Доклад за дейността на "емка" ад към към 31. 03. 2008, съгл чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба №2Дата11.06.2018
Размер93.14 Kb.
ТипДоклад
ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

на “ЕМКА” АД гр Севлиево за първо тримесечие на 2008година

 1. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 2. МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ЕМКА” АД към към 31.03.2008, съгл. чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба №2

 3. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ съгл. чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2

 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 на Наредба №2 от Ботьо Николов Ботев – Изпълнителен директор на “ЕМКА” АД


ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


“ЕМКА”АД гр.Севлиево към 31.03.2008 година следва счетоводната политика и методи на изчисление при изготвянето на финансовите отчети съгласно Международните счетоводни стандарти.

Дейността на дружеството е целогодишна.

Във финансовия отчет за първо тримесечие на 2008 година в пасива на счетоводния баланс нетекущи задължения в статия “Задължения по получени заеми от банки и небанкови институции” към 31.03.2008 година възлизат на 1521 хил. лева, включващо усвоената част от кредита за инвестиционна дейност на стойност 777491 евро съгласно сключени договори от 27.07.2007 година – на стойност 1000 хил. евро и от 11.02.2008 година на стойност 600 хил. евро с ОББ – АД гр. София. Срок на издължаване на кредита от 27.07.2007 година – 10.08.2012 година и на кредита от 11.02.2008 - 01.02.2013 година.

Във финансовия отчет за първо тримесечие на 2008 година в пасива на счетоводния баланс текущи задължения в статия “Задължения по получени заеми от банки и небанкови институции” към 31.03.2008 година възлизат на 4734716 евро, левова равностойност 9260 хил. лева, включващо усвоени средства по овърдрафт от ОББ – АД София съгласно сключено допълнително споразумение № 6 към Договор за банков кредит № 126/17.12.2004 година – 2988957 евро, левова равностойност 5846 хил. лева и съгласно сключен договор за кредит № 212/04.09.2006 година със Ситибанк, Н.А. – клон София към 31.03.2008 година е усвоена сумата от 1745759 евро, левова равностойност 3414 хил. лева.

Няма промени в оценките на отчетените суми през текущия отчетен период.

Няма съществени събития след края на отчетния период, които не са били оповестени във финансовите отчети, отнасящи се за конкретния отчетен период.

Не са извършвани промени в състава на предприятието през отчетния период.

Няма промени в условните задължения или условните активи.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ИЗП. ДИРЕКТОР:

/В. Христова/ /инж. Б. Ботев/

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на “ЕМКА” АД

към 31.03.2008, съгл. чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба №2

І. Информация за важни събития, настъпили през І тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

Съветът на директорите на ЕМКА АД на свое заседание разгледа и прие:· • „Бизнес програма за 2008год.” Основна задача е запазване на конкурентноспособността на дружеството и увеличение на производителността на труда. В програмата е заложено увеличение на обема в натура с 11% спрямо 2007г., като цялото производство е обезпечено с договори на 100%.

 • “Инвестиционна програма за 2008/2009 год.” В програмата е предвидено закупуване на ново производствено оборудване с цел затваряне изцяло на технологичните процеси и постигане на 50% увеличение на производствения капацитет през 2009г. Размер на планираните инвестиции – до 2 000 000 евро· Източници на финансиране – собствени средства и кредит.

В изпълнение на приетата „Инвестиционна програма 2008/2009 год. на ЕМКА АД” е подписан договор с италианска фирма за доставка и пуск на екструдерна линия за производство на кабели. Основни параметри на договора: Стойност – 688 000 евро. Срок на доставка – четвърто тримесечие на 2008г. Плащане – на 10 равни вноски. Срок на пуск – IV тримесечие 2008 год. Срок на откупуване – 48 месеца след пускане в действие. Финансиране - от собствени средства и инвестиционен кредит.


В изпълнение на приетата инвестиционна програма на “ЕМКА” АД и подписаните договори за закупуване на производствено оборудване, в началото на 2008г. са доставени:

 • автоматична линия за извиване и пакетиране на кабели

Оборудването е монтирано и въведено в експлоатация.

 • 2 бр. оплитащи машини

Оборудването е монтирано и въведено в експлоатация.

 • през м. март е доставена екструдерна линия за производство на кабели. Оборудването е в процес на монтаж.

За изпълнение на приетата Инвестиционна програма за развитие, ЕМКА АД сключи договори с ОББ АД гр. София за инвестиционни кредити от 1 000 000 евро и 600 000 евро. Към 31.03.2008год. са усвоени 777 хил. евро - левова равностойност 1521 хил.лв.

Приходите от дейността за първо тримесечие на 2008 година са в размер на 16 501 х.лева,

разпределени както следва:

От продажба на продукция – общо 16 479 х. лева,

- от продажба на продукция вътрешен пазар 7 245 х. лева

- от продажба на продукция износ 8 835 х. лева

Други продажби 399 х.лева

Финансови приходи 22 х.лв
Дружеството приключва I трим. 2008 година с финансов резултат печалба в размер на 528х.лева.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

Коефициент на обща краткотрайни активи 19831

Ликвидност ------------------------------------ = -------- = 1,79352

краткосрочни задължения 11057


Коефициент на бърза краткосрочни вземания +

Ликвидност краткосрочни инвестиции +

парични средства 14586

--------------------------------------- = --------- = 1,31916

краткосрочни задължения 11057
Коефициент на незабавна краткосрочни вземания +

Ликвидност парични средства 14586

-------------------------------- = --------- = 1,31916

текущи задължения 11057


Коефициент на абсолютна парични средства 524

Ликвидност -------------------------- = ------- = 0,04739

текущи задължения 11057
Показателите на финансово счетоводния анализ са повлияни от изплащането на остатъка от данък печалба за 2007 год. в размер на 195 х.лв края на разглеждания период. Това оказва най-голямо влияние върху коефициента на абсолютна ликвидност.
В периода до края на отчетната година основна цел на управленската политика на дружеството продължава да бъде увеличаване на производството и повишаване на ефективността му.
ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

Рисковете, които биха влияли върху финансовото състояние на дружеството до края на годината са същите, които са описани в годишния отчат на дружеството, представен Ви на дата 28.03.2008г. вх. №10-05-4206.


ІІІ. Информация за сключени големи сделки между свързани лица.

Не ни е известна информация за сключени големи сделки между свързани лица.


Тримесечния отчет може да бъде разгледан на адрес: www.emka-bg.com

Изпълнителен директор:

инж. Ботьо Ботев

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За “ЕМКА” АД съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 за проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа    1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал наемитента.

Няма промяна в счетоводната политика.


    1. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група.

Няма такива обстоятелства.


    1. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Няма организационни промени в рамките на емитента.

В изпълнение на приетата от Съвета на директорите „Инвестиционна програма на “ЕМКА АД” е подписан договор за доставка и пуск на екструдерна линия за производство на кабели.

В изпълнение на приетата инвестиционна програма на “ЕМКА” АД и подписаните договори за закупуване на производствено оборудване, в началото на 2008г. са доставени:


     • автоматична линия за извиване и пакетиране на кабели

Оборудването е монтирано и въведено в експлоатация.

     • 2 бр. оплитащи машини

Оборудването е монтирано и въведено в експлоатация.

     • през м. март е доставена екструдерна линия за производство на кабели.

Оборудването е в процес на монтаж.


    1. Становище на управителния орган относно възможността за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие.

Съветът на директорите на ЕМКА счита за напълно постижими поставените цели за 2008 година, а именно:

 • нарастване на произведената и реализираната продукция спрямо предходната година;

 • създаване на предпоставки за бъдещо развитие на Дружеството.
    1. Данни за лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание на към края на съответното тримесечие и промени в притежаваните от лицата гласове, за периода от края на предходния тримесечен период

Акционери на “ЕМКА” АД, притежаващи най-малко 5% от гласовете в общото събрание към 31.03.2008година:към 31.12.2007

към 31.03.2008

акционери

Бр. акции

Бр. акции

Бр. акции

% от капитала

Индустриален капитал холдинг

1 796 664

1 796 664

1 796 664

33,42%

КЕМП АД

2 082 528

2 082 528

2 027 528

37,71%

Бисер Цветанов Иванов

391 760

391 760

393 580

7,32%

Освен “Индустриален капитал холдинг”, “КЕМП” АД и Бисер Цветанов Иванов няма други юридически и физически лица, притежаващи най-малко 5% от гласовете в общото събрание към края на първо тримесечие на 2008година.


6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.

Членове на съвета на директорите

Ботьо Николов Ботев – Изпълнителен директор към 31.03.2008 притежава 264 акции от капитала на дружеството.
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни дела, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на емитента: ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10% от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Съдебните дела на дружеството са същите, които са публикувани в годишния отчет за 2007г.


8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на изплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и срок.

Няма такива обстоятелства.

Тримесечния отчет може да бъде разгледан на адрес: www.emka-bg.com

Дата: 23.04.2008 Изпълнителен директор:

/ инж. Ботьо Ботев/

Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

и чл.33, ал.1, т.3 на Наредба №2


от Ботьо Николов Ботев – Изпълнителен директор на ЕМКА” АД


Декларирам, че доколкото ми е известно :


1. Комплектът финансови отчети за първо тримесечие на 2008г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството.

2. Междинният доклад за дейността съдържа достоверна информация по чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 на Наредба №2.Декларатор:

инж. Ботьо Ботев

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница