Заседание на Съвета Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост и научни изследвания) Брюксел, 1-2 март 2010 г. ПредседателДата01.01.2018
Размер192.58 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

6983/1/10 REV 1

(OR. en)


PRESSE 48
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2999-о заседание на СъветаКонкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост и научни изследвания)

Брюксел, 1-2 март 2010 г.


Председател Г-н Miguel Sebastián
Министър на промишлеността, туризма и търговията
Г-жа Cristina Garmendia
Министър на науката и иновациите
Г-н Diego López Garrido
Заместник-министър за Европейския съюз
на Испания


Основни резултати от заседанието на Съвета

След като обсъди основните цели на формулирането на принципи за нова индустриална политика с постоянен акцент върху устойчивия растеж и заетостта, Съветът прие заключения относно индустриалната политика.

В процеса на подготовка на предстоящото пролетно заседание на Европейския съвет министрите по конкурентоспособност обмениха мнения относно бъдещата стратегия за растеж и създаване на работни места.

Съветът прие резолюция, с която цели да засили защитата при прилагането на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар.

Съветът прие заключения относно мобилността и професионалното развитие на изследователите. Той прие също така заключения относно пътищата за усъвършенстване на структурата на Европейския съвет по научни изследвания.

Съветът прие без обсъждане решение за въвеждане на ограничителни мерки срещу Еритрея. Той прие на първо четене и позиция на Съвета по проект за регламент относно търговията с дървен материал.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР — Резолюция Error: Reference source not found

НОВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТНИ МЕСТА И РАСТЕЖ Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ПО НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ПРЕГЛЕД НА СТРУКТУРИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

МОБИЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА (ГМОСС) И НЕЙНИТЕ НАЧАЛНИ ОПЕРАЦИИ (2011—2013 Г). Error: Reference source not foundНаучноизследователски проект за Балтийско море („ПРОГРАМА BONUS-169) Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

 • Ограничителни мерки (Еритрея — Ирак — Либерия — Сомалия) Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Антидъмпингови мерки — внос на фурфурилов алкохол от Китайската народна република Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Регистър за биоцидите Error: Reference source not found

 • Търговия с незаконно добит дървен материал* Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Vincent VAN QUICKENBORNE Министър на икономиката и административното опростяване

Г-н Benoît CEREXHE Министър в правителството на региона Брюксел-столица, отговарящ за заетостта, икономиката, научните изследвания, противопожарната защита и спешната медицинска помощ

Г-н Jean-Claude MARCOURT Заместник министър-председател и министър на икономиката, малките и средните предприятия, външната търговия и новите технологии (Валонски регион)България:

Г-н Сергей ИГНАТОВ Министър на образованието, младежта и науката

Г-н Евгени АНГЕЛОВ Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма

Чешка република:

Г-н Erik GEUSS Заместник-министър на промишлеността и търговията

Г-н Vlastimil RŮŽIČKA Заместник-министър на образованието, младежта и спорта

Г-жа Jana REINISOVÁ Заместник постоянен представителДания:

Г-жа Charlotte SAHL-MADSEN Министър на науката, технологиите и иновациите

Г-н Jonas BERING LIISBERG Заместник постоянен представител

Германия:

Г-н Bernd PFAFFENBACH Държавен секретар, Федерално министерство на икономиката и технологиите

Г-н Georg SCHÜTTE Парламентарен държавен секретар към федералния министър на образованието и научноизследователската дейност

Естония:

Г-н Tõnis LUKAS Министър на образованието и науката

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г-жа Mary COUGHLAN Заместник министър-председател (Tánaiste) и министър на предприемачеството, търговията и заетостта

Г-жа Geraldine BYRNE-NASON Заместник постоянен представител

Гърция:

Г-н Ioannis PANARETOS Държавен секретар по образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси

Г-н Alexandros FOURLAS Генерален секретар

Испания:

Г-н Miguel Sebastián Министър на промишлеността, туризма и търговията

Г-жа Cristina GARMENDIA MENDIZÁBAL Министър на науката и иновациите

Г-н Diego LÓPEZ GARRIDO Заместник-министър за Европейския съюз

Г-н Felipe PETRIZ Заместник-министър на научноизследователската дейност, Министерство на науката и иновациите

Франция:

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представителИталия:

Г-н Giuseppe PIZZA Държавен секретар по въпросите на образованието, университетите и научните изследвания

Г-н Vincenzo GRASSI Заместник постоянен представител

Кипър:

Г-н Antonis PASCHALIDES Министър на промишлеността, туризма и търговията

Г-н Costas IACOVOU Директор „Планиране“, Бюро по планиране

Латвия:

Г-н Artis KAMPARS Министър на икономиката

Г-жа Tatjana KOĶE Министър на образованието и науката

Литва:

Г-н Dainius KREIVYS Министър на икономиката

Г-н Raimundas KAROBLIS Заместник постоянен представител

Люксембург:

Г-н Jeannot KRECKÉ Министър на икономиката и външната търговия

Г-н François BILTGEN Министър на правосъдието, министър на публичната администрация и административната реформа, министър на висшето образование и научноизследователската дейност, министър на комуникациите и медиите, министър по религиозните въпроси

Унгария:

Г-н István VARGA Министър на националното развитие и икономикатаМалта:

Г-жа Theresa CUTAJAR Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-жа Maria van der HOEVEN Министър на икономиката

Г-н Peter KOK Заместник постоянен представител

Австрия:

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представителПолша:

Г-н Marcin KOROLEC Заместник държавен секретар, Министерство на икономиката

Г-жа Maria Elzbieta ORLOWSKA Държавен секретар, Министерство на науката и висшето образование

Португалия:

Г-н José MARIANO GAGO Министър на науката, технологията и висшето образование

Г-н Carlos ZORRINHO Държавен секретар за енергетиката и иновациите

Румъния:

Г-н Borbely KAROLY Държавен секретар

Г-н Cristian BADESCU Заместник постоянен представител

Словения:

Г-н Gregor GOLOBIČ Министър на висшето образование, науката и технологиите

Г-н Uroš VAJGL Заместник постоянен представител

Словакия:

Г-н Luboš HALÁK Държавен секретар

Г-н Peter JAVORCIK Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-жа Anni SINNEMÄKI Министър на труда

Г-жа Riina NEVAMÄKI Държавен секретар по икономическите въпроси

Швеция:

Г-жа Maud OLOFSSON Заместник министър-председател и министър на предприятията и енергетиката

Г-н Tobias KRANTZ Министър на висшето образование и научните изследвания

Г-н Gunnar WIESLANDER Държавен секретар към министъра на търговиятаОбединено кралство:

Г-н Ian LUCAS Парламентарен държавен секретар по въпросите на икономиката и регулаторната реформа

Г-н Andy LEBRECHT Заместник постоянен представител
Комисия:

Г-н Antonio TAJANI Заместник-председател

Г-н Michel BARNIER Член

Г-жа Máire GEOGHEGAN-QUINN ЧленОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА — Заключения на Съвета

Съветът обмени мнения по основните цели на формулирането на принципи за нова амбициозна индустриална политика с постоянен акцент върху устойчивия растеж и заетостта.

Министрите изтъкнаха по-специално значението на устойчивостта, екологическата ефективност, оперативните ключови показатели, както и на включването на иновативни сектори в обхвата на новата индустриална политика , като например космическото пространство. Те подчертаха необходимостта от нов подход в индустриалната политика, насочен към изграждането на мрежи и основан на триъгълника на знанието, като поставиха акцент върху укрепването на базата на знанието и устойчивостта и изтъкнаха необходимостта от тясна връзка между новата индустриална политика и бъдещия европейски план в областта на научните изследвания и иновациите.

Необходимо е новата политика да съчетава хоризонталните политики с конкретни секторни инициативи. Като първа стъпка в тази посока министрите приканиха Комисията да представи план за действие за чисти и енергийно ефективни превозни средства, в т.ч. нарастващото значение на изцяло електрическите автомобили и хибриди с възможност за включване към електрическата мрежа.

В допълнение делегациите в ЕС подчертаха следните аспекти:

1) необходимите за индустрията преструктуриране и преобразувания да бъдат осъществявани по социално отговорен начин.

2) „Кредитната криза“ се счита все така за сериозен проблем, по-специално за МСП, които са призвани да играят централна роля в процеса на възстановяване. Отчетена беше важността на подобряването на регулаторната рамка за МСП и прилагането на „Small Business Act“ (Акта за малките предприятия) за стимулиране на стопанската дейност.

3) В новата индустриална стратегия е необходимо да се отчита сближаването и осъзнаването на различията в изходните позиции на различните държави-членки.

4) Що се отнася до външното измерение, министрите призоваха за проактивна стратегия по отношение на суровините, предупредиха за риска от прехвърляне на въглеродни емисии и подчертаха важността на подходяща международна регулаторна рамка за постигане на равностойни условия в световен мащаб.

В заключение министрите призоваха за проактивна нова роля на Съвета по конкурентоспособност в рамките на стратегия „ЕС 2020“.

В края на дебата Съветът прие заключенията, съдържащи се в документ 6391/10.

ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР — Резолюция

Съветът прие следната резолюция, с която цели да засили защитата при прилагането на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар: 6363/10.НОВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТНИ МЕСТА И РАСТЕЖ

Съветът обмени мнения по новата стратегия на ЕС за растеж и създаване на работни места, след като Комисията представи основните елементи от съобщението си относно стратегията „ЕС 2020“, което предстои да бъде публикувано на 3 март.

Резултатите от обсъждането, наред със съобщението на Комисията и подготвителната работа в съответните състави на Съвета, ще позволят на Европейския съвет (25 и 26 март) да се съсредоточи върху общата рамка на стратегията.

И двата министерски състава — министрите на промишлеността и вътрешния пазар, на 1 март, и министрите на научните изследвания, на 2 март — разгледаха ключовите аспекти на началото на изграждането на архитектурата на бъдещата стратегия в своите съответни области на отговорност.

Въз основа на въпросници, представени от председателството (6070/1/10 REV и 6389/10), обсъжданията бяха съсредоточени върху най-добрите мерки, които може да се предприемат на европейско равнище, за стимулиране на конкурентоспособността, като по този начин се допринася към новата стратегия за растеж и работни места.

Делегациите изтъкнаха, че е необходимо да се поставят амбициозни, реалистични и ясни цели, включващи политически ангажимент от страна на държавите членки.

Обсъждането показа до голяма степен близост във възгледите по редица аспекти, които трябва да се вземат предвид при стартирането на бъдещата стратегия, в това число:


 • че е важно единният пазар да се развива в дълбочина, което ще му придаде нов политически тласък, и, при избягване на протекционизма, ще запази неговата привлекателност за трети държави;

 • че е необходимо да се развива европейска промишленост, която да е способна да осъществи напредък в разрешаването на новите предизвикателствата по пътя към устойчива и екологосъобразна икономика;

 • че е уместно да се поставят цели, близки до интересите на европейските граждани, като се взема предвид социалното им измерение и се отдаде предпочитание на сближаването между регионите;

  - че е подходящо научните изследвания и иновациите да бъдат поставени в центъра на различните политики на ЕС в рамките на новата програма; • че е необходим акцент върху научните изследвания в рамките на предстоящите за решаване обществени предизвикателства, като изменението на климата, енергетиката, сигурността на храните, здравеопазването и демографията; както и

 • развитието на Европейското научноизследователско пространство.

Министрите се изказаха във връзка с конкретното използване на подходящи средства за по ефективното постигане на тези цели. Бяха посочени:

 • инвестициите в иновативни технологии;

 • усъвършенстването на материалната инфраструктура на транспортните и енергийните мрежи;

 • развитието на основни елементи за извличане на максимална полза от вътрешния пазар: цифровизацията, защитата на правото на индустриална и интелектуална собственост, улесняването на електронните транзакции, изпълнението на директивата за услугите и др.;

 • усъвършенстването на регулаторната рамка за предприятията, по-специално за малките и средните предприятия, както и на условията за техния достъп до финансирането и иновациите;

 • опростяването на наличните инструменти в областта на научните изследвания и тяхното ефикасно използване;

 • стимулирането на човешкия капитал (образование и обучение, по-добри условия за изследователите, и т.н.); както и

 • укрепването на трите страни на „триъгълника на знанието“: образование, бизнес и научни изследвания.

Очаква се новата стратегия да съчетава план за успешното излизане от всеобщата икономическа криза с амбициозна програма за структурна реформа с действия както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки.

Беше оценена също централната роля, която Съветът по конкурентоспособност ще изпълнява при координирането, изпълнението и наблюдението на бъдещата стратегия.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ПО НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ПРЕГЛЕД НА СТРУКТУРИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ — Заключения на Съвета

Съветът прие следните заключения относно прегледа на структурите и механизмите на Европейския съвет по научни изследвания: 6666/10.МОБИЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ — Заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно мобилността и професионално развитие на изследователите и се споразумя да ги представи на министрите по въпросите на заетостта и социалната политика за обмен на мнения на 8 март.

Заключенията се съдържат в 6362/2/10.

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА (ГМОСС) И НЕЙНИТЕ НАЧАЛНИ ОПЕРАЦИИ (2011—2013 Г).

Съветът взе предвид доклада на председателството (6069/10) относно проекта за регламент относно европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г).

Проектът за регламент има за цел ГМОСС да бъде утвърдена като оперативна програма и да се предостави допълнително финансиране за нейните началните операции, с цел се даде възможност за постепенно изграждане на капацитет до края на настоящата финансова рамка през 2013 г.

Предложението, което беше представено от Комисията през май 2009 г. (10285/09), е в процес на разглеждане от експерти на ЕС с оглед на постигане на ранен етап на споразумение с Европейския парламент. Оставащите основни нерешени въпроси по предложението са финансирането за периода 2011—2013 г., управлението и обработката на данни и информационната политика.

ГМОСС е инициатива, ръководена от ЕС, за изграждане на собствен европейски оперативен капацитет за извършване на наблюдение на Земята с оглед на събирането на информация относно физическите, химическите и биологичните системи на планетата или, в по-общ план, за наблюдение на природната среда. Тя се основава на както на базирани в космоса (т.е. спътници), така и на наземни съоръжения. Данните, събрани посредством спътниците се обработват с цел предоставянето на информационни услуги, които позволяват по-добро управление на околната среда и повишена сигурност на гражданите.

Научноизследователски проект за Балтийско море („ПРОГРАМА BONUS-169)

По време на открито заседание Съветът взе под внимание доклада на председателството за текущата дейност, целяща одобряване на участието на Общността в научноизследователски проект за Балтийско море („програма BONUS-169“), предприет от няколко държави-членки на ЕС (6046/10).

Комисията и прибалтийските държави направиха изявления, в които се подчертава значението на проекта за балтийския регион.

BONUS-169 е съвместна научноизследователска програма, предприета от осемте държави-членки от балтийския регион (Дания, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва, Полша и Швеция) в подкрепа на устойчивото развитие на балтийския регион.

Основната ѝ цел е да се намери ефективно решение за ключови предизвикателства в региона, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие, туризма, аквакултурите, безопасността на храните, морския транспорт и социално-икономическите въпроси (15234/09).

Програмата BONUS-169, която е съобразена с целите на европейската стратегия за морски изследвания и стратегията на ЕС за балтийския регион, може да се счита за пилотна по отношение на други сходни регионални инициативи. Освен това инициативата е замислена да помогне и за установяването и организирането на Европейското научноизследователско пространство в региона.ДРУГИ ВЪПРОСИ

Работен обяд на министрите

По време на работния обяд на 1 март министрите обмениха мнения по приоритетни въпроси от областта на укрепването на единния пазар и по връзката между интеграцията на пазарите на стоки и услуги, пазарите на труда и капиталовите пазари и социалното и гражданското измерение на Европа. Неофициалното обсъждане беше предшествано от встъпителните думи на ръководителя на Университета „Бокони“ г н Марио Монти, на когото е възложено изготвянето на доклад относно бъдещето на вътрешния пазар.

На обяда присъстваха също и новият комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, г н Антонио Таяни, и новият комисар, отговарящ за вътрешния пазар и услугите, г н Мишел Барние.

Неофициалният работен обяд на министрите на научните изследвания на 2 март беше посветен на развитието на Европейското научноизследователско пространство и на целите и показателите за измерване на това развитие; в него участва и новият комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката, г-жа Мойра Гейгън-Куин.Конференцията в Копенхаген по въпросите на изменението на климата: последици за европейската индустрия

Комисията представи устно информация относно резултатите от конференцията, проведена в Копенхаген през декември 2009 г., и въздействието ѝ върху усилията на ЕС за борба с изменението на климата и за превръщане на европейската икономика в икономика с ниски нива на въглеродни емисии.Неофициално заседание на Съвета по конкурентоспособност на 8 и 9 февруари

Председателството информира Съвета за резултатите от неофициалното заседание на Съвета по конкурентоспособност, проведено на 8 и 9 февруари в Сан Себастиан, Испания (6760/1/10).

По време на заседанието министрите, отговарящи за научноизследователската дейност, обсъдиха бъдещите предизвикателства пред европейското научноизследователско пространство. През втората част на заседанието испанското председателство се изказа в полза на европейска стратегия относно електрическите превозни средства и заяви, че ще продължи обсъждането на темата по време на Съвета по конкурентоспособност през май.

Електрически превозни средства: стандартизация

Председателството и Комисията предоставиха информация за актуалното състояние и предстоящите стъпки по приемането на хармонизирана система за типово одобрение на превозните средства както за изцяло електрически (захранвани единствено с енергия от акумулатор), така и за хибридни превозни средства (с комбинация на електрически двигател и двигател с вътрешно горене), която отчита екологичните характеристики (6827/10).Развитие на вътрешния пазар — Директива за услугите

Съветът взе под внимание транспонирането на Директивата за услугите в националното право два месеца след изтичането на крайния срок за това транспониране. В представения от Комисията доклад (6817/10 ) се посочва, че се налагат спешни мерки по редица въпроси и в редица държави членки на ЕС.

Целите на приетата през 2006 г. директива са да се премахнат препятствията пред търговията с услуги, да се даде възможност за осъществяване на трансгранични услуги, да се намалят цените и да се подобрят качеството и възможностите за избор в интерес на потребителите. На 16 февруари 2010 г.Съветът прие заключения по този въпрос (6060/10 ).

Комисията представи и следните три доклада:  - Информационно табло за вътрешния пазар № 20: актуална информация за транспонирането на директивите за вътрешния пазар в националното право на държавите членки;

  - Доклад относно системата SOLVIT (онлайн мрежа за решаване на проблеми, свързани с вътрешния пазар);

  - Доклад относно Службата за ориентиране на гражданите — служба, която предоставя на гражданите индивидуални консултации във връзка с правата им съгласно правилата на единния пазар.


Освен това Комисията представи статистическите данни за използването на системата за информация относно вътрешния пазар през 2009 г. Системата е електронно средство, разработено за усъвършенстване на комуникацията между администрациите на държавите членки с цел постигане на по-ефективно сътрудничество при решаване на текущи въпроси, свързани с прилагането на законодателството за вътрешния пазар (6922/10 ).

Проект „ITER“ за експериментален термоядрен реактор

Съветът взе под внимание подготовката на Комисията за предстоящите заседания на Съвета на Международната организация по термоядрена енергия (ITER). Съветът взе под внимание и назначаването на г-н Франк Брискоу (Обединено кралство) за директор на агенцията „Термоядрен синтез за енергия“ — съвместното предприятие, което управлява европейското участие в проекта ITER (http://fusionforenergy.europa.eu/).Инициативи за публично-частни партньорства

Комисията представи доклад относно разгръщането на следните инициативи за публично-частни партньорства (ПЧП): „Фабрики на бъдещето“, „Енергийно ефективни сгради“ и „Зелени автомобили“. За трите ПЧП ще бъдат заделени 3,2 милиарда евро за периода 2010—2013 г., като едната половина идват от частни източници, а другата — от Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания.

Това ще е една от основните теми на предстоящата конференция, озаглавена „Европейската рамкова програма — от възстановяване към устойчивост“, която ще се проведе във Валенсия (Испания) на 13—14 април.

На 19 ноември 2009 г. Комисията представи съобщение, озаглавено: „Мобилизиране на частни и публични инвестиции за възстановяване и дългосрочно структурно изменение — развиване на публично-частни партньорства“

Комисията внесе и доклад относно ПЧП за бъдещето на интернет (6807/10) като продължение на своето предложение за иновационна стратегия за интернет за целия ЕС, представено през октомври 2009 г. Текущите научни изследвания за бъдещия интернет засягат повече от 90 проекта с финансиране от ЕС и възлизат на около 400 милиона евро.

Среща, посветена на ролята на информационните и комуникационните технологии за енергийната ефективност

Съветът взе под внимание резултатите от втората среща на високо равнище, посветена на ролята на информационните и комуникационните технологии за енергийната ефективност, която се проведе в Брюксел на 23—24 февруари. На 9 октомври 2009 г. Комисията прие препоръка по този въпрос (14450/09)Евро-средиземноморска конференция по образование, научни изследвания и иновации

Съветът взе под внимание представената от словенската делегация информация относно подготовката за Евро-средиземноморската конференция на министрите по въпросите на висшето образование, научните изследвания и иновациите, която ще се проведе в Бърдо (Словения) на 25 април.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Ограничителни мерки (Еритрея — Ирак — Либерия — Сомалия)

Еритрея

Съветът прие решение (5534/10) за налагане на ограничителни мерки срещу Еритрея в съответствие с Резолюция 1907 (2009) на Съвета за сигурност на ООН.

За повече информация вж. 6383/10.

Ирак

В изпълнение на Резолюция 1905 (2009) на Съвета за сигурност на ООН Съветът прие решение за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак (5789/10).

С Резолюция 1905 (2009) на Съвета за сигурност се удължава до 31 декември 2010 г. срокът на уредбата относно депозирането във Фонда за развитие на Ирак на приходи от експортни продажби на петрол, петролни продукти и природен газ, както и относно имунитета срещу съдебно преследване на определени иракски активи, посочени в Резолюции 1483 (2003) и 1546 (2004) на Съвета за сигурност на ООН.

Освен това Съветът прие решение за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак (5791/10), за да може посочените по-горе мерки да бъдат прилагани на общностно равнище.Либерия

В изпълнение на Резолюция 1903 на Съвета за сигурност на ООН, приета на 17 декември 2009 г., Съветът прие решение за изменение на действащите ограничителни мерки срещу Либерия по отношение на оръжията.Сомалия

Съветът прие решение за изменение на Обща позиция 2009/138/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия, за да я приведе в съответствие с Резолюция 1907 (2009) на Съвета за сигурност на ООН (5502/09)

През декември миналата година Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1907 (2009) за налагане на допълнителни ограничителни мерки срещу Сомалия, в която отправя призив към всички държави, в съответствие с националните им законодателства и международното право, да проверяват всички товари на тяхна територия, включително на пристанищата и летищата, предназначени за Сомалия или пристигащи от Сомалия, когато има основателна причина за подозрение, че товарите съдържат стоки, които са забранени съгласно оръжейното ембарго, наложено на Сомалия.

В изпълнение на Резолюция 1844 (2008) на Съвета за сигурност на ООН, през февруари 2009 г. Съветът прие Обща позиция 2009/138/ОВППС, с която се въвеждат ограничителни мерки срещу тези, които се стремят да попречат или спрат един мирен политически процес, или тези, които заплашват със сила временните федерални институции на Сомалия или мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), или извършват действия, подкопаващи стабилността в Сомалия или региона.ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Антидъмпингови мерки — внос на фурфурилов алкохол от Китайската народна република

Съветът прие регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1202/2009 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфурилов алкохол с произход от Китайската народна република вследствие на процедура по преразглеждане във връзка с нов износител съгласно Регламент (ЕО) № 1225/2009 (6334/10).ОКОЛНА СРЕДА

Регистър за биоцидите

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на решение за създаване на регистър на биоциди.

В съответствие с процедурата по регулиране с контрол Съветът може да се противопостави на приемането на акт, който надхвърля изпълнителните правомощия на Комисията, не е съвместим с целта или съдържанието на основния акт или не спазва принципите на субсидиарност или пропорционалност, въпреки че регулаторният комитет преди това е подкрепил предложените мерки.

Търговия с незаконно добит дървен материал*

Съветът прие на първо четене позиция по проекта за регламент за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (6527/1/10 REV 1 + 6527/1/10 ADD 1 REV 1 + 5885/10 + 5885/10 ADD 1). Нидерландия гласува против, а Обединеното кралство се въздържа. Целта на бъдещия регламент е да се ограничи рискът от пускане на пазара на ЕС на незаконно добит дървен материал и изделия от дървен материал. По време на писмената процедура, приключила на 29 януари 2010 г., Съветът постигна политическо споразумение по позицията на първо четене.

За повече информация вж. док. 5688/10.


ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

6983/1/10 REV 1BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница