Списък на изделия с двойна употребастраница1/30
Дата18.06.2017
Размер4.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30ê 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I

è1 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I, изменено с поправка, ОВ L 060, 5.3.2016 г., стр. 93ПРИЛОЖЕНИЕ I

А. СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА (Списък, посочен в член 3 от настоящия регламент)

Настоящият списък въвежда международно приетите мерки за контрол върху изделията и технологиите с двойна употреба, включително Васенаарската договореност, Режима за контрол върху ракетните технологии (MTCR), Групата на ядрените доставчици (NSG), Австралийската група и Конвенцията за забрана на химическите оръжия (CWC).СЪДЪРЖАНИЕ

Бележки


Акроними и съкращения

Дефиниции

Категория 0 Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Категория 1 Специални материали и свързано с тях оборудване

Категория 2 Обработка на материали

Категория 3 Електроника

Категория 4 Компютри

Категория 5 Телекомуникации и „информационна сигурност“

Категория 6 Сензори и лазери

Категория 7 Навигационно и авиационно оборудване

Категория 8 Морски системи

Категория 9 Космически апарати и силови установки (двигателни системи)ОБЩИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. За контрол на стоки, които са създадени или модифицирани за военна употреба, вж. съответния(те) списък(ци) относно контрола върху военните стоки, поддържани от отделни държави членки. Позоваванията в настоящото приложение, които гласят: „ВЖ. СЪЩО МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ“, препращат към същия списък.

2. Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

N.B.: При преценката дали контролираният компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или компоненти основен елемент на стоките, които се придобиват.

3. Стоките, посочени в настоящото приложение, включват както нови, така и употребявани стоки.

4. В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал, включен в списъка, имат различни CAS номера, и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (БЯТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категория 0.)

„Технологиите“, пряко свързани със стоките, контролирани по категория 0, се контролират в съответствие с разпоредбите за категория 0.

„Технологиите“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на контролирани стоки остават под контрол, дори когато са приложими към стоки, които не са предмет на контрол.

Одобряването на стоките за износ одобрява също износа до същия краен потребител на минимално необходимите „технологии“, изискващи се за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на стоките.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, или за „фундаментални научни изследвания“.ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категории 1 до 9.)

Износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани по категории от 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории от 1 до 9.

„Технологията“, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните стоки, остава под контрол дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

N.B.: Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. и 8E002.b.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която се явява „обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА СОФТУЕРА (ОБС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категории 0 до 9.)

Категории от 0 до 9 от настоящия списък не контролират „софтуер“, който е:

a. свободно достъпен за обществеността, като е:

1. В продажба от наличности в обектите за търговия на дребно, без ограничение, чрез:

a. Свободна продажба;

b. Търговия с доставка по пощата;

c. Електронна търговия; или

d. Търговия с поръчка по телефона; и

2. Проектирани са за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика;N.B.: Буква a. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол софтуер, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

b. „обществено достояние“; или

c. Минималният необходим „обектен код“ за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, чийто износ е бил разрешен.

N.B.: Буква c. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол софтуер, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

ПРАВИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласно правилата, посочени в точка 6.5 на страница 108 от Междуинституционалните указания за оформяне на актовете (издание 2015 г.), за текстовете на английски език, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз:  • за отделяне на целите числа от дробната част се използва запетая,

целите числа се изписват в групи по три, като всяка група се отделя от следващата с неделим интервал. Текстът в приложението следва описаните по-горе правила.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Акроним или съкращение, когато се използва като дефинирано понятие, е записано в „Дефиниции на термините, използвани в настоящото приложение“.Акроним или съкращение

ABEC

Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери

AGMA

Асоциация на американските производители на зъбни колела

AHRS

Референтни системи за положение и насочване

AISI

Американски институт по желязото и стоманата

ALU

Аритметично логическо устройство

ANSI

Американски национален институт по стандартите

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

ATC

Управление на въздушното движение

AVLIS

Лазерно изотопно отделяне с атомни пáри

CAD

Автоматизирано проектиране

CAS

Служба за химични индекси

CDU

Блок за управление и индикация

CEP

Вероятна кръгова грешка

CNTD

Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие

CPU

Централен процесорен блок за обработка на информация

CVD

Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пари

CW

Бойни отровни вещества

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

DME

Далекомерно оборудване

DS

Насочено втвърдяване

EB-PVD

Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод

EBU

Европейски съюз за радиоразпръскване

ECM

Електрохимична обработка

ECR

Резонанс на електронов циклотрон

EDM

Електроерозийни машини

EEPROMS

Електрически изтриваема програмируема памет само за четене

EIA

Асоциация на електронните индустрии

EMC

Електромагнитна съвместимост

ETSI

Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

FFT

Бързо преобразуване на Фурие

GLONASS

Глобална спътникова система за навигация

GPS

Глобална система за позициониране

HBT

Хетеродвуполюсен транзистор

HDDR

Цифров запис с висока плътност

HEMT

Транзистори с висока мобилност на електроните

ICAO

Международна организация за гражданска авиация

IEC

Международна комисия по електротехника

IEEE

Институт на електроинженерите и инженерите по електроника

IFOV

Моментно полезрение

ILS

Система за приземяване по прибори

IRIG

Междуведомствена група по измервателни средства

ISA

Международна стандартна атмосфера

ISAR

РЛС с инверсна синтетична апертура

ISO

Международна организация по стандартизация

ITU

Международен съюз по далекосъобщения

JIS

Японски промишлен стандарт

JT

Джаул-Томсън

LIDAR

За откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване

LRU

Бързосменяем блок

MAC

Автентичен код на съобщение

Mach

Съотношение на скоростта на предмет към скоростта на звука (по Ернст Мах)

MLIS

Лазерно молекулярно изотопно отделяне

MLS

Микровълнова система за кацане

MOCVD

Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари

MRI

Формиране на изображения с помощта на магнитен резонанс

MTBF

Средно време за безотказна работа

Mtops

Милиони теоретични операции в секунда

MTTF

Средно време за безотказна работа

NBC

Ядрени, биологични и химични

NDT

Безразрушително изпитване

PAR

РЛС за кацане

PIN

Личен идентификационен номер

ppm

Милионни части

PSD

Спектрална плътност на мощността

QAM

Квадратурна амплитудна модулация

RF

радиочестотни

SACMA

Асоциация на производителите на авангардни композитни материали

SAR

РЛС със синтетична апертура

SC

Единичен кристал

SLAR

Бордова РЛС със страничен обзор

SMPTE

Дружество на инженерите от филмовата индустрия и телевизията

SRA

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

SRAM

Статична памет с произволен достъп

SRM

Методи, препоръчани от SACMA (АПАКМА)

SSB

Единична странична лента

SSR

Вторична обзорна РЛС

TCSEC

Критерии за оценка на надеждността на компютърни системи

TIR

Общо индикативно отчитане

UV

Ултравиолетов

UTS

Пределна якост на опън

VOR

Всепосочен курсов УКВ радиомаяк

YAG

Итрий-алуминиев гранат

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Дефинициите на специфични термини в кавички са дадени в техническа бележка към съответния параграф.

Дефинициите на останалите термини в кавички са, както следва:

N.B.: Посочването на категория се дава в скоби след дефиницията на понятието.

„Точност“ (кат. 2, 6), обикновено измервана с големина на неточност, означава максималното отклонение, положително или отрицателно, на дадена стойност от приет стандарт или абсолютна стойност.

„Активни системи за контрол на полет“ (кат. 7) са системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на „летателни апарати“ и „ракети“ или натоварвания върху конструкцията чрез автономно обработване на постъпващи сигнали от множество сензори, в резултат на което се издават необходимите предварителни команди, за да се получи автоматично управление.

„Активен пиксел“ (кат. 6, 8) е най-малкият (единичен) разрешаващ елемент от твърдотелна решетка, който има функция на фотоелектрично предаване, когато бъде изложен на светлинно (електромагнитно) облъчване.

„Приспособени за използване по време на война“ (кат. 1) означава всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора или животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

„Нормализирана пикова производителност“ (кат. 4) означава нормализираната пикова скорост, с която „цифрови компютри“ изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая, и се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (ПТ), в единици от 1012 нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.N.B.: Вж. категория 4, Техническа бележка.

„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).N.B.: Вж. също „граждански летателни апарати“.

„Дирижабъл“ (кат. 9) означава силово задвижвано въздухоплавателно средство, което се издига благодарение на по-лек от въздуха газов пълнеж (обикновено от хелий, а в миналото — от водород).

„Всички налични компенсации“ (кат. 2) означава, след вземане предвид на всички осъществими мерки, които е могъл да предприеме производителят, да се сведат до минимум всички системни грешки при установяване положението на конкретния модел металообработваща машина или грешки при измерването за конкретната машина за измерване на координати.

„Определен от ITU(МСД)“ (кат. 3, 5) означава определянето на честотни ленти според разпоредбите на Радиорегулациите ITU за основни, разрешени и вторични употреби.N.B.: Не са включени допълнителни и алтернативни употреби.

„Отклонение на ъгловото положение“ (кат. 2) означава максималното отклонение между ъгловата позиция и действителната, много точно измерена ъглова позиция, след като гнездото за заготовки на поставката се отклони от първоначалното си положение.

„Произволен ъглов ход“ (кат. 7) означава натрупаната във времето ъглова грешка, дължаща се на бял шум в ъгловата скорост. (Стандарт IEEE 528—2001).

„АРР/НПП“ (кат. 4) е еквивалентно на „нормализирана пикова производителност“.

„Асиметричен алгоритъм“ (кат. 5) означава алгоритъм за криптиране, използващ двойка различни, математически свързани ключове за криптиране и декриптиране.

N.B.: „Асиметричните алгоритми“ широко се използват при управление на ключове.

„Автоматично съпровождане на целите“ (кат. 6) означава техника на обработка, която автоматично определя и дава като изходни данни екстраполирана стойност на най-вероятното местоположение на целта в реално време.

„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на продължителността на периода на излъчване на серия от последователни импулси в секунди. За серия от равномерно разпределени във времето импулси тя е равна на общата „лазерна“ енергия на изход за единичен импулс в джаули, умножена по импулсната честота на лазера в херцове.

„Време на закъснение на разпространението на основния изход“ (кат. 3) означава стойността на закъснението на разпространението, което съответства на основния изход, използван при „монолитни интегрални схеми“. За „серия“ „монолитни интегрални схеми“ това може да бъде определено или чрез времето на забавяне на разпространението за типичен изход от дадената „серия“, или като типично време на забавяне на разпространението за един изход от дадената „серия“.N.B. 1: Терминът „време на закъснение на разпространението на основния ключ“ не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна „монолитна интегрална схема“.

N.B. 2: Една „серия“ се състои от всички интегрални схеми, за които се прилага всичко изброено по-долу като тяхна производствена методология и спецификации, с изключение на конкретните им функции:

a. Обща архитектура на хардуера и софтуера;

b. Обща технология на проектите и процесите; и

c. Общи основни характеристики.

„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

„Отклонение“ (акселерометър) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на акселерометъра, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с началното ускорение или ротацията. „Отклонението“ се измерва в g или метър за секунда на квадрат (g или m/s2). (Стандарт IEEE 528-2001) (един микро g е равен на 1 × 10-6 g).

„Отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на жироскопа, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с ротацията на входа или ускорението. В типичния случай „отклонението“ се измерва в градуси на час (deg/hr). (Стандарт IEEE 528—2001).

„Ексцентрично позициониране (Кеминг)“ (кат. 2) означава осово изместване по окръжност с едно завъртане на главния шпиндел, измерено в равнина, перпендикулярна на лицевата плоча на шпиндела (справка: ISO 230/1 1986, параграф 5.63).

„Предварително формовани въглеродни влакна“ (кат. 1) означава организирана подредба на въглеродни влакна със или без покритие, предназначени да образуват рамковата конструкция на дадена част, преди да се въведе „матрица“ за получаване на „композитен материал“.

„CEP“ („вероятна кръгова грешка“) (кат. 7) е мярка за точност; равнява се на дължината на радиуса на окръжност, центърът на която е разположен в поставена на определена дистанция мишена, в която влизат 50 % от попаденията.

„Химически лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на химическа реакция.

„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.

„Системи за аеродинамично стабилизиране чрез управляема циркулация на въздушен поток против създаването на въртящ момент или чрез управляема циркулация на въздушен поток за контрол на посоката“ (кат. 7) са системи, които използват въздушни струи върху аеродинамични повърхности за увеличаване или управление на силите, пораждани от повърхностите.

„Граждански летателни апарати“ (кат. 1, 3, 4, 7) означава онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

N.B.: Вж. също „летателни апарати“.

„Съединени“ (кат. 1) означава съединяване нишка по нишка на термопластични влакна и укрепващи влакна, за да се получи влакнеста укрепваща „матрична“ смес в една обща влакнеста форма.

„Стриване“ (кат. 1) означава процес, с който даден материал са разбива на частици чрез раздробяване или разпрашаване.

„Контролер за достъп до комуникационен канал“ (кат. 4) означава физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Компенсационни системи“ (кат. 6) се състоят от първичен скаларен датчик, един или повече референтни датчици (напр. векторни магнетометри), заедно със софтуер, който позволява намаляване на ротационния шум на твърдото тяло на платформата.

„Композитен материал“ (кат 1, 2, 6, 8, 9) означава „матрица“ и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, ресни, влакна или каквито и да било съчетания от тях, вложени за специфично предназначение или предназначения.

„Въртяща се работна маса“ (кат. 2) означава маса, която позволява детайлът да се завърта и накланя около две неуспоредни оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“.

„III/V съединения“ (3, 6) означава поликристални или бинарни, или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от групи IIIА и VА от периодичната таблица на Менделеев (напр. галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид).

„Контурно управление“ (кат. 2) означава две или повече „цифрово управлявани“ движения, изпълнявани в съответствие с указания, които определят следващото изисквано положение и изискваните темпове на придвижване до това положение. Тези темпове на придвижване се променят един спрямо друг, така че да се създаде желаният контур (вж. ISO/DIS 2806 - 1980).

„Критична температура“ (кат. 1, 3, 5) (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден „свръхпроводящ“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво съпротивление при протичане на постоянен ток.

„Криптографско активиране“ (кат. 5) е всяка техника за активиране или въвеждане в действие на криптографска функционалност на дадено изделие чрез обезопасен механизъм, който се въвежда от производителя на изделието и е свързан по уникален начин с някое от следните:

1. Екземпляр от въпросното изделие; или

2. Даден клиент, в случай на множество екземпляри от изделието.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница