За участие в публична покана с предмет: „доставка на система за пренос на sd 720x576i50, hd 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“страница1/4
Дата27.10.2018
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4


ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ПРЕНОС НА SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 ВИДЕОСИГНАЛИ И ЗВУК ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛНИ МРЕЖИ“

отвил:

Ния Иванова – гл. експерт в отдел „ОП”Съгласували:

Асен Илиев – началник на отдел „ОП”:

Росица Григорова – директор на дирекция „ФС”:

гр. София, 2016 г.

Публична покана с предмет:

Доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“


С ъ д ъ р ж а н и е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Публична покана (по образец).

2. Техническо задание.

3. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

4. Проект на договор;

5. Приложения:

5.1. Образец на оферта;

5.2. Образец на ценова оферта;

5.3. Образец на Техническо предложение;

5.4. Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП;

5.5. Декларация за приемане условията на договора;

5.6. Декларация за неразгласяване на информация;

5.7. Декларация за автономност на офертата;

5.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;

5.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

5.10. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

5.11. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

5.12. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

5.13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

5.14. Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.


ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“


Във връзка с увеличаване на възможностите за осигуряване на включвания на репортерските екипи на БНТ от различни събития, трябва да бъдат закупена система за пренос на видеосигнали и звук през мобилни мрежи.

Закупената система ще позволи намаляване финансовите разходи за транспорт, командировки и сателитен пренос спрямо използването на други методи като DSNG например.Системата трябва да включва:

1.Предавателно устройство, което да може да предава от различни географски точки в телевизионен стандарт SD 720x576/50i или HD 1920x1080/50i видеосигнал от източник с SDI или HDMI изход с ембедиран стерео звук и да изпълнява следните изисквания:

1.1. Устройството да има минимум 2 USB интерфейса за 3G/4G модема и минимум 8 вградени 3G/4G модема, стандартизирани за работа в България и в Европейския съюз.

1.2. Устройството да има вграден Wi-Fi модем.

1.3. Устройството да има възможност за свързаност посредством два гигабит етернет порта.

1.4. Устройството да има възможност за динамично намаляване и увеличаване на битрейта и качеството на кодирането според възможностите на каналите за връзка и да може да изгражда мрежови връзки (бондинг) през всички активни: модеми, WiFi и етернет.

1.5. Устройството да има захранване 12 волта от акумyлатор на камера и/или със собственa батерия, както и захранване от електрическата мрежа.

1.6. Устройството да има закрепване към камерата и/или в удобна за оператора раница

1.7. Устройството да подържа битрейт от 0.5 до 10 Mbit/s

1.8. Устройството да е предвидено да работи в лоши атмосферни условия и дъжд.

1.9. Устройството да може едновременно да предава видео по канала за връзка и да прави запис на локален носител на два различни битрейта.

1.10. Устройството да бъде управляемо дистанционно от приемното устройство или мобилно устройство (смартфон или таблет).

1.11 Устройството да има функционалност за дистанционна настройка и мониторинг през уеб интерфейс.

1.12. Устройството да има възможност за изграждане на обратен аудио канал за връзка с оператора.

1.13. Устройството да има възможност за TALLY индикация.

1.14. Устройството да отговаря на изискванията за безопасна работа съгласно Европейски стандарт за работа с радиочестотно оборудване EN 62209-2:2010 или еквивалентен.

Допълнителни изисквания:


  • Устройството да има възможност за специализирани режими на работа, осигуряващи възможност за изграждане на връзка през K-band SAT и/или BGAN.

  • Устройството да има възможност за включване на външни антени.

  • Устройството да има композитен видео вход и аналогов аудио вход.

2. Приемно устройство, което посредством интернет свързаност да приема видеосигнала от предавателните устройства като на изхода му да излиза сигнал SD-SDI 720x576i50, HD-SDI 1920x1080i50 с ембедиран стерео звук едновременно и от четирите устройства и разполага с вход за външна синхронизация.

Системата да включва всички необходими софтуерни лицензи, кабели за връзка, кабели за захранване и закрепвания.

Участникът в търга да предостави пълна техническа документация от производителя, съдържаща всички изисквания от заданието.


У К А З А Н И Я


  1. ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ


І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

1. В публичната покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и публичната покана.

2. Не може да участва в публичната покана лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран;

б) при който лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

в) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

г) декларирал е съгласие да участва в обединение или фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.

* Изискванията по букви: а), б), в) и г) се отнасят за лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП

3. В процедурата не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.

5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват външни експрети, участвали при изготвянето на техническата спецификация или методиката за оценка по настоящата процедура, самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

6. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изисквания на т. 2, букви а), б), в) и г) се прилагат и за подизпълнителите.

8. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

9. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

10. В процедурата за възлагане на публична покана едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ и ал.5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

12. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят договор за учредяване на обединението.

В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Договор за създаване на обединение трябва да бъде представено от Участника в заверено копие.

Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчка. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да бъде представен и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

13. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в процедурата е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. В процедурата за възлагане на публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия.

6. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

6.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в процедурата.

6.2. В офертата не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56;

6.3. Наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от Закона за обществените поръчки;

6.4. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

7. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

8.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;

8.2. Постъпила е след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на постъпилите оферти.


Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществени поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, етаж 2, стая 218, по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в публичната покана.

3. Протоколите и уведомителните писма на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в публичната покана могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в публичната покана.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществени поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218 в срок до 17:00 часа на 01.04.2016 г., включително.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. Възложителят предоставя документацията за участие безплатно и същата може да бъде намерена на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,11155

4. Офертите се представят по един от следните начини: участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, офертата може да бъде представена от физическо лице, участващо в обединението или от лицето, което представлява някое от юридическите лица в обединението, или от пълномощник на някое от посочените лица въз основа на изрично пълномощно, като не е необходимо пълномощно и от останалите лица. Оригинал на пълномощното/заверено копие на пълномощното се прилага към Офертата за участие.

5. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в публичната покана. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

6. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в процедура. Възложителят не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

8. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация:

● Адрес на възложителя: гр. София, Българска национална телевизия, НРТЦ, бул. "Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218;

● Наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника;

● Следното означение: “За участие в публична покана с предмет: „Доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“

9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

10. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

10.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

10.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

10.3. Началният ден на срока за получаване на оферти е денят, следващ датата на публикуване на публичната покана до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на публичните покани.

11. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

12. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод (по см. на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП)1, а именно: копие от документа за регистрация, единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверения за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

13. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и заявленията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

14. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

15. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

16. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 на чл. 57 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

17. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея следва да бъдат номерирани.V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В големия запечатан непрозрачен плик са следните документи:1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в процедурата трябва да представят следните документи:

1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

1.2. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

1.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

1.4. Декларация за неразгласяване на информация.

1.5. Декларация за автономност на офертата;

1.6.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП.

1.7. Декларация за съгласие от подизпълнител/и.

1.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

1.10. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

2. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията участникът трябва да представи следните документи:

2.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;

За доставки с еднакъв или сходен предмет ще се считат доставки свързани със система за пренос на видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи с множество gsm карти.

2.2 Заверено копие от валиден Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката или еквивалентен сертификат, издадени от органи установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2.3. Документ за удостоверяване оторизацията на участника от производителя/ите да представлява и да разпространява предлаганото от него/тях оборудване;

2.4. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на производителя/ите на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от производителя на предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от производителя в срока посочен в техническото предложение, като всички разходи за транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за техническите си възможности и квалификация:

- Участникът следва да е изпълнил минимум две доставки с еднакъв или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

За доставки с еднакъв или сходен предмет ще се считат доставки доставки свързани със система за пренос на видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи с множество gsm карти.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички членове в обединението.

- Участникът следва да е внедрил система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 с обхват предмета на поръчката или еквивалентен сертификат, издадени от органи установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

- Участникът следва да е оторизиран от производителя/ите да представлява и да разпространява предлаганото от него/тях оборудване.

- Участникът следва да представи документ че е оторизиран сервиз на производителя/ите на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от производителя на предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от производителя в срока посочен в техническото предложение, като всички разходи за транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника.


Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница