З а п о в е д №129 гр. Габрово, 16. 10. 2012 гДата19.07.2018
Размер125.21 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


“СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ ДП-ГАБРОВО

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Г А Б Р О В О”

5300 Габрово, ул. «Минзухар» 1, ПК 71,тел 066/80 87 48, факс 066/80 56 43, е-mail :gabrovo@scdp.bgЗ А П О В Е Д
129

гр. Габрово, 16.10.2012 г.

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 и чл. 114, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 2, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т.3-пр.1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и т.2 от Заповед № 126/06.12.2011г. на СЦДП-ДП-Габрово
Н А Р Е Ж Д А М :

1.Откривам процедура за възлагане на дейностите – добив дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР на технологична дървесина за следните обекти с начални цени без ДДС и с размер на гаранцията за участие, както следва:
на обекта

Място на извършване на дейността отдел,подотдел

Категория дървесина

Размер и качество на асортиментите

Дър. вид

Количество/м3/

Цена на 1 м3/лв, без ДДС

Стойност/лвбез ДДС/
Широколисни
85и

Едра

Трупи за Шперплат Букови

бк

3

31

93
85и

Едра

Трупи за бичене > 30 см. Букови

бк

110

28

3080
85и

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Букови

бк

104

28

2912
85и

Дребна

Технологична дървесина Букова

бк

5

24

120
85и

Дърва

Технологична дървесина Букова

бк

113

24

2712
85и

Дърва

ОЗМ Букови

бк

55

25

1375
85и

Дърва

Дърва за горене Широколистни - твърди

бк

100

24

2400
85и

Дърва

Други Отпад

бк

70

25

1750
 

 

Товарене,подвоз,претоварване

 

118

10

1180
Общо:

Отдел: 85и

560

 

15622
Широколисни
85л

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Букови

бк

1

28

28
85л

Дърва

Технологична дървесина Букова

бк

20

24

480
85л

Дърва

Дърва за горене Широколистни - твърди

бк

35

24

840
 

 

Товарене,подвоз,претоварване

 

20

10

200
Общо:

Отдел: 85л

56

1348

1548

1229

Общо:

О Б Е К Т

616

 

17170
Широколисни
88ж1

Едра

Трупи за Шперплат Букови

бк

20

31

620
88ж1

Едра

Трупи за фурнир Букови

бк

8

31

248
88ж1

Едра

Трупи за бичене > 30 см. Букови

бк

270

28

7560
88ж1

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 Букови

бк

182

28

5096
88ж1

Дребна

Технологична дървесина Букова

бк

23

24

552
88ж1

Дърва

Технологична дървесина Букова

бк

250

24

6000
88ж1

Дърва

ОЗМ Букови

бк

220

25

5500
88ж1

Дърва

Дърва за горене Широколистни - твърди

бк

165

24

3960
88ж1

Дърва

Други Отпад

бк

100

25

2500
 

 

Товарене,подвоз,претоварване

 

273

10

2730
Общо:

Отдел: 88ж1

1238

 

34766

1231

Общо:

О Б Е К Т

1238

 

34766

Посоченото количество дървесина е прогнозно. Със сключване на договора, Изпълнителят се задължава да добие и извози до временен склад, натовори, подвози и претовари на ТИР цялото реално количество добита дървесина от обекта, предмет на договора – по-голямо или по-малко от прогнозното количество дървесина, при условията на договора.

2. Вид на процедурата – открит конкурс.

3. Определената гаранция за участие за обекта, предмет на търга се внася по сметка на ТП ДГС ДГС Габрово” гр. Габрово при ОББ АД гр.Габрово с IBAN: BG81UBBS80021055704120 , BIC: UBBSBGSF

4. Определям гаранции за изпълнение в размер на 5% от стойността на достигнатата цена за обекта, внесена по сметка на ДГС ДГС Габрово” гр. Габрово при ОББ АД гр.Габрово с IBAN: BG81UBBS80021055704120 , BIC: UBBSBGSF или банкова гаранция. В срок от седем дни от влизането в сила на заповедта за класирането, спечелилият тръжната сесия представя гаранцията в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие. Задържането и освобождаването на гаранциите се извършва съгласно клаузите на договора.

5. Срок за изпълнение на дейностите за обекта, посочен в т.1 от Заповедта е тридесет календарни дни след изтичане на срока на издаденото позволително за сеч и извоз за подотдела в обекта.

6. Изисквания към кандидатите - до участие в търга се допуска кандидат – търговец по смисъла на Търговския закон, и който:

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с директора на ДП и съответното ТП ДГС „Габрово”;

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж)няма парични задължения към държавата и към СЦДП-ДП-гр.Габрово, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

з) е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност или Наредба №1/22.12.2008г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горите,

и) има минималният брой собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, съгласно изискванията посочени в „Други тръжни условия” от документацията;

й) представи всички изискуеми документи съгласно документацията.

7. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите на кандидатите.

8. Определям критерий за класиране на офертите: „най – ниска цена”. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта.

9. Дървесината в стоящо състояние може да се оглежда от публикуването на заповедта до 16,00 ч на денят, предхождащ процедурата , в присъствието на служител от ТП и след представяне на документ за закупена тръжна документация за обекта.

10. Цената на тръжните документи е 50 /петдесет / лв. без ДДС. Същите се закупуват в касата на ТП ДГС „Габрово”, гр.Габрово, ул.”Минзухар” №1 всеки работен ден в периода от публикуването на заповедта на интернет страницата на СЦДП-ДП-Габрово до 12,00 ч. на деня, предхождащ търгът .

11. Крайният срок за приемане на документите за участие е до 9,00 часа в деня търга в административната сграда на ТП ДГС „Габрово”.

12. Откритият конкурс ще се проведе на 26.10.2012г. от 10.00 часа в сградата на ТП ДГС Габрово .

13.Определям дата за повторна тръжна сесия – 30.10.2012г от 10.00 часа в сградата на ТП ДГС Габрово при същите условия и ред.

Кандидатите, не закупили документи, могат да ги закупят от ТП ДГС ГАБРОВО до 12,00 ч. на деня, предхождащ търгът .

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторната тръжна сесия е до 9.00 часа в деня на търга, в административната сграда на ТП ДГС „Габрово”.

14. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключване на договора кандидатът представя:

14.1. Документ за внесена или учредена в полза на ТП ДГС Габрово гаранция за изпълнение на договора съгласно т.3 от настоящата заповед.

14.2. Документ за внесена авансова вноска съгласно т.7 от настоящата заповед.

14.3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на търговеца.


15. Други тръжни условия:

Освен регламентираните в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост общи условия, определям други допълнителни тръжни условия, които изчерпателно са посочени в т.2 “Други тръжни условия” от съдържанието на документацията за участие в тръжната сесия. Същите условия са неотменна част от настоящата ми заповед и са задължителни при уреждане на взаимоотношенията с кандидатите и при сключване на конкретния договор за закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на корен.

15.Утвърждавам тръжната документация, чийто оригинал да се съхранява от зам.директора на ТП ДГС „Габрово”. Цялата документация по провеждането на процедурата да се съхранява 3 (три) години след приключване изпълнението на договора или след прекратяване на процедурата. На кандидатите за участие в открития конкурс да се продават копия от утвърдената документация

16. Лице за контакти- инж. Димитър Дончев -зам.директор ТП ДГС”Габрово”, тел. 0666/805 743.

Копие от заповедта да се изпрати на СЦДП-ДП Габрово за публикуване на интернет страницата на ДП и ТП, както и да се постави на таблото за обяви в ТП ДГС „Габрово”.
ИНЖ. ТОНИ ТОДОРОВА

ДИРЕКТОР ТП „ ДГС ГАБРОВО”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница