Заседание на Съвета Околна среда Брюксел, 14 март 2011 г. Председател Sándor FazekasДата30.03.2017
Размер194.99 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

7689/11

(OR. en)

PRESSE 61

PR CO 15

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3075-о заседание на СъветаОколна среда

Брюксел, 14 март 2011 г.


Председател Sándor Fazekas
Министър на развитието на селските райони на Унгария
Tamás Fellegi
Министър на националното развитие на Унгария
Основни резултати от заседанието на Съвета

В началото на заседанието Съветът изрази своето съпричастие и искрени съболезнования на народа на Япония за жертвите на земетресението от 11 март.

Съветът постигна политическо съгласие по позицията си на първо четене относно преработените правила на ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, които обхващат широк набор от устройства, например мобилни телефони и домакински уреди. Преразглеждането цели да се подобри събирането и рециклирането на използвано оборудване и да се намали незаконният износ на такива отпадъци извън ЕС.

Съветът също обмени мнения относно възможните основания да се позволи на държавите-членки да ограничат отглеждането на генетично модифицирани организми на територията си. Редица делегации изразиха мнение, че предлаганият списък с възможни основания за ограничаване на отглеждането на ГМО е добра основа за по-нататъшна работа по проекта за законодателен акт. Други делегации изразиха загриженост относно правната съвместимост на някои основания в предлагания списък с правилата на СТО и на вътрешния пазар и относно цялостната приложимост на проекта за законодателен акт.

Накрая Съветът прие заключения относно последващите действия във връзка с конференцията на ООН по въпросите на климата в Канкун от декември 2010 г. В заключенията се изразява задоволство от резултата на конференцията в Канкун и се отправя призив към международните партньори да прилагат изцяло споразуменията. Съветът също така даде насоки за текущата интензивна работа по прилагането на споразуменията от Канкун до следващата конференция на ООН по въпросите на климата в Дърбан в края на годината.

Съветът прие заключения относно прегледа на Стратегията на Общността относно живака. В прегледа се разглежда изпълнението на стратегията от 2005 г .във всичките 20 области, включително намаляване на емисиите и предлагането, управление на излишъците и наличностите и защита от излагане на въздействие на токсични вещества както на равнище ЕС, така и на международно равнище.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване Error: Reference source not found

Отглеждане на генетично модифицирани организми Error: Reference source not found

Изменение на климата: последващи действия във връзка с конференцията в Канкун по въпросите на климата Error: Reference source not found

Стратегия на Общността относно живака Error: Reference source not found

Реформа на общата селскостопанска политика Error: Reference source not found

Европейски семестър Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОКОЛНА СРЕДА

 • Екомаркировка за детергенти за перални и съдомиялни машини Error: Reference source not found

 • Схема на ЕС за търговия с емисии Error: Reference source not found

 • Превози на отпадъци Error: Reference source not found

 • Търговия с опасни вещества Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Максимално допустими количества на замърсители в храните — Здравни претенции за храните Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Мавритания — Подновяване на протокол Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Joke SCHAUVLIEGE Министър на околната среда, природата и културатаБългария:

Г-жа Нона КАРАДЖОВА Министър на околната среда и водитеЧешка република:

Г-н Tomáš CHALUPA Министър на околната средаДания:

Г-жа Lykke FRIIS Министър за климата и енергетиката и министър на равните възможности

Г-жа Karen ELLEMANN-JENSEN Министър на околната среда

Германия:

Г-жа Katherine REICHE Парламентарен държавен секретарЕстония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представителИрландия:

Г-н Phil HOGAN Министър на околната среда, местното управление и въпросите на общностите

Г-жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представител

Гърция:

Г-жа Konstantina BIRBILI Министър на околната среда, енергетиката и изменението на климата

Г-н Andreas PAPASTAVROU Заместник постоянен представител

Испания:

Г-жа Teresa RIBERA Държавен секретар по въпросите на изменението на климата

Г-н José Juan DÍAZ TRILLO Министър на околната среда на автономната област Андалусия

Франция:

Г-жа Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET Министър на екологията, устойчивото развитие, транспорта и жилищната политикаИталия:

Г-жа Stefania PRESTIGIACOMO Министър на околната средаКипър:

Г-н Demetris ELIADES Министър на земеделието, природните ресурси и околната средаЛатвия:

Г-н Raimonds VĒJONIS Министър на околната среда и регионалното развитиеЛитва:

Г-н Gediminas KAZLAUSKAS Министър на околната средаЛюксембург:

Г-н Claude WISELER Министър на устойчивото развитие и на инфраструктуритеУнгария:

Г-н Tamás FELLEGI Министър на националното развитие

Г-н Sándor FAZEKAS Министър на развитието на селските райони

Малта:

Г-н George PULLICINO Министър на ресурсите и въпросите на селските райони

Г-н Mario DE MARCO Парламентарен секретар по въпросите на туризма, околната среда и културата

Нидерландия:

Г-н Joop ATSMA Държавен секретар за инфраструктурата и околната средаАвстрия:

Г-н Nikolaus BERLAKOVICH Федерален министър на земеделието, горите, околната среда и управлението на водитеПолша:

Г-н Janusz ZALESKI Заместник държавен секретар, Министерство на околната средаПортугалия:

Г-жа Dulce PÁSSARO Министър на околната среда и регионалното планиране

Г-н Humberto ROSA Държавен секретар за околната среда

Румъния:

Г-н Laszlo BORBELY Министър на околната среда и горитеСловения:

Г-н Roko ŽARNIĆ Министър на околната средаСловакия:

Г-н Jozsef NAGY Министър на околната средаФинландия:

Г-жа Paula LEHTOMÄKI Министър на околната средаШвеция:

Г-н Andreas CARLGREN Министър на околната средаОбединено кралство:

Г-н Chris HUHNE Министър по въпросите на енергетиката и изменението на климата

Г-жа Caroline SPELMAN Министър на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Комисия:

Г-н Janez POTOČNIK Член

Г-жа Connie HEDEGAARD Член

Г-н John DALLI ЧленОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Съветът определи позицията си на първо четене относно преработените правила на ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Споразумението цели да се подобри събирането и рециклирането на използвани електронни уреди и да се намали незаконният износ на такива отпадъци извън ЕС.

Държавите от ЕС трябва вече да събират годишно поне 4 kg отпадъци от електрически и електронни уреди на жител. За да стане събирането по-ефективно, преработеният текст ще адаптира тази цел спрямо размера и икономическото положение на отделните държави от ЕС: споразумението предвижда държавите-членки задължително да събират годишно 45 % от средното тегло на електрическото и електронното оборудване, пуснато на техните национални пазари. Това положение ще породи действие четири години след влизането в сила на преработения законодателен акт. Четири години по-късно държавите-членки трябва да постигнат обем на събиране от 65 %. Някои държави-членки, в които потребителите използват по-малко електронни уреди, могат да се ползват с известна гъвкавост при постигането на тези цели1.

Съветът също разшири обхвата на законодателния акт, който по принцип ще включва и всяко електрическо и електронно оборудване, считано от шест години след влизането в сила на преработения текст. Фотоволтаичните панели ще бъдат включени незабавно и ще трябва да се събират отделно и да се третират правилно. Комисията може да предложи промени в обхвата, след като анализира въздействието на отворения обхват върху предприятията и околната среда.

Преработването цели да насърчи повторната употреба на цели уреди. Позицията на Съвета предвижда предишните цели за събиране и рециклиране да се увеличат с 5 %, като повторната употреба на цели уреди ще се причислява към тях. Това положение ще породи действие три години след влизането в сила на преработените правила.

Така наречената Директива за ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (2002/96) изисква държавите-членки да събират разделно отпадъците от електронни уреди. Производителите трябва да заплащат за събирането и третирането на отпадъците, включително рециклирането им или оползотворяване на енергия.

Комисията внесе предложението за преработка на директивата през декември 2008 г. (17367/08). Европейският парламент гласува позицията си на първо четене на 3 февруари 2011 г. Очаква се преговорите за споразумение с Европейския парламент да се проведат през втората половина на тази година.

Отглеждане на генетично модифицирани организми

Съветът обмени мнения относно възможните основания да се позволи на държавите-членки да ограничат отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на територията си. За примерен списък на тези основания, предоставен от Комисията, вж. 16826/10 ADD 1.

Редица делегации изразиха мнение, че предлаганият списък е добра основа за по-нататъшна работа по проекта за законодателен акт. Някои делегации изразиха желание да се състави неизчерпателен списък от основания за национални ограничения, който да бъде включен в законодателния акт, за да се увеличи правната сигурност. Бяха отправени искания към списъка от възможни основания да се добавят защитата на биологичното разнообразие и земеделските структури, социоикономическите фактори и съвременното научно знание относно рисковете от отглеждането на ГМО.

От друга страна, някои делегации изразиха загриженост относно правната съвместимост на някои основания в предлагания списък с правилата на СТО и на вътрешния пазар. Бяха повдигнати съмнения дали дадена забрана би могла да се мотивира с общи цели на политиката за опазване на околната среда, при условие че ГМО вече са преминали оценка на риска за околната среда. Бяха изразени мнения, че трябва да се избегне препокриване на двата аспекта. Две делегации повториха своята загриженост за цялостната приложимост на предложението.

В отговор на исканията, отправени от няколко държави-членки, правната служба на Съвета отбеляза, че е готова да подпомогне работната група ad hoc в оценката на възможните основания за национални мерки, изготвени от Комисията.

Понастоящем държавите-членки проучват правните становища по проекта, както и списък с възможните основания, с които държавите-членки биха могли да мотивират решенията за ограничаване на отглеждането на ГМО.

Представеният през юли проект за законодателен акт (12371/10 + ADD1) дава възможност на държавите-членки да ограничават отглеждането на ГМО на своя територия на основания, различни от съображенията за здравето и околната среда, които вече са отчетени в рамките на процедурата на ЕС за разрешаване на ГМО. Тези национални мерки трябва да са в съответствие с Договора за ЕС, т. е. да не нарушават търговията в рамките на вътрешния пазар и да съблюдават задълженията към СТО.

Комисията и останалите държави-членки трябва да бъдат информирани за ограниченията един месец преди тяхното приемане. Не се засяга разрешаването на продажбата в ЕС на генетично модифицирани храни, фуражи и семена, като решенията за това ще продължат да се вземат на равнище ЕС.Изменение на климата: последващи действия във връзка с конференцията в Канкун по въпросите на климата

Съветът прие заключения относно последващите действия във връзка с конференцията на ООН по въпросите на климата, проведена през декември 2010 г. в Канкун, на която беше обсъдена световната рамка за опазване на климата. Текстът се съдържа в док. 7755/11.

В заключенията се изразява задоволство от резултатите на конференцията в Канкун и се отправя призив към международните партньори да прилагат изцяло споразуменията. Съветът също така даде насоки за текущата интензивна работа по прилагането на споразуменията от Канкун до следващата конференция на ООН по въпросите на климата в Дърбан в края на годината.

Стратегия на Общността относно живака

Съветът прие заключения относно прегледа на Стратегията на Общността относно живака, вж. 7774/11.

В заключенията на Съвета се изразява задоволство от значителния напредък в изпълнението на стратегията през последните пет години. Съветът също прикани Комисията да ускори провежданото в момента проучване на амалгамата, използвана в стоматологията, която съставлява втората по важност употреба на живак в ЕС. Освен това Съветът отправи искане към Комисията да проведе проучване на кръглите плоски батерии, съдържащи живак, и да прецени необходимостта от допълнителни мерки.

През декември 2010 г. Комисията представи преглед на Стратегията на ЕС относно живака (16908/10). В приетата през 2005 г. стратегия са набелязани 20 действия, целящи ограничаване на емисиите от живак както на равнище ЕС, така и на международно равнище.Реформа на общата селскостопанска политика

Съветът обсъди екологичните аспекти на общата селскостопанска политика (ОСП) с оглед на предстоящата ѝ реформа. Обсъжданията в Съвета бяха в отговор на съобщението на Комисията „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ (16348/10) от ноември 2010 г.

Министрите изтъкнаха значението на ОСП за защитата на околната среда и климата и за предоставянето на обществени блага, свързани с околната среда, като например защита на биологичното разнообразие или предпазване от наводнения. Те приветстваха факта, че Комисията е предложила устойчивото управление на природните ресурси и действията в областта на климата да се разглеждат като една от целите на реформираната ОСП.

Делегациите подчертаха, че екологосъобразността на ОСП представлява важен принос за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ Според Комисията мерки като поддържането на постоянни пасища и зелени площи, както и оставянето под угар и разнообразяването на културите биха могли да станат задължителни за бенефициерите на преки плащания. Тези мерки спомагат за ограничаване на увреждащите климата емисии. Същевременно някои министри се застъпиха за насочване на мерките за развитие на селските райони към защитата на биологичното разнообразие, опазването на водните ресурси, намаляването на емисиите на парникови газове и адаптацията към изменението на климата. Много министри отправиха искане за по-голямо опростяване и повече гъвкавост, за да бъдат отчетени регионалните и националните екологични условия. Някои изказаха мнение, че мерките за развитие на селските райони в т.нар. втори стълб на ОСП са по-подходящи за осигуряване на такава гъвкавост.

Становищата на министрите ще бъдат използвани при обсъжданията на Съвета по селско стопанство относно реформата на ОСП.

Европейски семестър

Съветът обмени мнения за ролята на политиката в областта на околната среда в европейския семестър, което ще послужи като принос към пролетното заседание на Европейския съвет.

Министрите подчертаха, че настоящият цикъл на европейския семестър предоставя уникална възможност Съветът по околна среда да включи политиките за околната среда и климата в други области, за да допринесе за стимулирането на устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски нива на въглеродни емисии, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“.

Ресурсната ефективност и намаляването на емисиите на парникови газове допринасят за постигането на целите за икономическо и социално развитие, а декарбонизацията на икономиките и широкото интегриране на политиките за околната среда спомагат за подобряване на качеството на живот и създават нови възможности за заетост. Подготвените от държавите-членки национални програми за реформи (НПР) играят ключова роля в постигането на по-„зелен“ Европейски съюз, който използва ресурсите по-ефективно и се развива устойчиво. Трябва да се мобилизират и различни инициативи и инструменти на равнище ЕС.

Предварителна оценка на НПР сочи, че за да се постигне целта за климата от стратегията „Европа 2020“ е нужно активизиране на усилията. Необходимо е цялостно изпълнение на пакета за климата и енергетиката, включително всички мерки, предвидени за схемата за търговия с емисии на ЕС.

За осигуряването на политически тласък за мерките за околната среда и ресурсната ефективност особено внимание бе обърнато на амбициозните цели в националните програми за реформи, на значението на интегрирания подход, на секторното и регионалното разграничаване и на необходимостта на потребителите да се отреди по-активна роля чрез информиране и повишаване на осведомеността. Министрите изтъкнаха, че е необходимо да се осигури съответствие със стратегията на ЕС за устойчиво развитие.

За прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски нива на въглеродни емисии от основно значение са действията в областта на фискалната политика, по-специално постепенното премахване на вредните за околната среда субсидии. Преходният процес и включването на политиката за околната среда и климата може да бъде допълнително подпомогнато, като се предоставят необходимите частни и публични финансови средства при подготовката за следващата многогодишна финансова рамка и реформата на съответните политики.

Налице бе широко съгласие, че Комисията следва да разработи възможно най-скоро амбициозна пътна карта за Европа за ефективно използване на ресурсите, в която да са формулирани средносрочни и дългосрочни цели с оглед пълното премахване на зависимостта между използването на ресурси и икономическия растеж. Важно е да се даде широко тълкуване на „ресурсна ефективност“, което да обхваща всички природни ресурси.

Европейският семестър се провежда през първата половина на всяка година, с цел да се засили координацията на икономическите политики в ЕС. През този първи европейски семестър годишното проучване на растежа, представено от Комисията, (18066/10 + ADD 1) е съсредоточено върху 10 действия, които държавите-членки следва да разглеждат като приоритет. Те засягат по специално макроикономическата стабилност, фискалната консолидация, структурните реформи и мерките за засилване на растежа.

„Европа 2020“ е стратегията за превръщането на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Като част от стратегията през януари 2011 г. Комисията представи водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ (5869/11).ДРУГИ ВЪПРОСИ

Земетресението в Япония

Преди официалното начало на заседанието Комисията и председателството, от името на Съвета, изразиха съболезнованията си на японския народ за жертвите на земетресението от 11 март.Регионална политика

Комисията представи съобщението си „Приносът на регионалната политика за устойчив растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ (5855/11).Найлонови торбички

Австрия, подкрепена от голям брой държави-членки, прикани Комисията да проучи възможните регулаторни действия срещу използването на найлонови торбички, предвид силно отрицателното въздействие върху околната среда на масата от найлонови торбички за еднократна употреба, които се пускат в обращение ежегодно в ЕС (оценявана на 800 000 тона; 6864/11).Причинители на ендокринни разстройства

Датската делегация призова настойчиво Комисията да представи проект за законодателство на ЕС за забрана на пропилпарабен и бутилпарабен в козметичните продукти за деца на възраст под три години (7428/11). Счита се, че тези вещества нарушават функционирането на хормоналната система у човека. Дания е наложила подобна забрана, като се е позовала на „клаузата за безопасност“ в директивата за козметичните продукти, но счита, че подобно регламентиране е най-добре да се извърши на равнище ЕС.Международни преговори за глобален правен инструмент относно живака

Председателството и Комисията представиха съвместен доклад относно втората сесия от преговори за глобален, правно обвързващ инструмент относно живака. Краят на преговорния процес е насрочен за началото на 2013 г. (7501/11).Борбата с опустиняването

Председателството информира Съвета за основните изводи и препоръки от деветата сесия на Комитета за преглед на прилагането на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, проведена от 21 до 25 февруари в Бон, Германия (7507/11).Програма на ООН за околната среда

Председателството и испанската делегация докладваха за резултатите от 26-ата сесия на управителния съвет на Програмата на ООН за околната среда, проведена от 21 до 24 февруари в Найроби. На заседанието в Найроби Испания бе избрана да председателства тази сесия за срок от две години (7463/11; 7503/11).Китолов

Няколко делегации съвместно припомниха значението на общата работа на ЕС и държавите-членки за защита на китовете посредством Международната комисия по китолова. Те настойчиво приканиха всички министри на околната среда да останат изцяло ангажирани с този процес. Тяхната бележка съдържа в док. 7614/11.Вишеградска група

Словашката делегация информира Съвета за съвместното изявление, прието от министрите на околната среда на Чешката република, Унгария, Полша и Словакия на тяхната седемнадесета среща, проведена на 7—8 март в Словакия (7636/11).Пътна карта за икономика с ниски нива на въглеродни емисии

Комисията представи съобщението си, озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ (7505/11).Схема на ЕС за търговия с емисии

Комисията информира Съвета за състоянието на националните регистри на сертификатите за емисии на парникови газове (7496/11). Сделките чрез националните регистри на схемата за търговия с емисии бяха временно прекратени на 19 януари след инциденти с информационната сигурност и постепенно бяха подновени. Комисията предложи редица действия за засилване на интегритета на пазара на въглеродни емисии в Европа.

Освен това Комисията припомни на държавите-членки процедурните стъпки, необходими за подготовката на широкомащабни търгове на квоти за емисии, които трябва да започнат през 2013 г (7499/11).

Кредити за намаляване на емисии

Дания информира Съвета, че не възнамерява да използва международни кредити за намаляване на емисии от проекти за някои видове промишлени газове, така че да спази на национално равнище решението за поделяне на усилията за периода 2013—2020 г. Дания прикани останалите делегации да се присъединят към проекта за декларация в този смисъл (7538/11). Съответните кредити бяха неотдавна забранени за използване по схемата на ЕС за търговия с емисии, считано от 2013 г.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОКОЛНА СРЕДА

Екомаркировка за детергенти за перални и съдомиялни машини

Съветът не се противопостави на предложените критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за детергенти за перални и съдомиялни машини. Показателите, които актуализират приетите през 2003 г., са представени в документи 5516/1/11 REV 1 и 5514/2/11 REV 2.

Двата проекта за решение на Комисията подлежат на т. нар. процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не представи възражения.

Схема на ЕС за търговия с емисии

Съветът не се противопостави на проекта за критерии, които да ръководят безплатното разпределяне на квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии, считано от 2013 г. (5551/11). Критериите определят стандарти по отношение на емисиите на парникови газове на единица продукт. Те се основават на резултатите от десетте процента най-ефективни инсталации за даден сектор в ЕС за периода 2007—2008 г. Считано от 2013 г. безплатното разпределяне на квоти за емисии по схемата за търговия с емисии ще се определя от тези критерии. Инсталациите трябва да закупуват сертификати, ако емисиите им превишават показателите. По този начин схемата за търговия с емисии стимулира енергийно ефективните методи.

Проектът за решение на Комисията подлежи на процедурата по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да приеме законодателния акт, освен ако Европейският парламент не представи възражения.

Превози на отпадъци

Съветът не се противопостави на проекта за регламент на Комисията, изменящ правилата на ЕС за превози на отпадъци (5622/11). Този законодателен акт променя списъка със смеси от отпадъци, които подлежат на общите информационни изисквания по член 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци.

Проектът за регламент на Комисията подлежи на процедурата по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да приеме законодателния акт, освен ако Европейският парламент не представи възражения.

Търговия с опасни вещества

Съветът прие позицията на ЕС за петото заседание на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (7091/11). ЕС ще подкрепи добавянето на хризотил-азбест (бял азбест), ендосулфан, алахлор и алдикарб към веществата, които подлежат на процедура по предварително обосновано съгласие. Тези четири вещества вече са забранени или строго ограничени в ЕС и следователно подлежат на изисквания към износа, които надхвърлят изискванията по Ротердамската конвенция.СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Максимално допустими количества на замърсители в храните — Здравни претенции за храните

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на следните два регламента на Комисията: • Регламент за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (5276/11);

 • Регламент за отхвърляне на някои здравни претенции за храните (5421/11).

Регламентите на Комисията подлежат на процедурата по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не представи възражения.

РИБАРСТВО

Мавритания — Подновяване на протокол

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на ЕС за подновяване на протокола към споразуменията за партньорство в областта на рибарството с Мавритания.

Тези преговори следва да осигурят сключването на нов протокол преди изтичането на сега действащия на 31 юли 2012 г.

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията

Съветът измени правилата за мрежата от служители за връзка по въпросите на имиграцията. Първоначалният регламент за създаване на мрежата бе приет през 2004 г.

Измененията целят:


 • създаване на връзка и осигуряване на правна основа за сътрудничество между FRONTEX и мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията,

 • насърчаване на използването на ICONet, сигурна, базирана в интернет мрежа за информация и координация за службите на държавите-членки, отговарящи за управлението на миграцията, с цел редовен обмен на информация и практически опит,

 • извеждане на преден план на възможността за използване на средства на Общността за създаването и безпрепятственото функциониране на мрежи от служители за връзка по въпросите на имиграцията, и

 • оптимизиране на системата за докладване, свързано с дейностите на създадените мрежи от служители за връзка по въпросите на имиграцията, която да гарантира, че и Европейският парламент е добре информиран в качеството му на съзаконодател в тази област на политиката.

НАЗНАЧЕНИЯ

Комитет на регионите

Съветът назначи следните четирима членове на Комитета на регионите, предложени от унгарското правителство, за остатъка от текущия мандат, а именно до 25 януари 2015 г.: г н István BÓKA, г н Attila KISS, г н Sándor KOVÁCS и г н Jenö MANNINGER (5254/11).1Чешката република, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния и Словакия могат да постигнат равнище на събираемост от 40—45 % четири години след влизането в сила и трябва да постигнат пълните цели за събиране най-късно 10 години след влизането в сила на преработените правила.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9442 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

7689/11


BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница