Учебни записки “Статистически методи във физическото възпитание” за студенти от магистърска степен на нсастраница7/9
Дата22.07.2016
Размер1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 7. Обработка на данни от педагогически експеримент


7.1. Описание на експерименталния дизайн

Голяма част от научните изследвания в областта на физическото възпитание са свързани с експериментиране на нови средства и методи за въздействие, които да оказват благоприятен ефект върху физическото развитие и дееспособност на подрастващите. Най-често използваният експериментален дизайн включва формирането на две групи – експериментална (с която се прилага новото въздействие) и контролна (която прилага традиционни методи на въздействие). Състоянието на признаците, върху които се въздейства се измерва най-малко два пъти – в началото на прилагане на методиките (І изследване) и след определен период от време, който изследователят счита че е необходим, за да се доловят настъпилите промени (ІІ изследване).Обработката на данните би следвало да реши следните познавателни задачи:

 1. Да се установи ефектът от прилаганите въздействия във всяка от групите (схема 7.1). За ефекта на новото въздействие се съди от прираста на резултатите (в абсолютни или относителни единици) в експерименталната група (сравнение І) и неговата статистическа значимост. По аналогичен начин може да се проследят промените, настъпили в контролната група (сравнение ІІ).Показател
Група

І изследване

ІІ изследване

Критерий за проверка

P(%)S1S2

Експериментална

КонтролнаКритерий за проверка

P(%)


Схема 7.1


 1. Да се сравни ефективността на въздействията, прилагани от експерименталната и контролната група. За целта се осъществяват следните сравнения (схема 7.2):

 • Сравнение ІІІ - Установяване на статистическата значимост на разликите между ЕГ и КГ при І изследване. Това сравнение се прави с оглед да се установи доколко е съпоставимо по-нататъшното развитие на резултатите. Известно че, че не може да се сравнява ефективността на методики за развитие на дадено качество при качествено различно състояние на началните резултати (при висококвалифицирани и подрастващи спортисти, например). Ако групите са на едно и също ниво,, може да продължи по-нататъшното сравнение на ефективността на двете методики.

 • Сравнение ІV - Установяване на статистическата значимост на разликите между двете групи при ІІ изследване и на тази база формиране на изводи за различия в ефекта на двете въздействия;
Показател
Група

І изследване

ІІ изследване

Критерий за проверка

P(%)S1S2

Експериментална

КонтролнаКритерий за проверка

P(%)


Схема 7.2

 • Сравнение V - Сравняване на прираста (de и dk) на резултатите на двете групи и установяване на статистическата значимост на разликите между тях. За целта в SPSS първо се изчисляват нови променливи за прираста на резултатите във всеки от тестовете (виж задача за разучаване 2.2). След това с подходящ статистически критерий се проверява достоверността на разликите между тях.

7.2. Статистически показатели, прилагани при обработка на данните

Развитието на показателите се описва с показателите абсолютен (d) и относителен прираст (d%):

 • Абсолютен прираст - .

Той се изразява в мерните единици на променливата величина и показва с колко и в каква посока се е променила средната стойност на съответната група. Не е подходящ за сравнения на резултати в тестове, изразени в различни мерни единици или които имат различна средна стойност.

 • Относителен прираст.

Той се изразява в проценти, което дава възможност да се прави сравнение на развитието на показатели, изразени в различни мерни единици.

Статистическата значимост на прираста (сравнение І и ІІ) се проверява с подходящ критерий за сравняване на средни стойности за зависими извадки. В случай, че признаците са количествени и имат нормално разпределение се ползва t-критерият на Стюдънт за зависими извадки, в противен случай – с Т-критерия на Уилкоксън. И в двата случая, по равнището на достигнатата гаранционна вероятност (Р%) се взема решение за достоверността на прираста. Ако Р(%)≥95% се приема, че той е статистически значим и констатираните в извадките промени се дължат на приложените въздействия.

Статистическата значимост на разликите между експериментална и контролна група (сравнения ІІІ и ІV) се проверява с подходящ критерий за сравняване на две независими извадки. В случай, че признаците са количествени и имат нормално разпределение се ползва t-критерият на Стюдънт за независими извадки, в противен случай – с U-критерия на Ман Уитни. Вземането на решение става въз основа на достигнатата гаранционна вероятност (Р%).

Най-съществен критерий за различията в ефекта на експерименталното и контролното въздействие е сравняването на прирастите на двете групи (сравнение V), което също се осъществява с подходящ критерий за независими извадки.

В таблица 7.1 са представени резултати от обработката на данните за тест 30 м. гл.б. от файла Ph_education.sav. Средната стойност на експериментална група при І изследване е 6,17 сек. В хода на експеримента е реализиран прираст от -0,59 сек. (9,54%). Той е подкрепен с близка до 100% гаранционна вероятност, което недвусмислено показва положителния ефект, който има новата методика върху скоростните възможности на учениците.

От статистическа гледна точка реализираният от контролната група прираст от -0,05 сек. (0,79%) също е достоверен (Р/t/≈100%), но от практическа гледна точка той е твърде малък, за да считаме, че се наблюдава осезаемо развитие на скоростните възможности.

Хипотезата за по-голяма ефективност на тренировъчните въздействия, прилагани от ЕГ се потвърждава от сравнението на прирастите на двете групи (de=-0,59 сек. и dk=-0,05 сек.). Разликата от 0,54 сек. е статистически значима, защото е подкрепена с гаранционна вероятност близка до 100%

Резултати от педагогическия експеримент в тест 30 м. гл. б.Таблица 7.1

Показател

Група

І изследване

ІІ изследване

d

d %

t

P(t)



S1



S2

Експериментална

6,17

0,37

5,58

0,33

-0,59

-9,54

19,46

100,00

Контролна

6,26

0,35

6,21

0,33

-0,05

-0,79

4,10

100,00

Разлика

-0,092

-0,631

-0,54
t

0,90

6.74

16,54
P/t/

62.90

100

100,00

Решете задача 7 от изпитния проект.


Литература 1. Аркадиев, Д. (2003) Статистика – Учебник за студенти от икономически специалности, Стара Загора

 2. Брогли, Я., Л. Петкова (1983) “Статистически методи в спорта”, МиФ, С

 3. Гигова, В. (1999) “Статистическа обработка и анализ на данни”, учебно помагало за студентите от магистърска степен на НСА, С.

 4. Дамянова, Р., В. Гигова (2000) “Статистически методи в спорта”, ръководство за студентите от бакалавърска степен на НСА, С.

 5. Зациорски, В. М. (1982) Основи на спортната метрология, МиФ, София

 6. Калоянов, Т. (2004) Статистика, „Тракия”, С.

 7. http://1.nsa-virtualeducation.com/index.htm

 8. http://bg.wikipedia.org/wiki/Статистика

 9. http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/statist/lectures/stat1/stat.htm

 10. http://www.psychstat.smsu.edu/

 11. http://www.statsoft.ru/home/

 12. http://www.sportsci.org/

 13. http://cmamucmuka.hit.bg/

 14. http://wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/EBook

 15. Vincent,W. (1994) Statistics in Kinesiology, Human Kinetics, NorthridgeРаздел

ІІІ

Изпитен проект“Статистически методи във физическото възпитание”


Магистърска програма
Физическо възпитание

Изготвил проекта: .....................................

Фак. № .............................................................

Форма на обучение: ......................................

Проверил: .......................................................

Дата: ..................................................................
Задача 1.
Направете вариационен анализ на резултатите от второто тестиране

Показател

n

Xmin

Xmax

R



S

V

As

Ex

1234
Забележка: Критичните стойности на коефициентите на асиметрия и ексцес при n=...... и  =.... са равни на As=.... и Ex.......

Отговорете на въпросите:

 1. На колко е равно най-доброто постижение в тест 30 м. гл. б.?

...................................................................................................................................................

 1. На колко е равна е средната стойност на постиженията в тест “”Совалка” .............................................................................................................................................

 2. В какъв диапазон варира резултатът в жонглирането с топка? .............................................................................................................................................

 3. В какви мерни единици е изразено стандартното отклонение на “Комбиниран тест”?

...................................................................................................................................................

 1. Може ли да се счита, че резултатите в изследваните 4 теста са еднородни и защо? .......................................................................................................................

 2. Може ли да се счита, че разпределението на тези показатели е нормално и защо? ....................................................................................................................................

Въпросите за магистрите могат да бъдат и по-трудни!

Задача 2.
Направете вариационен анализ на резултатите на експериментална и контролна група в тест „Жонглиране с топка” при І изследване.


Жонглиране с топка

n

Xmin

Xmax

R



S

V

As

Ex

1

Експериментална
3

Контролна


Отговорете на въпросите:

 1. В какъв диапазон варират постиженията на експерименталната група?

.............................................................................................................................................

 1. На колко е равна е средната стойност на постиженията в контролната група? .............................................................................................................................................

 2. Голяма ли е вариацията на стойностите? .............................................................................................................................................

 3. Нормално ри е разпределението на постиженията и защо?

.................................................................................................................................

 1. В рамките на 5-6 изречения анализирайте състоянието на резултатите в тест „Жонглиране с топка” на една от групите (по избор).

.................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Задача 3.
Изработете норматив за оценка на резултата в „Совалка” при І изследване, като използвате сигмалния метод и по-специално 5 степенната скала на Щефко.

... ……………....., S= ……………..

Словесна оценка

Граници

Р%

НискаПод среднаСреднаНад среднаВисока

Отговорете на въпросите:

 1. Какви са условията за прилагане на сигмалния метод за изработване на нормативи? .............................................................................................................................................

 2. Колко процента от изследваните лица биха получили средна оценка?

.............................................................................................................................................

 1. Изберете едно от изследваните лица и оценете резултата му по разработения от Вас норматив.

.............................................................................................................................................

 1. Изчислете и анализирайте Z и Т-оценката на резултата на същото изследвано лице.

............................................................................................................................................

Задача 4

Изследвайте зависимостите между тестовете при ІІ изследване

30 м. гл.б.

Совалка

Жонглиране

Комбиниран

30 м. гл.б.

1


Совалка
1Жонглиране1
Комбиниран


1

Забележка: Критичната стойност на коефициента на обикновена линейна корелация при n=.... и =0.05 е равна на ........

Отговорете на въпросите:

 1. В каква скала са измерени променливите величини и кой коефициент на корелация е коректно да се приложи? .............................................................................................................................................

 2. Колко силна е зависимостта между резултатите в тестове 30 м. гл. б. и „Совалка”?........................................................................................................................

 3. Анализирайте корелационните зависимости на резултатите от комбинирания тест с останалите спортно педагогически тестове. Кое от изследваните качества корелира в най-голяма степен с комбинирания тест? .............................................................................................................................................

Задача 5.
Сравнете резултатите в тест “Совалка” на експериментална и контролна група при І-во и ІІ-ро изследване.

Показател

І изследване

ІІ изследване

n1



S1

n2



S2

1

Експериментална група2

Контролна

група


Разлика


t


P(t)Забележка: Критичната стойност на t-критерия на Стюдънт при k=..... и =0.05 е равна на .....
Отговорете на въпросите:

 1. Кой критерий за проверка на хипотези е коректно да се приложи за решаване на поставената изследователска задача и защо? ..................................................................................................................................

 2. На колко са равни средните стойности на двете групи при І-во изследване? Достоверна ли е разликата между тях и защо? .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

 3. Може ли да се счита, че средните стойности на експерименталната и контролната група при ІІ изследване се различават и защо? .................................................................................................................................. ................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Задача 6.
Осъществете необходимите изчислителни процедури, за да установите настъпили ли са статистически значими промени в резултатите в тестове „Жонглиране с топка” и „Комбинирана тест”.
Показател

n

І изследване

ІІ изследване

d

t

P(t)



S1



S2

1

Жонглиране с топка

2

Комбиниран тест

Забележка: Критичната стойност на t-критерия на Стюдънт за ............... извадки при k=...... и =0.05 е равна на ................
Отговорете на въпросите:


 1. Опишете промените, настъпили в резултата в тест “Жонглиране с топка? ..................................................................................................................................

 2. С кой критерий е коректно да се провери хипотезата за достоверност на разликите между І-во и ІІ-ро изследване и защо? ..................................................................................................................................

 3. На колко е равна емпиричната стойност на t-критерия за тест “Жонглиране”? ..................................................................................................................................

 4. Достоверен ли е прирастът на резултатите в тест “Жонглиране и защо? ..................................................................................................................................

 5. Интерпретирайте резултатите от комбинирания тест: ............................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................

Задача 7.

Направете необходимите изчисления, за да попълните таблицата с резултатите от педагогическия експеримент в тест „Совалка” и отговорете на поставените въпроси.


Тест “Совалка”

І изследване

ІІ изследване

d

d %

t

P(t)



S1



S2

Експериментална

Контролна

Разлика

t

P(t)

Отговорете на въпросите:

 1. Направете анализ на резултатите от педагогическия експеримент в тест „Совалка”.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Раздел

ІV
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница