За провеждане на състезания на младежките противопожарни отрядистраница1/2
Дата25.07.2016
Размер439.11 Kb.
  1   2


ПРАВИЛА
за провеждане на състезания на младежките противопожарни отряди

“Млад огнеборец”


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Състезанията на младежките противопожарни отряди МПО “Млад огнеборец” (наричани нататък за краткост отрядите, отборите, младежките противопожарни отряди) се провеждат с цел повишаване физическата дееспособност на младежите и развиване на практически умения и готовност за правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии.

Чл.2. Състезанията на младежките противопожарни отряди се провеждат по следните дисциплини:

1. “Бойно разгръщане на състезателна пътека”.

2. “400 m щафетно бягане с препятствия”.

Чл.3 (1) Отборите се състоят от 9 души плюс един резерва или общо от 10 състезатели. Резервният състезател е един и същ за двете дисциплини.

(2) Възрастовата граница за участие на състезателите е от 12 до 16 години.

(3) За участие е валидна годината, в която младежите навършват съответните години (състезатели на 11 години се допускат за участие само ако същата календарна година навършват 12 години. Не се допускат за участие състезатели, които същата календарна година навършват 17 години).

Чл.4 (1) Състезания на младежките противопожарни отряди се провеждат ежегодно.

(2) Състезанията на младежките противопожарни отряди биват районни (общински), регионални (областни) и републикански.

(3) В районните състезания участват отборите от района - общините в региона на съответното Районно управление за пожарна безопасност и спасяване (РУПБС) при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР).

(4) В регионалните (областни) състезания участват отборите, класирали се на първо място в районите (общините).

(5) В републиканските състезания участват отрядите – първенци в комплексното класиране на проведените регионални (областни) състезания.

(6) При особени обстоятелства, по решение на Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” (ГДПБС) при МВР, вместо районни и областни състезания могат да се проведат зонални. Зоните се определят от ГДПБС при МВР.

Чл.5 (1) Ежегодно до 15 април ГДПБС при МВР разработва график за провеждане на състезанията за следващата учебна година.

(2) Графикът след съгласуване с Министерство на образованието младежта и науката (МОМН) се включва в Националния календар за извънучилищна дейност.

Чл. 6 (1) Състезанията на младите огнеборци се провеждат на стадиони със стандартна лекоатлетическа писта.

(2) При отсъствие на технически възможности дисциплините могат да се проведат и на други подходящи места.

(3) Състезанията се провеждат с олекотени шлангове с диаметър 53 mm и дължина 15 m и съединители тип “Щорц”.

Чл.7. (1) Всички необходими за състезанията уреди и съоръжения се осигуряват и предоставят от организатора и областта - домакин.

(2) Уредите и съоръженията трябва да отговарят на изискванията на тези Правила. Те се проверяват и обозначават от съдийската комисия.

Чл.8. (1) Организатори на състезанията от районен (общински) и регионален (областен) мащаб са съответните районни и областни звена “Пожарна безопасност и спасяване”, Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС), органите на изпълнителната власт и партньорски организации.

(2) Републиканското състезание се организира от ГДПБС при МВР, МОМН, МФВС и БФППС.

(3) При насрочване на зонални състезания, организатори са посочените органи в алинея (1).

Чл.9. (1) За провеждане на всяко състезание се изготвя Програма.

(2) Програмите за районните (общински) и регионалните (областни) състезания се изготвят от съответните звена за пожарна безопасност и спасяване съгласувано с Регионалните инспекторатите по образование на МОМН. Програмата за Републиканските състезания се изготвя от ГДПБС при МВР, съгласувано с МОМН.

(3) Всяка Програма включва следната информация:

1. вид на състезанието;

2. място и време за провеждане;

3. ръководство на състезанието и съдии;

4. участващи отбори;

5. срок за представяне на заявките за участие.


II. РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Чл.10. Ръководител на състезанието:

1. Ръководи съдийската комисия и отговаря за безпроблемното протичане на състезанието. Ръководителят на състезанието и съдийската комисия отговарят за надлежното укрепване на всички съоръжения.

2. При разногласие за резултатите от състезанието решението на ръководителя на състезанието е окончателно. Не се допускат видеозаписи, като доказателствен материал при разглеждане на контестации.

3. За подготовка и протичане на състезанието се сформира група от домакина. Тя е на пряко разположение на ръководителя на състезанието и отговаря за обезпечаването и спазването на реда при провеждане на състезанието.

4. При възникване на технически затруднения при някое от съоръженията, ръководителят на състезанието, след изслушване на съдиите, решава дали да се повтори упражнението.

5. Подмяна на неизправно или повредено техническото съоръжение се разрешава от ръководителя на състезанието, който организира извършването на ремонта или осигуряването на ново.

Чл.11. Съдии на състезанието.

1. В състава на съдийските комисии се включват инструкторите на отборите участници и други съдии подготвени по правилата за провеждане на състезанията. Броят на съдиите се определя от броя на участващите отбори.

2. За ръководство на съдийската комисия се определя Главен съдия. Той има следните задължения:

- ръководи тегленето на жребия;

- разпределя съдиите по дисциплините;

- утвърждава протоколите от състезанието;

- организира обявяването на резултатите на всеки отбор по време на състезанието.

3. Резултатите на отборите в двете състезателни дисциплини се нанасят в протоколи (Приложения 1, 2 и 3).

4. Съдиите нямат право да оценяват отборите, които те представляват.

5. Назначава се комисия по оценяването, със следните задължения: • извършва проверка на състезателите преди стартирането в дисциплините;

 • грижи се за порядъка на протичане на състезанието;

 • изчислява резултатите и издава удостоверения, грамоти и др.

СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ


Чл.12. Дисциплина "Бойно разгръщане на състезателна пътека":

Място за провеждане на дисциплината: тревна настилка с дължина 75 m и ширина 5 m, включително ограничителните линии, разделена на 4 сектора. Мястото за подреждане на състезателите преди старта трябва да е с широчина 5 m и дълбочина най-малко 3 m.


Общ вид на състезателна пътека при дисциплината “Бойно разгръщане на състезателна пътека”

1. Съоръжения за дисциплината по участъци:1.1. Участък I: От старта до маркировката на 60-ия метър:

В този участък се разполагат 4 препятствия, които се поставят по средата на пътеката - напречно на посоката на движение (воден трап и дървена преграда) и по посока на движението (тунел за пълзене и греда):- Воден трап: широчина 1,8 m и 2,0 m дължина. Разполага се между маркировките на 7,1 m и 8,9 m, считано от стартовата линия.- Дървена преграда: 0,7 m височина и 2,0 m широчина. Разполага се на маркировката на 23-ия m, считано от стартовата линия.- Тунел за пълзене: 6,0 m дължина, 0,6 m широчина и 0,8 m височина, като

горната част е свободно висяща. Разполага се между маркировките на 35-ия m и 41-ия m, считано от стартовата линия.


- Греда: 2,0 m дължина, 0,35 m височина (от земята до горния ръб), 0,2 m широчина. Разполага се между маркировките на 52-ия m и 54-ия m, считано от стартовата линия.В средата на стартовата линия неподвижно се монтира съединител. Вляво, пред стартовата линия, се поставят 4 двойно навити шланга, със съединители сочещи напред, снабдени с шлангови носачи.

На 58-ия m маркировка, отдясно до състезателната пътека се слага кутия (сандък) за поставяне на шланговите носачи с размери 0,6 х 0,4 х 0,3 m. (дължина / широчина / височина)

На 59-ия m, по средата на състезателната пътека се поставя обозначителна маркировка.

1.2. Участък II: От 60-ия до 65-ия метър:

На 1 m разстояние от ограничителните линии, отляво и отдясно на състезателната пътека при 60-тия метър се разполагат 2 кофпомпи с по 10 l вода. До състезателната пътека, отляво и отдясно, се поставят резервни съдове за вода с вместимост 10 l. Всяка кофпомпа трябва да е снабдена с 30 mm шланг с дължина 3 m, който се поставя двойно навит в пригодения за целта носач на самата кофпомпа. Струйникът трябва да е с широчина на дюзата най-много 4 mm и се поставя върху капака на помпата, насочен напред по посока на движението.

На 65-ия метър, отляво и отдясно на 0,5 m от ограничителните линии, са разположени две мишени с отвори, с диаметър 0,1 m. Пред тях, на 63-ия метър, между кофпомпите и мишените се разполагат две маркировки. Върху задната страна на мишените трябва да има резервоар (с вместимост 5 l). С помощта на импулс (от поплавък) трябва да се задействат акустична (сирена или клаксон) и оптична (маяк) сигнализация. Звуковите и светлинните сигнали по автоматичен път могат да се заменят с подаване на сигнали от съдията с бял (при правилно изпълнение) или червен флаг (при допуснати грешки). Между двете мишени се нанасят две ограничителни маркировки (на 64,5 m и 65,5 m, между които застава командирът на отряда).1.3. Участък III: От 65-ия до 70-ия метър:

В този сектор се разполагат стойката за възли и стойката за съоръженията.

Стойката за възли се поставя на 70-ия метър от дясната страна, плътно до ограничителната линия. На нея се поставят следните 4 схеми (обозначения), показващи начина на изпълнение на видовете възли, които трябва да могат да се сменят:

- кръстосана примка (мачтов възел);

- рифов възел;

- двойно единично премятане;

- привързване на струйника (дърводелски възел).

Върху стойката се поставят 4 въжета, като три от тях са със спирална оплетка, с дължина по 2 m - тип “Прусек” с диаметър 8 mm, и едно основно спасително въже с диаметър 12 mm, единият край на което е поставен в торба, а другият му край завършва с карабинер. Отпред се поставя двойно навит шланг със струйник (струйникът е скопчан към единия съединител на шланга). Четирите места под (или над) обозначенията (схемите) се номерират с 6, 7, 8 и 9. Кръстосаната примка (стремето) и рифовият възел се изпълняват върху летвата за възли, без направата на контролни възли. Рифовият възел се изпълнява от двата края на преметнатото на стойката въже.


Стойката за съоръженията е поставена на 70-ия метър, отляво на състезателната пътека, до ограничителната линия. На нея има 8 схеми, които трябва да могат да се сменят, върху които са фотокопирани следните съоръжения: • двойно навит напорен шланг с шлангов носач;

 • шлангов носач;

 • ключ за скопчаване;

 • смукателна цедка;

 • шлангова задръжка;

 • водосъбирател;

 • струйник с вентил за затваряне;

 • разклонител.

Четирите места под (или над) обозначенията (схемите) се номерират с 2, 3, 4 и 5.

Съоръженията, които следва да се разпознаят се поставят вляво до ограничителната линия на състезателната пътека, пред стойката върху поставка с размери 2 х 0,5 х 0,03 m (дължина, широчина, височина).

1.4 Участък IV: От 70-ия до 75-ия метър:

Този сектор е предназначен за крайното подреждане на отбора, където задължително от командира (капитана) се подава рапорт за завършената дисциплина от състезанието. Отборът се подрежда по указания на схемата начин (включително и резервният състезател) - между стойките за възли и съоръжения и маркировката на 75-ия метър.

2. Облекло и оборудване на състезателите:

2.1. Състезателите се явяват облечени със спортно облекло.

2.2. Състезателите от отряда са обути в спортни обувки (без шпайкове) или обувки с твърда подметка.

2.3. Състезателите участват в дисциплината със защитни каски.

2.4. Допускат се предпазни ръкавици и пожарникарски колани, ако същите се използват от целия отбор.

3. Ред за провеждане на дисциплината:

3.1. Отборът от 9 състезатели, плюс резервния състезател, се построява по двама пред линията на старта за регистрация. Участниците носят на гърдите и съответно на гърба си състезателни номера от 0 до 9. При това № 1 е изработен от бял плат и се дава на капитана на отбора. Номерата от 2 до 5 са от червен плат, а от 6 до 9 от жълт. Резервният състезател е с № 0, изработен от бял плат. Капитанът на отбора разпределя номерата на участниците. След подаване на съобщението "Отборът е готов за състезанието!" главният съдия издава командата "По местата!". Тогава капитанът на отбора издава команда "На дясно!" и групата се построява по двама с лице към стартовата линия.

Капитанът на отбора подава подготвителна команда "Внимание!" и следва сигнал за старт. Сигнала за старт е звукова сигнализация (свирка). От момента на сигнала се пускат хронометрите на съдиите-измервачи. При наличие на електронни часовници отчитането започва чрез подаване на звуков сигнал от главния съдия.

3.2. Действия на състезателите

3.2.1. Капитан на отбора

Капитанът на отбора пръв преминава през препятствията и застава между двете мишени - в рамките на двете маркировки с лице към старта. Оттам той наблюдава пълненето на резервоарите, разположени зад мишените. Капитанът на отбора изчаква състезателите с номера 2 и 3, действащи с левите кофпомпа и мишена, да свършат (да се задейства сигнализацията на мишената) и тръгва с тях към стойките. Той напуска мястото си, определено между водните мишени, едва след като състезатели с номера 2 и 3 напълнят своята мишена. Това може да се получи, дори след като всички други състезатели са изпълнили своите задачи и вече са се построили в Участък IV. При това, той отива директно в Участък IV и се строява. Когато отборът се събере в пълен състав капитанът подава сигнал с вдигане на ръка, че отборът е готов да продължи с останалите упражнения, при което съдиите-измервачи отчитат постигнатото време.

3.2.2. Състезатели с номера от 2 до 5

Състезателите с номера 2 и 3, след преминаване през участък I на състезателната пътека отиват към поставената вляво на пътеката кофпомпа. Състезателят с номер 2 взема струйника и стига до ограничителната линия, която не трябва да се преминава с която и да е част от тялото. Не е грешка, ако само струйникът преминава след ограничителната линия. Състезател № 3 започва работа с кофпомпата. Струярът (състезателя № 2) опитва, колкото е възможно по-бързо, да напълни резервоара на мишената. Звуков и оптичен сигнал показват кога задачата е изпълнена. Ако задачата не се изпълни с намиращото се в кофпомпата количество вода (10 l), то № 3 трябва да допълни кофпомпата от намиращия се до нея резервен съд с 10 l, вода.

Същите действия, както при състезателите с номера 2 и 3, се повтарят и от състезателите с номера 4 (2) и 5 (3), но с кофпомпата и мишената, поставени отдясно на състезателната пътека.

Състезатели с номера 3 и 5 (помпиери) нямат право да помагат на състезатели с номера 2 и 4 (струяри) при разгъване шланга на кофпомпата и да им подават струйника.

Състезателите с номера от 2 до 5 след изпомпването отиват, минавайки между мишените, до стойката за съоръженията и поставят съответното съоръжение съгласно показаната схема. Целта е да се разпознае съответното съоръжение, като не е задължително да се постави в същата посока, както е на схемата. Съоръженията са поставени на поставка, в близост до стойката - до лявата ограничителна линия на състезателната пътека.

Съдията при стойката за съоръженията има възможност да постави върху стойката 4 от осемте схеми, като своевременно ги сменя. При поставянето им върху стойката, съоръженията не трябва да излизат (стърчат) извън границите на всяко от четирите полета. Двойно навитият шланг трябва да бъде поставен да лежи върху поставката. Ако само текстилните части на съоръженията “шлангова задръжка” и “шлангов носач” са преминали ограниченията на съответните полета и стърчат в съседно поле, то това не се счита за грешка. Това правило важи и за носача на двойно навития шланг.

Накрая 4-ата състезатели минават между стойките и се построяват в Участък IV, до капитана, по указания със схема в т. 1.4 начин.

3.2.3. Състезатели с номера от 6 до 9

Състезателите с номера от 6 до 9 построяват над, съответно под и през препятствията на Участък I гасителна линия по следния начин:

Състезател № 6 взима един от 4-те поставени шланга, разгръща го и свързва единия му край към неподвижно монтирания съединител, намиращ се на стартовата линия. Преди да скопчее първия шланг, трябва да навлезе и с двата крака вътре в очертанията на пътеката, т. е. след стартовата линия. След това, носейки шланговия носач, преодолява препятствията до разгърнатия шланг на състезател № 9. Там той взема единия край на разгърнатия шланг и го полага отдясно до гредата, като трябва да премине по нея съгласно Правилата и да достигне маркировката на 59-ия метър.

Състезател № 7 взема друг двойно навит шланг и края на разгънатия от № 6 шланг и преодолява водния трап по посока на 60-ия метър. При това трябва да се внимава водният трап и препятствията да бъдат преодолени съгласно Правилата. Когато първият шланг бъде опънат, се разгръща взетият шланг и единият му край се съединява с края на положения.

Състезател № 8 взема трети шланг и съгласно Правилата преминава през водния трап до разгърнатия шланг на състезател № 7. Хваща единия край на разгърнатия шланг и се насочва по посока на 60-ия метър. На 23-ия метър издърпва втория шланг под дървената преграда. Самият той преодолява дървеното препятствие с двойно навития шланг. Когато състезателят изтегли шланга, той разгръща взетия с него шланг и го съединява с края на разгънатия.

Състезател № 9 взема четвъртия шланг и се отправя съгласно Правилата, преодолявайки препятствията, към разгънатия шланг на състезател № 8. Там той хваща края на разгърнатия шланг и изтегля шланга през тунела за пълзене по посока на 60-ия метър. Когато изтегли шланга, той разгръща взетия от него шланг и ги свързва помежду им.

Не е позволено освобождаването на носения от състезателя шланг от шланговия носач, преди да е изтеглен шланга на предния състезател. (Наказва се с “Неправилно действие”).

И 4-те състезателя трябва да преодолеят препятствията и при 58-ия метър да сложат шланговите носачи в определената за целта кутия. Няма значение в каква последователност състезател № 6 ще извърши двете действия: да сложи шланговия носач в кутията на 58-ия метър и да изтегли шланга след маркировката на 59-ия метър.

Не се наказва също развиването на шланговете преди изтеглянето.

След като пожарогасителната линия е положена по правилата, състезатели с номера от 6 до 9 отиват до стойката с възлите и завързват възлите съгласно показанията за съответния номер на фототаблото. Състезател № 7 трябва да осъществи “привързване на струйника”, докато при останалите възлите могат да бъдат разменяни. Възлите се изпълняват върху гредата на стойката, под съответната фотомаркировка, като същите трябва да са в пълно съответствие с нея, т.е. да са в същата посока. Струйникът след привързването може да остане да виси на въжето или да лежи на земята. Витките на възела “двойно единично премятане” трябва да са най-малко три. Краищата на въжето при “рифовия възел” трябва да останат от една и съща страна.

Съдията при стойката с възли при всяко преминаване има възможност да смени 3 схеми (състезател № 7 винаги прави “привързване на струйника”).

Малко преди началото на всяко състезание съдията чрез вдигане на ръка дава знак на главния съдия, че няма да се предприемат повече промени (след подаването на знака с ръка не могат да се предприемат каквито и да е промени при стойката с възлите и при стойката със съоръженията).кръстосана примка рифов възелдвойно единично премятане дърводелски възел
След като изпълнят възлите състезателите преминават между стойките и се построяват в Участък IV.

3.2.4. Състезател № 0 (резервният състезател)

Резервният състезател се движи отстрани (вляво или вдясно) на очертанията на пътеката, заедно с другите състезатели, и се строява с тях на финала в Участък IV по указаната схема в т.1.4.

3.3. Ако всички дейности са приключени, целият отбор, включително капитанът на отбора и резервният състезател, се отправят към мястото за построяване. Едва когато отборът в пълен състав е построен по двама, съгласно схемата за Участък IV, капитанът на отбора вдига дясната си ръка за подаване знак към главния съдия "Състезанието е приключило". Ако отчитащите времето установят, че отборът е приключил с дейностите и е построен в пълен състав, то двамата съдии спират (засичат) измерването на времето.

3.4. Капитанът на отбора има за задача да наблюдава състезанието през цялото време, но няма право да дава устни указания по времето на неговото протичане. По време на състезанието участниците нямат право да разговарят. Капитанът на отбора след състезанието регистрира отбора при главния съдия.

3.5. По време на състезанието на терена се допуска присъствието единствено на състезателите и съдиите.

3.6. Правила за преминаване на препятствията:

- мястото за построяване пред стартовата линия е 1 m;

- при оразмеряването на широчината (5 m) на състезателната пътека, се мери от външната страна на ограничителните линии, т.е. самата линия попада вътре в очертанията;

- началото на състезанието се дава от капитана на отбора, чрез звуков сигнал със свирка;

- капитанът на отбора пръв преминава през препятствията в Участък I, а редът на останалите състезатели не е от значение;

- водният трап трябва да бъде прескочен през цялата му ширина, без да се настъпват линиите, като състезателите прескачат между очертанията на дължината му;

- дървената преграда трябва да бъде преодоляна отгоре, като никоя част от тялото не трябва да излиза от ширината и;

- ако по време на състезанието в дисциплината “Бойно разгръщане на състезателна пътека” вътре в тунела се чуе разговор, то за него не се отсъждат наказателни точки, тъй като не може да се определи състезателният номер на нарушителя;

- всички състезатели трябва да преминат по гредата по цялата и дължина в посока към финала - поне с единия крак, без пристъпване по земята или странично прескачане;

- четвъртият шланг трябва да бъда разгънат отдясно покрай гредата в посока към финала и не бива да бъде прехвърлян над гредата при разгъването;

- шланговите носачи трябва да се поставят в кутията на 58-ия метър;

- състезателите с номера 3 и 5 не може да предават струйника на състезателите с номера 2 и 4 (струярите);

- струярите със състезателни номера 2 и 4 не бива да пресичат червената линия на 63-ия m пред мишената , с която и да е част от тялото си;

- поставените на стойката уреди не бива да излизат (наддават навън в четирите посоки) от определените им отсеци;

- след финала на дисциплината, състезателите нямат право да напускат трасето, докато главният съдия не ги освободи;

- ако даден състезател напусне рамките на даден участък в посока към финала, вече няма право да се връща назад в предходен участък.Схема, онагледяваща правилното построяване на шланговата линия

Чл.13. Отчитане на резултатите:

(1) При определянето на възрастта на състезателите и средната възраст на отборите се вземат годините, които състезателят е навършил към датата на провеждане на състезанието.

Пример: Ако датата на провеждане на състезанието е 20.05.2011 г.


Година на раждане

Дата на раждане

Възраст

1995 г.

От 01.01. до 19.05.2011 г.

От 20.05. до 31.12.2011 г.16 г.

15 г.


1996 г.

От 01.01. до 19.05.2011 г.

От 20.05. до 31.12.2011 г.15 г.

14 г.


1997 г.

От 01.01. до 19.05.2011 г.

От 20.05. до 31.12.2011 г.14 г.

13 г.


1998 г.

От 01.01. до 19.05.2011 г.

От 20.05. до 31.12.2011 г.13 г.

12 г.


1999 г.

От 01.01. до 19.05.2011 г.

От 20.05. до 31.12.2011 г.12 г.

11 г.


Всеки състезателен отбор в зависимост от средната му възраст получава предварително съответния брой точки.


Възраст общо

Отговаря на средна възраст

Предварителен брой точки

до 112

12 години

1000

113 - 121

13 години

997

122 - 130

14 години

994

131 - 139

15 години

991

140 - 144

16 години

988

От този брой предварително дадени точки се изважда сборът от засеченото време в секунди и наказателните точки. Всяка секунда за изпълнение на бойното разгръщане е една отрицателна точка.

(2) Наказателни точки:

1. Грешка при препятствията (10 наказателни точки):

Ако някое препятствие от Участък I не се преодолее от състезателя съгласно Правилата, то за всяко нарушение се присъждат по 10 наказателни точки;2. Усукване на шланга (5 наказателни точки):

Ако при някой от шланговете има усукване, се отсъждат 5 наказателни точки. Всеки шланг се оценява поотделно. Отчита се само по една грешка на усукан шланг, независимо от броя на усукванията. За усукване се счита завъртане на 360 градуса и повече.3. Отворена двойка съединители (20 наказателни точки):

“Отворената двойка съединители” се отсъжда, когато след бойното разгръщане една двойка съединители не е захваната или е захваната само с един зъб и съответно тази грешка не е отстранена.4. Неправилно построяване на гасителна линия (10 наказателни точки):

“Неправилно построяване на гасителна линия” се оценява, когато линията в Участък I не е построена съгласно тези Правила. Съединителят на последният шланг трябва да премине маркировката на 59-ия метър.5. За всяко останало неизползвано или загубено съоръжение (5 наказателни точки):

“Останало неизползвано или загубено съоръжение” се оценява, когато някой състезател не е поставил съоръжението на указаното място. Също така “останало неизползвано или загубено съоръжение” се санкционира, когато някое съоръжение е останало на първоначалното си място неизползвано. По същия начин се отсъжда и когато шланговият носач не е поставен в кутията (сандъка) на 58-ия метър (или металната му част е останала извън кутията) или състезателят е забравил или изгубил каската си.6. Неправилно поставено съоръжение върху стойката (10 наказателни точки):

“Неправилно поставено съоръжение върху стойката” се оценява, когато някой състезател е поставил на стойката съоръжение, което не съответства на съответната схема или ако съоръженията излизат (стърчат) извън границите на всяко от четирите полета.7. Неправилно изпълнен възел (10 наказателни точки):

“Неправилно изпълнен възел” се отсъжда, когато завързаният възел не отговаря на този от схемата и съответно не отговаря на предназначението му.8. Неправилно действие (10 наказателни точки):

“Неправилно действие” се оценява, когато действията на състезателите не се извършват съгласно изискванията в Правилата. Тук не спадат действията, които се оценяват на друго място.

Ако двойка отворени съединители бъдат поправени от състезател, който не е определен за това действие, то тя се оценява като “отворена двойка съединители”.

По даден знак с ръка от командира на отбора предварително в края на дисциплината се оценява като “неправилно действие”.

Грешката “неправилно действие” не може да бъде еднозначно дефинирана.

“Неправилно действие” се оценява, когато състезател е напуснал някоя от ограничителните линии на трасето с двата крака.9. Разговор по време на действията ( 10 наказателни точки):

“Разговор по време на действията” се отсъжда, когато на различни места се говори или отделни състезатели си говорят, както и когато на състезателния терен освен състезателите са влезли инструкторът или друг техен представител. Всеки от съдиите отбелязва за себе си такива случаи. Главният съдия при оценяването трябва да установи в кои отделни случай е регистриран разговор, като всеки отделен случай се нанася в регистрационните и състезателните протоколи. Ако по време на състезанието вътре в тунела бъде чут разговор, то за него не се отсъждат наказателни точки, тъй като не може да се определи състезателният номер на нарушителя.

(3) Дисквалификация на състезателните отбори в дисциплината “Бойно разгръщане на състезателна пътека” се извършва в следните случаи:

- при не запълнен резервоар на мишените в Участък II;

- при не построяване на целия отбор (включително резервния състезател) в Участък IV.

(4) Класиране в дисциплината при еднакъв брой точки.

Ако два или повече състезателни отбора наберат еднакъв брой точки, то при класирането им се съблюдават следните критерии, дадени в тяхната последователност, докато не се излъчи редът в класирането:

1. безгрешно изпълнение на дисциплината;

2. по-добро време при безгрешно изпълнение;

3. по-малък брой наказателни точки;

4. по-добро време на дисциплината;

5. по-малка средна възраст на състезателите.

Ако и в този случай не може да се получи класация, то състезателните отбори заемат едно място, като следващия отбор се класира през едно място.

Чл.14. Дисциплина "400 m щафетно бягане с препятствия":

Място за провеждане на дисциплината: състезателна писта 400 m

1. Съоръжения за дисциплината по участъци:


  1. Дължината на пистата за щафетното бягане е 400 m и е разделена на 9 участъка. Пистата за щафетното бягане е обозначена със стартова линия и финал. Широчината на пистата трябва да бъде най-малко 1,2 m.
  1. Обща схема на дисциплината "400 m щафетно бягане с препятствия"


1.2 За щафета служи струйник.

I участък е разположен от старта до 25-ия m маркировка. На маркировката на 20-ия m се поставя стена, разположена перпендикулярно на пистата. Тя е с 4 стъпала, височина 2 m и ширина 1,2 m. До лявата опора на стената в посока към финала се поставя струйник без вентил. Върхът му е насочен към финала.
II участък е разположен от 25-ия до 50-ия m маркировка, и представлява чисто бегова отсечка без препятствия.

III участък е разположен от 50-ия до 100-ия m маркировка. На 70-ия m маркировка се поставя двойно навит шланг с шлангов носач. На 75-ия m маркировка се слага дървена поставка с размери 80 x 80 сm.
IV участък е разположен от 100-ия до 150-ия m маркировка и представлява чисто бегова отсечка без препятствия.

V участък е разположен от 150-ия до 200-ия m маркировка. На 175-ия m се разполага съоръжение (бариера) с широчина 120 сm, върху което се поставя летва на височина 80 сm.VI участък е отсечката между 200-ия и 250-ия m маркировка. На 225-ия m се слага препятствие с височина 60 сm и ширина 120 сm.VII участък е разположен от 250-ия до 300-ия m маркировка. На маркировката на 275-ия m се поставя изправен един празен 6 килограмов пожарогасител. На 280-ия m, в средата на пистата, се поставя дървена поставка с размери 80 x 80 сm.

VIII участък е разположен от 300-ия до 350-ия m маркировка и представлява чисто бегова отсечка без препятствия.

IХ участък е разположен от 350-ия до 400-ия m маркировка. При маркировката на 380-ия m се поставят два двойно навити шланга без шлангови носачи. Отдясно до тях по посока към финала е поставен трипътен разклонител. Двата шланга стоят в изправено положение, успоредно един до друг, като съединителите им сочат финала и не трябва да докосват земята.

1.3. Състезанието при щафетното бягане се провежда най-малко в два коридора. 9-те състезателя на участващия отбор трябва да преминат през едно препятствие или съответно да пробягат част от пистата.

Участниците са същите, както при дисциплината “Бойно разгръщане на състезателна пътека”.

Капитанът на отбора разпределя отделните постове на състезателите.

1.4. Построяване на участниците в състезанието:

Всеки състезател стои и се движи само в рамките на своя коридор - в границите на своя участък. Изключение прави състезател № 1 на старта, който застава на стартовата линия.

Не се допускат никакви допълнителни маркировки в състезателните участъци, освен предвидените в тези Правила.

Предаването на щафетата започва в началото на всеки участък, като разстоянието за предаване не е определено, но не трябва да бъде повече от половината на съответния участък (или преди поставеното препятствие).

Не е грешка, ако поемащият щафетата, за да не се прекъсва бягането, стартира преди прякото предаване на щафетата. Състезателят, който е предал щафетата, напуска веднага пистата, така че да не възпрепятства състезателя от другия коридор.

1.5. Стартиране на състезателите:

Състезател № 1 стартира без щафета - по команда на стартовия съдия. При следващите участъци от бягането състезателите стартират без команда след поемането на щафетата. По време на бягането състезателите могат да носят щафетата по желание, с изключение в уста, като преодоляват препятствията с нея.

2. Екипировка на състезателите:

Отборът участва със спортно облекло. Екипировката не трябва да включва защитна каска, предпазни ръкавици и пожарникарски колан.

Обувките са по желание, но не е разрешено ползването на обувки с шпайкове.

3. Ред за провеждане на дисциплината:

3.1. Щафетното бягане е предвидено да се изпълнява по следния начин:I участък: По команда на съдията стартира състезател № 1. При 20-ия метър той преминава стената, като ръцете трябва да се хванат за 3-ото и 4-ото стъпало, а краката да стъпят поне на 1-во и 2-ро стъпало. Това важи както при изкачването, така и при слизането. При преодоляването на препятствието захватът на ръцете върху 3-ото и 4-ото стъпала трябва да е отгоре. Захват отдолу се оценява като “неправилно преодоляно препятствие или действие”.

Грешка се отсъжда и в случаите, когато състезателят само допре или тръкне ходилата си върху първо и второ стъпала. Трябва задължително да се подчертае стъпване върху тях, а не само да се маркира такова.От левия край на стената (по посока на бягането) се взема намиращият се там струйник, който след пробягване на участъка се предава на състезател № 2 до маркировката на 37,5-ия m.

II участък: След като състезател № 2 е пробягал съответния участък, той предава струйника на № 3 до маркировката на 70-ия m.

III участък: Състезател № 3 поема щафетата от № 2, взема поставения на 70-ия m двойно навит шланг и го слага (легнал или прав) върху намиращата се на 75-ия m дървена поставка. Шлангът не трябва да се подава извън поставката. Ако само шланговият носач (текстилната и металната му част) излиза извън очертанията и, то това не се оценява като грешка. След пробягване на участъка щафетата се предава на състезател № 4 до маркировката на 125-ия m

IV участък: След като състезател № 4 е пробягал съответния участък, той предава щафетата на № 5 до препятствието на 175-ия m.

V участък: Състезател № 5 трябва да премине под поставеното препятствие, без да падне летвата. Ако той събори летвата от съоръжението, има възможност да се върне, да я постави отново и още един път да премине под нея, като при това не трябва да напуска очертанията на своя коридор. След пробягване на участъка щафетата се предава на състезател № 6 до препятствието на 225-ия m.

VI участък: Състезател № 6 преодолява поставената дървена преграда, без която и да е част от тялото му да излиза извън ширината и. Ако преградата се преобърне, то участникът има възможност да изправи препятствието и още един път да го преодолее, като при това не трябва да напуска очертанията на своя коридор. След пробягване на участъка щафетата се предава на състезател № 7 до маркировката на 275-ия m.

VII участък: Състезател № 7 взема ръчния пожарогасител и го поставя на дървената поставка в изправено положение. Ако пожарогасителят падне преди щафетата да е предадена на състезател № 8, той има възможност да се върне и съоръжението отново да бъде изправено, като при това състезателят не трябва да напуска очертанията на своя коридор. Ако това не стане, се отсъждат наказателни точки: за всеки случай – по 10 секунди за неправилно преодоляно препятствие. След завършване на участъка щафетата се предава на състезател № 8 до маркировката на 325-ия m.

VIII участък: След като състезател № 8 е пробягал съответния участък, той предава щафетата на № 9 до маркировката на 365-ия m.

IХ участък: Състезател № 9 тича до шланговете, скопчава ги, свързва единия съединител към разклонителя и изтегля линията. Струйникът се свързва към другия край на шланга. Съединителите трябва да са свързани със зъбците и не трябва да се разкопчават по време на изпълнение на упражнението. Със скопчания струйник състезателят преминава през финала и поставя шланга на земята. Целият струйник заедно със съединителя на шланга трябва да е преминал през финалната линия.

Когато се стартира и шланговете евентуално паднат или съединителите без човешка намеса се изместят, състезател № 9 може да напусне мястото си при маркировката 350-ия m и да ги оправи. Трябва да се внимава струйникът да се свърже към отворения край на шланга преди финалната линия.

3.2. Дисциплината е завършена, когато състезателят от IХ участък на щафетното бягане е преминал през финалната линия.

3.3. Всеки състезател, определен за дадено препятствие от капитана на отбора, трябва да преодолее съответното препятствие или да изпълни поставената задача и едва тогава да предаде щафетата. Ръчният пожарогасител и шлангът могат да се вземат само след приемане на щафетата. При изпускане на щафетата състезателите имат право да се върнат и да я вземат, като не напускат собствения си коридор. За напускане се счита, ако състезателят напусне коридора и с двата крака, което се отсъжда като “Неправилно преодоляно препятствие или неизпълнена задача” – 10 наказателни точки.

Чл.15. Отчитане на резултатите:

(1) Всеки състезателен отбор, съгласно средната възраст, получава предписано време. За това време отборът получава 100 точки. Средната възраст на отбора се определя по същия начин, както при дисциплината “Бойно разгръщане от състезателна пътека”.
Възраст общо

Средна възраст

Предписано време

до 112

12 години

80 сек

113 - 121

13 години

77 сек

122 - 130

14 години

74 сек

131 - 139

15 години

71 сек

140 - 144

16 години

68 сек

(2) Наказателни точки:

- отворена двойка съединители – за всяка 10 наказателни точки. Това нарушение се отсъжда, когато двойката съединители не е скопчана или е скопчана само на единия зъб;

- когато шланговата линия изобщо не бъде построена, то за всяка отворена двойка съединители се отсъждат по 10 наказателни точки, или общо 30;

- неправилно преодоляно препятствие или неизпълнена задача - за всеки случай се отсъждат по 10 наказателни точки;

- когато щафетата не премине финалната линия - 20 наказателни точки.

За всяка секунда, с която състезателният отбор е достигнал по-бързо финала, се дава по една положителна точка. За всяка секунда, с която състезателният отбор е достигнал по-бавно финала, се дава по една отрицателна точка.

(3) Дисквалификация на състезателните отбори в дисциплината “400 m щафетно бягане с препятствия” се извършва в следните случаи:

- ако за даден участък не се включи състезател;

- при три пъти предварителен старт;

- ако последният състезател не достигне до финалната линия;

- ако щафетата не се предаде от състезател на състезател;

- за възпрепятстване на състезател от противниковия отбор.

(4) Отчитането на времето започва от подаването на знака за старт до преминаването на финалната линия от последния състезател. Времето се отчита в секунди.

(5) Класиране при еднакъв брой точки.

Ако два или повече състезателни отбора наберат еднакъв брой точки, то при класирането им се съблюдават следните критерии, дадени в тяхната последователност, докато не се излъчи редът в класирането:

1. безгрешно изпълнение на дисциплината;

2. по-добро време при безгрешно изпълнено;

3. по-малък брой наказателни точки;

4. по-добро време на дисциплината;

5. по-малка средна възраст на състезателите.

Ако и в този случай не може да се получи класация, то състезателните отбори заемат едно място, като следващия отбор се класира през едно място.


IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА И СЪДИЙСТВО
Чл.16. Регистрация за участие в състезанието.

(1) След пристигането на отборите ръководителите на младежките отряди се обръщат към ръководството на състезанието за регистрация на отборите.

(2) Половин час преди указания стартов график за участие в състезанието отборът се отправя към комисията по оценяването. Там състезателите предават картите си (заявките) за участие с уточнените имена, удостоверява се възрастта им, и получават плик с протоколите.

Чл.17. Съдийство. 1. Дисциплина “Бойно разгръщане на състезателна пътека”

Състезанието се провежда под наблюдението на ръководителя на състезанието.

1. Разпределението на позициите на съдиите в дисциплината „Бойно разгръщане от състезателна пътека” е следното:Главен съдия - на старта. На него командирът на отряда рапортува и взема разрешение за стартиране. Контролира скопчаването на шланга от състезател № 6. Засича време, контролира отсъждането на съдиите и нанася резултатите в протокола.

Съдия № 1 – водно препятствие, дървена преграда. Засича време. Контролира правилното построяване на шланговата линия.

Съдия № 2 – тунел, греда и кутия. Засича време. Контролира правилното построяване на шланговата линия.

Съдия № 3 – мишени.

Съдия № 4 – стойка със съоръжения. Не трябва да докосва поставените върху стойката съоръжения, преди до него да присъстват главния съдия и командира на отбора.

Съдия № 5 – стойка с възли. Не трябва да докосва изготвените възли, преди при него да присъстват главния съдия и командира на отбора.

2. Всеки съдия оценява само своя участък.

3. Главният съдия събира времената и контролира съдийската работа в отделните участъци. Той отговаря за нанасянето на времето и наказателните точки в протоколите за участие и протоколите за изчисляване.

Оценяването става след консултация със съответния съдия на участъка, за да не се получи двойно изчисляване.

При констатирана грешка при някое от съоръженията, тя се показва и обяснява на капитана на отбора.

4. Ако има електронно отчитане на времето, то главният съдия отговаря за пускането и спирането му.

5. Времето се отчита до 1 десета от секундата.

(2) Дисциплина “400 м щафетно бягане с препятствия”

1.Главен съдия: След като се е убедил, че всички съдии и състезатели са в готовност по местата си, издава заповед за старт. При електронно отчитане на времето, постижението се отчита с точност до 1 стотна от секундата, а при ръчно отчитане - като средноаритметично от показанията на двата хронометъра, като се закръглява до 1 десета от секундата. Той информира капитана на отбора за постигнатото време и допуснатите грешки. Отговаря за нанасянето на постигнатото време, наказателните точки и грешките в протокола.

Съдия № 1: Оценява преодоляването на стената със стъпала и предаването на щафетата от състезател № 1 на № 2.

Съдия № 2: Оценява предаването на щафетата от състезател № 2 на № 3 и поставянето на шланга върху дървената подложка.

Съдия № 3: Оценява предаването на щафетата от състезател № 3 на № 4, от № 4 на № 5 и преодоляването на стойката с летва.

Съдия № 4: Оценява предаването на щафетата от състезател № 5 на № 6 и преодоляването на дървената преграда.

Съдия № 5: Оценява предаването на щафетата от състезател № 6 на № 7, поставянето на пожарогасителя върху дървената подложка и предаването на щафетата от № 7 на № 8.

Съдия № 6: Оценява предаването на щафетата от състезател № 8 на № 9 и скопчаването на шланговете и трипътния разклонител.

Двама измервачи на коридор: Стартират отчитането на времето след разпореждането на главния съдия. Контролират скопчаването на съединителите на двата шланга и на струйника, което трябва да се извърши преди да е премината финалната линия от състезател № 9. Спират и отчитат постигнатото време след финиширането.

2. Като време за щафетното бягане се взема средно аритметичното време на двамата измервачи.

3. Може да има и електронно отчитане на времето. Въпреки това измервачите остават.

Чл.18. Крайно класиране.

(1) Определените точки от двете дисциплини се изчисляват като краен резултат, който е сбор от постигнатите съответни резултати.
Пример:


Бойно разгръщане

900 точки

Спортна дисциплина

90 точки

Крайно класиране

990 точки

(2) Класиране при еднакъв брой точки.

Ако два или повече състезателни отбора наберат еднакъв брой точки, то при класирането им се съблюдават следните критерии, дадени в тяхната последователност, докато не се излъчи редът в класирането:

1. безгрешно изпълнение на бойното разгръщане;

2. по-добро време при безгрешно изпълнено бойно разгръщане;

3. по-малък брой наказателни точки при бойното разгръщане;

4. по-добро време при щафетното бягане;

5. по-малка средна възраст на състезателите.

Ако и в този случай не може да се получи класация, то състезателните отбори заемат едно място, като следващия отбор се класира през едно място.

Пример: ако два отбора се класират на второ място, то следващия ги отбор се класира на четвърто място.

Чл.19. Въз основа на резултатите в двете състезателни дисциплини се определя първенец в комплексното класиране.

Чл.20. Ред за подаване на контестации.

(1) Контестации по чисто формални въпроси, които могат да бъдат решени веднага от главния съдия, се подават устно от ръководителя на отряда.

(2) Всички останали контестации се подават само в писмена форма.

(3) Писмените контестации се подават до главния съдия в свободна форма, не по-късно от 10 минути след завършване на съответната дисциплина.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница