Задание за Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт „Аладин”Дата25.12.2017
Размер99.43 Kb.

Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт „Аладин“ЗАДАНИЕ

за


Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт „Аладин”
1. Да бъдат осигурени следните подсистеми и функционалности на програмния продукт „Аладин”:


Подсистеми на ПП „Аладин”

Работни места- брой

Работна заплата

Платежни документи1

Граждански договори и хонорари

1

Личен състав

Отпуски


1

Опция „Многофирмен“

8

Потребителски модули и счетоводни интерфейси

5

Ползване на ПП „Аладин”

15

2. Да има възможност за конфигуриране на допълнителни работни места по искане на БНР.

Образец №2


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,


След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………….

Ние:
От…………………………………………..

(изписва се името на участника)

………………………………………

(номер по съдебния регистър) ( БУЛСТАТ )

……………………………………………………………….

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата спецификация при следните условия:
  • Срок за изпълнение на пръчката……………………..;

  • Предложение за изпълнение на поръчката, направено въз основа на заданието (без цени)
Описание

Брой

………………


Дата ………………. Подпис .…………….

Образец 3ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)

Уважаеми Дами и Господа,


След запознаване с документацията за участие в процедурата публична покана с предмет ………………………………………………………………………………………“,

Ние:


От ............................................................................................................................. (изписва се името на Участника)

..........................................................................................

(номер по съдебен регистър) (БУЛСТАТ)

...............................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия:
  • Общ размер на месечния абонамент ................без ДДС................с ДДСОписание

Ед.цена

Брой

Стойност без ДДС

…………….

Дата ………………. Подпис .…………….ДОГОВОР (проект)

ЗОП-……………../…..………..2014г.


Днес,………….2014 г., между:
БългарскоТО Национално Радио, ЕИК 000672343, ИН по ДДС BG000672343, със седалище гр.София, бул. „Драган Цанков” № 4, представлявано от Радослав Янкулов – Генерален директор и Цветанка Станишева – Финансов директор, наричано по-долу за краткост БНР, от една страна

и

………………………. ЕИК ……………….., ИН по ДДС BG …….., със седалище и адрес на управление …………………………………, представлявано ………………….., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛсе сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, съгласно поръчката на БНР да поддържа подсистеми в програмния продукт „Аладин“, подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че притежава правото да поддържа и развива програмния продукт „Аладин”, съгласно условията на този договор.

ІІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Мястото на изпълнение на услугите по настоящия договор е територията на Република България.

2.2. Договорът се сключва за срок от една година – от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. За изпълнението на услугата по чл. 1.1, описана в техническото задание на поръчката и приложенията към настоящия договор, БНР се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на ………….. лв. (……………………………………………………) без ДДС или ……………. лв. (……………………………………………………) с включен ДДС.
3.2. БНР се задължава да заплаща възнаграждението по чл. 3.1 в срок до 10-то число на месеца, следващ предоставянето на услугата, чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

4.1.1. Да предоставя новите версии на ПП „Аладин“, излизащи в периода на действие на договора, без допълнително заплащане.

4.1.2. Да отстранява възникнали грешки в програмния продукт в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомление от страна на БНР. Установените грешки подлежат на корекция, ако могат да бъдат пресъздадени на системата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с данните на БНР.

4.1.3. Да извършва своевременно актуализация на ПП „Аладин“, в съответствие със законодателството на Р. България и настъпилите промени в нормативните актове.

4.1.4. Да оказва консултантска помощ за настъпили промени в законодателството, касаещи възнагражденията по трудови и извънтрудови правоотношения.

4.1.5. Да оказва консултанска и програмна помощ за създаване и корекция на потребителски алгоритми, уточнени писмено от БНР.

4.1.6. Да оказва консултантска и програмна помощ при възстановяване на бази данни, повредени в следствие на технически проблем.

4.1.4. Да уведомява своевременно упълномощените представители на БНР за всички промени в статута си до изтичане срока на договора, както и за настъпването на всякакви обстоятелства от значение за изпълнението на договора.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

4.2.1. Да иска от БНР необходимото съдействие за изпълнение на договора, включително администраторски достъп до системата;

4.2.2. При изпълнение на задълженията си да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете на настоящия договор.

4.3. БНР се задължава:

4.3.1. Да спазва инструкциите за работа с програмния продукт.

4.3.2. Да заплати дължимото възнаграждение за услугата.

4.3.3. Да определи и упълномощи лице за контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което да контролира изпълнението на договора и да подписва приемо-предавателните протоколи за изпълнение на договора.

4.4. БНР има право:

4.4.1. Да осъществява текущ контрол за изпълнение на договора;

4.4.2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

4.4.3. Да заявява откриване на нови работни места за използване на програмния продукт или закриване на съществуващи такива. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни заявката в ….. дневен срок от нейното получаване. За допълнителните работни места се заплаща възнаграждение по цените, фигуриращи в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответните подсистеми на програмния продукт.
V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
5.1. Настоящият договор се прекратява:

5.1.1. С изтичане на срока по чл. 2.2.

5.1.2. По взаимно съгласие на страните, 30 дни след изпращане на писмено уведомление до другата страна с препоръчано писмо.

6.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, изправната страна може да развали договора с 15–дневно писмено предизвестие.
VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
6.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава или не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

6.2. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

6.3. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
VІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
7.1. Страните считат за конфиденциална всяка информация, документи и материали, получена при и по повод изпълнението на договора и се задължават да не разкриват същите на трети лица, освен в случаите, когато законово задължение или разпореждане на компетeнтен орган налагат това.
VIII. САНКЦИИ
8.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява възложената услуга или част от нея, съгласно договора, същият дължи на БНР неустойка в размер на 0.5 на сто от цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 на сто.

8.2. При разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи връщане на част от възнаграждението, пропорционална на периода на неизпълнение.

8.3. Всяка от страните, която е понесла вреди от неизпълнението на другата страна в размер, надвишаващ уговорените неустойки, може да търси обезщетение за претърпените вреди по общия исков ред.
IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Кореспонденцията и контактите между страните във връзка с изпълнението на техните задължения и упражняването на техните права по настоящия договор ще се осъществява, както следва:

За Изпълнителя

За БНР

Адрес: ……………………….;

Лице за контакт: …………………..;

Тел: ……………..; факс: …………………….


Адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ №4;

Лице за контакт: Илка Дойчинова;

Тел: 933 63 49; факс: 963 33 819.2. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с неговото изпълнение или неизпълнение, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването или прекратяването му, ще се уреждат от страните по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентен съд в Република България, като приложимо за решаването му ще бъде българското право.

9.3. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Настоящият договор съдържа пет страници и се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ЗА БНР: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Радослав Янкулов ………………………

Генерален директор …………………….

Цветанка Станишева

Финансов директор

Съгласували:юрисконсулт:.................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница