Закон 2000 г в България. Цялата негова стопанска дейност е подчинена на българското законодателствоДата24.08.2017
Размер51.69 Kb.
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА “ СофДилинг ” ООД

“ СофДилинг ” – Дружество с ограничена отговорност е регистрирано по силата на Търговския закон 2000 г. в България. Цялата негова стопанска дейност е подчинена на българското законодателство.

Целта на изготвянето на финансовите отчети е да се представя информация за имущественото състояние, за ефективността и за промените на финансовото състояние, която да се ползва от широк кръг потребители при взимането на икономически решения.

Финансовите отчети и отчетите на управлението ще са предназначени главно за нуждите на външните потребители и собствениците на “ СофДилинг” ООД . Ще се спазват законовите изисквания и срокове за изготвянето и представянето им на официалните държавни власти. За целите на настоящата счетоводна политика се определя използването на формата, записана като приложения от МСС 1.

Счетоводната политика представлява съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от фирмата за отчитане на дейността и за представяне на информацията във финансовия отчет.

Счетоводната политика се разработва до началото на отчетния период в съответствие с изискванията и принципите, определени в Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти.

Ръководството на дружеството, в лицето на управителя, носи първична отговорност по представянето на финансовите отчети. В отговорностите на ръководството на дружеството се включват като задължение за поддържане на адекватни счетоводни сметки, избор и точно придържане и приложение на счетоводната политика и опазване на имуществото.

При изготвянето на настоящата счетоводна политика се изхожда от основния счетоводен принцип на: действащо предприятие, т.е. във времето предприятието ще спазва и доразвива стопанската си дейност в зависимост от конкретни пазарни условия.

В предприятието се спазват основните законодателни принципи при воденето на счетоводството и изготвянето на периодичните финансово-счетоводни отчети, изложени в чл. 4 от ЗС, а те са: предпазливост, съпоставимост, предимство на съдържанието пред формата, запазване на настоящите правила по възможност през повече от един отчетен период – с цел постигане на съпоставимост на счетоводни данни и показатели през различни отчетни периоди.

Индивидуалният сметкоплан на “ СофДилинг ” ООД се основава на базова система, използвана към надтоящия момент от 1991г. насам и заложена в препоръчителния Национален сметкоплан с трицифрени номера на счетоводните сметки. Като приложение № 1 към настоящите общи положения се представя структура на приложимите за предприятието счетоводни сметки в синтетичен разрез.

Използваният програмен продукт “Абак” за автоматизирана обработка на счетоводната информация е съобразен с чл. 9, ал. 2 от ЗС. За всяка счетоводна сметка и включените към нея подсметки и аналитични партиди, които са индивидуализирани в сметкоплана на дружеството, периодично (месечно) се отпечатват всички хронологични записи от счетоводни операции и дневници на сметки.

Осигурена е информация чрез отпечатване на хартиен носител за дебитни и кредитни обороти на всяка сметка в кореспонденция с всички останали счетоводни сметки, както и салда за всяка от тях в главната книга.

В прилаганата счетоводна политика на предприятието са използвани следните Международни счетоводни стандарти:

МСС 1 – Представяне на финансовите отчети

Счетоводният баланс е съставен въз основа на информация за салда по счетоводни сметки към 31 декември. Активите, пасивите и собствения капитал се посочват в него по балансова стойност, като стойността на активите, посочени в баланса се определя като разлика между отчетната им стойност и коректива отнасящ се за тази стойност.

Печалбата или загубата от отчетния период, посочена в отчета за приходите и разходите, съответства на печалбата или загубата посочена в баланса.

Отчетът за паричния поток съдържа информация, необходима за оценка способнастта на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и тяхното оползотворяване.МСС 7 – Отчети за паричните потоци

Отчетът за паричните потоци, чрез прекия метод на информация, за основните класове брутни парични постъпления и плащания е получена от счетоводните регистри на предприятието за движението на паричните му средства.

Паричните потоци, произтичащи от сделки в чужда валута се оценяват в левове по реда на МСС 21.

МСС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Обичайната дейност, която предприятието предприема и тези, които са свързани или произтичат от предприетите дейности и такива, които допринасят за равитието му.Тя може да бъде финансова и инвестиционна.Предприятието ще използва препоръчителен подход при необходимост.МСС 12 – Данъци от печалбата

Дължимите данъци се отразяват като задължение към бюджета и като намаление на счетоводната печалба образувана единствено от курсови разлики показани в МСС 21.МСС 16 – ИМСО

Ръководството на предприятието определи границата на същественост и се базира на нея при определяне на стойностния праг, над който придобитите активи трябва да бъдат определени като ИМСО в размер над 500,00 (петстотин) лева.

ИМСО са придобитите и притежавани от предприятието активи, които имат натурално-веществена форма, очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период и възможност за черпене на икономическа изгода от тях.

Всеки ИМСО се оценява по цена на придобиване, която включва: покупна цена на придобиване и всички преки разходи.

Считано от 01.01.2003 г. предприятието е възприело ИМСО да се представят съгласно настоящия стандарт по препоръчителния подход – цена на придобиване минус натрупана амортизация минус евентуална обезценка на активите.

МСС 18 – Приходи

Обичайната дейност на предприятието е определена в Закона за счетоводството, като съвкупност от стопански операции, които се извършват в нормалния му ход на функциониране, както и такива, които произтичат или съпътстват регулярно или индиректно тези операции. Това е дейността, извършвана в рамките на осъществяване на предмета на дейност на предприятието, която е присъща за него с аналогично техническо оборудване и квалификация на персонала.

Приходите на предприятието са получени от продажба на услуги, като в тях се включват само брутните потоци от икономически изгоди получени от и дължими на предприятието за негова сметка.Приходът в предприятието се оценява по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение.

МСС 19 – Доходи на персонала

В предприятието персоналът ползва платения си годишен отпуск през съответната година.МСС 21 – Ефекти от промените във вълутните курсове

Предприятието прилага стандарта за определяне на реда за отчитането на ефекта от промените във валутните курсове при сделки с чуждестранна валута, като се използват определения със следното значение: сделка в чуждестранна валута, валутен курс, централен курс, курсова разлика.

Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване.

В Годишния финансов отчет паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а текущо през годината – по централен курс на БНБ на тримесечие.

Предприятието е определило текущата оценка на позициите в чуждестранна валута на всяко тримесечие и в края на отчетния период.

Курсовите разлики се отчитат, когато настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделки в чуждестранна валута, а към датата на финансовия отчет паричните позиции се оценяват по валутен курс, различен от този, по който са били счетоводно отразени.Сумата на валутните курсови разлики, включени в печалбата за отчетния период е салдото съответно по сметка: 624 и 724.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница