Доклад за изпълнение на националната стратегия за интегриране на ромитеДата05.08.2018
Размер90.28 Kb.
ТипДоклад
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

ОБЩИНА ГАБРОВО
 1. Образование

През 2010 г. Община Габрово приема: Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства -2010 -2015 г. и Общински план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства -2010 -2015 г. Основните цели заложени в Общинския план са изпълнени, като продължаваме да доразвиваме и усъвършенстваме част от мерките.

Общината системно работи за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства и равнопоставеното им включване в образователния процес. Чрез мотивирано, адаптирано и интер-културно обучение по места се подобряват условията за гарантиране на равен до образование. Непрекъснато се работи за промяна на обществените нагласи към позитивно отношение за приемане и приобщаване на децата от различни етноси. Посредством обучения се осигурява специализирана подготовка на учителите за работа с малцинствени групи. Работата с родителите е от значение за осигуряване на подкрепа и участие в образователната система на децата. През последните години в общината няма необхванати деца, подлежащи на задължително училищно обучение. Непрекъснато педагозите търсят възможности за да може децата и учениците да придобият самочувствие, увереност в това което правят и желание за учене. Целта на всяко едно училище е да се превърне в желана територия за всяко дете, място където се изграждат стимули за учене и се създават условия за пълноценно участие в училищния живот.

През 2013 и 2014 г. четири училища и четири детски градини бяха включени в реализирането на проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в Община Габрово”. Проектът е на стойност 88 360 лв. и е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът целеше широко включване на деца и ученици от различни етноси в дейности насочени към взаимно опознаване и приемане. С този проект се целеше провокиране на активност и инициативи, насочени към обогатяване и разнообразяване на формите и средствата за ангажиране на децата и учениците. Общ брой участници 222, от които 72 от ромски произход. В учебните и детски заведения бяха сформирани групи и клубове за интеркултурно обучение в които участниците ежеседмично се занимаваха за постигане на по-добра ефективност при усвояване на учебния материал, както и за развитие на творческите заложби и потенциал. Посредством съвместно изучаване на културата, традициите и обичаите на различните етноси, беше провокиран интерес към опознаване на други култури в атмосфера на уважение към тяхната самобитност.


Община Габрово организира през месеците юни и юли 2014 г. „Лятна академия“ за ученици от първи до четвърти клас, като бяха обхванати 20 деца от етническите малцинства. На всяко дете беше осигурена безплатно закуска, плод и минерална вода. От 8 до 17 часа с децата работеха педагози и психолози. Заниманията им включваха спортни игри, рисуване, работа с пластилин, игри и други дейности по интереси, посещения на библиотеката, музеи, излети из околностите на града. По този начин беше осмислено свободното време на учениците и те бяха предпазени от рисковите фактори на улицата.

Ниският социален статус, безработицата, бедността провокират част от ромските семейства да извършват престъпления – основно кражби на метали, за да се издържат. Това става модел за поведение на децата им и те не осъзнават в достатъчна степен, че осъществяват противоправни деяния. През 2014 г. МКБППМН към Община Габрово е разгледала 34 възпитателни дела с 50 извършители, като от тях 17 са от ромски етнос. Четири от тези деца са преминавали през МКБППМН повече от един път. Част от тях са насочени към Центъра за обществена подкрепа за работа за преодоляване отклоненията в поведението. С 15 деца от малцинствен произход работят обществени възпитатели, като само 2 от тях са извършвали последващо деяние.
 1. Заетост:

Община Габрово ежегодно при изпълнението на различни национални или регионални програми, както и по проекти по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси ангажира по трудови правоотношения лица от етническите групи. За изминалите 2013г. и 2014г. броят на назначените лицата от ромския етнос е:

 • Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”:

- 2013 година - в периода 01.04 – 30.04.2013г. - 8 лица; за период от три месеца, с краен срок 31.12.2013г.– 4 лица - аварийна група;

- 2014 година - 9 лица- 2015година – 2 лица.

 • Проект „Нов избор – развитие и реализация”, към Агенция по заетостта – 3 лица работници поддръжка на пътища - проекта стартира през 2012г. и приключва на 01.10.2013г.;

 • Проект „Подкрепа за достоен живот”, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – 5 лица, назначени като лични асистенти на лица с увреждания.

   • „Зоопарк“ Габрово – 1 лице;

   • Регионална програма за заетост – 1 лице през 2014г. 1. Здравеопазване:

 • През 2014г. Община Габрово заяви необходимостта от обучението на две лица, за работа като здравни медиатори пред Регионална здравна инспекция;

 • По проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“, финансиран от МТСП, със заем от Международната банка за възстановяване и развитие, предстой да бъдат ангажирани и обучени консултанти – медиатори за работа с лица и деца от уязвимите общности. В областта на здравеопазването основно дейностите са насочени към консултиране и подкрепа в грижите за децата, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общо практикуващ лекар или не го посещават; осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и др.;
 • По проект „Интеграция и включване на рискови групи от Габровска област“ е планирано четири лица да бъдат обучени и ангажирани да работят като здравни медиатора. Също така по проекта е планирано и закупуване на оборудван мобилен здравен кабинет, който да покрива нуждите на населението от уязвимите групи от първична медицинска помощ /проектът е в процес на оценка/. 1. Жилищни условия:

Община Габрово води активна политика по отношение осигуряване на равен достъп до настаняване на лица/ семейства в общински жилища. Към момента в общински жилища по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища със Заповед на Кмета на Община Габрово са настанени значителен брой лица и семейства от различни рискови групи, жители на общината.
Към настоящия момент във връзка с Националната стратегия за интеграция на ромите и съгласно насоките на областното планиране, Община Габрово е в процес на разработване на Общински план за действие за периода 2015-2017 година. Планира се конкретните мерки и дейности по всеки от основните приоритети да се обезпечи с необходимото финансиране, посредством средства от републиканския бюджет, общински средства и средства по оперативните програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и др.
В подкрепа на процеса на интеграция на лица от рискови и малцинствени групи през 2014 г. Община Габрово разработи проект „Интеграция и включване на рискови групи от Габровска област“. Проекта планира мерки за интеграция и социално включване на ромите на областно ниво, основно в сферата на образованието и здравеопазването. Планира се активна работа както с деца от различни възрастови групи и техните родители, така и с обществеността с цел намаляване на различията и предразсъдъците /проектът е в процес на оценка/.
През 2012 година Община Габрово стартира изпълнението на проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“, финансиран от МТСП, със заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Проектът обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи, като услугите по проекта са разделени с оглед възрастта на децата – на услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители и услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители.

В изпълнение на проектните дейности през 2013г. бе изградена нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце”, която ще представлява пребазиране на старата база 2 на детската градина. В новоизградената база са обособени помещения за три детски групи и салон за спортни,  музикални и творчески занимания. През 2014г. стартираха и строително-ремонтни дейности на прилежащото пространство около новата сграда на детската градина за изграждане на детски площадки за деца от различни възрастови групи.

Също така по проекта бе изграден „Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства“, находящ се в помещение общинска собственост на ул. Ивайло №13, кв. "Христо Ботев". На територията на Комплекса са обособени стаи за работа на специалистите, стая на психолога, здравен кабинет, зала за групова работа, заседателна зала.

Новоизградената база на детска градина „Слънце“ и помещенията за разкриване на Комплекса за социални услуги са оборудвани и обзаведени със средства по проекта с необходимите мебели, техника и други материали. През 2014г. стартира подбора на консултантите по отделните дейности/услуги. Началото на 2015г. се очаква да стартира реално работата с потребители на услугите.


ОБЩИНА ДРЯНОВО
1. Образование: Общината ежегодно разработва Общински план за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който се финансира със средства от общинския бюджет. Целта на този план е интегриране и съхраняване на етнокултурната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Приоритетно се работи по гарантиране право до равен достъп до качествено образование: Работата започва още с обхвата на 5 и 6-годишните деца, подлежащи на задължително обучение в подготвителна група. Приобщени са и част от 3-годишните деца от етническите малцинства, което е предпоставка за по-резултатна работа в подготвителната група и по-добра училищна готовност. По-голямата част от учениците от етническите малцинства са включени в ПИГ, с цел компенсиране на пропуските в обучението.
2. Заетост: включване в програми за заетост, финансирани от държавния бюджет /Красива България, Програма за полагане на обществено полезен труд от лица на месечно социално подпомагане в община Дряново/ и оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
3. Жилищни условия: подобряване на инфраструктурата в жилищен квартал „Изгрев“ с концентрирано население от рискови групи.
4. Здравеопазване: ромите са обхванати от общо практикуващите лекари и им се оказва навременна спешна медицинска помощ.
5. Дискриминация - В Община Дряново от м. април 2008 г. със Заповед на кмета на общината е учреден Обществен съвет за интеграция на малцинствата. В състава му са включени представители от различни институции, имащи отношение по проблемите, засягащи социализацията на децата от етническите малцинства: Областна администрация гр. Габрово, РИО гр. Габрово, ЦМЕДТ „Амалипе” гр. Велико Търново, отдел „Закрила на детето” гр. Дряново, СОУ „М. Райкович”, Директор на ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Керека, председател на Сдружение „Регионално развитие и интеграция на малцинствата”, представители от кв . „Изгрев”.

Обществения съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.

Основни насоки за работа на Съвета са:


 1. Подпомагане на учебни заведения и предоставяне на актуална информация за възможности за кандидатстване и реализиране на проекти във връзка с финансово обезпечаване на интеграционния процес в училище.

 2. Осигуряване на участие в обучителни дейности, във връзка с разширяване на компетентността на представители на Обществен съвет за интеграция на малцинствата

 3. Предприемане на конкретни действия, съобразени с реализирането на националната политика във връзка с интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в България по отношение на:

• подобряване работата за осигуряване на пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в училище;

 1. Предприемане на мерки за обхващане на децата от ромски произход в предучилищна възраст. Пълно обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в задължителните подготвителни групи /класове/ за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.

 2. Включване на учители в квалификационни курсове за работа в мултиетническа среда.

През 2012 и 2013 г. Общественият съвет за интеграция на малцинствата проведе двудневни квалификационни обмени в различни градове, съгласно заложените дейности в Общинския план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2012 и 2013 г.

Целта на тези обмени бе да се подобри работата за по-пълното обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в предучилищна и училищна възраст и за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.Представени бяха също и добри практики по обхващане на децата и учениците от ромски произход в предучилищна и училищна възраст.

Споделеният положителен опит допринася за преодоляване на различията и предразсъдъците, подобряване работата за осигуряване на пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в училище, както и до разширяване на компетентността на членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата.
Каталог: Documents -> OblKomisii -> etnicheski
Documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
etnicheski -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област габрово
OblKomisii -> Доклад за младежта за 2015 година област габрово годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на област Габрово за изминалата 2015 г е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие със
OblKomisii -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област габрово
OblKomisii -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област габрово


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница