Утвърдил: управител на „коц-пловдив” еоодстраница1/8
Дата07.11.2017
Размер1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Комплексен онкологичен център- Пловдив” ЕООД

4000 бул.”В. Априлов” 15 а тел.:032/ 64 38 31 факс: 032/ 64 43 88

E-mail: onkodis_plovdiv @ abv.bg

УТВЪРДИЛ:

УПРАВИТЕЛ НА „КОЦ-ПЛОВДИВ” ЕООД:

Д-Р КРАСИМИР ВАЛЬОВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за
ИЗВЪРШАВАНЕ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ

МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АМБУЛАТОРНИ

И СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЕНТИ НА „КОЦ-ПЛОВДИВ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИАвгуст 2015

Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки, Решение № 179/04.08.2015 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания

Обособена позиция № 2: Извършване на сцинтиграфии

Обособена позиция № 3: Извършване на клинично-химични изследвания

Обособена позиция № 4: Извършване на микробиологични изследвания

Обособена позиция № 5: Извършване на имунохематологични изследвания

Обособена позиция № 6: ФИД и кръвно-газов анализ

Обособена позиция № 7: Извършване на изследвания по медицинска генетика


„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15 А, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания

Обособена позиция № 2: Извършване на сцинтиграфии

Обособена позиция № 3: Извършване на клинично-химични изследвания

Обособена позиция № 4: Извършване на микробиологични изследвания

Обособена позиция № 5: Извършване на имунохематологични изследвания

Обособена позиция № 6: ФИД и кръвно-газов анализ

Обособена позиция № 7: Извършване на изследвания по медицинска генетика

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на Възложителя, www.onkoplov.com в раздел – Профил на купувача или при желание получена всеки работен ден от 7:30 ч. до 15:30 ч. в срок до 14.09.2015 г. в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15 А, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 10 (десет) лева, в касата на дружеството.

Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление по факс: 032/644 388, заедно с копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 10 (десет) лева по банкова сметка на възложителя:

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД,

Република България,

IBAN: BG21SOMB 91301010160501,

BIC: SOMBBGSFОфертите на участниците се приемат всеки работен ден от 07:30 часа до 15:30 часа в срок до 14.09.2015 г. в Административната сграда на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15 А.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 15.09.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15 А.

Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени най-малко два работни дни преди провеждането на заседанието писмено по факс или на официалната интернет страница на „КОЦ – Пловдив” ЕООД с адрес: www.onkoplov.com. Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на „КОЦ – Пловдив” ЕООД – www.onkoplov.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки.

СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Решение № 179/04.08.2015 г. на Управителя „КОЦ – Пловдив” ЕООД;

 2. Обявление за обществена поръчка № 2796/04.08.2015 г.;

 3. Условия за участие и провеждане на открита процедура по ЗОП:

 4. Техническа спецификация на обществената поръчка (Приложение №1);

 5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция – Приложение № 2.1 до Приложение № 2.7;

 6. Ценова таблица за предложения по обособени позиции по образец – Приложение № 3.1 до Приложение № 3.7;

 7. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, ал.2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП - Приложение № 4;

 8. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Приложение № 5;

 9. Образец на декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП – Приложение № 6;

 10. Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП – Приложение № 7;

 11. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение № 8;

 12. Образец на декларация от подизпълнител на участник – Приложение № 9;

 13. Образец на декларация за приемане клаузите на проектодоговора – Приложение № 10;

 14. Образец на декларация за спазване на медицински стандарт – Приложение № 11;

 15. Проект на договор за извършване на имунохистохимични изследвания – Приложение № 12;

 16. Проект на договор за извършване на сцинтиграфии – Приложение № 13;

 17. Проект на договор за извършване на клинично-химични изследвания – Приложение № 14;

 18. Проект на договор за извършване на микробиологични изследвания – Приложение № 15;

 19. Проект на договор за извършване на имунохематологични изследвания – Приложение № 16;

 20. Проект на договор за извършване на ФИД и кръвно-газов анализ – Приложение № 17;

 21. Проект на договор за извършване на изследвания по медицинска генетика – Приложение № 18.Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница