Заседание на тринадесети февруари през две хиляди и тринадесета година в състав: председател: филип владимировДата14.01.2018
Размер46.59 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София,13.02.2013 г.
Софийски окръжен съд, търговско отделение, ІІ-ри състав, в закрито заседание на тринадесети февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ
като разгледа докладваното от съдията т. д. № 134/2012 г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.374 ГПК във вр. с чл. 140 ГПК.

Ищецът И.В.В. с ЕГН, с адрес гр. Б., ул. „Ал. Батенберг” №12, чрез пълномощника си Г.Д. от САК, със съдебен адрес гр. Б., пл. „Саранск” №5г, ет.1, е подал искова молба срещу „М” ЕООД с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. С., район „Овча Купел”, ул. „Ангелов връх”, бл.1, вх.Б, ет.6, ап.24, представлявано от управителя М.М.М.

Ищецът твърди в исковата си молба, че на 28.04.2010г. с нотариален акт (№ 57, том І, рег. № 1143, дело № 51/2010 г. на нотариус Таня Ревова, № 418 по регистъра на Нотариалната камара) е закупил от ответника недвижим имот (Магазин №3, находящ се на I етаж, съответстващ на кота +0.00 м. в Пететажна жилищна сграда „Елит апарт”, завършена на степен „груб строеж”, находяща се в гр. Б., Община Б., С. област, ул. „Славейков” № 9-11, със застроена площ на магазина от 57,34 кв.м., при съседи: Магазин № 2, Двор, Улица и Магазин № 4, заедно с 3.82 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо УПИ ХХН-518,517 в кв. 28 по плана на гр. Ботевград, одобрен със Заповед № 44/20.07.1971 г. на ОНС – Б., с урегулирана площ от 810 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи по скица: УПИ XXI-За жилищен комплекс, Улица, УПИ XXIII-510 и УПИ IV-Детски дом).

Поддържа, че с друг нотариален акт (№ 61, том II, per. № 2663, дело № 235/08 г. на Нотариус № 418 по Регистъра на НК), ответникът е учредил договорна ипотека върху правото на строеж на бъдещите обекти, включително върху процесния, които ще се изградят в сградата, в полза на кредитора си „Б” АД, като обезпечение на отпуснатия му от банката кредит да строителство на сградата, като към датата на договора за покупко-продажба на имота ипотеката не е била заличена. Затова страните уговорили в нотариалния акт за покупко-продажба задължение за ответника със срок за изпълнение до 28.05.2010г. „да осигури заличаването на ипотеката, учредена върху имота, описан в пункт първи, в полза на „Б” АД и да снабди купувача с удостоверение от Агенцията по вписванията – Б., от което да е видно заличаването на тежестта”. Ищецът сочи, че за обезпечаване изпълнението на това задължение страните уговорили в същия нотариален акт неустойка в размер 70 000 лв.; че ответникът не е изпълнил това свое задължение нито в договорения срок – 28.05.2010 г., нито към настоящия момент. Твърди също така, че междувременно върху имота му е била наложена възбрана от частен съдебен изпълнител за удовлетворяване вземането на банката, в чиято полза е била учредена ипотеката.

Ето защо моли съда да осъди ответното дружество да му заплати сумата от 86 000лв. общо, от която: 70 000лв. – главница, представляваща договорна неустойка по чл. 1 на Раздел II от сключения с посочения нотариален акт договор за покупко - продажба на недвижим имот, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска до датата на окончателното плащане, и 16 000лв. - лихва за забава върху дължимата неустойка за периода от 28.05.2010г. до датата на завеждане на исковата молба, както и направените по делото разноски.

С исковата молба ищецът е представил заверени копия от документи под опис, които желае да бъдат приети като писмени доказателства по делото. Направил е и искане за назначаване на съдебно-счетоводно експертиза, която да даде заключение за размера на лихвите за забава върху сумата от 70 000 лв. за периода от 28.05.2010 г. до датата на завеждане на исковата молба.

Исковата молба е връчена лично на управителя на ответното дружество на 22.01.2013г. В срока по чл. 367 ГПК ответникът не е представил отговор на исковата молба, не е направил възражения и искания, не е оспорил истинността на документ.

Софийският окръжен съд, след като провери редовността на исковата молба и допустимостта на предявените искове, както и направените искания, намира следното:

Исковата молба е редовна. Предявени са обективно кумулативно съединени искове по чл.92, ал.1 ЗЗД и по чл.86, ал.1 ЗЗД, които са допустими и подлежат на разглеждане по реда на Глава 32 ГПК.

Ищецът следва да докаже, че е сключил валиден договор за покупко-продажба на посочения недвижими обект във формата на нотариален акт, че в договора страните са предвидили неустойка за неизпълнение на задължение на ответника да заличи договорна ипотека върху правото на строеж на бъдещите обекти, включително процесния, които ще се изградят в сградата, в размер на 70 000 лв., както и датата от която ответното дружество е изпаднало в забава да изпълни задължението си да заличи ипотеката. Във връзка с искането за присъждане на разноски, ако претендира и разноски за адвокатско възнаграждение, следва да докаже, че същото е действително заплатено.

Ответникът следва да докаже, че точно е изпълнил задължението си да заличи ипотеката върху правото на строеж на бъдещите обекти в сградата, в която се намира процесния магазин.

Представените с исковата молба заверени копия от документи са относими, допустими и необходими за изясняване на обстоятелствата по делото, поради което следва да бъдат допуснати и приети като писмени доказателства.

Съдът намира, че не са налице предпоставките по чл.154 ГПК за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като видно и от представена справка за дължимата лихва (л. 15), за посочената в исковата молба задача не са необходими специални знания. Затова направеното искане в този смисъл ще следва да бъде отхвърлено.

Тъй като с исковата молба ищецът е представил всички доказателства, на които се позовава, и е изложил всички доводи в подкрепа на исканията си, а ответникът не е представил писмен отговор и не е направил доказателствени искания, и тъй като не следва да се назначава поисканата от ищеца съдебно-счетоводна експертиза, съдът приема, че не се налага изслушването на страните в открито съдебно заседание. Ето защо и на основание чл.376, ал.1 от ГПК съдът следва да разгледа делото в закрито съдебно заседание, като предостави на страните възможност да представят писмени защити и реплики.

След изтичане на срока за представяне на писмени защити и реплики, съдът ще следва с допълнително определение да посочи деня, в който ще обяви решението си - на основание чл.376, ал.3 от ГПК.

Воден от горното и на основание чл.374, ал.1 и чл.376, ал.1 ГПК, окръжният съд


О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА като писмени доказателства, представените от ищеца с исковата молба заверени копия от документи: 1/Нотариален акт № 57, том I, per. № 1143, дело № 51/2010 г. на Нотариус № 418 по Регистъра на НК с район на действие: Районен съд - Ботевград Таня Ревова; 2/ Нотариален акт № 61, том II, per. № 2663, дело № 235/2008 г. на Нотариус № 418 по Регистъра на НК; 3/ Писмо изх. № 04914/18.06.2012 г. на Наталия Дангова - Частен съдебен изпълнител per. № 793 по Регистъра на КЧСИ с район на действие Софийски окръжен съд; 4/ Справка от АВ; 5/ Справка за лихви; 6/ У-ние за актуално състояние;

ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

ДАВА ХОД на делото за разглеждане в закрито съдебно заседание.

ПРИЕМА като писмени доказателства, представените от ищеца с исковата молба заверени копия от документи.

ПРЕДОСТАВЯ на страните едноседмичен срок от връчване на съобщението за

представяне на писмени защити.

Делото да се докладва след изтичане на срока за представяне на писмени защити – за постановяване на определение по чл.376, ал.3 от ГПК.

Преписи от определението да се връчат на страните.Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница