Форма за регистрация моля, да попълните всички полета отбелязани сДата16.10.2018
Размер102 Kb.
#89800


България, София 1000, ул. Солунска №36, тел: +359/2 932 9079, факс: +359/2 917 3955

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


Моля, да попълните всички полета отбелязани с *

Бизнес факс
Отделен факс номер, получаване в ел. поща

27,60 лева на месец с ДДС02 / 917
*Име (user name) :*Парола (password) :*e-mail за получаване на факсове :


*Име Фамилия*Телефон


*ДАННИ ЗА ФАКТУРА
Име на фирма / ПолучателАдрес
Ин. № по ЗДДС
ЕИК / ЕГН

(съгласен съм ЕГН-то да бъде използвано за издаване на фактура)


МОЛ
*Изпращане на фактура на адрес:Всяко писмо ще бъде таксувано по цени на Български Пощи или куриерска служба.

*Взимане на фактура от Наш офис


След попълване на формата за регистрация, моля изпратете я на e-mail: info@officebg.com или на факс номер: 02 / 917 39 55, с подпис, удостоверяващ, че сте запознати с правилата за ползване на услугата.

За да ускорите включването, може да изпратите копие от платежния документ, като в основание за плащане отбележете каква сума е за абонамент и каква за комуникация.
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГАТА БИЗНЕС ФАКС

1. Настоящите Правила уреждат отношенията между „ОФИС БИЗНЕС ГРУП” ЕООД (наричано по-долу за краткост Виртуален офис) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва услугата „БИЗНЕС ФАКС” (наричани по-долу за краткост Услугата), предоставяни чрез Интернет Web адреса, собственост на „ОФИС БИЗНЕС ГРУП” ЕООД .

2. Потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия.

3. Описание на услугата
Получаване на неограничен брой факсове от страната и чужбина.
Автоматично препращане на получените факсове към ел.поща (до 4 имейл адреса)
Архив на всички получени факсове и SMS оповестяване за получен факс.
Индивидулана настройка на качеството на получения факс.
Изпращане от web форма, където и да се намирате (нужен ви е интернет), като прикачен файл до страната и чужбина по определена тарифа.

Поддръжка на doc (например от Word), rtf (например от Wordpad), txt (например от Notepad), xls (например от Excel), bmp, jpg, pdf формати.
4. Заплащание за Услугите

4.1. Абонаментна такса – заплаща се авансово на текущия месец.

4.2. Комуникационна сметка – Всеки клиент може да зарежда комуникационната си сметка по свое усмотрение. Срока за изразходване на комуникационната сметка е 6 /шест/ месеца, като всяко зареждане автоматично удължава срока на ползването й.

Потребителят заплаща тези услуги, съгласно действащите към момента цени на Виртуален офис.

5. Виртуален офис се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби.

Потребителят разполага със собствени потребителско име и парола. Потребителят е отговорен за секретността на паролата си и поема пълна отговорност за действията си.

6. Виртуален офис има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените Услуги, ако Потребителят с действията си накърнява доброто име на Виртуален офис, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
7. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, Виртуален офис има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
8. Право на собственост на „ОФИС БИЗНЕС ГРУП” ЕООД
Всички линии (номера) са собственост на „ОФИС БИЗНЕС ГРУП” ЕООД.

Всеки софтуер, ползван във връзка с услугата, съдържа собствена и конфиденциална информация, която е защитена със съответните нормативни актове, касаещи интелектуалната собственост.


9. Виртуален офис не носи отговорност:
а) в случай, че при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги;

б) при загуби, пропуснати ползи и други щети, възникнали в резултата на причини, посочени в точка 9.а), причинени на Потребителя в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват Услугите;


в) за неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;
г) при претенции от трети лица срещу Потребителя, свързани с ползването на Услугите;
д) за разпространение от страна на Поребителя на съобщения, с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Виртуален офис има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
10. Виртуален офис си запазва правото да променя структурата или правилата за ползване, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
11. Потребителят може да уведомява за грешки, технически и други проблеми, свързани с ползването на Услугите, чрез обаждане на телефонен номер +359 2 9329079 или чрез e-mail: info@officebg.com.

12. Единствено Потребител приел настоящите Правила, може да ползва Услугите.


13. За всички неуредени в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите действащото в Република България законодателство.

Запознах се и приемам Правилата за

ползване на услугата „Бизнес факс” /.........................................................................../

Потребител: име, фамилия, подпис

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница