Зинев Арт Технологии еоодДата18.06.2018
Размер110.02 Kb.
Зинев Арт Технологии ЕООД е компания, създадена с цел разработване, изпълнение, отчитане на проекти и предоставяне на консултации в следните области: култура, изкуство, туризъм, Интернет-базирани дейности, професионално обучение.
Професионалният екип на ЗАТ работи за популяризацията на българското изкуството не само в страната, но и в чужбина. ЗАТ поддържа уеб-базирана галерия на творби от различни жанрове, изработва и поддържа уеб-приложения - Интернет сайтове, уеб-базирани галерии и демонстрации на културно, артистично и археологическо наследство.
Екипът на ЗАТ е натрупал сериозен опит и в предоставянето на специализирани услуги за малкия и средния бизнес и неправителствения сектор в областта на управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС - с разработени над 10 успешни проекта за последните две години. Професионалното обучение и повишаването на квалификация на персонала са основни фактори за подобряване конкурентоспособността на българските предприятия. Разбирайки тези потребности Зинев Aрт Технологии участва в редица инициативи, свързани с предоставяне на обучителни и консултантски услуги за МСП, за физически лица, желаещи да стартират собствен бизнес. Сред тези инициативи са:


 • Обучение в гр. Каварна във връзка с проект ”Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма „Леонардо да Винчи”, Покана за предложения DG EAC/92/04 “Предоставяне на субсидия за Валоризационни Конференции за представяне на резултати от проекти, осъществени по програма Леонардо да Винчи”, договор BG-05-CF-011. Бе подготвено и проведено обучение на 40 представители на целевите групи от региона на Каварна. Обучението бе свързано със следните модули: Основни бизнес умения; Еко-туризъм; Агро-туризъм; Културен туризъм; Спортен туризъм.

 • Обучение по развитие на туристически услуги и по-конкретно в областта на еко-туризма, агро-туризма и културния туризъм, проведено в общ. Ново село, България и в общ. Джурджица, Румъния. Поради големия интерес от страна на бенефициентите бе проведен и допълнителен обучителен семинар за разработване и управление на проекти, в рамките на който бенефициентите – млади хора, желаещи да стартират собствен бизнес, бяха запознати с възможностите за финансиране на бизнес дейности на проектна основа, както чрез европейските фондове, така и чрез национални инициативи на Министерство на икономиката. Тези обучителни семинари бяха проведени в рамките на проект “Мрежа от туристически и обучителни центрове в Ново село и Джурджица”, Договор номер: 2004/016-783.01.03.06. Този проект е съфинансиран от Европейския Съюз по програма ФАР, Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния, бюджетна линия: 2004/016-783.01.03.


ЗАТ работи още и по разработване и управление на проекти в областта на професионалното обучение с партньори от България и Европа – Германия, Италия, Испания, Румъния, както за хора в активна трудоспособна възраст, така и за безработни, с основно, средно или висше образование. Част от проектите, в които ЗАТ е водеща организация или партньор за периода 2005-2007 са:

 • проект „Европейски професионални квалификации”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Официална подкрепа и одобрение на проекта бе изразена от Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика на Република България. Целта на проекта е да разпространи и приложи в практиката резултатите от успешни проекти, целящи подпомагане на мигриращата работна сила в общия пазар на ЕС по отношение на мобилност, приемане и признаване на квалификации и умения и адаптация към нови изисквания и стандарти. Проектът е насочен към подпомагане развитието на общоевропейския пазар на работна ръка чрез предоставянето на ценни знания и умения не само на хората, които са решили да търсят възможности за заетост извън границите на своята страна, но и на онези експерти, чиято задача и цел е да оказват подкрепа и да ориентират мигриращите работници. Партньорите по проекта са Зинев Арт Технологии и Фондация „Колев” от България, Pixel от Италия, Deutsche Angestellten Akademie от Германия и Румънската асоциация за развитие на общностите /Romanian association for community development/.

 • проект „Умения за мобилност в Европа”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Инициатор на проекта е Veb Consult S.r.l., Италия. ЗАТ е партньор по проекта, заедно с още 9 организации от Европейски страни – Италия, Германия, Дания, Гърция, Испания, Унгария и Румъния. Целта на проекта е да се създадат учебни материали и да се проведат семинари по повишаване на квалификацията на работещите, с оглед улесняване мобилността им в Европа.

 • проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма eLearning, номер на договора 2006-4504/001-001 ELE ELEB 14. Координатор на проекта е община Ново село. Партньори: Зинев Арт Технологии ЕООД, София, България; ESODE Srl, Каляри, Италия; Deutsche Angestellten Akademie /DAA/ Брауншвайг, Германия. Общата цел на проекта е да валоризира резултатите постигнати от успешни проекти по програма eLearning, представени през призмата на ефектите, които приложението на ИКТ и въвеждането на иновации в училищата има върху развитието на таланта на учениците. Уебсайт на проекта: www.e-talent.eu.

 • проект „EU-EQT ADVANCE – Ре-фокусирана европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма” по направление „трансфер на иновации” на под-програма Леонардо да Винчи на програмата на ЕС - Lifelong Learning Programme. Решението за разработване на проект за адаптация и трансфер на иновативните резултати от EU-EQT бе взето на базата на: изключително високата оценка като „най-добра практика” дадена от немската Национална Агенция Леонардо да Винчи на пилотния проект EU-EQT, във връзка с който бе разработена допълваща професионална квалификация според изискванията на европейския сектор за туризъм и отдих – www.eu-eqt.de; направената през ноември 2005г. демонстрация на достиженията на този проект по време на валоризационна конференция в Каварна, България, на която присъстваха и експерти от ЗАТ; обсъжданията между партньорите „вносители на иновацията” /организациите ЗАТ от България, Румънската асоциация за развитие на общностите /РАРО/ - Romanian Association for Community Development - и NEVRON, Словения/ във връзка с потребностите от обучение на целевите групи в България, Румъния и Словения. Новият проект – EU-EQT ADVANCE - цели да адаптира, трансферира и валоризира успешно разработената в международно сътрудничество европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма, като адаптира и трансферира, посредством национален социален диалог, резултатите от EU-EQT в образователните системи на новите страни бенефициенти – България, Словения и Румъния - и внедри подобрени и осъвременени EU-EQT решенията в образователните системи на Германия и Италия. Проектът цели да предостави на целевите групи от петте страни партньори адаптирани оптимални продукти и платформи /традиционна и електронна/ за обучение по разработване на курсове по туристически мениджмънт, които ще бъдат пилотно тествани с поне 20 представители на целевите групи във всеки от целевите региони в страните партньори. Като се има предвид потенциала на Община Ново село за развиване на еко, агро и културен туризъм, опитът на ЗАТ в тази област и «внесеното» в рамките на този проект know-how ще бъде от голямо значение за успешното иницииране на подобни бизнес дейности от страна на местни предприемачи.

 • проект ”Валоризационно събитие, състоящо се от тематична конференция, демонстрационна част и работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма”, Договор No: BG-05-CF-011, ПРОГРАМА: „Леонардо да Винчи”, Покана за предложения DG EAC/92/04. В рамките на този проект за Община Каварна бяха разработени следните учебни модули: „Основни бизнес умения”, „Селски туризъм”, „Алтернативен туризъм”.

 • проект „ACTIONTOUR – туристическа анимация за изостанали евро-региони”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”. Проектът е разработен и иницииран от ЗАТ, а партньорите са: AHAPunkt Institut für Erlebnistraining & Projektconsulting от Австрия; Deutsche Angestellten - Akademie, Германия; KEA Vocational Development Center, Гърция; ONECO Organisation of Community Education, Испания; Esode E Solution Development Srl., Италия; Romanian Association for Community Development (RACD), Румъния; Nevron d.o.o. и Sava, holding company, d.d., Словения.

 • проект „TADIS: Разпространение и приложение в практиката на продукти от успешни проекти, насочени към развитието на таланта, иновациите и самоуправлението в училищата” иницииран и разработен от ЗАТ ЕООД. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, България, Deutsche Angestellten - Akademie, Германия и Esode E Solution Development Srl., Италия.

 • проект ВИРТУАЛЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “УНИКАЛНИ КУЛТУРИ – ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАЦИИ В ДИАЛОГ” иницииран и разработен от ЗАТ ЕООД. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения EUROPEAN YEAR OF INTERCULTURAL DIALOGUE 2008, програма Култура. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, Yaway Media, Германия, Solution Development Srl. /Esode/, Италия, Fondazzjoni Temi Zammit /FTZ/, Малта, National Foundation for Community Development /NFCD/, Румъния, Organización de Educación Comunitaria /ONECO/, Испания.

Партньорски организации, с които ЗАТ работи успешно и които са със сериозен опит в областта на професионалното обучение и предоставянето на консултантски услуги в България са: • Фондация МАТЕРИКА – със седалище в град Варна, Фондация МАТЕРИКА цели да подпомогне развитието и усъвършенстването на образованието в България, изграждането на работеща, гъвкава и конкурентна образователна система, утвърждаване на гражданското общество, доближаване до европейските постижения и ценности, запазване на най-доброто от древната история и култура на българите и съзнанието за тях, осъществяване на действия и грижи в полза на деца и подрастващи, подпомагане и интеграция на граждани в неравностойно положение.

 • Център за неформално образование - Центърът за неформално образование (ЦНО) е сдружение с идеална цел със седалище в гр. София, което продължава и надгражда дейността на Младежки културно-информационен център – Габрово*. Основната цел на Сдружението е да създава условия и разработва, реализира, утвърждава и популяризира различни форми на неформално образование сред млади хора, младежки организации и структури, НПО, местни и държавни организации и институции и медии. Дейностите на центъра са насочени към млади хора (ученици, студенти, работещи и безработни), младежки работници и доброволци в младежки организации, НПО, местни и държавни институции и медии. Центърът реализира дейността си на територията на цялата страна. Основните дейности са разработени като програми:

   • Програма “Проучвания, анализи, прогнози”;

   • Програма “Обучения, квалификация, преквалификация”;

   • Програма “Устойчиво развитие на местни младежки общности”;

   • Програма “Възможности – инициатива, творчество, реализация”;

   • Програма “Международни младежки проекти”.

ЦНО е координираща организация на Националната мрежа МАЖОР /Младежка активност в живота на общините и регионите/, в която членуват младежките домове и центрове в България. През 2003 година Национална мрежа МАЖОР стана учредител на Европейска мрежа на младежките центрове със седалище в Страсбург, Франция. ЦНО е основен партньор при подготовката и провеждането на Балкански младежки фестивал “Младостта на Балканите”. През 2001 година, Младежки културно-информационен център – Габрово реализира проект “Силата на партньорството”, който имаше за цел да изгради механизъм за сътрудничество между младите хора и местните власти по проект. За положителните резултати по проекта получи Награда “Активни млади граждани” ‘02 на Съвета на Европа.

 • Фондация „Колев” – фондацията работи в подкрепа на образованието на младите хора, преквалификацията на безработни. Организира обучение на кадри, предоставя услуги по набор на персонал за МСП.

 • Фондация „Интермедия” – фондацията осъществява активност по организиране на медийни и обществени дейности за осъществяване на граждански контрол върху държавните институции чрез достиженията на информационните технологии, осигурява експертна и информационна подкрепа на младежки дейности и проекти в областта на образованието, изкуството, културата и спорта, използвайки достиженията на интернет–комуникациите, сътрудничи с държавни институции и неправителствени организации със сходни цели. Фондацията осъществява своите цели и чрез извършване на допълнителна стопанска дейност, като организира, участва, финансира и изпълнява самостоятелно и съвместно проекти и дейности като подготвя, изработва, издава и разпространява електронни продукти и печатни материали, организира обучителни и тренинг-курсове.

В близко сътрудничество ЗАТ работи и с редица Европейски организации: • Deutsche Angestellten-Akademie GmbH (DAA), Германия е един от най-големите образователни и квалификационни институти в Германия, с повече от 200 клона в цялата страна. Организацията предоставя услуги по обучение и квалификация на заети в МСП и държавни институции, и на безработни от всички възрасти. Образователните и консултантски услуги на DAA обхващат широк кръг тематични области: информационни технологии, туризъм, здравеопазване, езиково обучение, бизнес планиране, мениджмънт, маркетинг и др. Организацията е сертифицирана съгласно Германските стандарти за качество на образователните услуги – AZWV. DAA е член на Националната асоциация на доставчиците на услуги в сферата на професионалното обучение (Bundesverband der Träger beruflicher Bildung), в която членуват повече от 30 образователни института.

 • KEA vocational development centre, Гърция - KEA е център за професионално обучение, работещ основно в областта на разработването и изпълнението на проекти, свързани с развитието на човешките ресурси. Центърът предоставя още и услуги за професионална ориентация за хора, търсещи работа в Европа. КЕА участва като партньор в множество Европейски инициативи и проекти от 1994 г.

 • National Foundation for Community Development (NFCD), Румъния – Фондацията е неправителствена организация, която работи в Румъния от 2001 г. Фондацията разработва различни проекти за подпомагане на развитието на общините, по-специално в областта на електронните услуги. NFCD предоставя и услуги за обучение през целия живот на заети и безработни от всички сфери на стопанския живот.

 • Romanian Association for Community Development RACD, Румъния – Румънската асоциация за развитие на общините работи за подобряване на социално-икономическия статус на повече от 100 земеделски общини в Румъния като предоставя образователни услуги, услуги свързани с финансиране на земеделските дейности, обмен на кадри. Асоциацията е съдействала за изграждането на повече от 60 общински организации, за решаване на местните проблеми. Проведени са повече от 130 обучителни семинара. Асоциацията е член на 3 големи мрежи за общинско развитие: Rural Net - национална мрежа, работеща в тази област, CEE CN и CEE-CDN мрежи от организации в Централна и Източна Европа.

 • ONECO Organización de Educación Comunitaria, Испания – организацията се фокусира върху предоставянето на услуги, улесняващи мобилността на младите хора в Европа. Осигурява езиково обучение и подготовка за кандидатстване за работа, подобряване на квалификацията на младите хора, услуги по адаптацията на работещите в нова културна среда. ONECO е един от малкото Европейски образователни центрове, които работят по създаването на национални и Европейски образователни стандарти. Организацията участва активно и в множество Европейски проекти.

 • VEB Consult Ltd, Италия - организацията има дългогодишен опит в предоставянето на услуги на малки и следни предприятия, държавни институции, образователни институти, неправителствени организации. VEB Consult предоставя още и услуги по внедряването на сертификационните системи ISO 9001:2000. работи в сътрудничество с множество организации от цяла Европа.За контакти и информация:
Зорница Мъчанова

Мениджър проекти

Зинев Арт Технологии ЕООД

Ул. Кричим 44, София 1407

Тел./Факс: 00359 2 8622506

Мобилен тел.: 00359 889 306134

E-mail: zinevart@gmail.com

Web-site: www.artsbg.net

SKYPE: zinevart


Z

INEV ART TECHNOLOGIES LTD.

44 Krichim Street, Sofia 1407, Bulgaria; Tel.: +359 2 8622506; +359 889 306134; Fax: +359 2 8622506

E-mail: zinevart@yahoo.com; Web-site: www.artsbg.net; www.e-talent.eu

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница