О с н о в н о у ч и л и щ е „ Х р и с т о б о т е в ” с. Б ъ л г а р е н е, о б щ. Л е в с к и, о б л. П л е в е нДата03.01.2022
Размер28.32 Kb.
#111585
plan-priem 1 i 5 klas 2020 (1)
Свързани:
Corporate Pricelist 19.03.2020 18.04.2020


О С Н О В Н О У Ч И Л И Щ Е „ Х Р И С Т О Б О Т Е В ”

с. Б Ъ Л Г А Р Е Н Е, о б щ . Л Е В С К И, о б л. П Л Е В Е Н
e-mail: ou_bulgarene@abv.bg

Утвърждавам:

Директор – М.Пантелеева


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I и V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С училищния план-прием се определят редът и условията за план-прием в I и V клас в ОУ „ Христо Ботев “ за учебната 2020/2021 година.

 (2) Училищният план-прием е разработен на основание чл.143, ал.1 от ЗПУО в съответствие с Раздел I от Глава четвърта от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.10.2017г.Чл. 2. В I клас, дневна форма на обучение, с продължителност на обучението в начален етап – 4 години се приемат 1 паралелка с минимален брой 16 ученици, максимален брой 22 ученици, целодневна организация на учебния ден.

Чл. 3. В V клас, дневна форма на обучение, с продължителност на обучението в прогимназиален етап – 3 години се приемат 1 паралелка с минимален брой 18 ученици, максимален брой 26 ученици, целодневна организация на учебния ден.

Изучаване на чужд език – английски език, ЗУЧ.Чл. 4. План - приемът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на училището.

Чл. 5. План-приемът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на училището в срок до 30 март.

Чл. 6. Утвърденият план-прием за първи и пети клас се публикува на интернет страницата на училището.

Чл. 7. За изпълнение на училищния план – прием директорът със заповед определя училищна комисия, която да приема заявленията за прием в първи и/или пети клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 8. (1) Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година.

(2) В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование.Чл. 9 (1) В пети клас постъпват ученици, които успешно за завършили обучението си в четвърти клас и са получили удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

III. КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

Чл. 10. Класирането се извършва от училищна комисия, определена със заповед на директора по следните критерии :

 1. Деца,завършили ПГ от селата Българене,Малчика, Стежерово, Божурлук и Изгрев.

 2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището

 3. Желание на родителитеНе се прилагат критерии за прием на ученици в паралелки за 1-ви клас, когато броят на желаещите да се запишат в тях, не надвишава обявените места.
Чл. 11. Записване на учениците в първи клас се осъществява с подаване на оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование в училището и потвърждаване на заявлението.

Чл. 12. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на класирането.


IV. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

Чл. 12. Графикът съдържа срокове за следните дейности :


  1. Прием на молби/заявления за записване на първокласници с приложените необходими документи

Срок от 01.03.2019 г. до 29.05.2020 г.

  1. Обявяване на списъци със записани ученици в първи клас за учебната 2019/2020г.

Срок 03.06.2020 г.

  1. Записване на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище.

Срок от 03.06.2020 г. до 08.06.2020 г.
V. ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

Чл. 13. (1) В пети клас се записват ученици, които са завършили начален етап на основно образование в училището, след като родителите /настойниците са:

  1. Подали заявление по образец.

  2. Подали копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

  3. Подали заявление по образец за избор на избираеми учебни часове за учениците.

  4. Удостоверение за раждане на детето/за проверка на данните,попълнени в заявлението/.IV ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

Чл. 14. Графикът съдържа срокове за следните дейности :

  1. Прием на молби/заявления за записване на ученици в пети клас с приложените необходими документи

Срок от 16.06.2020г. до 22.06.2020г.

  1. Обявяване на списъци със записаните ученици в пети клас за учебната 2020/2021 г.

Срок 23.06.2020г. до 17.00ч.

Училищният план – прием е приет на заседание на Педагогическия съвет от 06 март 2020 г. с Протокол № 4 и e утвърден със заповед № РД-12-140/20.03.2020 г. на директора на ОУ „ Христо Ботев “ – с.Българене.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница