Списък на публикациите на доц д-р. Елисавета Вл. БояджиеваДата13.07.2017
Размер92.15 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р. Елисавета Вл. Бояджиева

I. Дисертация
Синтактикоемантични типове определителни наречия и условия за тяхната употреба в българския и чешкия книжовен език, (докторска дисертация), 1989 г., 172 с.
ІІ. Монографии и студии
Междуизреченски синтактични връзки (в светлината на референциално-ролевата граматика на Фоли и Ван Валин върху материал на български език), в: "Прагматика на текста”, Академично издателство “М. Дринов, 2001, с. 322-374 (хабилитационен труд)
Изследване на падежните отношения в английския език с оглед на славянските езици (в светлината на теорията за управление и свързване), 1998, Тип-Топ Прес, София
Изразяване на фразови синтактични отношения в българския и други славянски езици, Съпоставително езикознание, 1998, кн. 3-4, с. 44 –60

II. Публикации, cвързани с апробацията на дисертационния труд
Употреба на някои прилагателни и наречия с елативно значение в съвременната българска разговорна реч, сб. "Проблеми на социолингвистиката", София, 1988, сс. 100 – 107
Някои особености в семантиката на предметно-относителните наречия в съвременния български книжовен език, сб. "Исторически развой и типологична характеристика на българския език", БАН, 1987, сс. 318 – 324
Състояние на проучванията върху проблемите на наречието в българската и чешката лингвистична литература, сб. "Лексиколожки и лексикографски проучвания", БАН, 1983, сс. 67 – 76

III. Статии


  1. В страната


Аз съм канадец: апотеоз на канадската идентичност. Сп.Език и литература, кн. 1–2/2008 г, София, стр. 9–16
Qantum Chaology in Terry Pratchet’s Thief of Time. Годишник на Филологическия факултет, т. VI, изд. ЮЗУ, 2008, с.291-304
Reflections of Social Stereotypes in Modern Bulgarian Phraseology. В: сп. Езиков свят - Orbis Linquarum, vol.VI, Филологически факултет, ЮЗУ 2008, с. 22 - 30
Философски концепции в съвременната лингвистична теория и методи на анализ, доклад на конференция - съвместен проект на Философския и Филологическия факултет на тема: Език и свят (Философски и филологически аспекти), 9 юни 2008, ЮЗУ, Благоевград , http://notabene-bg.org/read.php?id=4, 2009, ISSN 1313-7859
The Historical Roots of Legalese in Modern English and Bulgarian, Годишник на Филологическия факултет, т. V, изд. ЮЗУ, 2007, с.297-306
Analysis of Some Basic Legal Terms in Modern English from the viewpoint of their Bulgarian Translation. В: сп. Езиков свят - Orbis Linquarum, vol.IV, Филологически факултет, ЮЗУ 2007, с. 34 - 45
Reflections on a New Word-Formation Pattern in Bulgarian Newspaper Language. В: За човека и езика: Сборник научни статии посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2007, с. 232 – 244

Gender and Political Correctness – Recent Trends in Modern Englishes. В: сп. Езиков свят - Orbis Linquarum, vol.IІI, Филологически факултет, ЮЗУ 2007, с. 48 - 58
Терминологични заемки в специализирания превод на общо-икономически текстове. В: Превод и културен трансфер. Сборник в чест на доцент Анна Лилова, Университетско издателство“Св. Кл. Охридски”, София, 2007
Principles and Rules in the Structure of the Verb Phrase in English. Годишник на Филологическия факултет, т. IV, изд. ЮЗУ, 2006, с.289-295
Political Correctness and Gender: Recent Trends in Modern Englishеs, В: сп. Езиков свят - Orbis Linquarum, vol.II, Филологически факултет, ЮЗУ 2006, с. 21 - 32
Заемките в съвременния български език –обогатяване или обезличаване?, В: Сб. Националният език в условията на чужди влияния и глобализация, Съюз на учените в България, ИБЕ 2006, стр.268-276
Bilingualism in Canada: the Quebec Сase from Sociolinguistic Perspective, сборник Dialogues&American Studies in an International Context, ПУ “П. Хилендарски”2006, стр. 43- 49
Alexander Teodorov Balan’s Contribution to Modern Linguistics, Съпоставително езикознание, кн. 3, 2006, сс. 67 - 75
Функционално-семантични типове количествени наречия в съвременния български книжовен език., Юбилеен славистичен сборник, Университетско издателство, ЮЗУ, Благоевгроад 2005, с.245-255
Recent Anglicisms in Bulgarian Newspaper Language, (co-author D. Yankova), Годишник на ЮЗУ, т. 3., 2005: стр.74-79
Structural Principles of Genitive Case assignment in Slavic Languages (within the NP domain), Годишника на депт. Чужди езици и литератури, “Език, литература, култура” т. 6, НБУ., 2005,стр. 46-56
Някои философски аспекти на съвременната теоретична лингвистика, В: “Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. М.ихаил Виденов, с. 623 – 632, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, София, 2005
Testing Young Learners. (co-author D. Yankova), Годишник на Филологическия факултет, т. 2, ЮЗУ “Н.Рилски”, Благоевград, 2004, с. 18 - 24
The Credit System and the Practices Leading to its Natural Adoption in the Subject of English Studies. (co-author G. Apostolova), The Educational Heritage and Dialogue in the European Pedagogigal Space, South-Western University of Blagoevgrad, 2004, p. 165 - 168
Alexander Teodorov Balan’s Contribution to the Modern Linguistic Concepts in Bulgaria. Годишник на Филологическия факултет, т. 2, ЮЗУ “Н.Рилски”, Благоевград, 2004, с. 102 - 108
What Does TOEFL Test Sometimes?, 8th National Conference of IATEFL – Bulgaria, 16 – 17 October 1999, Blagoevgrad, In: CD – BETA Conferences 1999 – 2004, октомври 2004 (11 машинописни стр.)
Where is Canada?, a paper at the Fourth International IATEFL Conference for Eastern Europe, Bulgaria, May 25-18; Plovdiv, 2001, published in CD – BETA Conferences 1999 – 2004, октомври 2004 (15 машинописни стр.)
Negation in BulgarianEnglish Interlanguage. Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ, Катедра по Чужди езици, т.1, с.38-55, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2002
Отражение на някои антропогенни черти в речта на българина. (в съавторство с Б. Вуковска), Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на десетгодишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2002
Some Aspects of Teaching British and American Culture to MA students. Езиков свят (Orbis Linguarum), ЮЗУ “Н. Рилски”, кн. 1, сс. 66 – 70, 2001
Approximation to Legislation from Terminological Perspective. (в съавторство с Д. Янкова), Languages for Specific Purposes, pp. 232 – 235, Варна, 2001
Culture Studies in FLT- An Academic Apрroach. (в съавторство с Д. Янкова), Чуждоезиково обучение, кн. 3-4, pp.50-55, София, 2000
Some Cross-cultural Problems in Teaching ESP Сourses. Чуждоезиково обучение, кн.2, сс. 60-65,1999
Some Cross-cultural Problems in Teaching Business English. In: Foreign Languages for Specific Purposes. Conference Proceedings, vol.1, Varna, 1998, pp. 50 –55
Новият вариант на писмен входен тест по английски език в ИЧС.

(в съавторство със Св. Ташевска), Чуждоезиково обучение, 1997, кн.1-2р сс.102-107


Функционална относителност на качествените наречия с други подразделения наречия в разговорната реч. сб. "Проблеми на социолингвистиката", София, 1990, сс. 119 – 125


2. В чужбина
Reflections of Social Stereotypes in Modern Bulgarian and English Phraseology. Multilingualism, Language Contact and Socio-cultural Dynamic. http://www.inst.at/trans/17Nr/2-12/2-12_boyadzhieva17.htm, March 2010
SEETA march 2010

Die Kluft zwischen Präskriptivismus und Analytismus im Bulgarischen. In: Christian Foß (ed.) EU-Bulgaristik. Perspektiven und Potenziale. München - Berlin: Verlag Otto Sagner.(mit Vassileva, I) (2009)
Language Change and Social Practices - the Mirror Effect. Innovations and Reproductions in Cultures and Societies, Виена 2006, http://www.inst.at/trans/16Nr/01_5/boyadzhieva16.htm
Comparative Syntax of Balkan Languages - review. authors: Rivero&Ralli, review, LINGUIST List 12.1684, Wednesday, July 2001, http://linguistlist.org/issues/12/12-1684.html
The Cambridge CAE Course. Modern English Teacher, vol.8, No 2, April 1999, pp. 78 –79
Some Cross-cultural Problems in ‘First Certifcate Pass Key: IATEFL-East 98, Constanta - Roumania, 1998, pp. 116-121
First Certificate Pass Key. (Svetla Tashevska co-author), Modern English Teacher, vol.7, No2, April 1998, pp.82 –83


ІV. Приети за печат статии и доклади

V. Учебни материали
Тестове за държавни зрелостни изпити по английски език, Автори: Атанасова, Р. и Стоянова Н., Булвест 2000, София 2008. Редактор.

 

Тестове за държавни зрелостни изпити по английски език, Автори: Атанасова, Р. и Цветкова, Н, Булвест 2000, София 2007. Редактор.

 

English for Tourism & Business English: Special Translation and Cloze Tests. Authors: Gergana Angelova, Ilinka Terziyska. SWU Publishing House, Blagoevgrad, 2007. Editor.
Translation Practice: For Undergraduates of English and American Studies. Blagoevgrad. 2006 .SWU Press
Примерни тестове за общообразователен изпит по английски език. (в съавторство), НБУ, 2004 г.
Примерни тестове 99, Английски език. (проф. Ж. Молхова, Гергана Апостолова, Е. Бояджиева, И.Велев, С. Кюрова), ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, Катедра Чужди езици, Благоевград, 1999

. Рецензии, обзори и информации
Език, литература, култура, Сб., т.6 С., Издателство на Нов български университет, сп. Чуждоезиково обучение, кн.6., 2006., Издателство на МОН, с.71-72
Език, литература, култура, Годишник на Департамента “Чужди езици и литератури, т.6, Нов Български университет, 2005, съставител
Педагогическото портфолио за стажант-учители по чужд език . (Pedagogical Portfolio for FLT Trainees), сп. Чуждоезиково обучение, кн.4 2005 г., Издателство на МОН, с. 73 -76
Canadian Studies – a New Niche in Cultural Studies. IATEFL-Bulgaria Newsletter, Issue 4, 2001
Първа международна конференция на българския клон на IATEFL в България. ( в съавторство с Ангелина Христанова), Чуждоезиково обучение, кн.2., 1991, сс. 59 – 64
Развой на славистиката. 2 лекции, изнесени по БР, програма "Знание", 1986, излъчени повторно 1989 г., 2 х 6 стр. = 12 стр.
Славистиката в България. - лекция по БР, програма "Знание", първо излъчване - 1986, второ - 1989 г., 5 стр.
Социолингвистиката на Х МСК - София, 1989 г. Сравнително езикознание, кн.4, 1989, сс. 80 – 81


VІІ. Доклади на конференции
1. В страната
Ditransitives and their arguments in Modern English, 13 –та Годишна Международна Конференция на Българското Дружество по Британистика „Дискурси на Глобализацията” , 7 – 9 ноември 2008, София, Парк Хотел Витоша (приет за печат)
Присъствието на Тери Пратчет в глобалната мрежа, конференция: „Руската литература в мрежата: текстове и четене”, 30 октомври 2008,

Институт за литература и ФФ на ЮЗУ, (приет за печат)


Философски концепции в съвременната лингвистична теория и методи на анализ, доклад на конференция - съвместен проект на Философския и Филологическия факултет на тема: Език и свят (Философски и филологически аспекти), 9 юни 2008, ЮЗУ, Благоевград
Crossing Borders, уъркшоп (съвместно с Д. Зарева – НБУ), 17 Международна конференция на Българската Асоциация на Преподавателите по Английски (БАПА), София, Софийски Университет, ДИУУ, 9-11 май, 2008, София
Уличния език – на кой е нужно това? (съвместно с И. Василева) Годишна международна конференция на Българското дружество по социолингвистика, 22-23 март 2008, Софийски Университет, София, (под печат)
Qantum Chaology in Terry Pratchet’s Thief of Time. XII Annual Conference of BSBS: “Boundaries, boundary crossing, cross-boundary transfer”, 09.11 – 13.11.2007, Blagoevgrad
Gender and Political Correctness – Recent Trends in Modern English, Конференция на БДБИ: (INTER)CULTURAL COMMUNICATION, 3-5 ноември 2006, Пловдив (под печат)
WANNADO FUN Travel ELT. 15 Юбилейна конференция на БАПА, Пловдив, 12-14 май 2006 (под печат)
Wales, Welsh and the Welsh. доклад, изнесен на 14 годишна национална конференция на БАПА, 7 -8 май, 2005 г., НБУ – София (под печаг)
Терминологични заемки в специализирания превод на общо-икономически текстове. кoнференция “Превод и културен трансфер”в чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова, 21 – 22 Октомври 2005, СУ “Св. Кл. Охридски”,(под печат)
How Far Should a Learner’s Competence Go?. 12th National Conference BETA – IATEFL, 10-11 May, Blagoevgrad, 2003
A 'Canadianist'? What is That?. 11th National Conference BETA - IATEFL, 21-22 September, Sofia, 2002,
Testing Grammar at Advanced Level. 9th National Conference, IATEFL – Bulgaria, 16-17 September, Stara Zagora, 2000
Some Suggestions for a New Business English Course for Bulgarian BA Students, 7th National conference IATEFL – Bulgaria, 9-11 October, Sofia, 1998
Some Aspects of Teaching British and American Studies to MA students of Applied Linguistics. Mеждународна конференция посветена на 70-годишнината от основаването на Катедрата по Британистика и Американистика в СУ “Кл. Охридски”, 1 – 3 октомври 1998 г,
Control and Binding – Universal or Language Specific?. Международна конференция Language and Consciousness, 12 -15Септември 1995, Варна – Златни Пясъци


2. В чужбина
Опитът на Българската Асоциация на преподавателите по английски – традиции и иновации, Среща-семинар на асоциираните членове на IATEFL, 42 IATEFL Conference & Exhibition, 7-11 April 2008, Exeter, UK

Die Kluft zwischen Präskriptivismus und Analytismus im Bulgarischen.Vassileva, Irena, E. Bozadyhieva (2008b) „EU-Bulgaristik“ im 21. Jh.: Perspektiven und Potenziale. Berlin, Germany, 15-16 May.

The Launch of the SEETA Platform Project, (co-presenter Anna Parisi, Greece). Annual ELTA {English Language Teachers’ Association) conference: ‘The Classroom that Beats the Odds’, 30th May- 1st June 2008, Belgrade
The Skeletons in our English Classroom Cupboards’ – уъркшоп, 5th International ELTAM-IATEFL-TESOL Conference: ‘Creating a Philosophy of Teaching – Linking the Personal and Professional Self’, 24 -26 October 2007, Skopje, Macedonia

Reflections of Social Stereotypes in Modern Bulgarian Phraseology. KCTOS: Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, Multilingualism, Language Contact and Socio-cultural Dynamics,Vienna, 6 - 9 December 2007

What makes a good textbook, 4th International ELTAM Conference:The Changing Role of the Teacher in the EFLClassroom, 7 – 8 октомври 2006, Струга, МакедонияUsing “Rubbish” and Leftovers in ELT Classroom. Конференция по чуждоезиково обучение на Maltepe University - 6 май 2006, Истамбул, Турция
The Skeletons in our Cupboards. 13-та Годишна конференция на TESOL-Northern Greece “The neglected areas in ELT”, Солун 4-6 ноември 2005
Language Change and Social Practices - the Mirror Effect. IRICS, Секция Cultural Dynamism and Language Contact, Vienna, 9-12 декември 2005
Prospects of ELT in Bulgaria at University Level. Third International ELTAM Conference, 16 – 17 October 2004, Ohrid, Macedonia
Accuracy? Yes, but how much is needed for communication?. Second International ELTAM - IATEFL Conference, 25 -27 October, , Ohrid, Macedonia: 2002
ELT at the New Bulgarian University. 4-та международна конференция на IATEFL – Моравия и Силезия, Злин – Моравия, Република Чехия 10-12 Септември, 1999
Problems of Test design in Business English for Non-Specialists. LSP Forum, 17 – 19 September, Prague, 1999
Structural principles of Genitive Case assignment in Slavic languages (within the NP domain). a paper delivered at the Third European Conference on Formal Description of Slavic Languages, 1 – 3 December , Leipzig, 1999


VІІІ. Приети за печат монографии
Изразяване на падежни отношения в славянските езици (в светлината на теорията за управление и свързване), планова монография в рамките на научния план на ИБЕ, 1995, 120 стр. машинопис, приета за печат от НС на ИБЕ – БАН
Валентен речник на глаголите в български, руски, чешки, полски и сърбохърватски - колективна монография, н. р-л ст.н.с. к.ф.н. Вяра Малджиева, 400 статии на глаголи в чешки, руски и български език, 150 стр., приет за печат 1991База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница