Два подхода за образуването на бвпДата19.07.2018
Размер74 Kb.
#75880
БВП и БНП

Показателят Брутен Вътрешен Продукт (БВП) (GDP – Gross Domestic Product) измерва общата пазарна стойност на произведените стоки и услуги за крайно потребление в макро икономиката за определен период от време (обикновено за една година).

Брутният Национален Продукт също измерва крайните икономически резултати на производството, но без значение дали е на територията на страната.

Два подхода за образуването на БВП: 1. Разходен – сумата от всички разходи направени в макро икономиката:

 • разходи на домакинствата (С) – диференцират се на: разходи за текущо потребление (стоки за краткосрочно ползване, служещи за не повече от една година); разходи за стоки с дългосрочно потребление – стоки със срок на потребление за повече от година; разходи за услуги – общата сума на визи ринати разходи дава представа за потребителските разходи.

 • брутни инвестиции (I)– разходите на частния сектор - краткотрайни, дълготрайни инвестиции;

 • държавни (правителствени) покупки (G) – всичките разходи, които държавата (на национално, регионално и общинско равнище) прави за покупката на крайни стоки и услуги от частния сектор, както и осигуряване на публичните блага, в т. ч. здравеопазване, образование, за социалната и за производствената инфраструктура и др. Към държавните разходи се вкл. Трансферните плащания (Transfer payment) – социално подпомагане, помощи за безработни, за майки с малки деца, хората с увреждания. Те обаче не са елементи на БВП, защото би се допуснало повторно отчитане, тъй като те са свързани с преразпределение на дохода.

 • Нетният (чистият) експорт (Net export - Nx) – отразява разликата между доходите от общия експорт (Export - X) и разходите по общия импорт (Import - M) и съответства на салдото на външнотърговския баланс: Nx = X-M.

Така с използването на разходния подход БВП условно се разделя на четири основни структурни елемента или GDP=C+ I+ G+ Nx.

 1. Приходно – доходен подход – сумират се всички доходи, получени от производственото използване на ресурсите, т.е. факторните доходи, които са получили притежателите на факторите на производство (земя, труд, капитал, предприемачество и знания):

 • Доход от труд на наемните работници – основна и допълнителна заплата, които фирмите и държавата изплащат на наетите работници. Заплатите на държавните служители не се включват тук, тъй като се изплащат от държавния бюджет и се отнасят към държавните покупки;

 • Доходи от собственост или самонаемане – работната заплата и печалбата, които получават индивидуални или колективни собственици, главно в сферата на малкия и среден бизнес;

 • Корпоративни печалби – доходи преди данъчното облагане на корпоративни структури. Печалбата на корпорациите се дели на три части: а) данък върху печалбата от корпорациите; б) дивидентите (разпределяемата част от печалбата), които корпорациите изплащат на акционерите; в) тяхната неразпределена печалба, като остатък след разплащане с държавата и акционерите, служеща за вътрешен източник за финансиране на чистите инвестиции.

 • Лихвени плащания – отразяват получения доход от собственици на заемен капитал, но за производствени цели. Към лихвените плащания се вкл. лихвените изплащания на корпоративни облигации, но не и тези по държавните облигации, тъй като те са свързани с финансиране на дефицита по бюджета и националния дълг;

 • Рентни платежи (Rental Payment) – доходи, получени за отдаване под наем на земя, сгради, право на ползване на природни ресурси и др.

 • Косвени данъци по бизнеса – това са по скоро, не доходи, а приходи, тъй като са предназначени да допълват приходната част на бюджета.

 • Амортизации – това е разход вкл. В общите разходи, но не се превръща в доход за никого, а остава на разположение на бизнеса, като амортизационен фонд. В национален мащаб амортизацията е разликата между брутните и нетните инвестиции.

Следователно, измерването на БВП на база доход означава да се даде цифрова характеристика на продукцията чрез добавяне на труда, капиталите и данъците, включени при нейното производство. Диференциацията на доходите може да се осъществи и чрез обособяването им на два основни вида: доходи от труд и доходи от имуществото (собствеността) – всеки източник на законен нетрудов доход (производствения капитал, земята, жилищата, ценните книжа и техните дивиденти, лицензи, патенти). Пазарната (паричната) оценка на имуществото е дисконтираната сума на ценностите на очакваните от него доходи. Съвкупността на имуществото принадлежащо на частни физически и юридически лица, както и това на държавата, образува националното богатство.

 1. Производствен подход – БНП като сумирана величина на добавената стойност (Added Value), която представлява разликата между брутната продукция и междинното потребление. Според този подход БВП се измерва като сума от добавената стойност на всички отрасли на икономиката.

БВП съществува в две основни форми – номинален и реален БВП, които се обуславят от два фактора – динамиката на цените и ръста на неговия физически обем.

Номиналния БВП е паричната (пазарната) стойност на всички крайни блага, реализирани за една година по текущи цени, който са подложени на постоянни промени.

Реалният БВП е паричната стойност на всички крайни блага, реализирани в рамката на годината, но отчетени по постоянни цени. Разликата между текущите и постоянните цени се коригира чрез ценовите индекси. Частното получено от съотношението между номиналния и реалния БВП се нарича дефлатор и с негова помощ се премахва инфлационното влияние на текущите цени:

Дефлатор БВП = Ном. БВП/Реал. БВП

Реал. БВП = Ном. БВП * Индекс на цените тек. год/индекс на цените баз. Год * 100 1. За да бъдат сравними два периода, величините на БВП следва да се изчистят от влиянието на:

а) степента на използване на капиталовото оборудване;

б) промените в общото равнище на цените;

в) динамиката на лихвения процент;

г) всичко посочено. 1. Кое от заключенията не е вярно за показателя БВП:

а) той измерва само продуктите, разменяни на пазара;

б) в БВП се включват и отчитат само крайни блага;

в) БВП не е постоянна величина;

г) БВП не включва незаконни и някои разрешени от закона дейности;

д) нито едно от посочените.


 1. Кое от посочените не е компонент на разходната структура на БВП:

а) нетния износ, като разлика между износа и вноса на стоки и услуги;

б) брутните вътрешни инвестиции;

в) субсидиите

г) нито едно от посочените. 1. В БВП на България, независимо от подхода на измерване не се отчитат:

а) фотографски и ксерокс услуги срещу заплащане;

б) построените мандри от частни фирми през 1997 год.;

в) внесени без мито телевизори за 200 х. лв;

г) реализираните в азиатските страни 1 мил. обувки на завод „Кавалер” – Габрово. 1. Кое от посочените не се включва в БВП:

а) финансовите трансфери;

б) преките продажби на употребявани вещи между домакинствата;

в) промените в обема на съществуващите активе;

г) всички и посочени. 1. По отношение на Реалния БВП е вярно, че той представлява:

а) предварителна оценка на БВП;

б) крайна оценка за БВП за съответния период;

в) БВР изчистен от инфлацията;

г) БВП намален с данъците върху продуктите. 1. За определяне на приноса на държавния сектор в производството на БНП е необходимо:

а) да се отчете обема на държавните разходи за покупка на стоки и услуги;

б) да се определи сумата на разходите на държавата за стоки, които не се отнасят към категорията услуги;

в) да се отчетат държавните разходи, свързани с покупката само на краен продукт,като изключим по такъв начин разходите от държавата за междинни стоки;

г)да се отчетат разходите на държавата само за потребителски стоки;

д)няма верен отговор.


 1. Брутните частни вътрешни инвестиции се отчитат при разчета на:

а) БНП по метода на потока на доходите;

б) БНП по метода на потока на разходите;

в) ЧНП по метода на потока на разходите;

г) разполагаемият доход;

д) личния доход.


 1. Работната заплата се отчита при разчета на:

а) БНП по метода на потока на доходите;

б) БНП по метода на потока на разходите;

в) Чистият експорт;

г) Чисти субсидии на държавните предприятия;

д)Няма верен отговор


 1. Да предположим, че БНП се увеличава от 500 млрд.$ до 600 млрд.$, а дефлаторът на БНП от 125 до 150 . При тези условия величината на реалният БНП:

(покажете решението на задачата и дайте отговор)

а) не се изменя;

б) увеличава се;

в) намалява;

г) не може да се изчисли с дадените данни;

д) няма верен отговор. 1. Когато дефлатора на БВП нараства, може да се твърди:

а) в националната икономика са произведени повече стоки и услуги;

б) равнището на цените е относително стабилно;

в) брутната добавена стойност също нараства;

г) нито едно от посочените.
 1. Основателно е да се твърди, че реалният БВП за 1997 год. представлява:

а) номиналният БВП за 1997 г. минус потреблението на основен капитал;

б) БВП за 1997 г., намален с междинното потребление;

в) БВП за 1997 г., изразен по цени от 1993г.;

г) БВП за 1996 г., увеличен с услугите, извършени през 1997 г.;

д) съвкупната продукция за 1996 г., изразена по цени от 1997 г.


 1. Каква е величината на номиналния БВП, ако реалният БВП възлиза на 1600 млн. лв при дефлатор 1,80:

а) 1 520 млн. лв;

б) 2 888 млн. лв – (1600*1,8);

в) 2800 млн. лв;

г) 288 000 млн. лв;

д) не може да се определи.


 1. Нека при общо равнище на цените 1,25 реалният БВП е 140 млрд. лв, а при равнище на цените 1,65 реалният БВП е 115 млрд. лв. Как се е отразило повишаването на равнището на цените върху номиналния БВП:

а) увеличило го е с 14,75 млрд. лв;

б) намалило го е с 25 млрд. лв;

в) увеличило го е със 125%;

г) намалило го е с 13,25 млрд. лв.

ЗАДАЧА №1

По данните на таблицата да се изчисли :

А.Брутния национален продукт по доходния подход

Б. Брутния национален продукт по разходния подход.


Компоненти

Млрд.дол.

1

Лихва по кредита

12

2

Брутни частни вътрешни инвестиции

55

3

Работна заплата

218

4

Печалба на корпорациите

113

5

Косвени данъци, неданъчни задължения и трансферни плащания изплащани на частните предприемачи

22

6

Рентни плащания, изплащани на собствениците на земя

20

7

Данъци върху печалбата на корпорацията

50

8

Нетен експорт на стоките и услугите

9

9

Държавни покупки на стоки и услуги

90

10

Нетни частни инвестиции

45

11

Доходи от собственост

21

12

Нетни субсидии на държавни предприятия

2

13

Трансферни плашания към населението

23

14

Потребителски разходи

260

ЗАДАЧА №2

Да се изчисли БВП по разходния подход и по доходния подход :


Разходи за услуги

20 млрд.лв

Косвени данъци

24

Доходи от наеми

6

Държавни разходи

50

Лихви

2

Печалби

48

Заплати

120

Амортизация

10

Брутни частни инвестиции

140

ЗАДАЧА№3


При общо равнище на цените 1.5 реалният БВП е 45, а при равнище на цените 1.85 реалният БВП е 35. Как е повлияло върху номиналният БВП (Брутен вътрешен продукт) повишаването на цените от 1.5 на 1.85?
Каталог: Home -> Emo -> СЕМЕСТЪР%201 -> тест%20икономика
СЕМЕСТЪР%201 -> Полеви транзистори с pn-преход (jfet) общи сведения и класификация
СЕМЕСТЪР%201 -> 1. Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
СЕМЕСТЪР%201 -> Обработка на масив от данни въвеждане на изходни данни и построяване на хистограми
тест%20икономика -> Оскъдност на ресурсите и необходимостта от избор Човешките потребности са неограничени
тест%20икономика -> Материално техническо снабдяване – задачи, видове и оптимизация на материалните запаси, оценки на материалните запаси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница