За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и регионистраница1/5
Дата24.12.2017
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5

Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001-2.1.06


О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(ДВАМА ЕКСПЕРТИ)

По проект Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г, .
На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,
със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин” № 16-20, тел.: 02 93 209 78, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Кирил Точев Желязков, на длъжност главен директор, тел.: 02 93 209 78, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,
обявява процедура за определяне на изпълнител (двама експерти) - открит избор, с обект:
Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите”,

с обособена позиция 1: „Проучване на симулационни модели за оценка на компетенциите на работната сила” и обособена позиция 2: „Апробиране на симулационен модел за оценка на компетенциите на работната сила”


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1, ст. № 110, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните Интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg.

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1, ст. № 110, до 17.00 ч. на 05.01.2011 г.

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1

РАЗДЕЛ І: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА


I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Адрес: България, 1000 София, улица „Алабин” 16-20

Град: София

Пощенски код: 1000

Държава: България

За контакти:

Лице/а за контакт:Кирил ЖелязковТелефон: 02 93 209 78


Електронна поща: branch@bia-bg.com

Факс: 987 26 04

Интернет адрес/и ) www.bia-bg.com;www.competencemap.bg;
Допълнителна информация може да бъде получена на:

x Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.I


Пояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

x Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІОферти или заявления трябва да бъдат изпратени на:

x Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІI.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

 търговско дружество

х юридическо лице с нестопанска цел

 друго (моля, уточнете):

__________________________________ обществени услуги

 околна среда

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

 социална закрила

 отдих, култура и религия

 образование

 търговска дейност

х друго (моля, уточнете):представителна организация на работодателите на национално равнищеРАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛІІ.1) Описание


ІІ.1.1) Обект на процедурата: открит избор за изпълнител (двама експерти) на дейности с предмет: „Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите”,

с обособена позиция 1: „Проучване на симулационни модели за оценка на компетенциите на работната сила”

и обособена позиция 2: „Апробиране на симулационен модел за оценка на компетенциите на работната сила”
Дейностите са в изпълнение проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони””, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г, сключен между Агенция по заетостта и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ” с цели на проекта: обща цел: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво; специфични цели: 1)анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти; 2) изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда; 3) Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила; 4) Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство и повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.

Дейностите, обект на процедурата, са част от комплекса дейности по подготовка на анализи, проучвания, обща концепция за оценяване на компетенциите на работната сила и предложения за нормативни промени и са първата част от дейностите по проучване и тестване на иновативни подходи за оценка на компетенциите на работната сила, които ще бъдат осъществявани през четиригодишния период на изпълнение на проекта. Цел на дейността в края на четиригодишния период е да се разработят и приложат иновативни подходи за оценка на компетенциите на работната сила, като целта на конкретната дейност, обект на тръжната процедура е да се проучат и апробират използвани симулационни модели за оценка на компетенциите на работната сила с цел избор на най-подходящите за нуждите на проекта, както и за прогнозиране и оценка на необходимите компетенции на ниво сектор и предприятие. Изпълнението на дейността ще способства за достигането на първата от специфичните цели на проекта-анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти.

ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)


(а) Строителство

(б) Доставки


(в)Услуги Х

Изграждане 

Проектиране и

изпълнение 

Рехабилитация, реконструкция 

Строително-монтажни работи 


Покупка 

Лизинг 

Наем 

Покупка на изплащане Комбинация от изброените 

Други (моля, пояснете) Категория услуга:№ 27

(вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, съгласно чл.47, т.4 от ПМС № 55 от 2007 г.)Място на изпълнение на строителството

________________________

________________________
код NUTS:     


Място на изпълнение на доставка

______________________

______________________
код NUTS:     


Място на изпълнение на услугата

Р България, София


код NUTS: BG412


ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата: открит избор за изпълнител (двама експерти) на дейности с предмет: „Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите”,

с обособена позиция 1: „Проучване на симулационни модели за оценка на компетенциите на работната сила”(един експерт)

и обособена позиция 2: „Апробиране на симулационен модел за оценка на компетенциите на работната сила”(един експерт)

Дейностите по обособените позиции включват:

Обособена позиция 1: „Проучване на симулационни модели за оценка на компетенциите на работната сила”


 1. Проучване на опита на най-малко 2 предприятия за използване на различни симулационни модели за:

  1. описание на работното място (пилотен квалификационен профил)

  2. оценка на личностни компетенции на служителите

 2. Избор на симулационен модел за оценка на компетенциите на работната сила с оглед постигане целите на Проекта «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, при което да се спазят следните минимални параметри:

  1. При дефиниране на компетенциите на работното място (пилотен квалификационен профил) да се имат предвид следните компоненти:

   1. Основни работни задачи

   2. Използвани инструменти

   3. Използвани технологии

   4. Работни (трудови) дейности

   5. Работна среда
  1. При оценка на личностни компетенции на служителите да се имат предвид следните компоненти:
   1. Умения

   2. Способности

   3. Нагласи и поведения(поведенчески характеристики; професионален темперамент; социални умения)

   4. Работа в екип
   1. Личностни ценности

Пояснение:

Симулационните модели могат да включват практически казуси, ролеви игри, разработка на знания, поведенчески интервюта, фокус групи и др.

По т.1.1. • Проучването трябва да включва описание на симулационни модели за дефиниране на компетенции, като част от процесите по разработване на компетентностни модели и компетентностни профили.

 • Да се анализират симулативните модели със силните и слабите им страни.

 • Да се опишат дефинираните компетенции за избраните длъжности – по две длъжности в две предприятия.

По точка 1.2:

 • Проучването да включва описание на симулационни модели, използвани за оценка на личностни компетенции,

 • Да се анализират силните и слабите страни на описаните модели

По точка 2:

В резултат на проучването и направените анализи да се предложат за тестване два симулационни модела – един за дефиниране на компетенции и един – за оценка на личностни компетенции. Допуска се избор на един симулационен модел, в случай, че може да се използва и за двата процеса – дефиниране на компетенции и тестване на компетенции.
Очаквани резултати:


 1. Подготвено проучване на прилаганите симулационни модели за оценка на компетенциите в най-малко 2 предприятия за две длъжности в предприятие и обоснован избор на 1 симулационен модел за дефиниране на компетенции и 1 симулационен модел за оценка на личностни компетенции на аботната сила, или един универсален, приложим и за двата процеса. с оглед постигане целите на Проекта «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

 2. Изготвени и представени технически доклади за извършеното по дейността.

Обособена позиция 2: „Апробиране на симулационен модел за оценка на компетенциите на работната сила” 1. Тестване на симулационен модел за дефиниране на компетенции – за две длъжности в две предприятия един сектор на икономическите дейности. (Тестват се (до два) избрани симулационни модела в резултат на дейността осъществена по обособена позиция 1).

 2. Анализ на възможностите на избрания/те симулационен/и модел/и да съпостави изискванията към работното място с компетенциите на служителите. (Анализира се избрания/те симулационен/и модел/и в резултат на дейността осъществена по обособена позиция 1).

 3. Систематизиране на изводите за тествания/те симулационен/и модел/и за оценка на компетенциите на работната сила и изготвяне на препоръки за използването му/им като иновативно средство за анализ, прогнозиране и оценка на необходимите компетенции на работната сила на ниво сектор и предприятие.

Очаквани резултати 1. Изготвен и представен анализ на възможностите на избрания симулационен модел и систематизиране на изводите с оглед постигане целите на Проекта «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

 2. Систематизирани изводи от тествания симулационен модел за оценка на компетенциите на работната сила и изготвени препоръки за използването му като иновативно средство за анализ, прогнозиране и оценка на необходимите компетенции на работната сила на ниво сектор и предприятие.

 3. Изготвени и представени технически доклади за извършеното по дейността.ІІ.1.4) Обособени позиции да х  не

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция х


за една или повече обособени позиции 

за всички обособени позиции 
Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница