У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерениеДата19.07.2018
Размер134 Kb.
До

Директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение


от ОБЩИНА „МАРИЦА“

гр.Пловдив, бул. „Марица” № 57 А

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

Булстат 000472182, представлявано от кмета
Димитър Иванов Иванов

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, бул.”Марица” № 57А
Телефон, факс и е-mail: 032 907 800

Лице за контакти: инж. Д.Букарева 0 887 92 81 70


Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Уведомявам Ви, като кмет на община „Марица“ за следното инвестиционно намерение:

Община „Марица“ е собственик на земеделска земя, представляваща поземлени имоти с идентификатори 62858.34.43 с площ 26,883дка. и начин на трайно ползване пасище и 62858.34.348 с площ 1,734дка. и начин на трайно ползване полски път по кадастралната карта на с.Рогош, м.”Трънките”, Община „Марица”. За земеделската земя провеждаме процедура за промяна на предназначението от земеделски за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи за разширение на регулацията на с.Рогош. След промяна на статута на земеделската земя и разширението на регулацията, ще се обособят отделни квартали и урегулирани поземлени имоти в които ще се извършва застрояване на жилищни сгради за задоволяване на жилищните нужди на населението. Инвестиционното намерение се осъществява с подкрепата на кметски съвет с.Рогош и Решение на Общински съвет „Марица“. Строителството ще се осъществява на следващ етап, ново и по одобрени проекти, които ще се одобрят от общината по изискванията на ЗУТ и др. нормативни разпоредби.


Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението.

В горе цитирания поземлен имот ще се образуват четири нови квартала и нови обслужващи ги улици продължение на съществуващите. Ще се обособят общо около 35 броя урегулирани поземлени имота за жилищно застрояване.

Захранването на новите квартали с питейна вода и ток ще се осъществи от изградените мрежи на селото. Канализационна мрежа няма изградена. За всички урегулирани поземлени имоти ще се предвидят водоплътни бетонови ями. Новите улици ще се стабилизират.

При строителството изкопните работи няма да надвишават дълбочина един метър. Няма да се ползва взрив.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси , капацитет, обща използувана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т.ч ползуване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / пътища/ улици , газопровод, електропроводи и др.,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползуване на взрив /


  1. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвата площ.

В урегулираните поземлени имоти общо около 35бр., ще се изграждат последователно жилищни сгради, след продажба и изготвяне на проектна документация.

Вредни производствени процеси в урегулираните поземлени имоти няма да се извършват.


Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

По Общия устройствен план на Община „Марица” имота се намира в разширена структурна единица 530 предназначена за жилищно застрояване - Жм. Устройствени показатели на зоната Пз<60%, Кинт<1,2, Поз>20%, етажност Н – до 3 / до 10 м. /.В устройствената зона има няма реализирани други инвестиционни намерения и тя прележи на изток от регулацията на с.Рогош.

Инвестиционното намерение не оказва въздействие върху други дейности и няма вредно влияние върху тях..

Имотите се намират на изток до регулацията на село Рогош.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати / по възможност във WGS 1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Разширението на регулацията на с.Рогош ще се осъществи на изток в поземлени имоти с идентификатори 62858.34.43 с площ 26,883дка. и начин на трайно ползване пасище и 62858.34.348 с площ 1,734дка. и начин на трайно ползване полски път по кадастралната карта на с.Рогош, м.”Трънките”, Община „Марица” с обща площ 28,617дка.

За всеки от имотите има приложена скица с координати и обща извадка от кадастралната карта на с.Рогош.

Копие от кадастралната карта на с.Рогошпоземлен имот № 62858.34.43№ по ред

на точка

X

Y

1

7737

4546499.58

8626731.26

2

7758

4546493.36

8626735.50

3

7770

4546490.13

8626737.79

4

7776

4546478.91

8626745.71

5

7752

4546471.63

8626751.00

6

7674

4546469.20

8626752.77

7

7783

4546503.83

8626802.18

8

23793

4546727.64

8626676.69

9

23792

4546807.55

8626631.75

10

23791

4546922.98

8626568.75

11

23790

4547008.96

8626520.25

12

23789

4547008.82

8626523.77

13

25713

4547008.61

8626529.08

14

25712

4547007.11

8626543.81

15

25706

4547007.20

8626556.10

16

25721

4547013.54

8626544.52

17

25720

4547019.16

8626533.27

18

25719

4547021.13

8626512.66

19

25718

4547023.05

8626492.75

20

25717

4547021.60

8626482.72

21

25716

4547011.10

8626468.00

22

11650

4547007.50

8626462.48

23

26008

4546990.02

8626483.02

24

26009

4546961.55

8626498.51

25

25665

4546937.58

8626511.55

26

25610

4546933.94

8626513.53

27

25122

4546905.22

8626529.15

28

23666

4546899.62

8626532.19

29

23667

4546754.47

8626611.14

30

23668

4546626.56

8626683.06

31

21830

4546615.15

8626690.50

32

7960

4546610.63

8626693.39

33

7961

4546595.36

8626703.29

34

7980

4546593.71

8626704.36

35

7989

4546590.78

8626706.26

36

7994

4546587.38

8626708.46

37

7597

4546571.75

8626718.60

38

7614

4546570.41

8626719.46

39

7620

4546565.45

8626722.68

40

7626

4546555.69

8626729.01

41

7641

4546541.85

8626737.98

42

7649

4546535.10

8626742.36

43

7639

4546532.40

8626744.10

44

7755

4546516.25

8626754.58
Не се предвижда промяна на НТП на съседни засегнатите земеделски земи и изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура.

Не се очаква да има трансгранично въздействие поради локалния характер на обекта. Не се засягат защитени територии.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни , промишлени и други нужди –чрез обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане
Природни продукти по време на строителството и експлоатация няма да се използват.

Водоснабдяването на новите квартали ще бъде от водопроводната мрежа на селото. Канализационна мрежа няма изградена и не се обслужва такава. За собствени нуждите на обитателите ще се изграждат водоплътни ями, които периодично ще се почистват от лицензирана за този вид дейност фирма. Дъждовните води ще се отвеждат в зелените площи или събират в приемник за напояване за всеки имот.

Паркинг за колите на бъдещите собственици ще се изграждат в рамките на имота.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При строителството на жилищните сгради няма да се генерират голямо количество отпадъци. Ще се използват основно материали за монолитно строителство. По време на извършваните СМР се очаква да се образуват незначителни количества строителни отпадъци, които периодически се събират и извозват от фирма-изпълнител и извозват на специализирано депо от собствениците.

През време на изпълнение на СМР се очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които всекидневно ще се събират и изхвърлят в контейнер, обслужван от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване.

По време на експлоатация жилищните сгради ще се обезпечат с контейнери или индивидуални съдове за сметосъбиране, който ще се достави от общината и ще се събира от фирмата по сметосъбиране.


Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и канализация / воден обект, собствена яма или друго , сезонност и др.:

Отпадъчни промишлени води не се очакват.

Очакваните битово-фекални отпадни води ще се отвеждат в безотточни водоплътни бетонови ями за всяка жилищна сграда, от където периодично ще се извозват до най-близката ПСОВ до изграждане на канализация на селото.

Дъждовните води ще се събират във всеки един от имотите. При желание в следващ етап дъждовните води могат да се акумулират в дренажна система или система за напояване.

Замърсени отпадъчни води от бъдещите жилищни сгради не се очакват.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.


ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Прилагам:

1 2броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител .

2.Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г. и посл . изм. ПМС №337 /30.12.2010год –ДВ бр.3 от 2011 год./.

3.Актуални скици на имотите с координати на граничните точки , в които ще се реализира инвестиционното предложение.

4.Документ за собственост.
Други документи, по преценка на уведомителя:

допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение

Дата: 16.04.2015 год. Уведомител:.....................................

гр.Пловдив / Димитър Иванов Иванов- кметна Община „Марица“/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница