Бизнес-план за развитие на тяхна бизнес идея да могат да разработят сами бизнес-план за развитие на тяхна учебно-тренировъчната им фирма, ако се прилага този метод на обучениестраница1/4
Дата10.04.2018
Размер407.58 Kb.
#66136
ТипБизнес-план
  1   2   3   4
Бизнес план
Образователни цели:

Учениците: • да разбират и да могат да обяснят същността, целта и основните компоненти на един типичен бизнес-план;

 • да знаят как се постига точност и дълбочина на бизнес-плана;

 • да се запознаят с някои основни правила при писането на бизнес-плана и да могат да ги прилагат;

 • да могат да разработят сами бизнес-план за развитие на тяхна бизнес идея.

 • да могат да разработят сами бизнес-план за развитие на тяхна учебно-тренировъчната им фирма, ако се прилага този метод на обучение.

 • ………………………………

Пазарното стопанство не само не отрича плановото начало, но и залага на бизнес-плана, като на основен елемент, формиращ стратегията на предприемача за постигане на поставените от него цели.

В основата на бизнес-плана стои концепцията на предприемача за развитие на собствен бизнес. Той трябва да отрази всички аспекти на основаването на предприятието - икономически, правни, финансови и социални. Не случайно той се определя като първа стъпка към успеха на предприемача. Значението на бизнес-плана се изразява най-вече в дефиниране на целите на предприемача /краткосрочни, средносрочни и дългосрочни/ и пътя за тяхното постигане. От друга страна той позволява по-добро контролиране на управлението на дейността.
За кого се пише един бизнес-план?


 • за самия предприемач - той мисли и планира;

 • за съдружниците, за да могат те да определят вида и обхвата на участието си;

 • за кредиторите - проверява се риска и активността на инвеститорите да участват в новото предприятие;

 • за публични позиции, когато се изисква получаване на субсидии или включване в преференциално данъчно облагане.

Обикновено разработването на бизнес-план е задължително условие когато се търси кредитиране на бизнеса от някоя банка или когато се кандидатства за участие в проекти. Но дори и да не се нуждае от кредит или да не се кандидатира за участие в проект предприемачът трябва да разработи свой бизнес-план, да го актуализира периодично съобразно промените в обкръжаващата среда и да преследва поставените си цели.Изисквания към бизнес-плана.

Независимо от това дали с разработването на бизнес-плана се цели получаване на кредит или очертаване на пътя, който трябва да следва предприятието и целите, към които се стреми той трябва да притежава следните характеристики: • ориентиран към адресата;

 • ясно структуриран;

 • логичен;

 • прегледен;

 • с кратки и разбираеми формулировки и изрази;

 • обозрим;

 • убедителен;

 • да бъде подкрепен с цифри;

 • истинен;

 • кратък, не по-дълъг от 40 страници.


Някои основни стъпки при писането на бизнес-план.

Във фазата на основаване на предприятието бизнес-планът е визитната картичка на предприемача, но не трябва да се забравя, че не е рекламна брошура.

Следващите девет стъпки Ви дават някои основни правила при организиране писането на бизнес-план:


 1. Формулирайте /определете/ целта, на която трябва да послужи бизнес-планът /стартиране, разширяване, сливане, искане на заем, кандидатстване за участие в проект и т. н/. Изяснете за какво ще бъдат похарчени тези пари.

 2. Създайте работна група за изготвянето на бизнес-плана /максимум 3 души/. От самото начало включете компетентни специалисти;

 3. Съставете план. Кой какво трябва да направи /съответно кои глави или раздели да напише/, в какъв срок, с каква информация и т. н.;

 4. След това всеки член ще събере необходимата информация за съответните глави/раздели, съгласно изискванията;

 5. Проверете събраната информация, съберете липсващите данни и информация за отделните глави, дайте указания за написването на бизнес-плана;

 6. Групата написва първата версия на бизнес-плана.

 1. Проверете и коригирайте първата версия на работната група по отношение на правдоподобност и точност на финансовите данни;

 2. Напишете окончателната версия на бизнес плана.

 3. Одобрение на бизнес-плана от целия екип.


Съдържание на бизнес-плана

Няма твърди предписания за съдържанието на един бизнес-план. Обикновено той зависи от вида и големината на съответния бизнес, както и от целта, която се преследва с изготвянето му. Най-важното за един бизнес-план не е неговия обем, а неговото качество. Планът, както вече бе посочено следва да включва всички аспекти на съответния бизнес /респективно предприятието/, в т. ч. и възможните проблеми, които могат да възникнат, както и методите, с които те могат да бъдат решени.

Какво трябва да съдържа един бизнес-план и в каква последователност да бъдат изложени отделните позиции? В различните източници могат да се срещнат различни варианти, но има позиции, които се съдържат във всички варианти независимо от малките различия в наименованието им.

Най-общо може да бъде посочено следното съдържание на един бизнес-план:Обща, въвеждаща част, която съдържа информация за:

 • Обобщено представяне на идеята на предприемача- кратко и ясно трябва да се разясни същността на идеята, целта на предприемача;

 • представяне на предприятието / предприемача - т.н. фирмен профил/: наименование; правен статут; предмет на дейност; отрасъл и подотрасъл, в който попада предприятието в зависимост от предмета на дейност; от кога съществува; координати; обслужваща банка и банкови сметки; форма на управление;

 • настоящата ситуация: кратко описание на досегашната стопанска дейност, ако има такава и финансова информация- структура на капитала, задължения, имущество.

 • организационна структура на предприятието, управление.

Същинска част, която включва:

 1. Цели - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни;

 2. Описание на стратегическия план, бизнес идеята, която предприемачът иска да реализира.Описва се в коя област ще работи предприемача и преди всичко защо;

 3. Организационни предпоставки;

 • изисквания към квалификацията на персонала, който ще реализира идеята.

 1. Финансова стратегия:

 • общ размер на необходимите средства и източниците за тях;

 • оборот, ликвидност;

 1. Маркетингова стратегия:

 • описват се продуктите или услугите, които ще се произвеждат;

 • разкрива се тяхната същност /принципно нови, подобрени и т. н./;

 • прилагат се анализи за обосновка на продуктовите решения;

 • потребители- точно описание на целевите групи, кои са и как ще бъдат привлечени, резултати от пазарни проучвания;

 • каква пазарна стратегия ще се възприеме;

 • пласментна стратегия;

 • ценова политика;

 • какви средства за реклама и стимулиране на продажбите се предвиждат - видове рекламни стратегии;

 1. Производствена стратегия - организация и технология на производството;

 2. Очаквани икономически и социални резултати

 • нарастване на продажбите - външен и вътрешен пазар;

 • създаване на нови работни места;

 • решаване на екологични проблеми за региона;

 • решаване на проблеми свързани с техническата безопасност, хигиената на труда и др.;

 • очаквани финансови резултати по периоди за планирания период. Прогноза за паричните потоци.

8. Как предприемача вижда своето бъдеще?

За любознателните!

Примерен, подробен вариант на изисквания при съставянето на Бизнес план:

При изготвянето на бизнес-плана трябва да се има предвид фактът, че инвеститорите, а също и кредиторите получават понякога всеки ден различни бизнес планове от различни кандидати и всички бизнес планове трябва да се прочитат внимателно. Ако прегледате въпросите, ще видите, че на 50 % от тях може да се отговори с едно изречение.

Ако някои въпроси Ви се струват неприложими/неподходящи, разбира се не е необходимо да им отговаряте.
Глава 1 Профил на предприятието

А. История и развитие на предприятието до днес:


 • година на регистриране;

 • правна форма /ООД, АД и т.н./;

 • брой служители в миналото и днес;

 • позиция на пазара;

 • някои важни факти от историята на фирмата;

 • какво трябва да се финансира; /инсталации,машини,сгради,разрастване,сливане и т.н./

 • предпочитана форма на финансиране / инвестиционен капитал,дялове,кредит и т.н./.

Б. Акционери и организация:

 • Кои са акционерите и тяхното участие в капитала;

 • Регистрация на Фондовата борса;

 • Кои са активните и кои пасивните акционери?

 • Списък на членовете на Борда на Директорите и тяхната функция/отговорност;

 • Диаграма с имената и функциите на Висшите органи на управление: висшето ръководство /Борд на Директорите/ до средното ръководство /най-ниско ниво/.

В. Връзки

 • С кои банки работите?

 • Кооперирате ли се с други фирми?

 • Кой консултира Вашата компания/Вашия проект?

 • Други важни партньори, връзки, инвеститори и т.н.

Г. Ключови цифри

Споменете ключовите цифри за последните 3 години до днес вкл. развитието на: • оборот;

 • паричен поток;

 • нетна печалба;

 • дивиденти;

 • инвестиции;

 • сума в баланса и др.

Д. Силни и слаби страни

В какво виждате най-слабите и най-силните си страни по отношение на: • продукти;

 • маркетинг;

 • управление;

 • финансови данни / собствен капитал,кредитен капитал,печалба и т.н./.


Глава 2 Нови продукти и услуги

А. Продукти и услуги

Направете списък и/или опишете продуктите и услугите, които искате да произвеждате и доставяте вкл. техните количества за първите 3 години.

Опишете кратко техните предимства и недостатъци.

Б. Позиция на пазара

Как виждате продуктите, които ще произвеждате по отношение на: • цена;

 • качество;

 • конкуренция;

на пазара през следващите 1 до 3 години.

В. Развитие на продуктите

Уточнете на каква степен на развитие е Вашият нов продукт сега: в развитие, напълно развит, готов за продажба, на нов пазар, на наситен пазар и т.н.

Направихте ли пробни продажби и с какъв резултат.

Г. Допълнителни услуги

Какво планирате да предложите освен самия нов продукт? • подкрепа при продажбите;

 • различни места за продажби /най-близо до потребителите/;

 • само продукта или цялостна /собствена/ организация за дистрибуция и продажби;

 • рекламни кампании за продажби на дребно;

 • други услуги.

Д. Търсене от страна на потребителите

 • Какво е търсенето от страна на потребителите?

 • Как ще покриете това търсене?


Глава 3 Пазарът и клиентите

А. Обективни условия на пазара

 • Как намирате търсенето на тези продукти на пазара?

 • Има ли продуктът доказано и привлекателно търсене от пазара?

 • Как е структуриран Вашият пазар и колко големи са частите от пазара за Вашия специален продукт?

 • Кои са индивидуалните канали за дистрибуция: пазарни сегменти, пазарни ниши?

 • Каква е структурата на Вашата клиентела?

 • Поради какви причини клиентите предпочитат Вашите продукти?

 • Продавате ли в пазарни празнини?

 • Трябва ли да подмените други продукти, които са вече на пазара? / Продавате ли срещу свои конкуренти?/

Б. Вашите начини за успех

 • Кои са точките, по които може да се спечели на пазара /качество, подкрепа при продажбите, цени, други услуги/;

 • Как ще развиете тези положителни точки в бъдеще / нови продукти, нови версии на продукта, други цени,друга опаковка/, за да останете с Вашите продукти на пазара;

 • Има ли нови тенденции на пазара, които трябва да се имат пред вид в бъдеще: смяна на предпочитанията на клиентите, конкуренти с подобни продукти, сезонни нужди и т.н.;

 • Мислите ли, че можете да повлияете на пазарното търсене с Вашите продукти и да създадете ново търсене на пазара;

В. Клиентите

 • Каква е структурата на Вашата клиентела днес и как мислите, че ще се развива/променя през следващите 3 години на реализация на проекта?

 • Ще имате ли клиенти, покриващи повече от 15 % от Вашия оборот през следващите 1 до 3 години?

 • Намирате ли се на разрастващ се пазар за Вашите продукти?

Г. Вашата собствена пазарна позиция

Покажете оборота за първите 3 години и защитата на пазарния дял заедно с кратък коментар.


Глава 4 Конкуренцията

А. Вашите двама най-важни клиенти

 • Опишете Вашите двама най-важни клиенти, които ще имате след 1 година, имена, местоположение, продуктова гама, пазарен дял, приблизителен оборот. Защо ще изберете точно тях?

Б. Вашата конкуренция като цяло

- Имат ли Вашите конкуренти предимства в сравнение с Вас / по отношение на качество, цени, допълнителни услуги, способности за управление на пазара и/или технологии/.В. Възможна реакция от страна на конкуренцията

 • Каква би могла да бъде реакцията /стратегията на Вашите конкуренти в момента, в който Вие се появите на пазара /дъмпинг цени, директно конкуренти продукти или подобни продукти, обединения и сътрудничество с други конкуренти, нарастващо пазарно присъствие, по-интензивен маркетинг/.

Г. Вашите мерки спрямо конкуренцията

 • Какво ще направите срещу спада на цените на конкуренцията, новите продукти, по-интензивния маркетинг и рекламна дейност?

Глава 5 Маркетинг

А. Поведението на клиента днес и утре

 • Какво провокира клиента да купи Вашия продукт/и/ - качество, цена, уникалност, новост, вкус и т.н.

 • Кои качества на продукта ще бъдат нови за местния и / или международния пазар/и/?

Б. Ценова политика

 • Кои фактори ще повлияят на цените на Вашите продукти?

 • Цените ще се повлияят ли от конкуренцията?

 • Какви са отстъпките и маржовете?

В. Продажба и дистрибуция

 • Как продавате: чрез купуващи асоциации, чрез търговци на дребно, чрез собствена система за дистрибуция, чрез смесена система от горе изброените и т.н.?

 • Какви канали за дистрибуция предпочитате ?

 • Как обучавате персонала по продажбите?

Г. Реклама и връзки с обществеността

 • Какви средства за реклама ще използвате?

 • Какви са разходите Ви за реклама / като % от оборота/?

 • Ще назначите ли консултант за връзките с обществеността?

 • Как контролирате ефекта от Вашите връзки с обществеността?

Д. Местоположение

 • Производството ще се намира най-близо до Вашите главни клиенти;

 • Планирате ли други производствени центрове в други райони след 1,2 или 3 години ?

 • Какви предимства или недостатъци ще имат тези нови центрове?


Глава 6 Продукти и производство

А. Производствени мощности

 • Дайте кратко описание на Вашето оборудване и опишете наличната инфраструктура, която ще използвате;

 • Колко служители ще имате в началото, в края на първата година и в края на третата година?

Б. Производствена технология

 • Кои производствени методи ще използвате?

 • Имате ли специално кnow-how?

 • Как поддържате необходимото ниво на качество на Вашата производствена технология?

 • Можете ли да вдигнете количеството произвеждан продукт без инвестиции /или с/ след третата година?

 • Има ли нови технологии, които Вие трябва/можете да приложите на по-късен етап от развитието на проекта?

В. Капацитети и граници

 • Какви ще бъдат капацитетите за Вашите нови продукти / в бр./кг./тонове/?

 • Можете ли да намерите допълнителни капацитети някъде другаде, ако капацитетът на Вашето оборудване/завод се използва 100 % / 24 часа?

Г. Доставчиците

 • Кой ще Ви снабдява със суровини?

 • Проверявате ли суровините?

 • Можете ли да избирате между няколко доставчици на суровини?


Глава 7 Изследователска работа и развитие

А. Източници на know-how

Как получавате информация за най-новите разработки, за да останете номер 1 по отношение на: • продукти и услуги;

 • тенденции в цените и пазарното търсене;

 • технология;

 • първокласно образован персонал.

Б. Вашето новаторско поведение

 • Кой отговаря за развитието на нови продукти, услуги и нови технологии?

 • Провеждате ли непрекъсната изследователска работа и разработки?

 • Колко от Вашия оборот /през първата, втората и третата година/ ще се харчи за развитие и нови продукти?

 • Как финансирате тези разработки?

 • Имате ли търговски марки?

 • Как се защитавате срещу подобни конкурентни продукти?


Глава 8 Управление

А. Управленски екип

 • Позовете се на глава 1 и представете Вашия управленски екип със съответните функции и отговорности;

 • Обучено ли е ръководството съгласно най-модерните изисквания?

 • Може ли настоящият управленски екип да отговори на всички изисквания по отношение на технологията, know-how, пазара и пазарните проучвания, продуктите и услугите плюс добрите връзки с клиентите.


Глава 9 Местоположение. Организация. Инструменти за управление.

А. Местоположение на фирмата

 • Къде е централният офис на фирмата?

 • Планирате ли други клонове, производствени центрове /Ако да, посочете кога, къде, в какъв размер, с какъв персонал, какъв капацитет/;

 • Искате ли да притежавате или да наемете производствени мощности, оборудване, сгради и земя?

 • Какво ще се произвежда и къде?

 • Предимства и недостатъци на посочените местоположения:

 • близо до клиентите;

 • близо до доставчиците на суровини;

 • с добри транспортни връзки;

 • по отношение на образован персонал;

 • по отношение на бъдещо разширение;

Б. Разширение към други производствени центрове

 • Ще имате ли добри възможности за разрастване в различните производствени центрове?

 • По какви критерии ще избирате следващите производствени центрове и клонове на фирмата?

 • Планирате ли компютърно контролирано администриране и планиране на производството?

В. Обработка на данни

 • Планирате ли компютърен контрол върху организацията на фирмата през първата, втората и третата година?

 • Какъв тип система за обработка на данните ще имате / тип, капацитет, брой работни станции и т.н./

Г. Стратегически инструменти за управление

 • Ще определяте ли в писмен вид и ще контролирате ли целите/задачите на фирмата?

 • Ще използвате ли система за управление на информацията?

 • Ще използвате ли философията за пълно задоволяване на клиента / TCS – total customer satisfaction/ ?

 • Ще използвате ли специална система за контрол на качеството / QCS – quality control system /?

 • Ще назначите ли специален мениджър за двете системи – TCS/QCS?

 • Ще назначите ли контрольор през втората или третата година?

 • Ще провеждате ли постоянно и адаптирано:

 • пазарно проучване;

 • пазарна философия;

 • методи за анализ на конкуренцията.

 • Опишете/кратко!/ Вашите управленски способности;

 • Каква е Вашата пазарна философия?


Глава 10 Анализ на риска

А. Рискове по отношение на продукта, пазара, дистрибуцията и продажбите

 • Има ли риск след Вашата поява на пазара конкурентите да развият много по-добра технология?

 • Представяте ли си, че може да има сериозни промени по отношение поведението на клиентите след Вашата поява на пазара?

 • Ще мате ли клиенти, които да купуват повече от 15 % от Вашата продукция / рискове при прекъсване на производството – вероятност този клиент да Ви напусне/.

Б. Рискове в производствения процес

 • Планирате ли да имате достъп до повече от един доставчик на суровини?

 • Как ще се справите с прекъсване на производството за 3 или повече дни поради технически проблем на оборудването?

В. Рискове с персонала

 • Как ще избегнете предаването на Вашето know-how от Вашия собствен персонал при евентуално напускане в бъдеще?

Г. Рискове и застраховки

 • Срещу кои рискове ще се застраховате и какви са разходите /това трябва да се изброи и във финансовото планиране/;

 • Можете ли/ще застраховате ли и очаквания заем?


Глава 11 Планиране за следващите 3 години

А. Посочете следното за година 1,2 и 3 години:

 • Тотален оборот;

 • Директни разходи;

 • Фиксирани разходи;

 • Възвръщане на капитала;

 • Нетна печалба;

 • Общо данъци;

 • Дивиденти в %.

Б. Кои инвестиции планирате през година 1,2 и 3 и в какъв размер за:

оборудване, сгради, земя, офиси, други /вкл. очакваната външна финансова помощ/?В. Разходи за маркетинг

 • Какви ще бъдат разходите за пазарни проучвания през година 1,2 и 3 / сравнени в % от нетната печалба/ ?

 • Какво съотношение предвиждате през година 1,2 и 3 между оборота и рекламата в медиите?

Г. Развитие на персонала и служителите

 • Колко служители и колко мениджъри /последните за какво/ ще назначите през първата, втората и третата година?

 • Какво би могла да бъде структурата на персонала през първата, втората и третата година по отношение на:

 • възраст;

 • образование;

 • пол;

 • назначени в производствения отдел;

 • назначени в администрацията;

 • назначени в отдел продажби;

 • назначени с други функции, поддръжка и ремонти.

Д. Технология

 • Какви технологични промени/подобрения ще направите през година 1, 2 и 3 година, така както си ги представяте днес?

 • Ще използвате ли най-съвременни технологии и откъде ще ги получите?

 • Какви стъпки ще предприемете за увеличаване на производителността през първата, втората и третата година / отнася се само за новото оборудване, което ще инсталирате с помощта на кредита/.


Глава 12 Финанси

А. Баланс и отчет за приходите за последните две години

Направете кратък коментар върху резултатите. Добавете копие от доклада на одиторите, ако има такъв.Б. Важни ключови цифри

Включете за последните 2 години /или от експериментален период на оборудването/: • паричен поток;

 • % рентабилност на собствения капитал плюс заем;

 • съотношение на собствените средства и заем;

 • складови наличности /ако има такива/ и вземания;

 • оборот на служител /ако може да се изчисли/;

 • съотношение между инвестициите/ Вашите собствени средства плюс вече получени заеми/ и паричния поток.

В. Отчет за приходите /отчет за печалбата и загубите/, планиран за следващите 2 или 3 години.

Г. Планиране на капиталовия поток през първата, втората и ако е възможно през третата година.
Д. Планиране на ликвидността за първата, втората и ако е възможно за третата година
Сценарий на най-лошия случай

Моля, напишете сценарий на най-лошия случай, което означава нисък оборот през първата, втората и вероятно през третата година по време на пускането в действие.

Този нисък оборот трябва да представлява около 65 % от очаквания оборот. Моля, опишете този случай дори и ако сте 100 % сигурни, че можете да достигнете очаквания оборот.

При всички случаи дайте кратък коментар за следното:

При 35 % по-нисък оборот от очаквания през първите 3 години ще има влияние върху:


 • изплащането на кредита

 • на паричния поток

 • на ликвидността

 • на основните цифри/суми в приложенията 1-4

Ако искате да изплащате дивидент през първата до третата година /което не Ви препоръчвам/, тогава трябва да намалите тези дивиденти поне с 50 % от първоначално очаквания процент.
В повечето случаи предприемачът сам би могъл да се справи със съставянето на добър бизнес-план независимо, че се изисква много време, а често се налага и допълнителна квалификация и консултации със специалисти. Когато предприемачът не е сигурен, че ще се справи с изготвянето на бизнес-плана е необходимо да си осигури професионална помощ от: професионален консултант, адвокат, банкер, счетоводител, застраховател, специалист по маркетинг. Освен чрез консултантските фирми предприемачите могат да потърсят помощ и съдействие от някои сдружения като: Съюз за стопанска инициатива на гражданите, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и техните териториални поделения, от съответните държавни и местни органи на управление.
Идеи за провеждане на часовете


 • Учениците обсъждат съдържанието и целите на бизнес плана. Дискусия на тема: "Защо ми трябва бизнес-план?" и "Без план - няма успех". • Както вече разбрахте в практиката се срещат различни варианти на бизнес план. Учениците се разделят на групи. Обсъждат представения по-долу модел на бизнес-план и се опитват:

 1. Да го коригират ако е необходимо;

 2. Да конкретизират отделните основни пунктове/ точки.

Модел на бизнес-план 1. Мисия /цел/ на предприемача;

 2. Идеен проект на бизнес план или общо описание на намерението за бизнес;

 3. Продукт или услуга - на кой стадии се развива идеята и какви са следващите стъпки;

 4. Изследване на пазара;

 5. Маркетинг - комуникационна, продуктова, дистрибуционна и ценова политика;

 6. Предприемач - фирмен профил;

 7. Учредители;

 8. Рискове има ли ги или ги няма по отношение на - /дебитори, ликвидност, чужд капитал, собствен капитал/;

 9. Финансов план;

 10. Колко капитал се изисква за старта на предприятието, респективно за реализация на бизнес-плана;

 11. Колко голяма е средната потребност от оборотни средства;

 12. Как ще осигурите необходимите пари;

 13. Има ли нужда от чужди пари;

 14. Какви гаранции могат да бъдат предоставени;

 15. Колко голяма е очакваната печалба;

 16. Календарен план. • Сформирайте 4 - 5 работни екипа от млади предприемачи. Всеки екип трябва да разработи структура на бизнес план за един и същ предмет на дейност, но с различна цел: кандидатстване за заем, участие в проект, за самия предприемач - той мисли и планира; за съдружниците, за да могат те да определят вида и обхвата на участието си; за получаване на субсидии или включване в преференциално данъчно облагане. Резултатите да се представят на табла и да се анализират. Има ли съществена разлика в съдържанието на бизнес-плана в зависимост от предназначението?
 • "Моят първи бизнес-план" -

Всеки от учениците е поставен в ролята на предприемач. Предполага се, че всеки от тях вече има бизнес идея /от упражненията в предходните часове и теми/. Задачата е всеки от тях да изготви бизнес-план, като сам определи целта му.

За улеснение може да се ползва написания по-горе примерен, подробен вариант на изисквания при съставянето на бизнес-план или следните указания - стъпки при съставянето на бизнес-плана:

Идеята за бизнес - опишете я кратко и ясно;

История - ако има такава;

Формулирайте целта си;

Представете се;

Вашата конкуренция като цяло; Кои са силните и слабите и страни;

Пазари -Вашата оценка на пазара, в който смятате да навлезете. Опишете клиентите си - сегашни и бъдещи; Как ще достигнете до тях? Имате ли вече рекламно послание към клиентите си?

Продукт - опишете продукта или услугата, която смятате да продавате. Какво е предимството на Вашия продукт спрямо конкуренцията;

Стратегия/Маркетинг план;

Организационни предпоставки - персонал, умения, опит, помещения, машини и съображения,…;

Производство;

Финансиране - парите, които искате и как ще ги използвате;

Приблизителна прогноза за паричния поток, финансови цели;

Рискове;

Как виждате своето бъдеще?
 • За по предприемчивите:

С оглед предстоящата работа в УТФ и наследяване на фирмите може да се направи проучване на УТФ, които работят в училищния учебно-тренировъчен център (УТЦ) по икономика. Да се избере УТФ, която ще бъде приета, да се направят необходимите проучвания, да се вземат необходимите данни и да се разработи Бизнес-план за развитието на УТФ "Х" за следващата учебна година. Чрез това упражнение учениците:

 • ще се запознаят по-отблизо с УТФ работещи в училището;

 • ще придобият опит в търсенето на информация и набиране на данни;

 • ще съставят своя първи бизнес план, който може да бъде реализиран на практика при работата в УТФ;

 • ще могат да преценят и да се убедят в практическото значение на бизнес-плана.

 • Напишете Вашите идеи тук:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


Допълнителна информация по темата може да намерите на адрес:

www.onepageplanning.com/jai.html

“PROJECT ENTREPRENEURSHIP EVENING” - BUL/ 002/ 003Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница