Правила "S" naviga,2008 / строителни изисквания / 97 клас f 5 e клас един метърДата15.10.2018
Размер125.97 Kb.
MODEL YACHT CLUB

www.modelyahtclub.com

BULGARIA,44OO Pazardzhik,Gradinarska str.3,tel:+359 34463348

GSM:+359878995621,E-mail: myachtklub@bfkks.com


ПРАВИЛА – “S”NAVIGA,2008

/ СТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ /
9.97 - КЛАС F 5 E - КЛАС ЕДИН МЕТЪР

9.97.1-КЛАСНИ ОСОБЕНОСТИ: F 5 E е международен състезателен клас на радиоуправляема еднокорпусна яхта /съгласно правило 9.94.3/, чиято дължина не може да надвишава 1 метър.

Висшата инстанция на този клас е NAVIGA / в съответствие с Правило 9.94.1/.9.97.2-ДОПУСКАНЕ НА СТАРИ ЯХТИ: Всички яхти, построени преди влизането в сила на тези правила, се допускат до старт в състезания докато представят валидно мерително.

9.97.3-КОРПУС

а. Максималната дължина, включително с фендера /кранеца/ да не превишава 100 см.

b. Не се допускат монокорпусни конструкции.

с. Носовият фендер /кранец/ е задължителен. Той трябва да е изработен от гумообразен материал и да е с минимална дебелина 1 см, измерен по дължината на корпуса.

d. Забранени са всякакъв вид подвижни плавници, подвижен кил и подвижен баласт .

е. Максималната дължина на кила, измерен от най-ниската точка на корпуса до най ниската точка на кила / както е показано на обмерната скица/, трябва да не надвишава 38 см. Кривата, преминаваща по корпуса при мидела, не трябва да има никакви вдлъбнатини.

f. Материал: Всички материали са разрешени, с изключение на карбон и кевлар. За да се контролира материала, вътрешната страна на корпуса не трябва да се лакира или боядисва.

9.97.4-РАНГОУТ

а. Максималната височина на мачтата над палубната линия е свободна.

b. Максималният диаметър на мачтата и гиковете е 2.0 см.

с. Разрешена е само твърдо закрепена мачта /не се допускат въртящи се и други конструкции/

d. Стактелът трябва да е закрепен в система „кантар” /тип махало/

с. Няма ограничение в материалите за изработването на рангоута.9-97.5-ВЕТРИЛА

а. Максималната ветрилна площ – съгласно обмерната таблица.

b. Могат да се използват само един грот и един стаксел. Двете платна трябва да са с триъгълна форма и да отговарят на обмерната таблица, /фиг. 2/

с. Широчините, определящи формата на задната шкаторина на грота, се измерват по четвъртините в съответствие с обмерната таблица. Така получените точки се свързват една с друга с права линия, от задната точка на фаловия ъгъл до задната точка на шкотовия ъгъл. Посочените в обмерната таблица размери са максимални и могат да бъдат само намалявани.

d. Не се допускат закръгления на задната и долнатa шкаторини на стаксела и на грота. Кантовете на тези шкаторини трябва да са отрязани по права линия.

е. Горният кант на фаловата дъдчица на грота и стаксела трябва да е с широчина 2 см /виж фиг.1/

f. На грота са разрешени 3 лати. Те трябва да са поставени на обмерните четвъртини. Максималната дължина на латите трябва да бъде 10 см, а максималната им широчина- 1 см.Освен тях, други укрепвания не са разpешени.
g. На стаксела са разрешени 2 лати, с максимална дължина 7.5 см и ширина 1 см .

/Разрешават се 2 броя платна – комплект А за слаб вятър и комплект А1 за по-свеж вятър.

Платната да са точно по размерите на обмерната таблица- не се допускат,

както с по-големи, така и с по-малки размери/ . /фиг. 1/9.97.6- ТЕГЛО

a. Няма ограничение в общото тегло.

b. Теглото на баласта е по свободен избор.

9.97.7-УПРАВЛЕНИЕ

а. Не се разрешава използването на повече от две функции за управление. Едната трябва да е само за управление на рула, а другата за едновременно управление на стакселшкота и гротшкота.

b. Не са разрешени механизми и приспособления за автоматично задвижване или донастройки на изпълнителните механизми.

9.97.8-ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КЛАСА

а. Обозначението на класа е буквата Е /блокшрифт/. Този знак, заедно с обозначението на националността и номера на ветрилото, трябва да са поставени от всяка страна на всеки грот в съответствие на правило 25 /kласен знак/

b. Всички други обозначения, трябва да са в съответствие с правило 9.96.1.

Националните букви за Република България са BUL.9.97.9- ОБМЕРНА СКИЦА И ТАБЛИЦА :

Фиг. 1- Обмерна скица Фиг. 2- Обмерна таблица9.98 - КЛАС F5-10 /TEN RATER/

9.98.1-КЛАСНИ ОСОБЕНОСТИ:F5-10 е международен състезателен клас на радиоупрабляема еднокорпусна яхта, на която дължината на водолинията е обратно пропорционална на ветрилната площ. - Обмерна фолмула: LWL x S : 122903 = max. 10 /състезателно число/

- където LWL е дължината на водолинията, която пък е 0.9 L max. /от макс.дължина на яхтата/

S е общата ветрилна площ в квадратни сантиметри.

- при което се получава : S max. = 122903 : LWL9.98.2- КОРПУС

а. Разрешени са само еднокорпусни яхти.Разрешени са всички килове и швертове. Концетрацията на баласта не маже да се променя по време на всички гонки от едно състезание.

b. Дължината на водолинията се определя като 0.9 от макс. дължина на яхтата: LWL = 0.9 Lmax.

c. Всяка част от яхтата /включително и руля/, която излиза извън максималната дължина на яхтата се прибавя към нейната дължина.

d. Корпусът трябва да има фендер /кранец/ от гумообразна материя в съответствие с правило 24.9.98.3- КОМПЛЕКТ ВЕТРИЛА И СТЪКМЯВАНЕ

а. Разрешени са всички видове мачти и гикове /извити мачти, въртящи се или с ветрило риза/. Най.големият диаметър на целият рангоут не трябва да надвишава 2.0 см. Не се ограничава броя и дължината на латите, те обаче могат да бъдат максимално 2.0 см широки.

b. Измерва се цялата ветрилна площ /без спинакер/, включително мачта, фалови дъсчици, стърчащи на вън лати и т.н., или всяка част на ветрилния комплект , която спомага за движението на яхтата.

с. В мерителното свидетелство се нанасят размерите на най-големият комплект ветрила.

Ветрилата на този комплект се бележат с А в шкотовия ъгъл.

d. Допускат се много други комплекти ветрила, при което проекцията на тяхната ветрилна площ да се нанася върху проекцията на обмерения комплект А /стаксел върху стаксел и грот върху грот/, без да превишава размерите на комплекта А.

е. Отличителния класен знак е арабската цифра 10. Този знак заедно с националните букви /BUL/ и регистрационния номер трябва да се поставят на всеки грот от всяка негова страна, в съответствие с правило 25 /отличителни класни знаци, национални букви и отличителни номера/.

9.98.4- ОБМЕР НА ВЕТРИЛАТА

а. За изчисляване на ветрилната площ , тя се разделя на по-малки равни части. Към ветрилната площ се изчисляват и площи с изпъкнали кантове /също и проекцията на мачтата/. Площите с вдлъбнати кантове се изваждат от съответните площи.

b. Измерване на ветрилата /при триъгълна форма/ :

- Грот А х В : 2

- Стаксел Q x R : 2

- където А е предната шкаторина на грота от халсовия до шкотовия ъгъл

В е разстоянието от шкотовия ъгъл на грота , измерено

перпендикулярно към предната шкаторина


Q е предната шкаторина на стаксела , от халсовия до шкотовия ъгъл

R е разстоянието от шкотовия ъгъл на стаксела , измерено

перпендикулярно към предната шкаторина

с. Измерване на закръгленията на шкаторините :

Площта на закръглението е = С х h x к /константа/

- където С е основната линия на закръглението на шкаторината , определяща

разстоянието между двете ъглови точки на основния ветрилен триъгълник.

h е перпендикулярно /височината/ към основната линия /канта/ на ветрилото.

Използваната константа /к/ е в зависимост от формата на закръглението и се взема така:

1. При равномерна единична крива между ъгловите точки на основната линия , е 2/3.

2. Когато кантът на ветрилото минава успоредно на основната линия на повече от половината

дължина, или когато закръглението допира основната линия в много точки , то тогава се

измерва действителната площ. Тогава площта се разделя на отделни триъгълници и

дъгообразни площи и сбора им се прибавя към общата площ.

3. При неравномерни криви, между ъгловите площи на основната линия или други кантове,

различни от описаните, константата /к/ е 3/4.

d. Измерване площта на мачтата:

Площта на мачтата е = H x /D + E + F/ : 3

- където H - е височината на мачтата, измерена от палубата до най-горната

точка на мачтата /топовия оков не се взема под внимание/.

D - е дебелината на мачтата при фаловия ъгъл на грота.

F - е дебелината на мачтата при халсовия ъгъл на грота.

Е - е дебелината на мачтата в средата между D и F. Под дебелина

трябва да се разбира, тази между предния и заден кант на мачтата.

е. Спинакер

Спинакерът не се обмерва, когато е със спинакер-гик и и закачен само в три точки.9.98.5- ОБМЕРНИ МАРКИ

1. На мачтата : височината на фаловия ъгъл и халсовия ъгъл на

вписания в мерителното свидетелство комплект.

2. На мачтата : средата на тези две точки.

3. Всички основни линии на закръгленията на всички

ветрила в мястото на отсечката h .


9.98.6- ОБМЕРНА СКИЦА


9.99 – КЛАС F5-M /MARBLEHEAD/

9.99.1-КЛАСНИ ОСОБЕНОСТИ: F5-M е международен състезателен клас на радиоуправляема еднококорпусна яхта , подчинен на следните основни ограничения: Минималната дължина на корпуса

трябва да бъде 1275 мм, а максималната 1290 мм. Обмерната ветлилна площ да не превишава 5160 кв.см.9.99.2-КОРПУС :

а. Разрешени са само еднокорпусни яхти с минимална дължина 1275 мм и максимална дължина 1290 мм.

b. Носовият фендер /кранец/ трябва да е от гумообразен материал и дебелината му да не надвишава 1.3 см.

с. Забранени са тунелни корпуси. Под максималната си широчина корпусът не трябва да има вдлъбнатини по-големи от 0.3 см.

d. Палубата не трябва де има неестествени повдигания в областта на мачтата.

9.99.3-ШВЕРТОВЕ ,КИЛОВЕ И БАЛАСТ

а. Швертове или килове, които могат да бъдат премествани или заварявани в коя и да е посока, са забранени. Разрешено е снемането и поставянето им, но те трябва да са закрепени само в едно положение.

b. Забранени са : швертове по кила, странични швертове и скулови швертове.

9.99.4- РУЛ

а. Никоя част от руля не трябва да превишава максималната дължина на корпуса.9.99.5-КОМПЛЕКТИ ВЕТРИЛА И СТЪКМЯВАНЕ

а. Стъкмяването на всеки комплект не може да се състои от повече от един стаксел и един грот, като основната форма на ветрилото е триъгълник.

b. В мерителното свидетелство не могат да бъдат нанесени повече от три комплекта.Отбелязват се с А,В,С

с. Височината Н на стъкмяването не може да превишава 2160 мм, измерено по мачтата от палубата до долния кант на горната обмерна марка на мачтата / края на фаловата дъска/.

d. Височината I на точката за закрепване на стаксела, не трябва да превишава 80% от височината Н, измерена по мачтата от палубата до долния кант на средната марка на мачтата.

е. Никоя част от ветрилния комплект , когато си намира по диаметралната плоскост на яхтата , не трябва да надхвърля точките между които се измерва максималната дължина.9.99.6-РАНГОУТ

а. Общо – Диаметърът на рангоута не трябва да бъде повече от 2.0 см.

b. Мачти

Съгласно обмерната скица, всяка мачта трябва да има три обмерни марки. Долната обмерна марка, при допълнителни комплекти, не може да се постави по-ниско от тази на съответното за мачтата стъкмяване.

с. Гикове

1.Всяко ветрило се поставя на един гик,когато долната шкаторина частично или изцяло е закрепена за гика

2. Когато гротът се поставя в гик, тогава дължината на долната шкаторина се взима за размер В /виж обмерната скица/, като обмерната марка на гика се поставя така, че да ограничава с вътрешният си кант дължината на долната шкаторина. Ако гикът е подвижен напред или назад, то обмерната марка се поставя при напълно изтеглен гик.

3. Ако стакселът е поставен в гик, то на гика се поставят две обмерни марки, които ограничават дължината на долната шкаторина с вътрешните си ръбове.

4. Ако ветрило е поставено в гик, на който горното ограничение се променя, постоянно или временно, чрез огъване с помощта на механични средства, то получената от това допълнителна ветрилна площ трябва да се обмeри според обмерната скица.

9.99.7-ВЕТРИЛА

а. Общо


1. Големината на подсилванията са ограничени.Латите не трябва да се свалят при обмера.

2. Латите не трябва да надвишават 10 см по дължина и 2 см по ширина.Основните линии на латите трябва да разделят задната шкаторина на равни части с разлика в отделните дължини не по-голяма от 2.5 см.

3. Закръглението на долната свободна шкаторина не трябва да превишава 2.5 см, измерено, измерено от линията свързваща халсовия с шкотовия ъгли.

4. Всички ветрила трябва да бъдат ясно обозначени с буквата на комплекта /А , В , С/ в шкотовия ъгъл.

5. Отличителният класен знак е буквата М /в блокшрифт и заедно с националните букви и отличителния номер трябва да бъдат поставени на всеки грот от всяка негова страна в съответствие с правило 25/

6. В обмерната скица е показана максималната площ на закръглението на шкаторините /в съответствие с обмерната скица/, а по-големите трябва да се начисляват като допълнителни площи.

b. Грот

1. Гротът трябва да отговаря на обмерната скица.2. Не се разрешават повече от 4 /четири/ лати.

с. Стаксел

1. Стакселът трябва да отговаря на обмерната пскица.

2. Не се разрешават повече от 3 /три/ лати.

d. Ветрилна площ

1. Измерената ветрилна площ не трябва да превишава 5160 кв.см. Изчислява се до първия десетичен знак и след това се закръглява до цяло число.

2. Измерената ветрилна площ се получава от сумата на триъгълните площи на стаксела и грота, плюс всяка допълнителна площ , получена от превишаване на ограниченията.

9.99.8-ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА, ВАЛИДНИ ПО ВРЕМЕ НА РЕГАТИТЕ

а. Въоръжение

С изключение на доказуеми повреди и загуби, по време на състезание могат да бъдат използвани само 3 /три/ обмерни комплекта с 2 /два/ допълнителни комплекта, само по един кил , една баластна тежест и един рул. Всяка смяна /при загубване или повреда/ трябва да бъде разрешена от стартовото ръководство.

9.99.9-ОБМЕРНА СКИЦА –/ фиг. 3/

а. Носови фендер /кранец/ - максимална дължина – 1.3 см /фиг.1/

b. Точки за обмер на широчините /фиг.2/

Точките определящи четвъртините по които се извършва обмера на широчините се получават при равномерното разделяне на задната шкаторина, както показано на скицата . /Когато по предната и задната шкаторини има вдлъбвания, снемането на размерите за широчина се прави от правата прекарана върху шкаторините/

с. Контрол на горната и долната крива на задната шкаторина:

За тази цел се използва шаблон /сегмент от кръг/ с радиус 90.0 см. Шаблонът се поставя така, че да допира до задната точка на фаловия ъгъл и продължението на правата минаваща през двете горни обмерни точки.

На шкотовия ъгъл шаблонът се поставя така, че да допира до продължението на правата минаваща през двете долни точки и шкотовия ъгъл.

От поставения по така описан начин шаблон, никаква площ от задната шкаторина не трябва да излиза извън шаблона между двете точки които той допира.

d. Превишаване на максималните размери на шкаторина:

Всяко превишаване на на размерите на шкаторина трябва да бъде вписано със следната формула и изчислената допълнителна площ се прибавя към площта на основния триъгълник.

Грот А х В / 2х + у + 2z / : 6

Стаксел Q x R / 2x + y + 2z / ; 6

където х е превишаването в точка 1/4

у е превишаването в точка 1/2

z е превишаването в точка 3/4

е. Стаксел :

Триъгълната площ на ветрилото се измерва по следната формула: Q x R : 2

Когато стакселът е поставен в профилен форщаг, то размерът R , както и всички размери за широчината се измерват от предния кант на профила, а широчината на фаловия ъгъл от задния кант на профила.

Ако стакселът е поставен в гик, то размера Т е разстоянието между вътрешните кантове на обмерните марки на гика, а размера U , максималното разстояние от правата линия свързваща обмерните мерки и горния кант на гика.

Допълнителната ветрилна площ се изчислява по следната формула: T x U x 2/3


f. Грот :

Триъгълната площ на ветрилото се измерва по следната формула: А х В : 2

Ако предната шкаторина е поставена в канал на мачтата, то размерът В , всички размери за широчината на платното и широчината на фаловия ъгъл се измерват от задния кант на мачтата.

При ветрило-риза, размерът В, както и всички размери за широчина се измерват от предния кант на мачтата, а широчината на фаловия ъгъл от задния кант на мачтата.

Ако гротът се поставя в гик, то размера В се измерва по дължината на долната шкаторина и D като максимално разстояние от правата линия между шкотовия ъгъл и горния кант на гика.

Всяка допълнителна ветрилна площ се изчислява по следната формула : B x D x 2/3


Правило 25 – Обозначителни класни знаци върху платната на яхтите:


Размери на шрифта: Н – височина на буквата , В – дебелина на буквата

За стаксела: Н = 80-100 мм , В = 8-12 мм

За грота : - класния знак – Н = 25-30 мм , В = 6-8 мм

  • Националност – Н = 80-100 мм, В = 8-12 мм

  • регистр. номер –Н = 100-120 мм, В = 12-18 мм
Мерително-сертификат за класовете Е,10 и М - може да се изтегли от : www.modelyachtclub.com

ПРАВИЛАТА за строителните изисквания за радиоуправляемите ветроходни яхти са подготвени

в съответствие с Правилника на NAVIGA,08 от змс и зт Димитър Ганчев


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница