Учебни записки “Статистически методи във физическото възпитание” за студенти от магистърска степен на нса


Раздел ІІ – Учебно съдържание Тема 1 – Основни понятиястраница2/9
Дата22.07.2016
Размер1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Раздел ІІ – Учебно съдържание

Тема 1 – Основни понятия1.1. Генерална съвкупност и извадка

Важен момент при планиране и провеждане на научно изследване е ясното дефиниране на обекта и предмета на изследване.

  Обект на изследването са единиците, чрез които се проявява изучаваното явление. От статистическа гледна точка те представляват т.нар. генерална съвкупност (ГС). По дефиниция генералната съвкупност е множество от обекти, които са подбрани по определени критерии и имат поне един общ признак (напр. в ГС „Ученици в 5 клас” попадат обекти, които имат два общи признака - че са ученици, че са в 5 клас). Изследването на всичките единици на съвкупността от една страна, не винаги е възможно (особено ако тя е много голяма), а от друга - създава големи организационни затруднения, изисква разходването на значителни финансови средства и труд. Поради това обикновено се изследва част от съвкупността, която се нарича извадка. Идеята е по данни от извадката да се направят заключения за изучаваната съвкупност. За да бъдат коректни подобни обобщения, извадката трябва достатъчно точно да възпроизвежда характеристиките на цялата генерална съвкупност. Подобна извадка се нарича репрезентативна.
  Предмет на изследването са характеристиките на обектите, се наричат признаци (ръст, тегло, взривна сила на долните крайници и др.). Единиците на съвкупността си приличат или се различават по състоянието на тези си характеристики. За да могат да бъдат изучавани, същите трябва да бъдат измерени. Измерването е процес, при който дадено състояние на признака се описва с число, в съответствие с определена измерителна скала.

1.2. Измерителни скали
В зависимост от това дали числата, получени в резултат на измерването носят информация за количеството на притежавания признак, или обозначават само принадлежност към дадена категория, измерителните скали биват количествени и качествени (таблица 1.1).

 Таблица 1.1Наименование

Определение

Пример

Качествени скали – при тях не се измерва количество на притежавания признак и няма мерни единици

Номинална (категорийна)

Обектите се разпределят в еднородни групи между които няма различия в интензитета на признака. Принадлежността към дадена група се означава с число – код.

пол (1- мъж, 2-жена)

Ординална

Обектите се разпределят в еднородни групи, между които се наблюдават различия в интензитета на признака.

училищна степен (начален, среден, горен курс)

Рангова

Обектите се подреждат (ранжират), въз основа на определени правила, състоянието на признака се означава с число-рангов номер.

класиране в училищното първенство по баскетбол

Количествени скали– измерва се количеството на признака и се изразява в съответните мерни единици (м., сек, кг, бр.)

Интервална

Числата носят информация за количеството на признака, но стойност 0 не означава отсъствие на признака, а е условно възприета.

гъвкавост на наклона на трупа напред

Пропорционална

Числата носят информация за количеството на признака, 0 означава отсъствие на признака

резултата в тест "Лицеви опори"

 

1.3. Преглед на статистическите методи, прилагани в научните изследвания в областта на физическото възпитание

 

Основна цел на училищното физическо възпитание е подобряване на физическото развитие, дееспособност и техническите умения на учениците със средствата на спорта. Тъй като изброените характеристики, от статистическа гледна точка са количествено измерими признаци, най-често в научни разработки се прилагат параметрични методи (вариационен, корелационен анализ, параметрични критерии за проверка на хипотези и др.).В таблица 1.2 е направен паралел между прилагания изследователски метод, решаваната познавателна задача, статистическите методи и показатели, които се прилагат и темата в настоящата учебна дисциплина, в която те са разгледани.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Таблица 1.2Изследователски метод

Изследователска задача

Статистически метод

Статистически показатели

Тема

Анкетно проучване

Характеристика на разпределението на променливите величини.

Честотен анализ

Брой и процент от случаите, попадащи в дадена категория

-

Изследване на зависимости.

Корелационен анализ

Коефициент на контингенция (С);

-

Сравняване на разпределението на променливите величини.

Статистическа проверка на хипотези

2- критерий на Пирсън

-

Спортно-педагогическо тестиране

Характеристика на разпределението на променливите величини

Вариационен анализ

Хmin, Хmax, R,, S, V, As, Ex

Тема 3

Изработване на нормативи

Сигмален метод за изработване на нормативи

Z оценки

Тема 4

Изследване на зависимостите между променливите величини

Корелационен анализ

Коефициент обикновена линейна корелация на Пирсън (r)

Тема 5

Сравняване на разпределението на променливите величини по пол, възраст и др.

Проверка на хипотези

t-критерий на Стюдънт за независими и зависими извадки

Тема 6

Педагогически експеримент

Сравняване на разпределението на променливите величини

Статистически методи за описание на развитие

Абсолютен (d) и относителен (d%) прираст

Тема 7

Проверка на хипотези

t-кр. на Стюдънт за зависими и независими извадки

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница