детето.

 5. Закон за закрила на детето

 6. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата.

 7. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

В унисон с посочените документи в центъра на образователно - възпитателния процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности, с постоянна грижа за живота и здравето му.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница