Съдържание / contentsДата02.02.2018
Размер94.36 Kb.
Съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

 

ПРЕДГОВОР......................................................................................... 15

 

INTRODUCTION..................................................................................... 18

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ АСПЕКТИ НАБАЛКАНИСТИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ / INTERDISCIPLINARY

ASPECTS OF BALKAN STUDIES........................................................... 21

 

Живко ЖЕКОВ (Великотърновски университет

“Св. св. Кирил и Методий”, България). Философът ­ базилевс

Zhivko ZHEKOV (“St. Cyril and St. Methodius” University of

Veliko Tarnovo, Bulgaria). The Philosopher ­ Basileus............................... 23

 

Ивелин ИВАНОВ (Великотърновски университет

“Св. св. Кирил и Методий”, България). Византия и

византийците в саги на Снори Стурлусон

Ivelin IVANOV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo,

Bulgaria). Byzantium and the Byzantines in Snorri Sturluson’s

Heimskringla............................................................................................. 38

 

Ileana CAZAN (“Nicolae Iorga” Institute of History, Romanian

Academy of Sciences). The Danube ­ Black Sea Canal: between

Geography and Politics (the 1850’s)Илеана КАЗАН (Институт по история “Николае Йорга”, Румънска

академия на науките). Каналът Дунав ­ Черно море: между

географията и политиката (50-те години на ХIХ век)....................... 47

 

Драгомир ЙОРДАНОВ (Великотърновски университет

“Св. св. Кирил и Методий”, България). Западни проекти

за прекрояването на Балканите от 1875­1876 г. и мястото

на България в тях

Dragomir YORDANOV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). The West-European Proposals of 1875­1876 for

Redrawing the Political Map of the Balkans and Bulgaria’s Place in Them.................... 55

 

Венцислав АЛАБАЧКИ (Софийски университет “Св. Климент

Ох­ридски”, България). Градската революция като

теоретическа перспектива за изследване на българската историяVentsislav ALABACHKI (Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria).

The Urban Revolution as a Theoretical Perspective for the Study

of Bulgarian History.................................................................................. 62

Daniela BUЄA (“Nicolae Iorga” Institute of History, Romanian Academy

of Sciences). The Entente, the Triple Alliance and the Competition

to “Conquer” the Balkans at the Beginning of the 20th Century

Даниела БУША (Институт по история “Николае Йорга”,

Румънска академия на науките). Антантата, Тройният

съюз и надпреварата за “завладяването” на Балканите в

началото на ХХ век............................................................................... 68

 

Emanuel PLOPEANU (“Ovidius” University of Constanюa, Romania).

The Concepts of the Interwar Balkan State Systems in

the United States Press

Емануел ПЛОПЛЕАНУ (Университет “Овидий” ­ Констанца,

Румъния). Схващанията в американската преса за държавността

на Балканите през междувоенния период......................................... 73

 

Daniel CITIRIGГ (“Ovidius” University of Constanюa, Romania). Worship

and Propaganda: King Carol II’s Cult of Personality Outside Romania

Даниел ЦИТИРИГА (Университет “Овидий” ­ Констанца,

Румъния). Преклонение и пропаганда: култът към личността

на крал Карол II извън Румъния.......................................................... 79

 

Teodora KALEYNSKA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Where Does Europe End? (The Limits of

the Enlargement EU Policy – the Case of Turkey)Теодора КАЛЕЙНСКА (Великотърновски университет “Св. св.

Кирил и Методий”, България). Къде завършва Европа?

(Границите на политиката за разширяване на Европейския съюз................ 90

 

Mihaela IVГNESCU (“Ovidius” University of Constanюa, Romania).

European Integration ­ a Constant Issue in the Balkans. The Case of

Greece and Its Endless “Fight” with the E.U.Михаела ИВАНЕСКУ (Университет “Овидий” ­ Констанца,

Румъния). Европейската интеграция ­ постоянен проблем на

Балканите (на примера на Гърция и нейната безкрайна ­ борба”

с Европейския съюз)............................................................................ 95

 

Dragan ЋUNIЖ (University of Niљ, Serbia). Balkan Cultural Confederation

Драган ЖУНИЧ (Университет в Ниш, Сърбия). Балканска

културна конфедерация.................................................................... 103

 

Анка ИГНАТОВА (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Националният църковен историко-

археологически музей в социокултурното пространство

Anka IGNATOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). The National Church Historical and Archaeological

Museum in the Socio-Cultural Space...................................................... 111

 

Димитриос РУМПОС. (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Културните институции ­ посредник

между аудиторията и културното богатствоDimitrios RUMPOS (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Culture Institutions ­ a Medium of Communication

between the Audience and the Wealth of Culture Artefacts...................... 121

 

Драгана ПЕJОВИЋ (Универзитет у Новом Саду, Србиjа). Друштвена

(не)моћ жена у проституцији у државама Балкана

Dragana PEJOVIЖ (University of Novi Sad, Serbia). Social Power(lessness)

of Women in Prostitution in the Balkan States......................................... 129

 

 

БАЛКАНСКОТО ЕЗИКОВО ПРОСТРАНСТВО / ТНЕ BALKANLINGUISTIC SPACE.............................................................................. 137

 

Ђорђе БОЖОВИЋ, Борко КОВАЧЕВИЋ, JaсминаПОПОВИЋ (Универзитет у Београду, Србиjа). Типологиjа

балканских клитикаРorрe BOЋOVIЖ, Borko KOVAЖEVIЖ, Jasmina POPOVIЖ

(University of Belgrade, Serbia). A Typology of Balkan Clitics .................. 139

 

Боряна МИХАЙЛОВА (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Метафорични народни географски

термини, които произлизат от названието на лицето в

българския и румънския езикBoryana MIHAYLOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Metaphorical Folk Geographical Terms Derived from

the Body Part Term ‘Face’ in the Bulgarian and Romanian Languages.................... 146

 

Cristina MIHГLЮEANU (”Adrian V. Rгdulescu” Secondary School of

Murfatlar, Romania). Toponymy and Its Role in Emphasysing Landscape

Dynamics


Кристина МИХЪЛЦЯНУ (Училище “Адриан В. Ръдулеску” ­

Мурфатлар, Румъния). Топонимията и нейната роля за

подчертаването на динамиката на ландшафта ............................. 154

 

Людвиг Селимски (Висша школа за маркетинг управление и чужди

езици, Катовице, Полша). Български фамилни имена с основи

от балкански езици

Ludwig SELIMSKI (Higher School of Marketing Management and

Foreign Languages in Katowice, Poland). Bulgarian Surnames on Stems

from Balkan Languages.......................................................................... 161

 

Красимир КОИЛОВ (Институт за български език

“Проф. Любомир Андрейчин”, Българска академия на науките,

София). За балканската култура през призмата на

пловдивската урбанонимия

Krasimir KOILOV (Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir

Andreychin” of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia). About Balkan

Culture in the Light of the Urbanonymy of the Town of Plovdiv................ 170

 

БИТ И КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ И ВСЕКИДНЕВИЕ НА БАЛКАНИТЕ /MODE OF LIFE AND CULTURE, RELIGION AND DAILY ROUND

IN THE BALKANS................................................................................. 175

 

Стефан ЙОРДАНОВ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Ритуалното хранене в древността

(по материали от Балкано-анатолийския район)Stefan YORDANOV (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). The Ritual Feeding in Antiquity (according to Data

for the Balkan-Anatolian Region)............................................................. 177

 

Диана РАДОЙНОВА (Университет Проф. д-р Асен Златаров”,

Бургас, България). Сакралните околоселищни топоси в Средна

Странджа ­ реални и виртуални балкански срещиDiana RADOYNOVA (“Prof. Dr. Asen Zlatarov” University of Burgas,

Bulgaria). The Sacredl Settlement-adjacent Topoi in the Middle

Strandzha Mountains ­ Real and Virtual Balkan Meetings......................... 191

 

Стела МОНЕВА (Великотърновски университет Св. св. Кирил

и Методий”, България). Епизоди от Лизий ­ жени и погребение

Stela MONEVA (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo,

Bulgaria). Episodes by Lysias ­ Women and Funeral............................... 201

 

Момчил МЛАДЕНОВ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Българското Черноморие през ХIV век ­

контактна зона на православие и католицизъм

Momchil MLADENOV (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). The Bulgarian Black Sea Coast in the 14th Century ­

a Contact Zone of Orthodoxy and Catholicism........................................ 208

 

Невена НЕДЕЛЧЕВА (Исторически музей гр. Попово, България).

Религия и идентичност (на примера на селища в района на Герлово)

Nevena NEDELCHEVA (Historical Museum ­ Popovo, Bulgaria). Religion

and Identity (on the Example of Towns and Villages in

the Region of Gerlovo)............................................................................................................. 220

 

Жулиета ГЮЛЕВА (Регионален исторически музей ­ Велико

Търново, България). Особености на ранноосманските

еднокуполни джамии в БългарияZhulieta GYULEVA (Regional Museum of History ­ Veliko Tarnovo,

Bulgaria). Characteristic Features of the Early Ottoman Single-Domed

Mosques in Bulgaria................................................................................ 230

 

Десислава ДИМИТРОВА (Великотърновски университет “Св. св.

Кирил и Методий”, България). Личното и обществено

пространство на търговците в Румелия през ХVI ­ XVII век (по

примера на Филибе и София)

Desislava DIMITROVA (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). The Personal and Public Space of the Merchants in

Rumelia during the 16th ­ 17th Centuries (on the Case Studies of

Filibe and Sofia)...................................................................................... 243

 

Красимира МУТАФОВА (Великотърновски университет “Св. св.

Кирил и Методий”, България). Православни архиереи,

свещеници, енориаши в османски документи от фонда

“Пископос калеми”Krasimira MUTAFOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Orthodox Bishops, Priests, Parishioners in

Ottoman Records from the Fund “Piskopos Kalemi”............................... 257

 

Веселин ГОРАНЧЕВ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). За ролята на православното духовенство

в дейността на гръцките училища в село Арбанаси,

Великотърновско

Veselin GORANCHEV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). About the Role of the Orthodox Clergy in the Greek

Schools’ Activity in the Village of Arbanassi, Veliko Tarnovo Region......... 271

 

Гергана ГЕОРГИЕВА (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Поглед към имотното състояние и

доходите на свещениците в Търновско през XIX векGergana GEORGIEVA (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). A Glance to the Property Status and the Incomes

of the Priests in the Region of Tarnovo in the 19th Century....................... 279

 

Милко ПАЛАНГУРСКИ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий“, България). Бащите на Търновската конституция ­

духовниците между политиката и религиятаMilko PALANGURSKI (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). The Fathers of the Tarnovo Constitution ­ the Clergy

between Politics and Religion.................................................................. 293

 

Лора ДОНЧЕВА (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Благотворителност и Църква през 30-те ­

40-те години на ХХ век в Търновска епархия (по документи от

Държавен архив ­ В. Търново)

Lora DONCHEVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Charity Activity and Church in the 30s ­ 40s of

the Twentieth Century in the Tarnovo Diocese (according to Documents

from the State Archives ­ Veliko Tarnovo)............................................... 310

 

ГЕОГРАФИЯ И ОБЩЕСТВА НА БАЛКАНИТЕ / GEOGRAPHY

AND SOCIETIES IN THE BALKANS.................................................... 327

 

Атанас ДЕРМЕНДЖИЕВ (Великотърновски университет “Св. св.

Кирил и Методий“, България). Бариери и мостове на балканите

Atanas DERMENDZHIEV (“St. Cyril and St. Methodius” University of

Veliko Tarnovo, Bulgaria). Barriers and Bridges in the Balkans................. 329

 

Галин ПЕТРОВ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Ветро-вълново въздействие и условия

за формиране на плажове между нос Сиврибурун и нос Емине

Galin PETROV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Wind Wave Effects and Conditions for Formation of

Beaches between Cape Sivriburun and Cape Emine................................ 336

 

Десислава ПОЛЕГАНОВА (Софийски университет

“Св. Климент Охридски”, България). Съвременни проблеми

в социално-икономическото развитие на Балканския регионDesislava POLEGANOVA (Sofia University “St. Kliment Ohridski”,

Bulgaria). Key Problems in the Contemporary Social and Economic

Development of the Balkan Region.......................................................... 344

 

Velislava SIMEONOVA (University of Barcelona, Spain), IvayloSTAMENKOV, Hristo DOKOV (Sofia University “St. Kliment Ohridski”,

Bulgaria). A Comparative Study of Different Balkan Spatial Planning

Systems: the Cases of Bulgaria, Croatia, Serbia and Albania

Велислава СИМЕОНОВА (Университет в Барселона, Испания),

Ивайло СТАМЕНКОВ, Христо ДОКОВ (Софийски университет

“Св. Климент Охридски”, България). Сравнително изследване на

различни балкански системи за пространствено планиране:

по примера на България, Хърватия, Сърбия и Албания................ 352

 

Поля ЙОРДАНОВА (Великотърновски университет “Св. св.

Кирил и Методий“, България). Развитието на аграрния сектор

на република Кипър през призмата на новите

икономически реалностиPolya YORDANOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Development of the Agricultural Sector of

the Republic of Cyprus in the Light of the New Economic Realities.......... 363

 

Таня ПЕТКОВА (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий“, България). Естествено и миграционно движение

на селското население в България ­ състояние и тенденцииTanya Petkova (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Natural and Migratory Movement of the Rural

Population in Bulgaria ­ State and Trends............................................... 373

 

Димитър СИМЕОНОВ (Великотърновски университет “Св. св.

Кирил и Методий“, България). Обработка, анализ и визуализация

на здравната информацияDimitar SIMEONOV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Processing, Analysis and Visualization of

sanitary Information............................................................................... 382

 

Лъчезар ЙОРДАНОВ (Великотърновски университет “Св. св.

Кирил и Методий“, България). Съвременни геоикономически

аспекти на БалканитеLachezar YORDANOV (“St. Cyril and St. Methodius” University of

Veliko Tarnovo, Bulgaria). Contemporary Geo-economic

Aspects of the Balkans.................................................................................. 390

 

Лейля ШЕФКЪ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Турция ­ географска характеристика и

стопанско състояниеLeylya SHEFKA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Turkey ­ Geographic Characterization and

Economic Condition............................................................................... 402

Мартин ДОЙКОВ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий“, България). Магистралата Русе-Велико Търново ­

между фикцията и необходимостта

Martin DOYKOV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). The Highway Ruse ­ Veliko Tarnovo ­ between

Fiction and Necessity.............................................................................. 413

 

Румен ЯНКОВ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и

Методий”, България). Щрихи от електоралната география на

САЩ ­ демократи срещу републиканци на президентските избориRumen YANKOV (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Glimpses of the Electoral Geography of the United

States ­ Democrac Party vs Republican Party at

the Presidential Elections......................................................................... 421

 

Мариела НЕКОВА (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий“, България). Опит за определяне и лимитиране

на туристически локализации в Централна Северна България

Mariela NEKOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). An Attempt for Determination and Limitation of

Tourist Locations in Central Northern Bulgaria........................................ 432

 

Ангел ШЕРИЛОВ (Национален музей на образованието ­

Габрово, България). Възможности за развитие на културния

туризъм в област Стара ЗагораAngel SHERILOV (National Museum of Education ­ Gabrovo,

Bulgaria). Opportunities for the Development of Cultural Tourism

in Stara Zagora....................................................................................... 440

 

Стела ДЕРМЕНДЖИЕВА, Петя СЪБЕВА (Великотърновски

университет ­“Св. св. Кирил и Методий“, България). Националната

и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъмStela DERMENDZHIEVA, Petya SABEVA (“St. Cyril and St. Methodius”

University of Veliko Tarnovo, Bulgaria). National and Regional Identity in

Projects, Connected With Cultural Tourism............................................. 452

 

Мая ВАСИЛЕВА, Десислава ПОЛЕГАНОВА, Георги КОЦЕВ

(Софийски университет “Св. Климент Охридски”, България).

“Устойчивото развитие” ­ ключов аспект на

географското образование

Maya VASILEVA, Dessislava POLEGANOVA, Georgi KOTSEV

(Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria). “Sustainable

Development” ­ Key Aspect of Geographical Education.......................... 466

Тамара ДРАГАНОВА (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и Методий”, България). Сравнителен анализ на географското

образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия

Tamara DRAGANOVA (“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). Comparative Analysis of the Geography Education in

Bulgaria, Croatia, Macedonia and Serbia................................................. 476

 

Стела ДЕРМЕНДЖИЕВА, Петя СЪБЕВА, ЛъчезарЙОРДАНОВ (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и

Методий”, България). Балканите като пространство ­

дидактическа интерпретация в училищната география

Stela DERMENDZHIEVA, Petya SABEVA, Lachezar YORDANOV

(“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria).

The Balkans as a Space ­ Didactical Interpretation

in School Geography.............................................................................. 489

 

БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ В ДИНАМИКАТА

НА ВРЕМЕТО / BALKAN LITERATURES AND CULTURES IN

THE DYNAMICS OF TIME.................................................................... 497

 

Сава СТАМЕНКОВИЋ (Великотърновски университет “Св. св.

Кирил и Методий”, България / Филозофски факултет Универзитета

у Нишу, Србиjа). Лудило и Балкан у транзициjи: “Урнебесна

трагедиjа” Душана Ковачевића и “Пуковник птица” Христа Боjчева

Sava STAMENKOVIĆ (“St. Cyril and St. Methodius” University of

Veliko Tarnovo, Bulgaria / Faculty of Philosophy of the University of Niљ,

Serbia). Madness and Balkan in Transition: Duљan Kovaиeviж’s

“Roaring Tragedy“ and Hristo Boychev’s “The Colonel Bird”................... 499

 

Марина ВЛАДЕВА (Университет “Проф. д-р Асен Златаров” ­

Бургас, България). Чудакът: Между първата сълза и последната

радост (наблюдения върху разказите на Б. Станкович и Й. Йовков)

Marina VLADEVA (“Prof. Asen Zlatarov” University of Burgas, Bulgaria).

The Eccenric: Between the Fist Teardrop and the Last Joy

(Observations on the Short Stories by V. Stankovich and Y. Yovkov)........ 507

 

Йоана СЛАВЧЕВА (Великотърновски университет “Св. св. Кирил

и  Методий”, България). Романът “Временното” на Габриела

Адамещяну като още един прочит на миналотоYoana SLAVCHEVA (“St Cyril and St Methodius” University of Veliko

Tarnovo, Bulgaria). The novel “The temporary” by GabrielaAdameshtyanu as a different interpretation of the past............................. 515

 

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS ...................................... 524
Каталог: covers -> 3673 -> attach
attach -> Предговор проф д-р Борис Донев Борисов
covers -> Книга на Йордан „ Getica" De origine actibusque Getarum, „ Гетика"
covers -> Откъс част V. Слънцето залязва над Ангкор Великолепният Ангкор Ват
covers -> Стълбата на светлината
covers -> Предисловие на издателя
covers -> Уводни думи към читателя
covers -> Може ли да седна?
covers -> На колко е години?
covers -> Мразеше родителите си. Мразеше ги, защото застанаха между нея и Габриел. Сара не искаше да бяга. Онази нощ просто се качиха в работещата "Лада", натоварена доколкото може с багаж, и потеглиха


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница