Библията – произход и съдържание”Дата31.07.2017
Размер72.57 Kb.
Слава на Исус Христос! Цикъл “Вечните истини на Библията”, гр. София, 02.11.’02

п-р Кр.Карев

БИБЛИЯТА – ПРОИЗХОД И СЪДЪРЖАНИЕ”
Никоя книга не е била така обичана и мразена, така почитана и обругавана както Библията. Заради Библията хора са изгубвали живота си. В името на Бога, четейки Библията, са били вдъхновени и извършени най- великите и благородни човешки дела, но и най- пъклените и отвратителни злодеяния.

Милиони личности през вековете на човешката история са претърсвали страниците й, за да открият пасажи подкрепящи техните идеи и разбирания или оправдаващи техните деяния. Но трябва да кажем, че неповторимостта на Библията не произтича от несравнимото й политическо, културно и социално влияние, а от нейния източник и същност.Защо съществува Библията?

Ако човек се вгледа и замисли за гениалността, оставила своя отпечатък в природния свят, ако умът се задълбочи в процесите движещи човешката история, човешкото поведение, съвестта, не може да не достигне до някакви макар и начални разбирания, че не може всичко да е случайно, че вероятно има Бог, Който е оставил следи от Своята дейност, можещи да бъдат разбрани по един интелигентен начин. Ап. Павел казва в Римл.1:19,20

Замислен да разкрива Бога по един правилен начин, понастоящем заобикалящият свят разкрива едно изкривено, непълно свидетелство за Бога и Неговата любов към човека. Природата разкрива силата и мъдростта на Твореца. Но тя не ни казва нищо за Неговата личност и характер, за Неговото отношение, за Неговата воля и намерения с хората. Изследването на природата и разкриването на нейните тайни никога няма да ни дадат отговор на тези въпроси. Ако Бог не ни се открие, Той остава за нас един непознат Бог. А имаме нужди, болки и проблеми. Йов.23:1-3,8,9

Обикновено как очакваме да ни се открие Бог? Исая.64:1-3чрез демонстрация на сила, чрез природни феномени и чудеса. Но ако Той направи така, ще си остане за нас непознат Бог. Скрит зад чудесата и стихиите Бог, като личност, би останал непознат за нас. Именно за това Бог е избрал най-съвършения начин на откровение – Писаното слово.3Царе.19:11,12 - Разменените думи, записаните мисли, ни отвеждат много по- дълбоко в духовния свят на личността, отколкото подробното изследване на нейното творчество. Всичко, което Бог има да каже на хората по въпросите за тяхното насочване към спасение е написано в Библията!

Какъв е произходът на Библията? Как се е появила тя?

Авторът на Библията е Бог. Зах.7:12 Божият Дух откриваше истината на избрани хора- наречени пророци, а пророците предаваха вестите от Бога на хората, по устен или писмен начин. Понякога самите пророци записваха божествената истина, без да я разбират напълно. По какъв начин пророците получаваха вести от Бога.?Числа.12:6, Гал.1:12, Дан.7:1, 1Царе.15:10, Евр.1:1 Чрез сънища, откровения, видения, чрез чуване думи от Бога и най- накрая- чрез личността на Исус Христос. Независимо по какъв начин идваше информацията към пророка, тя му бе предавана от Светия Дух. Божият Дух бе инициаторът на това откриване на истината на пророците - 2Царе.23:2 Така, авторитетът на Библията идва от нейния произход. Уникалността на Светите писания е в техния Източник. Библейските писатели заявяват, че не са първоизточник на своите вести, а са ги получили от Бога. 2Петрово.1:21+2Тимотей.3:15,16 Гръцката дума “теопнеустос”, преведена като “вдъхновение”, буквално означава “вдъхнат от Бога”. Бог е “вдъхнал” истината в умовете на хора. Те на свой ред са я изразили чрез думи.

Вдъхновението не е вербално, механично, дума по дума, тъй както директор диктува на своята секретарка; не, не по този начин; а идейно- смислово, т.е. пророкът получава озарение, просветление, мисли в определена посока, от това, което вижда и чува от Бога, и след това ги записва по най- добрия възможен за него начин. Според културата, начина на изразяване, богатството на езика и т.н. пророкът със свои думи е записвал, това което е видял, чул или разбрал. В момента на записването Светия Дух също е повлиявал на пророка да отрази истината. Написаното в Библията не е прякото Божие мислене и изразяване, а Божествената истина предадена чрез човешка реч и начин на изразяване. Само при един случай имаме точните изговорени и написани Божии слова – 10-те Б.з, но дори и те са предадени чрез ограничения човешкия език.Какво е съдържанието на Библията?

Библията е съставена от две части- Стар и Нов завет. 39 книги в Ст.завет и 27 книги в Н.завет, общо 66 книги, написани от около 40 автори- пророци. Първият, който е писал под вдъхновение е Мойсей– преди 3500 г. Последният е ап.Йоан- преди 1900 г. Бог е спазил принципа на постепенността. Век след век е откривал волята Си.

Пълното Божествено откровение намираме в Христос. Йоан.17:6-8

Как са били събрани 66-те книги в една обща книга?

Самата дума “Библия” има гръцки произход и в превод означава книга. Тръстиковият папирус библус, употребяван за писане в древността, е дал основата на гръцкото название за книга – библус, библион. Всъщност “Библия” означава книга, сбор от книги. Още я наричат “Свето писание” или просто “Писанията”.

39-те книги на Стария завет са били писани за периода от 1500г.пр.Хр. до около 400г.пр.Хр., общо за 1100г.

27-те книги на Новия завет са написани през втората половина на 1-ви в.сл.Хр., м/у 40-та и 100-та г.сл.Хр.Как са били събрани тези 66 книги в една обща книга? Как е бил формиран канонът на Библията?

Думата “канон” се употребявала от гърците за обозначаване на “права пръчка”, чийто предназначение е било да служи като мярка за дърводелците. В преносен смисъл е била употребявана като правило, облечено с авторитет. Колекцията от 66 библейски книги е наречена за пръв път “канон” от църковния отец Ориген през 2-ри век.

Без съмнение, чрез посветени мъже, Бог е ръководил работата по събирането в едно цяло на различните библейски книги в една обща книга. Задълбочените изследвания показват, че колекцията от старозаветните книги е била събрана в едно, през 5в.пр.Хр. по времето на Ездра и Неемия, двама посветени на Бога водачи сред юдейския народ. 27-те книги на Н.завет са били окончателно събрани през 3-ти, 4-ти в.сл.Хр., също от богопосветени мъже. По това време бил окончателно оформен и канонът на Библията от 66 книги.

В подвързията на Католическите и Православните синодални издания на Библията ще откриете не 66, а 77 книги. Добавени са още 11 апокрифни книги, но те са отбелязани, че не са от канона на Библията. В тези 11 апокрифни книги се откриват неща противоречащи на написаното в 66-те канонични книги и може с чиста съвест да бъдат отминати като човешки писания, без Божествен произход.Как се е осъществило съхранението на Свещеното Писание?

С преписване и съхраняване на свещения текст през вековете са се занимавали:

Левитите – Втор.31:24-26; Пророческите ученици – 4Царе.6:1; Мъжете на цар Езекия – Пр.25:1; Великата синагога – образувана по времето на Малахия; Соферимите – от 3в.пр.Хр. до 6в.сл.Хр. Те първи съставят грижливо изработени правила за преписване и съхраняване на Св.Писание; Талмудистите – от 2-ри в. до 6-ти в. сл.Хр. Те изработват строги правила за писане: колко думи и букви да има във всеки ред, колко празно място, колко думи на всяка страница. Цели поколения са се занимавали само с това. Колосален труд!; Масоретите – от 7-ми до 10-ти век. В преписването и съхранението на Свещеното Писание те работили още по-педантично. Тяхното три вековно дело е масоретският текст, от който се ползваме и до днес.

Кои са най- ранните преводи на Библията на други езици?

В оригинал, Старият завет на Библията е написан предимно на староеврейски език. Само някои малки части- на арамейски език, езикът на който се е говорило в Месопотамия от вавилонците и персите, езикът на който е говорил и Исус Христос. Н.завет е написан в оригинал изцяло на гръцки език- универсалният език, на който се говореше в пределите на Римската империя. Н.завет е написан на обикновен гръцки език, на който е говорил обикновения народ.

Първият превод на Ст.завет е направен на гръцки език- “Септоагинта” – 275г.пр.Хр. Следват и други древни преводи - на древно сирийски, “Пешито” – 2-ри в.сл.Хр., латински- “Вулгата”, арменски, грузински, готски – 4-ти в. сл.Хр., старобългарски – 10-ти в., валдензите – 12-ти в. Между 14-ти и 16-ти в. се превежда на почти всички европейски езици. Днес е преведена на повече от 3350 езика и диалекта. Никъде не е запазен оригинал, от която й да е книга на Библията! Такъв не е открит. Най-старите екземпляри на Библията са датирани от учените, че са от 2-ри в.пр.Хр.

Какво е тематичното съдържание на Библията?

По тематичен признак съдържанието на Библията може да бъде разделено на четири основни части.

Първите книги на Стария и Новия завет, са книги в които Бог ни запознава със Себе Си, с характера си, с отношението Си и волята Си към човека. В Ст.завет – това са първите 5 книги: Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие, наречени още 5-те Моисееви книги или Петокнижието, написани от Моисей; в Н.завет- това са 4-те Евангелия: от Матей, от Марко, от Лука и от Йоан- описващи живота, дейността и характера на Исус Христос, Бог Син, слязъл тук на земята за спасението на човека.

На второ място, след тези книги, следват Историческите книги на Библията – В Ст.завет това са книгите: Исус Навин, Съдии, Рут, 4-те книги на Царете, 2-те книги на Летописите, книгите на Ездра и Неемия. В тях, както и в Петокнижието, е описана историята на древния божий народ на завета; в Н.завет има само една историческа книга – “Деянията на Апостолите”, описваща деянията на някои от апостолите и образуването на първите християнски църкви.

На трето място, в композицията на Библията идват книгите с нравствено- поучителна, библейска мъдрост, поезия, послания, писма. В Ст.завет- това са книгите- Йов (най- древната библейска книга), Псалми, Притчи, Еклисиаст, Песен на песните, Плачът на Еремия. В Н.завет – това са посланията на Исусовите апостоли към различните църкви и хора от онова време.

И накрая, последната група от книги, са пророческите книги на Библията. Около 27% от библейската материя е пророческа. Пророческите книги на Ст.завет се разделят условно на две- книгите на големите пророци- Исая, Еремия, Езекиил и Даниил; и книгите на малките пророци- Осия, Йоил, Амос, Авдий, Йона, Михей, Наум, Авакум, Софоний, Агей, Захарий и Малахия. В Н.завет има само една пророческа книга – последната книга на Библията – Откровението на Йоан известна още с гръцкото си наименование- Апокалипсис.Каква основна идея разглежда Библията?

Библията ни дава точната и обективна истина за живота, за космическият конфликт м/у силите на доброто и злото; истината за човешката съдба в контекста на Спасителния план; истината за Божиите действия в бъдещето. Библията ни разкрива като основна тема един велик спасителен план! Бог е ръководил библейските писатели да представят историята по такъв начин, който би ни направлявал към спасение - Йоан.3:16.

Библията разкрива Бога пред човечеството. Тя откроява нашата безизходица, но посочва как Бог разрешава проблемите ни. Представя ни като изгубени, отчуждени от Бога и посочва Исус като единствения, който ни намира и връща към Бога. Централната личност на Библията е Исус Христос – Йоан.5:39; Лука.24:25-27. В страниците на тази книга е инструкцията за теб и за мен, как да дойдем при Бога, за да получим нов живот. 1Тим.2:3,4

Едно правилно разбиране на написаното в Библията ще ни доведе до вечен живот, а пренебрегването й, или неправилното й схващане- ще ни доведе до объркване и смърт.

Дано да приемем предложеното спасение чрез Исус Христос! Бог да Ви благослови!


Християнска църква на Адвентистите от 7-я ден, гр.София, ул.Екзарх Йосиф” №64

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница