Топлофикация София” еад обявявастраница2/3
Дата15.05.2017
Размер0.69 Mb.
1   2   3

1. Показател 1 - Предлагана цена /Tц/

Този показател включва предложената обща цена за изпълнение на Обособената позиция в поръчката, без ДДС.

Оценката по показател Предлагана цена ще се изчислява на база предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция, по следната формула:


С ц min

= 60 х ----------, където :

Cц n  • Сц min” - най-ниската предложена обща цена, от всички предложени

стойности за изпълнение на Обособената позиция на допуснатите до участие оферти;

  • 60” - максимален брой точки за критерия;

  • C ц n”- предложената от участника обща цена;

  • Tц” – точките, които получава участника по оценявания критерий;2. Показател 2 – Технически характеристики (Tс)

Показател /Tс/ на Обособената позиция се получава като сума от следните подпоказатели:

Технически показател 1 – Tс1 - Производителност на процесора на преносим компютър /т. 2. от техническата спецификация/:

Максималният брой точки /10/ се получава при офертата с предложен процесор с най-голяма оценка на производителност.

Оценката за производителност се взема от сайта http://www.cpubenchmark.net/ . Точките на останалите участници се определят в съотношение спрямо стойността на процесора с най-голяма производителност по следната формула:

С n


Tс1 = 10 х-----------, където :

C max  • “ C max - най-голямата стойност на оценка на производителността на процесора на

предложението за персонален компютър /т. 2. от техническата спецификация/, от всички предложени стойности;

  • Сn е стойността на оценка на производителността на процесора /т. 2. от техническата

Спецификация/ на предложението за персонален компютър на n-тия участник
Технически показател 2 – Tс2 - Издръжливост на батерията (т. 12. от техническата спецификация)

При пълно съответствие – .

При надвишаване на минимално изискваната издръжливост - .
Технически показател 3 – Tс3 - Тип на твърд диск на преносим компютър /т. 4. от техническата спецификация/.

При предложение на преносим компютър с твърд диск със стандартно изпълнение– 5т.

При предложение на преносим компютър с твърд диск с SSD технология - 10т.
Технически показател 4 – Tс4 - Обем на оперативна памет на преносим компютър /т. 3. от техническата спецификация/

С n


Tс4 = 10 х------------------, където :

C max  • “ C max - най-голямата стойност на обем оперативна памет на предложението за преносим компютър (т. 3. от техническата спецификация), от всички предложени стойности;

  • Сn е стойността на обем оперативна памет (т. 3. от техническата спецификация) на предложението за преносим компютър на n-тия участник.

Крайния резултат за техническа оценка за всеки участник се получава по следната формула:Tс = Tс1+ Tс2+ Tс3+ Tс4
КО = Tц + Tс

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 90001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция, с обхват доставка на компютърна техника.

3. Участникът следва да е упълномощен от производителя на предлаганото оборудване да извършва доставка и гаранционен сервиз територията на Република България.
За доказване на горните обстоятелства участникът попълва ЕЕДОП и прилага:

1.Заверено копие от система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция, с обхват доставка на компютърна техника.

2. Копие от оторизационно писмо от производителя на предлаганото оборудване да извършва доставка и гаранционен сервиз територията на Република България.
Важно указание!

Съответствието, с посочените от Възложителя критерии за подбор, се удостоверява от участника в ЕЕДОП – http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc.В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в съответното поле от ЕЕДОП, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат представени, като приложение – неразделна част към ЕЕДОП, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни са приложени към ЕЕДОП.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Доказване на критерии за подбор при обединения/използване на капацитета на трети лица/подизпълнители

1.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията. Налице е солидарна отговорност при изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 2 от ЗОП.

3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

4. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.IV.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи изисквания за участие:

1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.1.2. Офертите се изготвят на български език.

1.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съгласно § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП:

"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

"Свързани лица" са:

- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

- лицата, които съвместно контролират трето лице;

- съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

- притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

- може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

2. Общи изисквания към участниците в процедурата

2.1. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от възложителя условия.

2.2. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

2.3. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП.

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/ лицата, които представляват участника или кандидата;

б/лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.2.4. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В този случай при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2.5. Участникът следва да предостави информация относно липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Информацията се предоставя чрез попълване на част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

3.Обединение

3.1. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

3.1.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

3.1.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3.1.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.1.4. определеният партньор, който ще представлява обединението за целите на обществената поръчка.

За изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението носят солидарна отговорност.

3.2. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

3.3. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;4.Подизпълнители

4.1. Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП.4.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по предходната точка.

4.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.4.1. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.4.4.2. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4.4.3. Възложителят има право да откаже плащане когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.4.4. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

4.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

4.6. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

4.7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

4.7.1.за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

4.7.2.новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

4.8. При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 4.7., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

4.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4.10.Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура

5.Използване на капацитета на трети лица

5.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

5.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

5.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

5.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

5.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 5.4.

5.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

5.7.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т..2 – 4.

V. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

1.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителни разпоредби на ЗОП:"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница