Изх.№68-в-8/ 25. 02. 2015г. До „В. М. Дизайн“ оодстраница1/2
Дата17.10.2018
Размер419.55 Kb.
#90676
  1   2
О Б Щ И Н А П Р И М О Р С К О


8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” №56, тел. 0550/33000, факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg

Изх.№ 68-В-8/ 25.02.2015г.

ДО

В.М. Дизайн“ ООД

ЕИК 200466249

БЪЛГАРИЯ, община Столична

гр. София 1618, район р-н Витоша

ж.к. ПАВЛОВО, ул. ПРЕКИ ПЪТ No 45, ет. 2, ап. 3

тел.: 02/8952095

Електронна поща: clients@dalsiat.com

Представлявано от Вихрен Пенков Узунов - Управител

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обект 2: Реконструкция и ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания УПИ 1,с Ясна поляна, община Приморско“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съобразно с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, Ви отправяме настоящата покана, за участие в процедура на договаряне без обявление, в качеството Ви на проектанти /автори/ изготвили проекта за обектите, които ще се реализират по проекта.

Каним Ви, с оглед на авторските права, които притежавате и явяващи се единствени заинтересовани лица, както и с оглед защита на Вашите интереси и права да участвате в откритата на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с Решение № 134 от 25.02.2015г. на Кмета на Община Приморско – процедура на договаряне без обявление. С решението е одобрена и настоящата покана, в която е определен предмета на поръчката и изискванията за изпълнението.

Договарянето за определяне условията на договора, съгласно нашите изисквания посочени в покана ще се проведе на 05.03.2015г. от 10:00 часа в сградата на Община Пиморско, на адрес: гр. Приморско, ул. "Трети март" № 56.

В договарянето трябва да участва законния представител съгласно търговската регистрация или надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно.


Мотиви за избор на процедура
На основание чл.162 от ЗУТ редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект. Община Приморско, в качеството си на Възложител, е възложила на "В.М. Дизайн" ООД – гр.София, в качеството му на Изпълнител, разработването на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ с количествено-стойностна сметка за изпълнението на реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обект 2: Реконструкция и ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания УПИ 1,с Ясна поляна, община Приморско, при което авторските права не са прехвърлени с писмен договор. За обектите от инвестиционния проект са издадени Разрешително за строеж на главния архитект на Община Приморско. Съобразявайки разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, както и горепосочените обстоятелства за наличие на авторски права по отношение на горепосочения обект от инвестиционния проект, се ограничавана оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, освен предвидената в чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице, различно от лицето изготвило горепосочения обект от инвестиционния проект, би довело до нарушаване на авторските права на изпълнителя на обектите от инвестиционният проект. Следователно, за да не бъдат нарушени те, Възложителят следва да покани за участие в процедура, договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, "В.М. Дизайн" ООД – гр. София и членовете на екипа, участвали в изготвянето на работните проекти за обекти Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обект 2: Реконструкция и ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания УПИ 1,с Ясна поляна, община Приморско, които експерти са декларирали своята ангажираност към изпълнителя и притежават удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Предвид изложената фактическа и правна обстановка, е осъществена хипотезата на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и респективно най-целесъобразно и законосъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление със същия изпълнител, осъществил проектирането.

В подкрепа на гореизложеното се прилагат Договор за възлагане на проектиране и копия на челните страници от одобрения и приет технически проект, с оглед удостоверяване на авторските права на изпълнителя и екипа от правоспособни проектанти.
Възложител и адрес, на който може да се получи допълнителна информация:
ОБЩИНА ПРИМОРСКО

8180 гр. Приморско,

ул.”Трети март” №56,

тел. 0550/33000, факс 0550 /3 23 73,obschtina_primorsko@mail.bg

Предмет и обем на поръчката:
Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обект 2: Реконструкция и ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания УПИ 1,с Ясна поляна, община Приморско по проект: „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско чрез рехабилитация на социалната и културна инфраструктура”, финансиран Договор № 02/321/01670 по Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Договореното строителство и доставка включва всички видове строителни и монтажни работи и доставки на база одобрен технически проект и количествено-стойностни сметки.

Съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право се вписват в Заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството.
Място на изпълнение на поръчката:
Община Приморско
Срок на изпълнение на договора.
Изпълнителят ще упражнява авторски надзор на обекта в периода от подписване на съответния Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2a) до приключване на строителството и изготвяне на документацията необходима за въвеждане в експлоатация на обекта.
Финансиране и начин на плащане по договора.
Проектът е финансиран по договор № 02/321/01670 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони.

Максималният разполагаем финансов ресурс за изпълнение на поръчката е 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева) без вкл. ДДС.
1. Начин на плащане:

2.1 Авансово плащане, в размер на 50% от цената по договора, което ще се извърши в срок от 14 /четиринадесет/ дни след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.Изпълнителят представя фактура за полученото авансово плащане в срок от 5 дни след получаването му;

2.2 Окончателно плащане, в размер на 50% от цената по договора, в срок от 14 /четиринадесет/ дни след приемане и въвеждане на обекта в експлоатация. Плащането се извършва на база представен окончателен отчет на изпълнителя за изпълняваните дейности и фактура.
Лице, до което се изпраща поканата:
В.М. Дизайн“ ООД

ЕИК 200466249

БЪЛГАРИЯ, община Столична

гр. София 1618, район р-н Витоша, ж.к. ПАВЛОВО, ул. ПРЕКИ ПЪТ No 45, ет. 2, ап. 3

тел.: 02/8952095, Електронна поща: clients@dalsiat.com

Представлявано от Вихрен Пенков Узунов - УправителСписък с експерти,участвали в изготвянето на работните проекти:
ЗА Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие


 1. инж. Стоян Стойчев Попов - проектант с пълна проектантска правоспособност по части „Енергийна ефективност“ и „ОВК“.

 2. инж. Радка Христова Няголова - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „ВиК“

 3. инж. Вихрен Узунов - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Архитектура“

 4. инж. Николай Василев - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Архитектура“

 5. инж. Димитър Георгиев Поповски - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Електро“

 6. инж. Новомир Гочев Грозев - проектант с пълна проектантска правоспособност по части „Конструкции“ и „ПБЗ“

 7. инж. Венцислав Иванов Иванов - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност“ЗА Обект 2: Реконструкция и ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания УПИ 1,с Ясна поляна, община Приморско“


 1. инж. Стоян Стойчев Попов - проектант с пълна проектантска правоспособност по части „Енергийна ефективност“ и „ОВК“.

 2. инж. Радка Христова Няголова - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „ВиК“

 3. инж. Вихрен Узунов - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Архитектура“

 4. инж. Николай Василев - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Архитектура“

 5. инж. Димитър Георгиев Поповски - проектант с пълна проектантска правоспособност по части „Електро“ и „Слаботокови инсталации и пожароизвестяване“

 6. инж. Новомир Гочев Грозев - проектант с пълна проектантска правоспособност по части „Конструкции“ и „ПБЗ“

 7. инж. Венцислав Иванов Иванов - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност“

 8. инж. Дженко Георгиев Дженков - проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в поканата за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането съгласно чл. 171, ал.1 ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.

Обстоятелството се удостоверява с копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора за обществена поръчка застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.
Участникът в договарянето трябва да осигурява необходимата проектантска правоспособност за следене точното и правилно изпълнение на проектната разработка, както и за професионално консултиране на Възложителя за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се промени, съответно за участие в обсъждането и вземането на решения за тях, съгласно изискванията на българското законодателство.
Осъществяването на авторски надзор от проектантите включва следните дейности:

 • Извършване на контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

 • Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

 • Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

 • Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

 • Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

 • Изработване на допълнителни чертежи на детайли.

 • Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.

 • Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

Резултатите от извършения авторски надзор се отразяват в Заповедна книга и в протокол.

Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

Необходими документи, които трябва да се представят при договарянето:
1. Попълнено и подписано заявление за участие в договарянето – (Образец №1)

2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;3. Заверено копие на застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на категорията строеж на обектите на поръчката и да е валидна за срока на изпълнение на договора;

4. Заверено копие на валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2013г. съгласно Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционнто проектиране за проектантите по всяка част на проектите;

5. Попълнена и подписана декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки – Образец №2;

6. Списък на лицата, които ще отговарят за упражняване на авторски надзор по отделните части от проекта при изпълнение на строителството - образец № 3;

7. Попълнена и подписана Декларация по Закона за авторското право и сродните му права - Образец № 4;

8. Попълнена и подписана декларация за съгласие на член от екипа на проектанта да упражнява авторски надзор по време на строителството - Образец № 5; 1. Попълнена и подписана декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП - Образец № 7.

 2. Попълнена и подписана декларация по чл.56, ал.1, т. 8 от ЗОП - Образец № 8.

 3. Попълнена и подписана декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 9.

 4. Подписан и подпечатан проект на договор – Образец № 10.

 5. Ценово предложение – поставя се в отделен плик с надпис Предлагана цена – Образец № 11

 6. Техническо предложение с посочване срока за изпълнение на поръчката – Образец № 12.


Критерий за оценка при провеждане на договарянето
Критерий за оценка на предложението при провеждане на договорянето е «най-ниска цена».
Провеждане на договарянето и сключване на договор.
За провеждане на процедурата на договаряне възложителят назначава комисия, която провежда договарянето по реда на чл.92а от ЗОП.

Комисията провежда договарянето с поканения участник за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. Резултатите от договарянето се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:


 • Сключване на договор;

 • Прекратяване на процедурата.

Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл.73, ал.1 от ЗОП и сключва договор с него.


Приложения към поканата:


 1. Заявление за участие в договарянето – Образец №1;

 2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки – Образец №2;

 3. Списък на лицата, които ще отговарят за упражняване на авторски надзор по отделните части от проекта при изпълнение на строителството - образец № 3;

 4. Декларация по Закона за авторското право и сродните му права - Образец № 4;

 5. Декларация за съгласие на член от екипа на проектанта да упражнява авторски надзор по време на строителството - Образец № 5;

 6. Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС) от участник/подизпълнител - Образец № 6.

 7. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП - Образец № 7.

 8. Декларация по чл.56, ал.1, т. 8 от ЗОП - Образец № 8.

 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 9.

 10. Проект на договор – Образец № 10.

 11. Ценово предложение – поставя се в отделен плик с надпис Предлагана цена – Образец № 11

 12. Техническо предложение с посочване срока за изпълнение на поръчката – Образец № 12.

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ

КМЕТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Образец №1
З А Я В Л Е Н И Е

за участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обект 2: Реконструкция и ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания УПИ 1,с Ясна поляна, община Приморско“

Административни данни на участника:

1. Наименование на участника .............................................................................................

2. ЕИК………………………......................................................................

3. Представлявано от .............................................................................................................

в качеството му на ………………………………………………………………………….

4. Седалище и адрес на управление ....................................................................................

Телефон .............................................

Факс ...................................................

E-mail .................................................

5. Лице за контакти ..................................................................................

Длъжност .................................................................

Телефон/факс ...........................................................

6. Обслужваща банка ............................................ банков код BIC ...................

Банкова сметка IBAN .............................................,


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме желание да участваме в процедурата на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 отЗОП за възлагане упражняването на авторски надзор съгласно чл.162,ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строителни и монтажни работи и доставки по проект: „Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обект 2: Реконструкция и ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания УПИ 1,с Ясна поляна, община Приморско


Запознахме се с поканата и посочените в нея изисквания за участие в процедурата и заявяваме, че имаме готовност да направим предложения и да проведем договаряне по всички основни параметри на обществената поръчка посочени от вас в поканата.
……….. .........................................

/име и фамилия, подпис/

Дата: ..........................2015г.

град ..............................Образец 2
ДЕКЛАРАЦИЯ*

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата………………………………………………………………………………

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

(данните от документа за самоличност)

в качеството ми на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на участник:……………………………………………………………………………..

(наименование на участника)


Във връзка с участието в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обект 2: Реконструкция и ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания УПИ 1,с Ясна поляна, община Приморско

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (освен при реабилитация) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Представляваното от мен дружество / Аз [за ЕТ] :

1. не е / не съм:

1.1. обявен/о в несъстоятелност;

1.2. в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.3. в открито производство по несъстоятелност или сключил/о извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон [за участник - чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността му е под разпореждане на съда или е преустановил/о дейността си];

1.4. сключил/о договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

1.5. свързано лице с възложителя или със служител на ръководна длъжност в неговата организация;

1.6. осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците (вярното се подчертава);

2. няма / нямам:

2.1. задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или е допуснато разсрочване или отсрочване на такива задължения), или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която дружеството/аз е/съм установен/о.


Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.
С настоящето предоставям информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, както следва:

……………………………………..

……………………………………..

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
Образец 3

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница