Утвърждавам: директор „Р и Л“Дата08.06.2018
Размер137.7 Kb.


АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Индекс на документ:

РИ-ИСУ 08.02.00.00.00/3-1


Вътр. №

Утвърждавам:

ДИРЕКТОР „Р и Л“:

/инж.Ек. Станчева-Ковачева/
Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:

Изграждане на нова ремонтна площадка за ремонт на основните руднични машини, работещи в рудник „Асарел”
І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Местоположението на съществуващата площадка за ремонт на основните руднични машини се намира в границите на рудник „Асарел”. С утвърждаване на работния проект на минните работи в рудник „Асарел” до края на 2012 г, става ясно, че по–голямата част от ремонтната площадка ще бъде обект на взривнопробивни и извозни работи. Това ще доведе до практическа невъзможност за изпълнение на служебните задължения на ремонтния персонал от звено „РР” и с оглед изграждането на Циклично-поточната технология за транспорт на руда от рудник „Асарел” до КЕТ на Обогатителна фабрика, настоящото местоположение на ремонтната площадка следва да бъде променено.

На площадката са обособени следните ремонтно-битови и сервизни участъци:

1. Панелна постройка с:

- Битов кът – 24,75 м²;

- Съблекалня – 20,25 м²;

- Работилница – 92,00 м², оборудвана със следните металорежещи машини и инструменти:

• Струг С11 МТ 2000 – 1 бр.

• Фреза универсална ФУ 320 – 1 бр.

• Колонна бормашина БК 32 – 1 бр.

• Настолна бормашина ПН 161 – 2 бр.

• Шмиргелов апарат ШП 300/2 – 1 бр.

• Механична ножовка ОН 254 – 1 бр.

- Помещение за инструментална – 18,00 м²;

2. Фургони и метални навеси обособени, като складове за оборотни възли, резервни части, сапани и въжета, скрепителни елементи и консумативи – 5 бр.

3. Участък за ремонт на хидравлични цилиндри – 50,00 м².

4. Маслено стопанство с цистерна за отработени масла – 1 бр.

5. Заваръчно помещение с агрегати “Кракра ИЗАЕ500“ и “Триодин ГСО300“ – 1 бр.

Панелната постройка съществува в този вид от 1995 г, като същата е изградена основно от панели демонтирани от стари помещения. Моментното състояние е лошо, като са констатирани пукнатини и течове на покривната конструкция.

Фургоните са в лошо състояние, като неколкократно им е извършван частичен ремонт с цел удължаване на експлоатационния им ресурс. Останалите метални навеси са изградени със собствени сили от ламарина и метални профили, като същите са неразглобяеми и непреместваеми в настоящия си вид.

На площадката е обособено място за ремонт на хидроцилиндри, но без подемно съоръжение.

Металорежещите и металообработващите машини са преместени на площадката през 2004 г. от други цехове и работилници.

Съществуващото заваръчно помещение е изпълнено от стоманени профили и ламарина, оборудвано е със заваръчни агрегати „Кракра ИЗАЕ500” и „Триодин ГСО300”.

В непосредствена близост до халето е монтирана полева химическа тоалетна. На площадката няма водопровод и канализация. Ремонтния персонал от редовна смяна и сменен ремонт към отдел „РР и ЦРБ” работещи на площадката е 23 човека, като едновременно работещите са 14 човека.

Към настоящия момент са изпълнени следните задачи по обекта:


 1. Изготвено е Техническо задание за работен проект, който трябва да включва:

  1. Изграждане на противоветрова стена с метална конструкция и дължина ориентировъчно 40,0м. по западната страна на площадката.

  2. Изграждане на Ремонтно хале - Халето да се проектира сглобяемо, така че да позволява лесен монтаж и последващ демонтаж, предвид бъдеща промяна местоположението на Ремонтната площадка. По едната фасада да се предвиди ролетна входна врата с размери минимум 3,0м/3,0м., също така проектиране на ОВиК, Електро инсталации и мерки за осигуряване на нормална осветеност и микроклимат в помещението. Стените на халето да са от термопанели, а прозорците от PVC. В халето е необходимо проектирането и изпълнението на мостов кран с товароподемност 1,5тона.

Застроената площ на халето ориентировъчно да бъде 120,0 м2, като габаритите да са съобразени със съществуващо оборудване на Възложителя, което трябва да бъде разположено в него, а именно:

- Струг С11 МТ 2000 – 1 бр.

- Фреза универсална ФУ 320 – 1 бр.

- Колонна бормашина БК 32 – 1 бр.

- Настолна бормашина ПН 161 – 2 бр.

- Шмиргелов апарат ШП 300/2 – 1 бр.

- Заваръчен аграгат Кракра ИЗА Е500 – 1 бр.

- Заваръчен агрегат Триодин ГСО 300 – 1 бр.

- Механична ножовка ОН 254 – 1 бр.

1.3. Оборудване площадката с Модулни контейнери (тип съществуващи на ЦПТ II). Контейнерите не са налични, като площта и предназначението им да бъдат за:

1. Назначение – 22,00 м² 1 бр.

2. Съблекална – 18,00 м² 1 бр.

3. Инструментална – 18,00 м² 1 бр.

4. Офис контейнер – 18,00 м² 1 бр.

5. Тоалетна и баня– 7,50 м² 1 бр.

1.4. Генплан с обособени бетонови площадки за:

- разполагане на модулните контейнери;

- ремонт на хидроцилиндри и кофи на багери

1.5. Проектиране на Стационарен конзолен кран (не е наличен) – с товароподемност 4т и дължина на стрелата максимално голяма, спрямо характеристиките на този вид кранове, разположен на площадката за ремонт на хидроцилиндри.

1.6. Проектиране на обособено топлоизолирано помещение за компресор с ресивер 2,0 м³ и производителност 1.8 м³/мин - „Ingersol Rand” Nirvana, както и проект за доставката и монтажа му. Местоположението трябва да се предвиди в близост до модулните контейнери. Предназначението на компресора е при изпълнението на ремонтните дейности за захранване на пневматичните машини: гайковерди, помпи и други.

1.7. Проект за монтаж на Цистерна за отработени масла (съществуваща), да се позиционира в близост до мястото за ремонт на хидравлични цилиндри.

1.8. Проектиране вертикална планировка с отводняване на площадката с необходими канали и канавки.

1.9. Проект за ВиК на площадката и санитарно битовия модул.
Нормативна уредба:


 • „Закон за устройство на територията”

 • „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, приета с ПМС №247/31.10.2003г.

 • „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №325/06.12.2006г.

 • „Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите” на МРРБ

 • „Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” на МРРБ

 • Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

 • Наредба №2-за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 • Наредба №2/09.10.2008г на КИИП за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЩНОСТТА (ЦЕЛ), СЪДЪРЖАНИЕ (ПРЕДМЕТ) И ОСОБЕНОСТИ НА ЗАДАЧАТА
ЦЕЛ

 • Избор на консултант – строителен надзор, лицензиран от МРРБ по реда на чл.166 от ЗУТ.

 • Цели и очаквания от Строителния надзор – законосъобразно провеждане на строителния процес, следене за качеството на извършваните СМР, документално оформяне и проверка на извършените от Изпълнителя количества СМР представени за актуване, координация по БЗР по време на строителството.


ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО

Дейностите по Строителния надзор и обхватът им е съгласно ЗУТ и „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, приета с ПМС №247/31.10.2003г. 1. Осъществяване контрол по време на проектирането.

 2. Упражняване на технически контрол върху проектирането на част „СК” съгласно Наредба №2/09.10.2008г. на КИИП /раздел ІІ/

- Заверка на чертежи по част „СК” и изготвяне на становище.

- Заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството.

3. Оценяване съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите по ЗУТ /Чл.142(5)/.

4. Съдействие при съставяне на техническо задание за избор на изпълнител на СМР.

5. Издаване и заверяване на Заповедна книга.

6. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003г.

7. Консултации и съдействие на Инвеститора при изготвяне и представяне на проектната документация за утвърждаване /в различни фази/, на упълномощените общински/държавни/ органи, включително и за издаване разрешение за строеж.

8. Изготвяне на ежеседмичен доклад за състоянието на окомплектовката на всички документи и упражняване на строителен надзор при изграждане на обекта съобразно отговорностите му по ЗУТ /чл.168 и др./.

9. Осигуряване на геодезисти при необходимост от задаване на строителна линия и контрол на строително производство.

10. Проверка и подписване на подробните количествени сметки за изпълнените СМР

11. Осъществяване контрол на строителните продукти по Чл.169а, ал.1 от ЗУТ

12. Осигуряване и упражняване дейността на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба №2-за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

13. Изготвяне на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба №5/2006г. /по реда на наредбата – раздел ІІ/.

14. Изготвяне на окончателен Доклад до Възложителя /по чл.168(6) от ЗУТ/ и ДНСК за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

15. Всички действия по организацията на Държавна приемателна комисия, оформяне на протокол обр.16 и консултанска дейност до издаване на разрешението за ползване.

16. Дейностите по т.10, т.11 и т.12 да се изпълняват минимум веднъж седмично с целодневно присъствие на строителната площадка.


ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В съответствие с Договорите за проектиране и строителство и гаранционни срокове към тях в съответствие с чл. 168, ал.7 от ЗУТ.


ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ


  1. Общата цена за упражняване на строителен надзор, трябва да бъде разбита на отделни позиции описани по-долу:

Наименование

ед.мярка

/лв./ без ДДС

1.

Цена за осъществяване на контрол по време на проектирането, оценяване съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите по ЗУТ. Съдействие при съставяне на техническо задание за избор на изпълнител на СМР

бр.
2.

Обща цена за упражняване на технически контрол върху проектирането на част „СК” в т.ч.

- Заверка на чертежи по част „СК” и изготвяне на становище.

- Заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството.


бр.
3.

Цена за консултации и съдействие на Инвеститора при изготвяне и представяне на проектната документация за утвърждаване /в различни фази/, на упълномощените общински/държавни/ органи, включително и за издаване разрешение за строеж.

бр.
4.

Цена за упражняване на Строителен надзор по време на строителството, включително седмични доклади, подписване на количествени сметки, за геодезисти, заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството, осъществяване контрол на строителните продукти, осигуряване и упражняване дейността на координатор по безопасност и здраве на строежа. и др. при очакван срок за СМР не повече от 6 месеца.

Месечно възнаграждение
5.

Цена за изготвяне на технически паспорт на обекта.

бр.
6.

Цена за изготвяне на Окончателен доклад и консултантски дейности за приемане на обекта с разрешение за ползване. (които се заплащат след издаване Разрешение за ползване)

бр.
Ценовите предложения да бъдат представени по позициите /етапите/ описани по горе - без ДДС.

1.2. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

1.3. Да се посочи използваната Нормативна база за ценообразуването.

1.4.Срокове за извършване на по-долу описаните дейности в календарни дни:

* Изготвяне становище на КТК за СК, след представяне на проекта.

* Изготвяне на Доклад за оценка на съответствие на работния проект след

представянето му.

* Изготвяне на технически паспорт след приключване на обекта.

* Изготвяне на окончателен Доклад до Възложителя.

1.5.Декларация за срока на валидност на офертата, но не по-малък от 90 дни.

1.6. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.

1.7. Офериращите организации да парафират приложения проекто-договор като свидетелство, че оферента е запознат с условията по него.

1.8. Офериращите организации задължително извършват оглед на обекта и добре да преценят обема на работа, за което се попълва декларация за оглед на обекта, която се представя в офертата


2. НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ

2.1. Съдебна регистрация.

2.2. Регистрация в ЕИК.

2.3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено през последните шест месеца.

2.4. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс, e-mail.

2.5. Копие от застрахователната полица за професионална отговорност.

2.6. Копие от Лицензи за строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 и чл.167 от ЗУТ, и чл.11 от Наредбата по ПМС №247.

2.7. Копие от списъка на екипа правоспособни лица, чрез които се упражнява дейността строителен надзор, заверен съгласно чл.17, ал.1 и 2 по Наредбата по ПМС №247.

2.8 Копие от удостоверение за упражняване дейността КТК на СК.

2.9. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условие за изпълнение на задачата.

2.10. Копие от документ за наличие на система по управление на качеството.

2.11. Копие от удостоверение за упражняване на дейността, координатор по безопасност и здраве по време на строителството.

2.12. Автореференция
V. ИЗИСКВАНИЯ

При изпълнението на задачите в обхвата на заданието да се спазват действащите в страната нормативни уредби.VІ.ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Класирането на постъпилите офертни предложения се извършва в един единствен кръг на принципа най-изгодно за Инвеститора финансово предложение, условия, срокове и начин на плащане.VІІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ:

 1. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 2. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК ”, „Екология”, и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

 3. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

 4. Всички разходи по изготвяне на офертата са за сметка на оферента.

Офертата да се представи до 15.30 часа на 15.11.2012 год. в деловодството на Дружеството в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел Медет”АД, 4500 гр.Панагюрище, с надпис:

Оферта за упражняване на строителен надзор при изграждане на обект: „Изграждане на нова ремонтна площадка за ремонт на основните руднични машини, работещи в рудник „Асарел” и забележка „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.

 • По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

 • На e-mail: rshumanov@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.

Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия.

Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като подбора по подадените оферти се извършва в един кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството, за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане, изключва възможноста за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това, при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

Лица за контакти:

1. инж. Атанас Тасмов - р-л отдел „Строителство”тел:0357/60491

2.инж. Йордан Зяпков – инв. контрол тел:0357/60 379


ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

ИНВ.КОНТРОЛ: Р-Л ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО“:

/инж. Й. Зяпков/ /инж. Ат. Тасмов/

Р-Л ЗВЕНО „Ремонт Рудник и ЦРБ”:

/инж. П. Дерменджиев/

Гл. Специалист „УТ“:/инж. М. Янкова/
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница