Литература за зрелостници прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 6Дата22.07.2016
Размер191.47 Kb.
ТипЛитература


ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ
Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.:

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ: Явлението кандидатстудентски бисер беше най-напред оповестено пред широката общественост във връзка с писмения кандидатстудентски изпит по български език и литература. Ако не ме лъжат спомените, първият вестник, който обърна внимание върху явлението кандидатстудентски бисер, беше вестник „Стършел”. Там бяха публикувани и първите бисери. Любопитно е да се отбележи, че първоначално явлението бисер се свързваше само с изпита по български език и литература. Значително по-късно се оповестиха и бисерите в кандидатстудентските работи по история, като те твърде бързо станаха своеобразен хит. Върхът беше кандидатстудентският изпит през 1983 г., ако не ме лъже паметта, когато във в. „Стършел” бяха публикувани наистина бисерни бисери и от изпита по български език и литература, и от изпита по история. Това беше година, през която се появиха такива твърдения като: „Пауна действа като знак Stop за безчинствата на Индже”; „Люцкан е един истински Господин Никой”...

ГИТА МИНКОВА: Какъв е твоят извод?

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ: Общоразпространеното мнение е, че бисерите са плод на незнание на фактическия материал, плод на лошо използване на българския език и на погрешно свързване на различни факти. За една част от бисерите това може би е вярно. Но за най-цветистите бисери според мене определено не може да се твърди подобно нещо. Дори ще кажа, че при тях се наблюдава възпроизвеждането на определени хумористични модели, станали образец и класика. Как бихме могли да оценим по друг начин следното твърдение: „След като прекосила Дунав, руската армия се разделила на три части: северна, която тръгнала на юг, южна, която тръгнала на север”. Точно този бисер от 1983 г. ми напомни един известен епизод от класическия френски филм „Фанфан Лалето”, в който стратегът Луи ХV, за да обърка пруската армия, кара западния фланг на армията да напада на изток, а източния – на запад...

ГИТА МИНКОВА: С любопитно становище за същността на явлението кандидатстудентски бисер чухте Борислав Георгиев от Института за български език.

(Из интернет)1. Текстът е откъс от:

А) телевизионен коментар на културно събитие

Б) репортаж от мястото на събитието

В) радио интервю

Г) научна статия

2. Ключови думи за текста са:

А) бисер, изпит, становище

Б) образец, история, факти

В) общественост, модели, спомени

Г) твърдения, памет, извод

3. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?

А) Широко разпространено е мнението, че бисерите са плод на незнание на фактическия материал.

Б) Първоначално явлението бисер се свързва с изпитите по български език и история.

В) Първият вестник, който обръща внимание върху явлението кандидатстудентски бисер, е вестник „Стършел”.

Г) Създаването на кандидатстудентски бисери може да бъде резултат и от възпроизвеждането на определени хумористични модели.

4. С текста се цели:

А) да се убеди адресатът, че обсъжданото езиково явление е все още живо

Б) да забавлява с примерите, дадени от езиковеда Борислав Георгиев

В) да се съобщи за ново езиково явление, наречено кандидатстудентски бисери

Г) да се изрази становище за същността на понятието кандидатстудентски бисери

5. Според мнението на Борислав Георгиев при създаването на някои бисери се наблюдава възпроизвеждането на определени хумористични модели, които са се превърнали в:

А) класически образец

Б) модел и класика

В) отрицателно явление

Г) мода

6. Подчертаният израз становище в текста НЕ означава:

А) мнение

Б) схващане

В) гледище

Г) положение

7. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между другите двойки?

А) мистериозен – тайнствен
Б) потаен – загадъчен
В) екстатичен – потиснат

Г) индиферентен – безразличен

8. Попълнете многоточието с подходяща дума, така че в двойките да се запази отношението:

А) истина – лъжа

сила – .............................................

(слабост)

............................... – порок

(добродетел)

Б) кожа – дерматолог
................................. – стоматолог

(зъб)

сърце – .............................................

(кардиолог)

9. В кой ред НЯМА фразеологизъм?

А) пилетата се броят наесен

Б) магаретата се стрижат напролет

В) броя раковините по плажа

Г) броят му се ребрата

10. В кой ред всички думи са синоними?

А) коментар, статия, описание

Б) чутовен, славен, прочут

В) синева, море, вълни

Г) съдба, възмездие, правда

11. В кое от словосъчетанията думата ябълка НЕ е употребена с преносно значение?

А) земна ябълка

Б) адамова ябълка

В) очна ябълка

Г) червива ябълка

12. Наименованието на кой от празниците НЕ е написано правилно?

А) Ден на народните Будители

Б) Ден на Освобождението на България

В) Ден на християнското семейство и на християнската младеж

Г) Ден на Независимостта

13. Този текст е откъс от анотация на учебно помагало по български език. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите, записани под текста:

Книгата е (А).............................. помагало в процеса на (Б).............................., защото дава възможност както за бърза (В) .............................по определен езиковедски проблем, така и за системна работа върху осмислянето и прилагането на усвоените знания за езика чрез тестови задачи и (Г).......................с тренировъчен характер.

А) полезно, велико, конкретното

Б) възприемане, обучение, занимание

В) изненада, справка, реакция

Г) опити, проблеми, упражнения

14. В кой от редовете има граматична грешка?

А) два манастира

Б) няколко проповедници

В) два иконостаса

Г) трима свещеника

15. В кой от подчертаните изрази е допусната граматична грешка?

Заради повечето почивни дни (А) нашенците са решили да излязат от България и да пообиколят чудесата на света. На голям интерес се радват по-близките дестинации – Гърция и Турция, разкриха вещи в туроператорския занаят. За празника част от агенциите са пуснали десетки промоционални пакети (Б). Така например отсега можете да отпразнувате Христовото Възкресение (В) в Истанбул срещу 250 лева в луксозен хотел. В цената е включено (Г) посещение на великденската литургия в Българската екзархия, екскурзовод на български език и тържествена вечеря.

16. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А) Когато срещнете някого – познат или непознат, близък или далечен човек, поздравете го вътре в себе си, като му пожелаете нещо добро.

Б) Ако видите някакъв дефект у някой, не го съдете, защото той не е завършена от Бога статуя.

В) Когото срещнете на пътя си, помолете се за него, поздравете го вътрешно за това, което до този момент е получил от живота.

Г) Ако успеете да отправите своето пожелание за нещо добро към човек, който е нещастен, той ще се зарадва, че е срещнал един добър човек.

17. Попълнете празните места с правилните форми на думите.

А) съществително име

Имах уговорка с двама.......................... (съученик) да ми донесат няколко примерни ...................... (тест) за решаване.

Б) местоимение

За ........................ (всеки) от нас е ясно, че на ................................ (никой) няма да е лесно да изкара изпита, ако не е учил достатъчно

В) членувана форма

Консултирах се с .............................., (преподавател) за когото се говореше, че е ................................... (най-добър) специалист по български език във .............................. (факултет).

Г) форма за учтивост

Мила госпожице, дълбоко вярвам в това, че сте ..................... (разбрал) грешката си и въпреки че сте все още много ........................ (разстроен) и ................................, (потиснат) сигурно ще намерите сили за извинение.

18. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Проучване на Фонда за медицински изследвания (А) в Оклахома показва, че съавторството в научните статии е безмислено (Б), защото последните автори в списъка (В) остават незабелязани и авторитетът (Г) им не расте дори когато публикацията е в изключително авторитетно издание.

19. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Най-голям успех имаха дръзките му опити в осъвременяването на езика.

Б) Изпитваше искрена радост, но и безспокойство за бъдещите си планове.

В) Колкото и да се стремеше към прецизност в работата си, всъщност беше доста немарлив.

Г) Имаше добри теоретични познания по предмета, затова изкара висока оценка на изпита.

20. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) възстаник

Б) възстанник

В) въстаник

Г) въстанник

21. В кое от изреченията има правописна грешка?

А) Данните сочат, че приходите нарастват.

Б) Дръвчето, което засадихме, израстна твърде бързо.

В) Малкото детенце отрасна вкъщи.

Г) Раната зараства за няколко седмици.

22. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

А) Най-висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото.

Б) Мъдър е не този, който много чете, а този, който извлича полза от четенето.

В) Умът е не само в знанието, но и в умението, то да се прилага.

Г) Мъдър е този, който знае не много, а нужното.

23. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?

А) Трябва да започна, да работя по-сериозно и упорито върху езиковата си култура, за да успея на изпита.

Б) Трябва да започна да работя, по-сериозно и упорито, върху езиковата си култура за да успея на изпита.

В) Трябва да започна да работя по-сериозно и упорито, върху езиковата си култура, за да успея на изпита.

Г) Трябва да започна да работя по-сериозно и упорито върху езиковата си култура, за да успея на изпита.

24. В текста има пет пропуснати запетаи. Поставете ги.

Поучителни истории разказват за това как героите са се сра­жавали мъжествено решително самоотвержено. Те са се трудили и ден и нощ преодолявайки невероятни препятствия.

25. Прочетете текста и изпълнете задачите към него.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка една от тях.

Б) Предайте съдържанието на текста в резюме.

Психолози от Университета в Рим получиха нови доказателства в полза на твърдението, че сънят влияе благотворно на тийнейджърите, съобщава в. „Дейли телеграф”. Джузепе Курчоа, Микеле Ферара и Луиджи ди Дженароа анализираха над 100 изследвания за влиянието на съня върху умствената дейност и констатираха, че прекалено дългото бодърстване нарушава способността за учене и запаметяване на нова информация.

Най-новите изследвания в областта на молекулярната генетика, неврофизиологията, когнитивната психология и неврологията потвърждават, че сънят играе важна роля при ученето и стимулира паметта, твърдят цитираните психолози. Едно от изследванията, анализирани от тях, сравнява здравословното състояние, поведението, нарушенията на съня и успеваемостта в училище на подрастващи с нормален и с нарушен сън. Според учените една безсънна нощ може да намали оценките на ученици и студенти. Италианците публикуваха резултатите от анализа си в сп.

Доказано е, че 21 % от тийнейджърите, които не спят достатъчно, са имали неблагополучия в училище в продължение на една или повече години. При съучениците им с нормален сън този процент е 11. Изследванията на 3000 гимназисти през 1998 г. пък показва, че момичетата и момчетата, получили по-високи оценки, спят по-дълго и по-спокойно и си лягат по-рано в сравнение със съучениците си с по-лоши бележки.
А) Разделяне на части и озаглавяване на темите:


Част

Тема

Първа част..................................................................................................................

...................................................................................................................

.....................................................................................................................

Б) Резюме:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


26. Коя от изброените творби НЕ е разказ?

А) „Последна радост”

Б) „Другоселец”

В) „Кочо”

Г) „Серафим”

27. С кое от твърденията НЕ може да бъде продължено изречението:

Българската литература от първото десетилетие след Освобождението се характеризира с ...

А) интерес към духовния свят на личността

Б) обществена ангажираност

В) възрожденски дух и ценности

Г) критичен патос

28. В коя от изброените творби врата, огледало, часовник и портрети са ключови метафори?

А) „Сis moll” от Пенчо Славейков

Б) „Потомка” от Елисавета Багряна

В) „Стаята” от Атанас Далчев

Г) „Писмо” от Никола Вапцаров

29. Свържете заглавието на всяка от изброените творби с цифрата, с която е означен жанрът й.

А) „Опълченците на Шипка” от Иван Вазов (1) ода

Б) „Самотен гроб в самотен кът” от Пенчо Славейков (2) разказ

В) „Обесването на Васил Левски” от Христо Ботев (3) лирическа миниатюра

Г) „Песента на колелетата” от Йордан Йовков (4) елегия

А) .....................................................

Б) .....................................................

В) .....................................................

Г) .....................................................

30. Кое от твърденията е вярно?

А) Разказът „Мечтатели” е от цикъла „Под манастирската лоза”.

Б) „Зимни вечери” е лирическа миниатюра.

В) „Задушница” е разказ за победата на живота над смъртта.

Г) „Железният светилник” е роман за самотата на модерния човек.

31. Кое от твърденията НЕ е вярно?

А) „Ветрената мелница” е разказ за красотата на творческия труд и на любовта.

Б) „Под манастирската лоза” е цикъл разкази за социалната драма на селянина.

В) „Сън за щастие” е сборник с лирически миниатюри.

Г) В разказите си Йордан Йовков утвърждава вярата в доброто и в човека.

32. Идеята за държавата мащеха е разкрита в творбите:

А) „Елегия” от Христо Ботев и „Албена” от Йордан Йовков

Б) „Ний” от Христо Смирненски и „Андрешко” от Елин Пелин

В) „Септември” от Гео Милев и „Стихии” от Елисавета Багряна

Г) „Вяра” от Никола Вапцаров и „Повест” от Атанас Далчев

33. Героини с името Рада присъстват в:

А) „Последна радост” и „Задушница”

Б) „Под игото” и „Шибил”

В) „Ветрената мелница” и „Песента на колелетата”

Г) „На оня свят” и „Дядо Йоцо гледа”

34. Стихът „Сега съм у дома” от Вазовото стихотворение „При Рилския манастир” означава, че:

А) Човекът най-сетне е успял да си изгради дом.

Б) Домът на човека е в настоящето, а не в миналото.

В) Природата е изначалният дом на човека.

Г) Човекът се чувства щастлив сред близките си.

35. Кои литературни герои са обединени от любовта и танца?

А) Цветана и Люцкан

Б) Христина и Лазар Дъбака

В) Пауна и Индже

Г) Мария и Борис Морев

36. В кой ред има излишна дума?

А) сонет, повест, разказ

Б) балада, сонет, елегия

В) повест, роман, разказ

Г) балада, елегия, поема

37. Каква художествена функция изпълнява заглавието на стихотворението „Цветарка” от Христо Смирненски?

А) Откроява идеята за красотата и съвършенството на жената.

Б) Назовава една примамлива и удовлетворяваща професия.

В) Внушава идеята за уязвимостта на красотата в несправедливия свят.

Г) Свързва се с усещането за пролетта и радостта от съществуването.

38. Коя от изброените творби на Атанас Далчев НЕ интерпретира темата за самотата и отчуждението на човека от живота и света?

А) „Дяволско”

Б) „Повест”

В) „Стаята”

Г) „Прозорец”

39. Какви тропи и фигури на езика са подчертаните изрази?

Нощта ражда из мъртва утроба (А)

вековната злоба на роба:

своя пурпурен гняв (Б)

величав (В).

А) ……………………

Б)……………………

В) ……………………

40. В коя от посочените творби се интерпретира фолклорен мотив?

А) „Отечество любезно” от Иван Вазов

Б) „Две хубави очи” от Пейо Яворов

В) „Кукувица” от Елисавета Багряна

Г) „Спи езерото” от Пенчо Славейков

41. Прочетете стихотворението „До моето първо либе” и коментирайте в обем до 4 страници проблема за любовта и дълга, представен в текста.
Остави таз песен любовна, как нареждат дума по дума –

не вливай ми в сърце отрова – приказки за стари времена

млад съм аз, но младост не помня, и песни за нови теглила!

пък и да я помня, не ровя

туй, що съм ази намразил Запей и ти песен такава,

и пред тебе с крака погазил. запей ми, девойко, на жалост,

запей как брат брата продава,

Забрави туй време, га плачех как гинат сили и младост,

за поглед мил и за въздишка: как плаче сирота вдовица

роб бях тогаз – вериги влачех, и как теглят без дом дечица!

та за една твоя усмивка,

безумен аз светът презирах Запей, или млъкни, махни се!

и чувства си в калта увирах! Сърце ми веч трепти – ще хвръкне,

ще хвръкне, изгоро, - свести се!

Забрави ти онез полуди, Там, де земя гърми и тътне

в тез гърди веч любов не грее от викове страшни и злобни

и не можеш я ти събуди и предсмъртни песни надгробни...

там, де скръб дълбока владее,

де сичко е с рани покрито Там... там буря кърши клонове,

и сърце зло в злоба обвито! и сабля ги свива на венец;

зинали са страшни долове

Ти имаш глас чуден – млада си, и пищи в тях зърно от свинец,

но чуйш ли как пее гората? и смъртта й там мила усмивка,

чуйш ли как плачат сиромаси? а хладен гроб сладка почивка!

за тоз глас ми копней душата,

и там тегли сърце ранено, Ах, тез песни и таз усмивка

там, де е се с кърви облено! кой глас ще ми викне, запее?

кървава да вдигна напивка,

О, махни тез думи отровни! от коя и любов немее,

Чуй как стене гора и шума, пък тогаз и сам ще запея

чуй как ечат бури вековни, що любя и за що милея!..ОТГОВОР

ТОЧКИ

1.

В

1 т.

2.

А

1 т.

3.

Б

1 т.

4.

Г

1 т.

5.

А

1 т.

6.

Г

1 т.

7.

В

1 т.

8.

А) слабост, добродетел Б) зъб, кардиолог

4 т.

9.

В

1 т.

10.

Б

1 т.

11.

Г

1 т.

12.

А

1 т.

13.

А) полезно В) справка

Б) обучение Г) упражнения

4 т.

14.

Г

1 т.

15.

Г

1 т.

16.

Б

1 т.

17.

А) съученици, теста

Б) всекиго, никого

В) преподавателя, най-добрият, факултета

Г) разбрали, разстроена, потисната

10 т.

18.

Б

1 т.

19.

Б

1 т.

20.

В

1 т.

21.

Б

1 т.

22.

В

1 т.

23.

Г

1 т.

24.

Поучителни истории разказват за това, как героите са се сра­жавали мъжествено, решително, самоотвержено. Те са се трудили и ден, и нощ, преодолявайки невероятни препятствия.

5 т.

25.

А) І част – Влиянието на съня върху умствената дейност

ІІ част – Сънят стимулира паметта

ІІІ част – Статистичeски данни за ползата от съня в живота на подрастващите момичета и момчета

Б) .........................................................


3 т.

4 т.

26.

В

1т.

27.

А

1т.

28.

В

1т.

29.

А) (1) ода В) (4) елегия

Б) (3) лирическа миниатюра Г) (2) разказ

4 Х 1т.

30.

В

1т.

31.

Б

1т.

32.

Б

1т.

33.

Б

1т.

34.

В

1т.

35.

Б

1т.

36.

А

1т.

37.

В

1т.

38.

Г

1т.

39.

А) парадокс/оксиморон В) епитет

Б) метафора

3 Х 1т.

40.

В

1т.

41.
30т.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница