За преценяване необходимостта от овосстраница1/3
Дата28.10.2018
Размер398 Kb.
  1   2   3
ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от ОВОС,

съвместена с информация по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС – ДВ, бр.73 от 2007год.).

ЗА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОГАРА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 67800.3.338, МЕСТНОСТ “МИСАРЯ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.СОЗОПОЛ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ”Изготвянето на настоящата съвместена информация е изискана от РИОСВ-Бургас с писмо с Изх.№ 6127 от 10.12.2009 г. Инвестиционното предложение попада в защитена зона BG 00002077 “Бакърлъка”, която е част от Националната екологична мрежа и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 2, ал. 1, т. 3а от Наредбата за ОС подлежи на процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР – ДВ, бр. 77/2002г.).

І. Информация за контакт с възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ;


гр.СОЗОПОЛ, пл.„ХАН КРУМ” № 2
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение:

  1. Анотация на предложението:

С инвестиционното предложение се обосновава създаване и оформяне на нова автогара за обслужване на гражданите и посетителите на гр.Созопол. За целта е отреден терен частна общинска собственост – Акт № 145 от 16.02.2000 г. Имотът е с идентификатор № 67800.3.338 по скица на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас /стар № 000065/. Новата автогара ще е удобно разположена на границата на жилищен квартал на гр. Созопол – на около 100 метра и в близост – 90 метра от път І-ви клас Бургас – Царево. Същинската регулация на гр. Созопол започваща на около 100 метра източно от имота, като в част от междинните частни парцели има започнала реализация на отделни ПУП.

Имотът отстои на около 1300 метра. от плажната ивица на гр. Созопол. Новата автогара ще е на около 1800 м от к-г Каваци и на около 2000 м от к-г Смокиня. На изток и запад имота граничи с полски пътища, а на юг и север със земеделски земи, съответно с начини на трайно ползване нива и пасище с храсти. Имотите на север и юг са стопанисвани от Община Созопол и към момента общината няма предвиждания за същите. Инвестиционното предложение се мотивира с необходимост от създаване на нова автогара с по-голям капацитет предвид нарасналата популярност на града и съседните му като модерни туристически дестинации. Старата съществуваща автогара е с изчерпани възможности по отношение на развитие и модернизация.

Новата автогара ще улесни пътниците и превозвачите. Тя ще е ситуирана на около 100 м от регулационните граници на града, с което се постига стремежа трафика от автобусите по междуградските линии да се изнесе извън централната градска част.

Тя е логичен завършек на основния облик на града, която притежава визуална и физическа връзка с предложения терен. Предвижда се изграждане на масивна постройка за разполагане на гишета, кабинети за обслужващия персонал, санитарен възел и удобна чакалня за гражданите. В останалата част от терена ще се оформят сектори за пристигащи и заминаващи автобуси по съответни направления, както и места за гариране. Разпределението на обслужващата пътниците сграда позволява лесна ориентация и предвижване за посетителите, както и бързо прекосяване на общественото пространство. В сградата ще бъдат разположени гишета за продажба на билети, питейни заведения, заведения за хранене, магазини за хранителни и др. стоки. Новата автогара разполага с около 20 сектора и още 5 допълнителни и може да поеме целия автобусен трафик от гр. Созопол за страната. Автогарата се вписва по категоричен и динамичен начин в заобикалящата я среда, като създава хомогенен облик на цялостната композиция. Предложеното решение се съобразява със съществуващите зелени площи и дървесни видове и се вписват в околната паркова среда. Те предлагат необходимите елементи на градския дизайн (пейки, осветителни тела), които участват във концепцията на формообразуване на проектите.

Площта на поземлен имот № 67800.3.338 в местност Мисаря, землище на гр. Созопол е 11,536 дка и с начин на ползване – пасище. Предлагат се следните градоустройствени показатели:

плътност на застрояване 70 %

Кота корниз Н mах 10 м

Оозеленяване мин. 20 %, като ½ от площта е осигурена с дървесна растителност.

Озеленяването ще се извърши по предварително изготвен проект, като ще се търси създаване на подходяща среда за гражданите ползващи обекта.

В автогарата ще работят около 10 души постоянен персонал. Специално внимание е отделено на трудноподвижните хора, за които ще бъдат изградени естакади, а също и помещения в тоалетните. Пространството в автогарата ще е така подредено, че потоците от хора да не се преплитат, да няма излишни движения, и да няма излишни площи. За максимално улеснение на пътникопотока входа и изхода на автогарата ще се контролира.

До новата автогара от центъра на град Созопол ще се стига за около 10 минути.

През терена преминава електропровод на железни и стоманенобетонни стълбове, като проекта за застрояване и облагородяване ще бъде съобразен с тази комуникация. В района на имота има изграден нов водопровод. За захранване с питейна вода ще се проектира и изгради уличен водопровод. Предвижда се отклонение, непосредствено след влизането на водопровода в границите на имота и площадкова водопроводна мрежа. Ще се вземе предвид и необходимото противопожарно водно количество. За отвеждане на битовите отпадъчни води от имота ще се проектира и изгради площадкова канализация. Електроснабдяването на имота ще се осъществи от инфраструктурата на района.

Строителството на нова автогара е наложено от нуждите на града.

Третирането на отпадъчните води ще се извърши, чрез изграждане на канализационен колектор за включване в градската канализационна мрежа на гр. Созопол . Отпадъчни води от друг характер не се очаква да се формират. Дъждовните води от покривите на обекта ще се събират в подземен резервоар и ще се ползват за поливане на собствените зелени площи. Ще се сключи договор с фирмата, извършваща извозването на битовите отпадъци на Община Созопол за обслужване на обекта. Сградния фонд ще бъде изграден със съответната топлоизолация, отговаряща на критериите за ефективност. Отоплението на помещенията ще се извършва с климатични инсталации, като за изграждането им ще се ползват фирми утвърдени на българския пазар. Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез наличната инфраструктура, като за това ще се вземат необходимите съгласувания с дружествата.
  1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Реализирането на проекта ще доведе до повишаване качеството на туристическите услуги в района както и повишаване интереса на летуващите от страната и чужбина към този район чрез увеличаване капацитета и комфорта предлагане на транспортни услуги, добро обслужване и внимание към пътниците.

Инвестиционната инициатива е обусловена от следните фактори:

- наличие на подходящ терен в район разположен в непосредствена близост до морето, силно развита инфраструктура, непосредствена близост до гр. Созопол, курортен комплекс “Дюни”, к-г Каваци и к-г Смокиня. Упоменатите места са утвърдени международни и туристически дестинации;

- наличие на нагласа и квалифицирани умения в областта на строителството на сгради за транспортно обслужване на населението;

- осигуряване на възможност за разнообразяване на предлагания транспортен продукт в района;

- осигурена възможност за безконфликтна скоростна връзка с горецитираните курортните образувания;

- предлагане на висококачествени транспортни услуги, които да задоволяват и най-големите изисквания на пътниците;

- необходимост от нови и модерни сгради за обслужване на пътникопотока от южното черноморие до всички точки на страната;

- подходяща и комфортна сграда за извършване на всякакви услуги в областта на транспортното обслужване;

- интерес за изграждане на нова автогара, съгласно съвременните изисквания и стандарти за изграждането и функционирането на такава;

- необходимост от създаване на допълнителна трудова заетост;

Инвестиционното предложение ще отговаря на най-модерните световни практики, нормативните изисквания и препоръките на специалисти в областта на транспортното обслужване.3. Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения:

Инвестиционното предложение ще огговаря на най-модерните световни практики, нормативните изисквания и препоръките на специалисти в областта на транспортното обслужване. За гр. Созопол този обект ще бъде единствен по рода си, тъй като той ще разширява комплекса от предлаганите транспортни услуги и всичко това в съчетание с много добре развита инфраструктура.

  1. Подробна информация за разглеждани алтернативи:

Местоположението е избрано така, че дейността да не оказва значително отрицателно въздействие върху околната среда, да не се засягат пряко или косвено защитени природни обекти, да не противоречи, относно предвижданията за развитие в тази част от землището на гр. Созопол за развитие на такава дейност, да няма промишлени предприятия в непосредствена близост и да се осигуряват условия за бърз и удобен достъп на живущите и летовниците. Имотът отстои на около 100 метра западно от най-близките жилищни сгради на гр. Созопол, на около 1800м. северно от к-г Каваци и на около 2000м. северно от к-г Смокиня. Плажната ивица на гр. Созопол е на около 1300 метра от имота. Алтернативата на местоположението на обекта се ограничава от наличието на собствен общински терен тук.
5. Скица показваща местоположението на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството:

Към документацията е приложена скица от Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас. Не е необходима допълнителна площ при изграждане на обекта. Строителството ще се ограничи само в имота и съседни терени няма да бъдат засегнати.


6. Обща схема на разположението, сгради, други структури, материали използвани за строителството и други:

По време на строителството и експлоатацията на обекта няма да се използват природни ресурси. Всички необходими строителни материали ще се закупят от съответните производители или дистрибутори.


7. Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, производителност, принос и резултат

Инвестиционното предложение е свързано със създаване и оформяне на нова автогара за обслужване на гражданите и посетителите на гр. Созопол. Инвестиционното предложение се мотивира с необходимост от създаване на нова автогара с по-голям капацитет предвид нарасналата популярност на града. Старата съществуваща автогара е с изчерпани възможности по отношение на развитие и модернизация. Новата автогара ще улесни пътниците и превозвачите. Автогарата ще е ситуирана на около 100м от регулационните граници на града, с което се постига стремежа трафика от автобусите по междуградските линии да се изнесе извън централната градска част. Предвижда се изграждане на масивна постройка за разполагане на гишета, кабинети за обслужващия персонал, санитарен възел и удобна чакалня за гражданите. В останалата част от терена ще се оформят сектори за пристигащи и заминаващи автобуси по съответни направления, както и места за гариране.

Имота е частна общинска собственост и ще се ползва за оформяне на автогара, т.е. за обществено обслужване. В този смисъл може да се счита, че инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи в обхвата му на действие обекти, а именно жилищните квартали на гр. Созопол.

От общата площ на терена 11 536 м², застроената се равнява на 8 075 м².

Не се предвижда изграждането на специализирана котелна инсталация. Отоплението на сградите през студената част на годината и охлаждането им през топлия сезон ще се извършва с климатични инсталации.
8. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища.

На 90 метра от парцела е път І-ви клас Бургас-Царево. Транспортният достъп до посочения имот ще стане чрез директно отклонение от упоменатия път, чрез изграждане на обслужваща улица по съществуващите полски пътища, с който имота граничи източно и западно.9. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Проектиране и ново строителство на заявените сгради.

Реализирането на строителството ще се извърши на един етап и в рамките максимум на 210 дни от получаване на строителното разрешение, съгласно заповедта на Кмета на общината.

Строителните дейности ще се осъществят при следните етапи:

1) ограждане на строителната площадка,

2) изкопни дейности за основите на сградите,

3) груби строителни дейности,

4) външни и вътрешни довършителни дейности,

5) свързване със съществуващата инженерна инфраструктура,

6) благоустройство и озеленяване,

7) въвеждане в експлоатация;

На този етап не е разработена и не е предвидена програма за прекратяване дейността на обекта и възстановяване на съществуващите територии и ландшафт. Тъй като предвидената инфраструктура и автогара за обслужване на гражданите и посетителите на гр. Созопол се вписват идеално в стратегията за развитие на община Созопол като туристически център, то очевидно няма да се налага промяна на дейностите поради конюнктурни съображения и съответното ликвидиране на сградите и изградената инфраструктура. Срокът за експлоатация е лимитиран от срока за годност на монолитно построените сгради.


10. Използвани методи за строителство:

Автогарата ще представлява монолитна сграда, като за строителството ще се използват всички съвременни и най-добри утвърдени строителни материали и практики в страната. Не се налага извършване на взривявания при изкопните работи.


11.Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни, инертни материали и вода. Необходимите строителни и инертни материали ще се закупуват от законни обекти, притежаващи необходимите разрешения.

При експлоатацията на сградите ще се използва питейна вода и електроенергия.

По време на строителството няма да се използват терени и да се нарушава техния ландшафт извън площадката на инвеститора с цел депониране на изкопаните земни маси.


12. Отпадъци, които ще се генерират – видове, количества и начин на третиране:

- Битови отпадъци:

Сградита ползвана за автогара ще се обслужва от максимум 10 човека персонал. Основно битовите отпадъци ще се генерират от обслужващия персонал. Съгласно нормата за натрупване от около 0,0035 м3/жител на ден, очакваното количество ТБО е около 1.05 м3/месец или до максимум 12.6м3/годишно при максимална експлоатация от 12 месеца. Основното количество на отпадъците, които ще се генерират от експлоатацията на обекта са битови отпадъци с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци.
Брой служители

Норма на натрупване

3/служ. на ден]Количество ТБО за месец [м3/месец]

Количество ТБО за година

3/година]10

0,035

1,05

12.6

Основните компоненти на битовите отпадъци, които ще се генерират, ще бъдат 60 % хранителни и 40 % други (полиетиленови, метални, хартиени и др.). Други битови отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията на обекта, са биоразградими отпадъци – 20 02 01, почва и камъни – 20 02 02 и други бионеразградими отпадъци - 20 02 03.

Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за населените места на Община Созопол. Извозването на битовите отпадъци ще се осъществява от фирмата обслужваща общината. Съдовете за събиране и временно съхранение на отпадъците ще отговарят на вида на сметосъбиращите и извозващи коли, обслужващи общината. Ще се предвидят необходимите съдове за разделно събиране на отпадъците. Уточняването на тези съдове ще стане с Община Созопол и с обслужващите я фирми и ще се подпише договор за извозването на отпадъците до приемното депо, обслужващо общината.

По цялата територия на площадката и урегулираните граници непосредствено около имота и особено към обслужващата улица и вътрешните алеи ще се предвиди поставянето на кошчета за отпадъци, със специално подбран дизайн. Последният ще отговаря на архитектурния ландшафт на обекта и общия архитектурен замисъл на Община Созопол.

При осъществяване на гореизложеното не съществуват предпоставки за негативно влияние върху околната среда.

- Стротелни отпадъци:

По време на строителството се очаква да се генерират смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали – 17 01 07 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични и фаянсови изделия несъдържащи опасни вещества). При изкопните работи ще се отделят почва и камъни (20 02 02) и други бионеразградими отпадъци (20 02 02).

При строителството предварително ще се отдели хумусния слой, ще се депонира на част от площадката и в последствие ще се вложи за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел ІІІ от ЗООС.

На практика нито един вид от генерираните отпадъци не подлежи на предварително третиране преди да бъде предаден за депониране по съществуваща схема на общината.

Не се очаква генерирането на опасни отпадъци при нормалната експлоатация на обекта. Ако се генерират такива, свързани с осветлението на сградите (луминисцентни и живачни лампи), то те ще се предават на лицензирани за такава дейност фирми. До предаването им ще се съхраняват в отделно и пригодено за тази цел помещение по начин недопускащ счупването и смесването им.
13. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия:

- Съхраняване на повърхностния почвен слой при изкопните работи и подобряване на почвеното плодородие на предвидените терени за озеленяване и залесяване,

- Подходяща организация на строителните работи с цел недопускане замърсяване на прилежащите терени, както и цялата площадка със строителни отпадъци,

- Провеждане на изкопните работи и грубите строителни работи през есенно-зимния сезон, когато е по-влажно с цел редуциране на неорганизираните прахови емисии и намаляване въздействието върху хората от шумовото натоварване,

- Организирано събиране и извозване на ТБО и тяхното последващо третиране по схемата на Община Созопол,

- Организирано извозване на разделно събраните отпадъци от опаковки по схемата на Община Созопол,

- Третирането на отпадъчните води ще се извърши чрез изграждане на канализационенен колектор за включване в градската канализационна мрежа на гр. Созопол. Отпадъчни води от друг характер не се очакват,

- Озеленяването на обекта, което ще бъде минимум 20 % от терена, предвиден за реализация на ИП, като ½ от площта е осигурена с дървесна растителност.


14. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на баластра, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води)

- добив на баластра – не се предвижда

- нов водопровод – предвижда се изграждането на довеждащ тръбопровод до парцела явяващ се част от водопроводната система на гр. Созопол. Ще се предвидят размери на тръбопровода с цел осигуряването на нормално функциониране на обекта.

- Добив или пренасяне на енергия – Не се предвижда добив. За електрозахранването на обекта ще се ползва наличната инфраструктура на квартала.

- Третиране на отпадъчните води - При експлоатацията на обекта ще се формират само битово-фекални води. Отпадъчните води ще се отвеждат чрез новопроектирана и изпълнена улична канализация до канализационен колектор и чрез него до градска пречиствателна станция за тяхното третиране. По проект се предвижда по време на експлоатацията постоянно пребиваващите в обекта служители да е около 10 човека. Приемаме най-тежкият вариант за формирането на отпадъчни води – 2.25 м3/ден. Битово-фекалните води генерирани на територията на обекта по състав няма да се различават съществено от тези, които се отделят от населените места. Предполагаемите типове основни замърсители и техните максимални концентрации в този поток води са както следва:
Вид замърсител

Експлоатация на обекта

БПК5

220 мгО2/лит.

Неразтворени в-ва

260 мгО2/лит.

Общ азот

42 мг/лит.

Общ фосфор

9,9 мг/лит.

- Дъждовни води - Тези води могат да бъдат решени чрез свободно повърхностно оттичане от зелените площи на обекта. Функционално необходимата чистота на откритите площадки в района на обекта и отсъствието на източници на външно антропогенно замърсяване, обуславят очаквано незначително замърсяване на площадковите дъждовни води. Поради тази причина за тях в подобни случаи не се предвижда специално третиране. Заложено е като идея, дъждовните води от покривите на сградите и парковите алеи да се събират в подземен резервоар и да се използват за поливане на собствени зелени площи.

15. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

Не са необходими други разрешителни свързани с нормативната уредба по околна среда, освен гореизброените.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа:

- скици за разположението на имота,


  1. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Теренът е удобно разположен на границата на жилищен квартал на град Созопол и в близост – 90 метра, от път І-ви клас Бургас – Царево.

  1. Политика на зониране или земеползване:

Инвестиционното предложение засяга свободен терен и включва промяна предназначението на земеделска земя за обособяване на парцел за изграждане на нова автогара за обслужване на гражданите и посетителите на гр. Созопол
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.

В непосредствена близост до терена предвиден за застрояване няма разположени обекти, недопускащи в санитарно-охранителните си зони изграждането и функционирането на такъв вид обекти.По отношение на защитените зони:

Имотът предвиден за реализиране на инвестиционното предложение попада в границите на ЗЗ „Бакърлъка” за опазване на дивите птици.


Целите на защитената зона BG0002077 „Бакърлъка” са:

Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици и описани в стандартния формуляр за ЗЗ „Бакърлъка” съгласно чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

Проучване състоянието на популациите на гнездящите и мигриращите птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност и благоприятен природозащитен статус;

Повишаване естествеността на горските местообитания;

Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете, обект на опазване;

Локализиране и защита на гнездовищата на средиземноморския буревестник;

Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;

Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница