Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически планДата10.04.2017
Размер68.29 Kb.
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

ПО МОРФОЛОГИЯ

НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК

 1. Особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план.

 2. Строеж на думата в българския език с оглед на формообразуването и словообразуването.

 3. Части на речта в българския език: видове, класификации, особености.

 4. Граматически значения на думата. Граматически (мор­фо­ло­ги­чес­ки) категории и лексикално-граматически разреди. Класификационни и словоизменителни морфологически категории. Общи категории (части на речта), части категории, субкатегории.

 5. Съществителното име като част на речта. Семантични и морфосинтактични особености.

 6. Категорията „род“ на съществителното име. Отношение между естествен пол и граматичен род.

 7. Категорията „чис­ло” на съществителните. Значение. Състав и организация (ед. ч., мн. ч., бройно мн. ч.) Зависимост от лексикално-граматическите разреди (“преброими” и “непреброими” референти). Разпространение при различните части на речта.

 8. Категорията “детерминация” при имената. Значение, начин на изразяване. Морфологична характеристика на определителния член. Мнения за изразяване на неопределеността в българския език. Основни употреби на оп­ре­де­ле­ни­те и неопределените форми в зависимост от семантиката на името и от синтактичната служба.

 9. Прилагателното име като част на речта. Значение, видове и морфосинтактични особености.

 10. Числителното име като част на речта. Значение, видове и морфосинтактични особености.

 11. Наречието като част на речта. Значение, видове и морфосинтактични особености.

 12. Местоимението като част на речта. Значение, видове, класификационни критерии, морфосинтактични особености, употреба.

 13. Глаголът като част на речта. Значение, класификации и морфосинтактични особености. Лични и безлични глаголи. Нелични форми на глагола. Преходни и непреходни глаголи.

 14. Категорията „вид”. Значение, типология и употреба. Характер и организация на категорията. Тълкуване на процесите на перфективация и имперфективация. Конкуренция между видовете. Спецификата на българския език в сравнение с другите славянски езици в областта на видообразуването.

 15. Категорията „време”. Значение, темпорални модели (гледни точки за организацията на категорията). Отношение между вид и време, вид и начин на действие.

 16. Категорията „ време”. Значение и употреби на отделните глаголни времена.

 17. Категорията „залог на глагола”. Концепции за залога в българския език (мнения за същността, състава и организацията на залога). Значение на категорията, видове, образуване на отделните залози, употреба.

 18. Категорията „наклонение на глагола” в българския език. Спорни въпроси за състава на категорията. Значение на категорията „наклонение”, видове наклонения в българския език, образуване, употреби.

 19. Категорията „евиденциалност”. Мнения за същността, състава и организацията на категорията. Значение на категорията „евиденциалност”, видове евиденциали, образуване на формите, темпорални парадигми, формални съвпадения, употреби. Взаимодействие между евиденциалността и другите граматични категории на българския глагол.

 20. Части на речта със свързваща функция: предлог и съюз. Значение, видове, употреба.

 21. Части на речта с прагматична ориентация: частица и междуметие. Значение, видове, употреба.

 22. Основни случаи на граматична омонимия (многозначност) в българския език. Отношение към явлението „конверсия”.

Насочваща литература

 1. Александров, А. и др. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

 2. Алексова, Кр. Адмиративът в съвременния български език. София, 2003.

 3. Алексова. Кр. Състояния на българската темпорална система. – В: Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов. София, 2009.

 4. Андрейчин, Л. Основна българска граматика. София, 1944.

 5. Асенова, П. Балканско езикознание. София, 2000.

 6. Баракова, П. Семантиката и дистрибуцията на пасивните конструкции в съвременния български книжовен език. – В: Известия на Института за български език, кн. 24. С., 1980, с. 137 – 202.

 7. Бояджиев, Т. Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Морфология. Синтаксис. София, 1999.

 8. Буров, Ст. Познанието в езика на българите. Велико Търново, 2004.

 9. Българско езикознание. Том 1. Проблеми на граматичната система на българския език. Станков. В. (съст.), София, 1995.

 10. Българско езикознание. Том 5. Проблеми на граматичната система на българския език – глагол. Станков, В. (съст.), София, 2009.

 11. Гаравалова, И. Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система. София, 2003.

 12. Георгиев, Ст. Българска морфология. Велико Търново, 1991.

 13. Герджиков, Г. Преизказването на глаголното действие в българския език. София, 1984.

 14. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. II.. Морфология. София: Издателство на Българската академия на науките, 1982.

 15. Добрев. Ив. Мястото на българския език сред другите славянски езици. – В: Съпоставително езикознание, 1981, № 1.

 16. Иванова, К. Начини на глаголното действие в съвременния български език. Изд. на БАН, 1974.

 17. Иванчев, Св. Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1974.

 18. Иванчев. Св. Българският език – класически и екзотичен. София, 1988.

 19. Куцаров, Ив. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Унив. изд. „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2007.

 20. Лакова, М. Конверсия при словоформи в съвременния български книжовен език в съпоставка с руския, полския и английския език. – В: Станков В. (съст.) Българско езикознание. Проблеми на граматичната система на българския език, том 1, Академично издателство „проф. М. Дринов”, 1995, с. 6-50.

 21. В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив, 2013.

 22. Маслов, Ю.С. Граматика на българския език. София, 1982.

 23. Мелчук, И. Курс по обща морфология. Том 1. София, 2013.

 24. Мелчук, И. Курс по обща морфология. Том 2. София, 2015.

 25. Ницолова, Р. Българските местоимения. София, София, 1986.

 26. Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София, 2008.
 27. Ницолова. Р. Българските да-форми в балкански контекст. – В: Littera et Lingua (Електронно списание за хуманитаристика), Series "Dissertationes", Vol. 1. <http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/en/node/1694>


 28. Осенова, П. Видове морфологични многозначности в българския език. – В: Тодор Бояджиев, Венче Попова и Красимира Алексова (съст.) Научни трудове в памет на Георги Герджиков. УИ „Св. Кл. Охридски”, стр. 223-230, 2011.

 29. Паскалева, Е. Компютърна морфология. София, 2007.

 30. Пашов, П. Българският глагол. I. Класификация. Видообразуване. Словообразуване. С., 1966.

 31. Пашов, П. Помагало по българска морфология. Имена. София: Наука и изкуство, 1978.

 32. Пашов, П., Р. Ницолова. Помагало по българска морфология. Глагол. София: Наука и изкуство, 1976.

 33. Пашов, П. (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. София, 1976.

 34. Плунгян. В. А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000.

 35. Радева, В. Словообразуването в българския книжовен език. София, 1991.

 36. Сп. Съпоставително езикознание, 2013, № 2–3 (тематичен брой, посветен на евиденциалността и преизказването).

Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
download -> На дисертационния труд
download -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
download -> Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница