Наредба №20 от 27 октомври 2015 Г. За прилагане на подмярка "инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 Гстраница1/21
Дата24.07.2016
Размер2.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
НАРЕДБА № 20 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 30.10.2015 г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет.

(2) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по ал. 1.

(3) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък "приложение № І от Договора", и в приложение № 1.

(4) Съответствието на проектите със секторите по ал. 1 се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, технологията на производство и получените крайни продукти.

Чл. 6. Финансова помощ не се предоставя за дейности:

1. включени в оперативните програми на кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.);

2. допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.) за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;

3. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;

4. подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.);

5. свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.

Раздел II.
Допустими кандидати


Чл. 7. (1) За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1. земеделски стопани;

2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

(3) Земеделските стопани по ал. 1, т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

(4) Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по ал. 3, т. 2 се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 2 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

2. документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

(5) Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да противоречи на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(6) За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 и чл. 28, ал. 2 като физически лица.

Чл. 8. (1) Кандидатите/ползвателите се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4. не са в производство по ликвидация.

(2) Изискването по ал. 1, т. 4 не се прилага за кандидати еднолични търговци.

(3) Не се предоставя финансова помощ в случай, че представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012".

(4) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта:

1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/членове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или Разплащателната агенция (РА), което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(5) Изпълнението на изискванията по ал. 3 и 4 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта и от лицата, участващи в юридическото лице, за колективни инвестиции със:

1. декларация към момента на кандидатстване;

2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър.

(6) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощ, които са включени в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Чл. 9. (1) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на селското стопанство.

(2) Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 - 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тази наредба максимални размери.

Раздел III.
Финансови условия


Чл. 10. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 - 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Чл. 11. (1) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

(2) Финансовата помощ за общите разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11 по проекта и за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост се определя съгласно съответното процентно съотношение по ал. 1.

Чл. 12. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Чл. 13. (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

(3) Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители по чл. 7, ал. 1, т. 2, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

(4) Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. не може да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3, за кандидатите и/или ползвателите по чл. 7, ал. 1, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Чл. 14. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.

Чл. 15. (1) Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта. Авансово плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди крайната дата за изпълнение на инвестицията по сключения договор за отпускане на финансовата помощ.

(4) Когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от ползвателя на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.

(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:

1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко три години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;

7. двадесет и пет на сто от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 100 на сто от стойността на искания аванс;

8. двадесет на сто от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 100 на сто от стойността на искания аванс.

(6) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.

(7) Когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР 2014 - 2020 г., поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство, като общият размер на обезпечените вземания за авансови плащания по сключените между съответния поръчител и РА договори за поръчителство не може да надхвърля 3 000 000 лв.

(8) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.

(9) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансовата помощ, удължен с шест месеца.

(10) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава или договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява до 10 работни дни от момента, в който РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 16. (1) Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.

(2) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи - не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

(3) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, като същото може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 17. Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

Чл. 18. (1) Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

(2) Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за проекти, които:

1. са подадени от кандидати големи предприятия, или

2. не се осъществяват на територията на селските райони съгласно приложение № 3.

(3) Проектите, представени от признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., трябва да са пряко свързани с основната земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията.

Чл. 19. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

Чл. 20. (1) За подпомагане по реда на тази наредба кандидатите представят бизнес план по образец съгласно приложение № 4, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период.

(2) Бизнес планът по ал. 1 трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или предприятието на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите съгласно чл. 2 и в съответствие с принципите по чл. 2 и 3.

(3) Бизнес планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за периода, посочен в ал. 1, и постигането на показателите, посочени в приложение № 4.

(4) Бизнес планът за интегрирани проекти трябва да доказва, че изпълнението му води до по-добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват поотделно, като показателите на бизнес плана за интегрирани проекти трябва да надвишават с не по-малко от 10 на сто показателите на същия съгласно ал. 3.

(5) Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва подобряване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече цели съгласно чл. 2, както и да показва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители.

Чл. 21. (1) Планираният размер на преработената и произведена от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на подпомаганите активи, за които се предоставя финансова помощ в съответствие с технологичния проект.

(2) Минималният размер на преработената и произведена продукция по ал. 1 се изчислява средно за периода на изпълнение на бизнес плана.

Чл. 22. (1) Кандидатът трябва да докаже в производствената програма наличието на най-малко 50 на сто осигурена суровинна база за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта.

(2) Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.

(3) В случай на осигуряване на суровинна база по ал. 2 от кланични пунктове суровината трябва да е придружена от доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.

(4) Кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи трябва да докажат осигурена реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период на изпълнение на бизнес плана.

Чл. 23. (1) Проектите се изпълняват върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:

1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;

2. документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане - в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;

б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 1.

(2) Документ по ал. 1, т. 2, буква "а" не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на специализирани транспортни средства, които:

1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

(3) Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:

1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;

2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);

3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;

4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;

5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.

(4) Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията.

(5) Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес.

Чл. 24. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.

Чл. 25. Когато правилата на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС или схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието, налагат ограничения върху производството или върху подпомагането на ЕС на равнището на отделния земеделски стопанин или отделното стопанство, инвестиции, които биха увеличили обема на производството над тези ограничения, не се подпомагат.

Чл. 26. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

(2) Инвестиции по ал. 1, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

(3) При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.

(4) При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.

(5) Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 - 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

(6) Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини, използвани за това производство.

(7) Условието по ал. 6 не се прилага за отпадъчни продукти от култури, които не се използват за фуражи.

(8) Към заявлението за подпомагане се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по ал. 2 - 7, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.

(9) При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана.

Чл. 27. Не се подпомагат като самостоятелен проект:

1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;

2. инвестициите в нематериални активи;

3. единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато проектът е за пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти, извършена от кандидата.

Чл. 28. (1) Изборът се извършва при даване приоритет на проекти:

1. с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 5, измерени в тон;

2. с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;

3. с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;

4. с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;

5. с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;

6. чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;

7. изпълнявани в Северозападния район.

(2) Кандидати с проекти за инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост може да са само лица, които са регистрирани като земеделски стопани най-малко две години преди датата на кандидатстване, с изключение на признати групи/организации на производители.

(3) Кандидати с проекти за инвестиции за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса са лица, при които в проекта са включени разходи за инвестиции в котли на твърдо гориво за най-малко 15 на сто от общите допустими разходи и същите са в съответствие с изискванията на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (OB L 285, 31 октомври 2009 г.) и Регламент за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво.

(4) Кандидати с проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост, са такива, които водят до създаване на работни места и/или запазване на броя съществуващи работни места към предходната календарна година.

(5) Кандидати с проекти, изпълнявани на територията на селски район, са лица, при които всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, се намират в един или няколко селски района съгласно приложение № 3.

(6) Кандидати с проекти, изпълнявани в Северозападния район, са лица, при които всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, се намират в административна област, посочена в приложение № 6.

(7) Кандидати с проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС са лица, при които в проекта са включени инвестиции за постигане на съответствие с Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 г. за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (ДВ, бр. 60 от 2014 г.) и същите са млади земеделски стопани.

(8) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се определя в съответствие с критерии за подбор на проекти съгласно приложение № 7 и се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи.

(9) В случай че изпълнението на приоритетите по ал. 1 е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тази наредба, той се задължава да поддържа съответствие с приоритетите по ал. 1, в срока по чл. 52, ал. 1.

Чл. 29. Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор, посочени в приложение № 7.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница