Заседание на осми ноември две хиляди и тринадесета година в състав председател: мария златареваДата09.09.2016
Размер48.38 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

гр. П., 08.11.2013 г.

П. РАЙОНЕН СЪД, трети състав, в закрито заседание на осми ноември две хиляди и тринадесета година в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАРЕВА
Като разгледа докладваното от съдията ч. гр. д. № 574 по описа за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното:
Производството е по реда на чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс.
Производството по делото е образувано по повод постъпила молба от И.П.В., с ЕГН: . чрез нейната майка и законен представител С.И.В., с ЕГН: . за даване на разрешение за сключване на договор за доброволна делба на недвижими имоти и движими вещи, останали наследствени от бащата на И.В. – П.Д.В..

Навеждат се твърдения в молбата, че бащата на малолетното дете И. е починал на . Иска се разрешение за сключване на доброволна делба за получените в наследство движими и недвижими вещи с еднокръвната сестра на малолетната молителка – Д.П.В., с ЕГН: . и С. И. В., с ЕГН: ., майка на молителката, в следния смисъл:

В дял И.П.В. ще получи апартамент ., находящ се на ул. „С.”, етаж . в бл. ., вх., квартал №.по плана на гр. З., със застроена площ от 74,29 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещения, заедно с избено помещение №., със светла площ от 11.88. кв.м. Представено е удостоверение за данъчна оценка №7310001033/08.10.2013 г., от което е видно, че данъчната оценка на имота е 7 265.70 лв.

Съгласно молбата, Д.П.В. ще получи в дял УПИ – XXII- 852 в квартал №70 по плана на гр. З., област С., ул. „Х.” №., ведно с построените върху него сгради. Представено е удостоверение за данъчна оценка №7310001032/08.10.2013 г., от което е видно, че данъчната оценка на имота е 6975.60 лв. Д.П.В.ще получи в свой дял и л. а. марка „Фолксфаген”, модел „Голф”, рег. № СО . АH, рама ., с двигател .с базова застрахователна стойност 200.00 /двеста/ лева

В молбата се сочи, че вторият лек автомобил марка „Дайхатсу”, модел „Териос”, рег. № СО . АТ, рама ., с двигател . ще остане в дял на С.И.В., с ЕГН: ..

В молбата навежда, че изравняване на дяловете няма да има, като съделителката С. В. си запазва правото на реално ползване върху апартамент ., находящ се на ул. „С. .”, етаж . в бл. ., вх. ., квартал №. по плана на гр. З., със застроена площ от 74,29 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещения, заедно с избено помещение №., със светла площ от 11.88. кв.м.

С оглед на изложените твърдения, се отправя искане до съда да даде разрешение за разпореждане, чрез делба на получените по наследство от молителката недвижими имоти и леки автомобили.

Сезиран с настоящата молба и след като обсъди представените писмени доказателства, надлежно заверени, съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Видно от удостоверение за наследници изх. № 92/17.06.2013 г., издадено от Община З., П.Д.В. е починал. на .., като е оставил следните наследници по закон: С.И.В. /съпруга/, Д. П. В. /дъщеря/ и И.П.В. /дъщеря/.

От свидетелства за регистрация на леки автомобили марка „Фолксфаген”, модел „Голф”, рег. № СО . АH, рама ., с двигател . и лек автомобил марка „Дайхатсу”, модел „Териос”, рег. № СО . Ат, рама ., с двигател . е видно, че същите са регистрирани на името на П.Д.В., като същите са със застрахователна стойност съответно от 200,00 лв. и 500,00, което се установява от удостоверения № 80 и 81 за застрахователна стойност на МПС, издадени от Д..О.з.ЕАД.

Видно от представените по делото Нотариален акт за дарение на недвижим имот №155, том. III, с рег. №3952, дело . . г. на нотариус Е.П., нотариус с район на действие Районен съд гр, П., рег. №. на Нотариалната камара на Република България и Нотариален акт за дарение на недвижим имот №63, том. I, с рег. . от . г. на В.А., съдия в Районен съд гр. П., недвижимите имоти, чиято делба се иска да бъде извършена са били собственост на наследодателя на молителката.

Видно от удостоверение за данъчна оценка №7310001033/08.10.2013 г., данъчната оценка на имот апартамент ., находящ се на ул. „С.”, етаж .в бл. . квартал . по плана на гр. З., със застроена площ от 74,29 кв.м., състоящ се от три стаи, кухна и сервизно помещения, заедно с избено помещение №13, със светла площ от 11.88. кв.м. е в размер на 7 265.70 лв.

Видно от удостоверение за данъчна оценка №7310001032/08.10.2013 г., данъчната оценка на имот УПИ – XXII- 852 в квартал №70 по плана на гр. З., област С., ул. „Х.” №., ведно с построените върху него сгради е 6975.60 лв.

Видно от социален доклад №11-0151/05.11.2013 г. ЗД, изготвен от Агенция С. П., получен на 07.11.2013 г. интересите на детето за защитени и родителят му С.П.В. е в състояние да защитава интересите на детето.

С оглед на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Отправено е искане за даване разрешение за разпореждане с имущество на малолетно дете.

Съдът, съобрази разпоредбата на чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, според която извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, движими вещи чрез формални сделки и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на дете /напълно запретени лица/, се допуска с разрешение на районният съдия по местоживеене ако разпореждането не противоречи на интересите им.

Изхождайки от изложеното в молбата съдът намира, че разпоредителното действие, за което се иска даване на разрешение за делба е в интерес на молителя. Молителят не може да си служи лично с автомобилите, по отношение на които е направил искане за разпореждане чрез делба. Наред с това, несъмнено поддръжката на притежаваните от него автомобили е свързана с разходи, които съставляват допълнително бреме и ограничават разполагаемите му доход.

Съобразявайки изложеното, съдът приема, че извършването на доброволна делба би била в интерес на молителя.

Водим от горното, съдът


О П Р Е Д Е Л И:

РАЗРЕШАВА на И.П.В., с ЕГН: . с адрес: гр. З., ул. „С.”, бл. №., ап.. действаща чрез своята майка и законен представител С. И. В., с ЕГН: . да сключи договор за доброволна делба на недвижими и движими вещи, останали й в наследство от починалия й баща П.Д. В., починал на . г. при следните условия, без изравняване на дяловете, а именно:

И.П.В. ЕГН: . да получи в свой дял апартамент №., находящ се на ул. „С.”, етаж .в бл. ., вх. ., квартал №. по плана на гр. З., със застроена площ от 74,29 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизно помещения, заедно с избено помещение №., със светла площ от 11.88. кв.м, като съделителката С.И.В., с ЕГН: . си запазва правото на ползване върху имота.

Д.П.В., с ЕГН:. да получи в свой дял УПИ – XXII- 852 в квартал №70 по плана на гр. З., област С., ул. „Х..” №., ведно с построените върху него сгради.

Д.П.В., с ЕГН, да получи в свой дял и лек автомобил марка „Фолксфаген”, модел „Голф”, рег. № СО . АH, рама ., с двигател .С.И.В., с ЕГН: . да получи лек автомобил марка „Дайхатсу”, модел „Териос”, рег. № СО . АТ, рама ., с двигател ..
Определението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница