Организиране дейността на класните ръководители в училищата по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документацияДата23.07.2016
Размер62.72 Kb.
#2297
ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автор:

Росица БорисоваСтатус:

ПодпомагащОтносно: Процедурата се отнася за организиране от страна на директорите на училища на дейността на класните ръководители по консултиране на родители и ученици, както и по водене на училищната документация.

1. Процедурата се прилага при организиране дейността на класните ръководители в училищата по консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация на съответната паралелка.

2. Процедурата не се отнася за организацията и работата на класните ръководител при провеждане на час на класа.

Нормативна уредба

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП)

Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г.)

Характеристика

1. Процедурата има за цел да подпомогне директорите на училища при организиране дейността на класните ръководители по консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация на съответната паралелка.

2. Предмет - процедурата е свързана с административната дейност на директорите на училища, в качеството им на органи на управление, които следва да организират цялостната дейност. Тя е свързана още и със задължението на класните ръководители за консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация на съответната паралелка.

3. Дефиниция на основни понятия и институти

Класни ръководители са всички учители, определени от директора на училището като такива със ЗАПОВЕД в началото на учебната година.

Задължителна училищна документация – определена е в чл. 154 ППЗНП и в Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

Задължителна документация за паралелката – това са дневника на класа, лични картони (за учениците, за които се изисква воденето на личен картон), ученически книжки.

4. Право на преценка или не

Директорите на училища нямат право на преценка дали да организират посочената в настоящата процедура дейност, а са длъжни в началото на всяка учебна година да определят класните ръководители на паралелките, както и график за тяхната дейност по консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация.

От друга страна класните ръководители също нямат право на преценка, дали да извършат възложената им дейност, тъй като тя е нормативно определена и се извършва по определен от директора на училището ГРАФИК.Отговорности

В чл. 90, ал. 4 ППЗНП е визирано, че в началото на всяка учебна година директорът определя със ЗАПОВЕД класните ръководители на паралелките. Косвено от разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г. е видно, че директорът на училището е длъжен да изготви ГРАФИК за дейността на класните ръководители, упомената в настоящия материал.

Класните ръководители, по силата на чл. 90, ал. 5 ППЗНП, носят отговорност за воденето на задължителната документация на паралелката. Носят отговорност и за спазване и изпълнение на графика за дейностите по консултиране на родителите и учениците, тъй като това е свързано с изпълнение на законните нареждания на работодателя и предпоставка за получаване на допълнително възнаграждение.

Осъществяване на процедурата

Директорът на училището, в качеството си на орган на управление, който организира и контролира цялостната дейност в него, е длъжностното лице, което следва да издаде съответните административни актове, свързани с дейността по настоящата процедура.

Както вече беше указано, в началото на учебната година директорът следва да определи със заповед класните ръководители на паралелките в училището.

След изготвяне и утвърждаване на седмичното разписание за съответния учебен срок, директорът следва да изготви и утвърди и график на класните ръководители за консултиране на родителите и учениците и водене на задължителната документация на паралелката.

В чл. 8, ал. 5 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г. е регламентирано, че горепосочените дейности се осъществяват извън седмичното разписание и са с продължителност 45 минути.

Посочената дейност се осъществява и заплаща само през времето на учебните занятия и в тази връзка и графика трябва да обхваща само този период.

Добре е при изготвяне на графика директорът да се съобрази със заетостта на учителите в определените им учебни часове, както и с възможностите на родителите да посетят училището за консултация с класния ръководител. В тази връзка директорът би могъл да инициира даването на предложения от класните ръководители за времето, в което ще е удобно за тях и родителите и учениците, в което да се извършва посочената дейност. Класните ръководители от своя страна биха могли на родителска среща да уточнят с родителите времето, удобно за посещение в училище.

За дейността на класните ръководители по консултиране и водене на задължителната документация на паралелката е предвидено да се заплаща допълнително възнаграждение по силата на чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г. Допълнителното възнаграждение се изплаща само за действително извършена дейност от класните ръководители. Съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г. конкретните размери на допълнителните възнаграждения за звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора в рамките на утвърдения бюджет на институцията и се определят в индивидуалния трудов договор. За институциите, които не прилагат системата на делегираните бюджети, размера на допълнителните възнаграждения се договаря от директора в индивидуалния трудов договор в рамките на утвърдената от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити средна брутна работна заплата (чл. 9, ал. 3 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г.).

Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и механизмите за определяне на техния резмер се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България (чл. 10, ал. 1 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г.)

За директорите на общинските детски градини видовете допълнителни възнаграждения се определят ежегодно със заповед на кмета на общината след съгласуване с представителните организации на работодателите или с директорите на детските градини на територията на общината (чл. 10, ал. 1 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г.).

Размерите на допълнителните трудови възнаграждения, определени в Наредба № 1 от 21 август 2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на пресонала в средното образование (отм.), продължават да се прилагат до сключване на колективен трудов договор по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г., съответно до влизане в сила на заповедите на министъра на образованието и науката и кмета на общината за видовете допълнителни възнаграждения, но не по-късно от 1 юли 2008 г. (§ 2, ал. 2 от Наредба № 2 от 18 февруари 2008 г.).

Дейността на класните ръководители по консултиране на родителите и учениците и водене на задължителната документация на паралелката, следва да бъде отразявана в задължителната документация на училището, а именно - в материалната книга за взетите учебни часове. Вписването се извършва след часовете от седмичното разписание и съгласно утвърдения от директора ГРАФИК.

Когато горепосочената дейност не бъде осъществена от класния ръководител по обективни причини (ползване на законоустановен отпуск, командировка или друга обективна причина), съответно дейността не се вписва в материалната книга за взетите учебни часове и не се получава допълнително възнаграждение за това.

Резултат от процедурата

Организирането на дейността на класните ръководители по консултиране на родителите и учениците и водене на задължителната документация на паралелката е законово задължение на директора на училището. Неизпълнението му би създало неяснота у класните ръководители за времето, в което да осъществяват тази дейност, а от друга страна е предпоставка за търсене на дисциплинарна отговорност на директорите от началника на съответния инспекторат по образованието или министъра на образованието и науката, в зависимост от вида на училището.

Осъществяването на горепосочената дейност от класните ръководители е свързано с получаване на допълнително трудово възнаграждение за реално осъществените часове, които следва да са нанесени в материалната книга на училището за взетите учебни часове. Ако определените по графика часове не бъдат изпълнени от съответния учител по обективни причини (заболяване или друг вид, разрешен от работодателя отпуск) той няма да получи полагащото му се допълнително трудово възнаграждение за тях, но ако неизпълнението на това трудово задължение предполага вина на служителя, следва да му се потърси дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Примерни образци, документи и формуляри

Заповед за определяне на класните ръководителиЗаповед за утвърждаване на график за дейностите по консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация на съответната паралелка
Каталог: normativni documenti -> dookumenti 08 2008 -> proceduri
normativni documenti -> Наредба №7 от 15 август 2005 Г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
proceduri -> Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация нормативна уредба
normativni documenti -> Наредба №4 от 18 септември 2000 Г. За предучилищно възпитание и подготовка
normativni documenti -> Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г
normativni documenti -> Наредба №6 от 19 август 2002 Г. За обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
normativni documenti -> Приложение №2 към § 2 от допълнителните разпоредби от наредба № н-10 от 24 август 2006 г
dookumenti 08 2008 -> Закон за държавния печат и националното знаме на република българия в сила от 25. 05. 1998 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница