Сбалбб перник” еоод гр. Перник 2307, обл. Перник, местност «Голо Бърдо»Дата02.01.2018
Размер193.21 Kb.
СБАЛББ ПЕРНИК” ЕООД
гр. Перник 2307, обл. Перник, местност «Голо Бърдо» тел.: 0884 999636;

ОДОБРЯВАМ :


Д-р Александър Александров

Управител

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
За провеждане на процедура чрез публична покана за „Доставка на медицински консумативи за нуждите на“ Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник ЕООД“

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Публична покана

2. Приложение към Публичната покана

3. Приложение № 1 – Основни данни за кандидата;

4. Приложение № 2 – Декларация от участниците, че са запознати с всички условия на поръчката и се задължават да ги спазват;

5. Приложение № 3 – Декларация за срока на валидност на офертата;

6. Приложение № 4 – Декларация за наличие или липса на подизпълнители;

7. Приложение № 4А – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

8. Приложение № 5 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

9. Приложение № 6 - Ценова оферта;

10. Приложение № 6А – Спецификация на медицински консумативи / xls /

11.Приложение № 7 – Проекто-договор;

Приложение към Публична покана

Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението”I. Предмет на обществената поръчка:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на «Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник» ЕООД“


ІІ. Наименование и адрес на възложителя:

«Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник» ЕООД, гр. Перник 2307, местност “Голо Бърдо” .ІІI. Описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението: Доставка на медицински консумативе за нуждите на «СБАЛББ Перник»ЕООД по приложен списък – Приложение №6А. Цените трябва да бъдат посочвани с ДДС. Посоченото количество е прогнозно и Възложителя не се задължава да го закупи в пълен обем, а зависи от потребностите и финансовата му обезпеченост. Доставката на медицинските консумативи се извършва до болничната аптека, която се намера в сградата на лечебното заведение. Предложената цена на медицинските консумативи трябва да е крайна и да включва всички разходи, включително и транспортните.
IV. Срокове за изпълнение:

С избраният Изпълнител ще се сключи договор за срок от 1 /една/ година.


V. Срок за плащане:

Възложителят заплаща медицинските консумативи в 60/шестдесет/ дневен срок, съгласно сключеният договор, след представяне на оригинална фактура от изпълнителя.. Критерий за оценка:

Критерият за възлагане на обществената поръчка е „най-ниска предложена цена“ с включено ДДС,

като на І-во място се класира предложението с най-ниска цена с включено ДДС, а на следващите места по низходящ ред се класират останалите ценови предложения с включено ДДС.

Оценяването и класирането на кандидатите се извършва за всяка позиция от Спецификацията на медицинските консумативи, поотделно.

VІІ. Срок за валидност на офертите: минимум 60 дни от датата на изтичане срока за получаване на офертите.
VIІІ. Изисквания за участие:


 1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.

 2. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя. Документите се подписват от лице с представителни функции и се представят в оригинал.

 3. Офертите трябва да съдържат следната информация:

3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

3.2. Данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението; Приложение №1;

3.3.Декларация от участниците, че са запознати с всички условия на поръчката и се задължават да ги спазват. Приложение №2;

3.4. Документ от Агенцията по вписванията за ЕИК . Документа се представя с гриф „Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия.

3.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:

3.5.1. Декларация със срок на валидност на офертата – минимум 60 календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите. Приложение №3;

3.5.2. Декларация за наличие или липса на подизпълнител. При наличие на подизпълнители – списък на подизпълнителите и Декларация от тях за съгласие за участие като подизпълнител. – Приложение № 4 и №4А;

3.5.3. Участникът може да приложи декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност на части от офертата.

3.5.4. Доказателства за технически възможности:


 • Разрешение за търговия на едро;

 • Декларация за остатъчния срок на годност- минимално изискване- не по-малък от 70% от обявения от производитля към датата на доставка – Приложение №5;

 • Списък на основни договори

3.6. Ценова оферта / приложение към ценовата оферта: задължително се подава на магнитен носител / Приложение №6, Приложение№6а;

3.7. Декларация по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП;

3.8. Референции;

3.9. Парафиран проекто-договор – Приложение №7;

4. Ценовото предложение на участника следва да бъде съобразено с посочената максимално допустима стойност на поръчката. Оферти, които съдържат ценово предложение, надвишаващо максимално допустимата стойност, не се разглеждат.

Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 45 000лв. (четирдесет и пет хиляди лева) с ДДС.

ІХ. Окомплектоване и подаване на офертите.


 • Офертите ще се приемат до 15:30 ч. на 18.03.2015 г. в Деловодството на „СБАЛББ Перник“ ЕООД

 • Офертата се подава в запечатан плик, на който е отбелязано: наименованието на обществената поръчка – «Доставка на медицински консумативи, за нуждите на „СБАЛББ Перник“ ЕООД», наименованието на Участника, както и неговия адрес за кореспонденция и телефон за връзка, което да позволи завеждането му в деловодството на «СБАЛББ Перник» и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на «СБАЛББ Перник» ЕООД до изтичане на посочения в поканата и настоящите указания срок. Офертата се представя на адрес: гр.Перник, м-т «ГолоБърдо», Деловодство или чрез куриер с обратна разписка.

 • Участника е длъжен да осигури получаването на офертата на указаното място и в определения срок. Възложителя връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или нарушена цялост плик. Всички разходи по участие в процедурата са за сметка на участника.

 • При приемането на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часа на получаването на офертата. Тези данни се записват във входящ регистър. На приносителя се издава документ.

Х. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката.

 1. Офертите ще се отварят от 14:00 ч. на 19.03.2015 г.
 1. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена от възложителя. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява дали съдържат всички необходими документи. Разглеждат се само оферти, които изцяло отговарят на изискванията, поставени от Възложителя в документацията за участие.
 1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Участниците биват класирани по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя критерии.
 1. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване и вземане на Решение за избор на Изпълнител.


ХІ. Сключване на договор:

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят ще сключи договор с период на изпълнение 12 месеца.

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5от ЗОП;

3. Данни за банковата сметка на Изпълнителя;

4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.X. Лицe за контакт във връзка с поръчката: Йорданка Парлапанска – Гл.Счетоводител, тел. 0884 999 626.

Приложение № 1
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА

1.Име на фирмата …………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………….......................................................

2.Адрес на регистрация

……………………………………………………………………………................................... 3. Адрес за кореспонденция .........................................................................................…………………………......................

Телефон ……………….. Факс ………………… Телекс ...........еmail….................................

4.Име на Управителя / Изп. директор & Съдружници

………………………………………………………………………………………….................................................................................................. ………………………...............................

5. Форма на дружеството /ЕТ, ЕООД, ООД, АД, Консорциум, др/

………………………………………………………………………………...............................

6. Описание на фирмата /напр. Конструктор, Промишлено и жилищно строителство/

………………………………………………………………………………………….................................……………………………………………………………………….........................

7. Брой години като изпълнител

-в България ………………………………

-в чужбина ………………………………..

8. Данни за регистрацията и юридически сведения

……………………………………………………………………………………………...........

9. Участие във фирмата, Дялове /%/

………………………………………………………………………………………………..................................……………………………………………………………………....................

Подпис: …………………………………………

/ упълномощен представител на кандидата/

Дата: ……………………………..

Приложение № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ

от ........................................................................................................................, ЕГН .........................

с адрес гр/с. ................................................., общ. .................................., обл. ...................................

ул. ............................................. № ........ , л.к. № ......................................, издадена на ....................

от МВР .................................., предсатвляващ кандидата .......................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:
1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка, а именно „Доставка на медицински консумативи за нуждите на «СБАЛББ Перник» ЕООД

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

3. Задължаваме се, ако офертата ни бъде приета, да изпълняваме договора за възлагане на обещствената поръчка в рамките на една календарна година от подписване на договора.

4. Приемаме изцяло предложения проект на договор.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и по никакъв предлог данните за поръчката.

Дата: .............................. Декларатор: ...................................

Приложение № 3

.......................................................................................................................................................

/наименование на юридическото лице/


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

А. Срок на изпълнение на поръчката


....................................................12 м. От датата на подписване на договора.................... .................................................................................................................................................
Б. Срок на валидност на офертата /не по-кратък от 60 д./:...................календарни дни.
Дата ………………..

гр. /с./ ……………………………. ……………………………

/ подпис и печат /

Приложение № 4


......................................................................................................................................... ..........

/наименование на юридическото лице/


А. СПИСЪК НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

1......................................................................................................... -дялово участие

.........................................................................................................................................

/наименование, седалище, телефон/

2......................................................................................................... -дялово участие

.........................................................................................................................................

/наименование, седалище, телефон/

3......................................................................................................... -дялово участие

.........................................................................................................................................

/наименование, седалище, телефон/

Подизпълнителят/те е/са запознат/и и съгласен/ни да участва/т в изпълнението на поръчката като подизпълнител/и. Делът на участието на подизпълнителя/ите при изпълнението на поръчката ще бъде ........... % от общата стойност на договора и същият/те ще осъществяват следните видове работи:

............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................

.........................................................................................................

Б. НЯМА ДА ПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.


ЗАБЕЛЕЖКА: Попълва се при наличие на подизпълнители. При липса на такива се подчертава Б.

Дата ………………..

гр. /с./ ……… / подпис и печат /

Приложение № 4аД Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................с лична карта № .............................., издадена на ................................... от ........................, в качеството ми на ................................................................................ (посочете длъжността) на

..............................................................................................(посочете фирмата на подизпълнителя), регистриран по фирмено дело № .................................. по описа за ..........................г. на ..............................................................окръжен съд, със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният (ото) от мен ..........................................................................................(посочете фирмата, която представлявате)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника............................................. .............................................................................................................. при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

обществената поръчка с предмет:


Доставка на медицински консумативи за нуждите на „СБАЛББ Перник”ЕООД,

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

................................г. Декларатор: ­........................

(дата на подписване)

Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


предмет: «Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛББ Перник ЕООД»
от .................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

/наименование на участника/

адрес на управление /седалище................................................................................................ ЕИК............................................................................................................................................. представлявано от .......................................................................................................................................................ЕГН .............................................................................................................................................

/трите имена и ЕГН/

......................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................

/длъжност/

Представям следното техническо предложение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, с предмет: „Доставка на медицински консумативи, за нуждите на «СБАЛББ Перник» ЕООД” чрез периодични доставки по заявки на лечебното заведение.
Декларираме, че при определянето ни за изпълнител и сключване на договор, през цялото му времетраене – за срок от 1 (една) година, ще доставяме медицински консумативи:

1. Които отговарят на описанието в Приложение №6а. Наименованията им в нея са изписани чрез общоприети тривиални имена или името на химичното им съединение на български език или на латиница. Мярката е брой.

2. С остатъчният срок на годност не по-малък от ……….. % от общия, към момента на доставката и не по-малък от една година.

3. Чиито количествата посочени в настоящото предложение са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги купи в пълния им обем.

4. За които Възложителят си запазва правото да закупи от всеки медицински консуматив в повече до 30% от прогнозното му количество, както при епидемия, така и при друго форсмажорно обстоятелство. Завишаването на заявените за доставка количества може да достигне до 100%.

5. Чиито реални количества ще се определят от писмени заявки от СБАЛББ, в зависимост от конкретните нужди на лечебното заведение.

6. Чиито доставки ще извършваме в количествата посочени в конкретните заявки и ще ги изпълняваме до …... часа от подаването им.

7. За чиито доставки ще издаваме документи по отчетността на изпълнението на заявките – приемателно-предавателни протоколи, фактури и пр., включително изплатени и неизплатени суми по доставките.

Известна ни е отговорността по чл. 313 от Наказателният кодекс за посочване на неверни данни в настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

Дата ............................... Подпис и печат :......................Приложение № 6
О Б Р А З Е Ц Н А Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

Ценовата оферта се представя на хартиен и на електронен носител
От .....................................................................................................................................

Адрес /седалище и адрес на управление .....................................................................

......................................................................, ЕИК ..........................................................

представлявано от .........................................................................................................

ЕГН .................................................................................................................................
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на «СБАЛББ Перник» ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
1Общата стойност на предлаганите от нас медицински консумативи :

...........................................................................

..........................................................................

..........................................................................


са без / с включени ДДС и са представени на хартиен и на електронен носител. В спецификацията се нанасят данните , съобразно заглавията и броя на колоните , при запазване на зададената от възложителя поредност на продуктите .
2. Предлаганият от нас срок на отложено плащане е: 60 дни
3. Задължаваме се, ако офертата ни бъде приета, да изпълняваме договора за възлагане на обещствената поръчка в рамките на една календарна година от подписване на договора.
4. Приемаме изцяло предложения проект на договор.
Дата ............................... . Подпис............................

Приложение № 7


ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р

ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

Днес, …………………2015г. в гр.Перник между:

“СБАЛББ-ПЕРНИК”ЕООД, с адрес гр.Перник, местност”Голо бърдо”, ЕИК113513064, тел. 0884 999 636, представлявано от Д-р Александър Петров Александров - Управител, наричан по-долу за краткост ”КУПУВАЧ” от една страна

и

……………….................................................................................................. със седалище и адрес на управление ……………………………, ЕИК....……………представлявано от ……………………………….........наричан за краткост по-долу ”ПРОДАВАЧ

на основание чл.74 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:


I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА медицински консумативи, наричани по-долу “стоки”, до краен получател по приложение към договора.


II.ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ

ПО ДОГОВОРА

2.1.Стойността на договора е .................лева. Единичната цена на стоките е съгласно приложението, което е неразделна част от договора.

2.2.Цената е определена до краен получател.

2.3.Цените са фиксирани и не подлежат на промяна.III.УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1.Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на КУПУВАЧА по посочената в чл.15.3. банкова сметка на ПРОДАВАЧА.

3.2.Заплащането се извършва разсрочено в срок до 60 /шесдесет / календарни дни след представяне на фактура-оригинал.
IV.СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1.Всяка отделна доставка на стоките-предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в срок до …….. часа след получаване на заявка от КУПУВАЧА.

4.2.За количества , доставени от ПРОДАВАЧА без заявка по чл.4.1. КУПУВАЧЪТ няма задължение за плащане.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

5.1.За място на доставяне на стоките по този договор се определя крайния получател.

5.2.Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне.
VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до крайния получател ,съгласно чл.9.1.


VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

7.ПРОДАВАЧЪТ се задължава:

1.Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на крайните получатели.

2.Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

8. КУПУВАЧЪТ се задължава:

1.Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

2.Да заплати доставените стоки по реда на чл.3.IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на крайния получател или друг упълномощен представител на КУПУВАЧА.


X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя.

10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор , следва да бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя.

10.3.КУПУВАЧЪТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното пристигане или приемане остатъчният срок на годност на стоките е по-малък от определения в чл.10.2. от настоящия договор или по негова преценка да приеме стоките с отстъпка в цената , за което следва да бъде сключено допълнително споразумение.


XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1.КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за:

-количество и некомплектност на стоките или техническата документация;

-качество/скрити недостатъци/ - при доставяне на стоки не от договорения вид, посочени в чл.1.; при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на доставяне с протокол.

11.3.Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от Изпълнителната агенция за лекарствата.

11.4. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за установените дефекти в 15 /петнадесет/ дневен срок от констатирането им.

11.5. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния фабричен номер, основанието за рекламации и конкретното искане на КУПУВАЧА. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за качество.

11.6. В 5/пет/дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.7. При рекламация за явни недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки.

11.8. При рекламация за скрти недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в едномесечен срок от получаването й да замени стоките за своя сметка и риск или по преценка на КУПУВАЧА да върне съответната част от заплатената цена.

11.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на КУПУВАЧА, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ПРОДАВАЧА.


XII.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12.1.За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.1% на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 5% от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

12.2.Когато при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по раздел XI от настоящия договор в срок, същят дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

12.3.КУПУВАЧЪТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ПРОДАВАЧА по следния ред:първо чрез прихващане от дължими суми;при липса на такива суми-от гаранцията по чл.7.3.от договора.

12.4. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.
XIII.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1.Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на неопределима сила.

13.2. Ако стараната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на неопределима сила.

13.3. ”Неопределима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването но договора.

13.4. Страната засегната от неопределима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Неопределима сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско-промишлена палата, гр.София.

13.5. Докато трае неопределимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представлява “непреодоломима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА.
XIV.СПОРОВЕ

14.1. Възникналте през времетраенето на договора спорове и разногласия между станите се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

XV. СРОК НА ДОГОВОРА

15.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от една година.


XVІ. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните , свързани с изпълненито на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.

16.2.За дата на съобщението се смята:


 • датата на предаването-при ръчно предаване на съобщението;

 • датата на пощенското клеймо на обратната разписка-при изпращане по пощата;

 • датата на приемането-при изпращане по телефакс или телекс.

16.3.За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ПРОДАВАЧА: ЗА КУПУВАЧА:

………………………… “СБАЛББ-ПЕРНИК”ЕООД

гр.................................... гр.Перник

ул.................................... местност”Голо бърдо”


Банкова сметка IBAN:

................................... BG97SOMB91301051643802

Банков код BIC:

................................... SOMBBGSF

................................... ОБЩИНСКА БАНКА АД
16.4. При промяна на данните по чл.16.3. съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

XVІI.ДРУГИ УСЛОВИЯ
17.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията на трети страни, произтичащи от този договор.

17.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

17.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни упълномощени представители.

ЗА ПРОДАВАЧА: ЗА КУПУВАЧА:


/ / УПРАВИТЕЛ:

/Д-р Александър Александров/


ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Йорданка Парлапанска /База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница