Утвърждавам, възложителстраница1/13
Дата06.04.2017
Размер1.97 Mb.
#18554
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

УТВЪРЖДАВАМ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………….

КМЕТ НА СО - РАЙОН „НАДЕЖДА”

инж. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

по реда на глава пета от ЗОП
Предмет:

Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”, разделена на 6 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част ВиК: присъединяване и оборудване на сонд. Кладенец, водна площ, площадкови мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система”

Обособена позиция № 2: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част Конструктивна – водна площ и детски площадки”

Обособена позиция № 3: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 18г. /скейтборд площадка със защитна мрежа/”

Обособена позиция № 4: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 3г. и 1 бр. детска площадка за деца от 3 до 12г.”

Обособена позиция № 5: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - част Геодезия – земни работи и настилки и част Архитектурна – Паркова мебел”

Обособена позиция № 6: „Реконструкция на Северен парк – част Паркоустройство”

София, 2014г.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

РАЗДЕЛ І. Решение на Кмета на Столична община – район „Надежда” за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка – стр. 4
РАЗДЕЛ ІІ. Обявление за обществената поръчка – стр. 5
РАЗДЕЛ ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката – стр. 6
РАЗДЕЛ ІV. Технически спецификации – стр. 9
РАЗДЕЛ V. Указания за подготовка на офертата – стр. 10

V.1. Общи указания.

V.2. Разходи във връзка с участието в процедурата.

V.3. Обмен на информация за процедурата между Възложителя и участниците в процедурата/ заинтересованите лица.

V.4. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и представяне на допълнителни документи.

V.5. Представяне и приемане на офертите. Съдържание на офертите.

V.6. Изисквания към офертата.
РАЗДЕЛ VІ. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата. Други изисквания – стр. 23

VI.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

VI.2. Минимални технически възможности и квалификация на участниците в процедурата.

VI.3. Други изисквания.

РАЗДЕЛ VІI. Oбстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците и документи за удостоверяване на тяхната липса – стр. 27

I.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

I.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.
РАЗДЕЛ VІІI. Критерии и методика за оценка на офертите – стр. 29
РАЗДЕЛ IХ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите – стр. 30
РАЗДЕЛ Х. Определяне на изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. Обжалване – стр. 34
РАЗДЕЛ ХІ. Сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка – стр. 37
РАЗДЕЛ ХII. Гаранции за участие и за изпълнение на договора и обезпечения – стр. 39
РАЗДЕЛ ХIII. Начало на работите – стр. 40
РАЗДЕЛ ХIV. Приложения – стр. 41
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Списък на документите, съдържащи се в офертата – стр. 41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Образец на оферта – стр. 43

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: Декларация за запознаване с условията на поръчката – стр. 45

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: Административни сведения – стр. 46

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП – стр. 47

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6: Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – стр. 49

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: Декларация за участие или не на подизпълнител/и – стр. 51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А: Декларация за съгласие за участие на подизпълнител/и – стр. 52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: Справки съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП – стр. 54

8.1.Списък на договорите за строителство, изпълнени от учасника през последните 5 години;

8.2.Списък на инженерно-техническия състав на фирмата, ангажиран за строителство на обекта;

8.3.Списък на изпълнителския състав, ангажиран за строителството на обекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9: Декларация за запознаване с обекта – стр. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10: Образец на ценова оферта – стр. 57

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10А: КСС – стр. 58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10Б: Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – стр. 78

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11: Техническа оферта – стр. 79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12: Образец на банкова гаранция за участие – стр. 81

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора – стр. 82

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14: Проект на договор – стр. 83


РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ НА КМЕТА НА СО – РАЙОН „НАДЕЖДА” ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

РАЗДЕЛ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.
1. Основание за провеждане и вид на процедурата

Настоящата обществена поръчка с предмет: „Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”, разделена на 6 /шест/ обособени позиции, се открива на основание чл.16, ал.1, ал.4 и ал.8, във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП - открита процедура.2. Мотиви за избор на процедурата

Съобразно направените предварителни разчети за бюджета, необходим за изпълнение на предмета на настоящата процедура, заявеното от СО – район „Надежда” финансиране на проекта е в размер на 3 238 969.29 лв. /три милиона двеста тридесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ без вкл. ДДС или 3 886 763.14 лв. /три милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева и четиринадесет стотинки/ с вкл. ДДС.

Предвид обстоятелството, че естеството на предмета на настоящата поръчка позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно в настоящия случай е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.

3. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Столична община – район „Надежда” с административен адрес: гр. София, район „Надежда”, ул. „Кририл Дрангов” №55, тел.: 02/495-11-49 и 02/495-17-98; факс 02/837-64-65, e-mail: info@so-nadejda.com, интернет адрес: www.so-nadejda.com.


4. Място и срок за изпълнение на поръчката

4.1. Място на изпълнение: гр. София, район „Надежда”, Северен парк.

4.2. Срок за изпълнение: съгласно офертите на класираните на първо място по отделните обособени позиции участници, но не повече от 12 месеца, считано от датата на подписване на договор за изпълнение.
5. Обект на обществената поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство”, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.6. Предмет на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”, разделена на 6 обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част ВиК: присъединяване и оборудване на сонд. Кладенец, водна площ, площадкови мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система”

Обособена позиция № 2: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част Конструктивна – водна площ и детски площадки”

Обособена позиция № 3: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 18г. /скейтборд площадка със защитна мрежа/”

Обособена позиция № 4: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 3г. и 1 бр. детска площадка за деца от 3 до 12г.”

Обособена позиция № 5: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - част Геодезия – земни работи и настилки и част Архитектурна – Паркова мебел”

Обособена позиция № 6: „Реконструкция на Северен парк – част Паркоустройство”

Важно: Всеки участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е длъжен да се запознае с инвестиционните проекти и техническата документация, свързани с изпълнението на поръчката, след което да подпише декларация по образец, приложен към документацията - Приложение № 3. Инвестиционните проекти и техническата документация са на разположение и следва да бъдат разгледани от представители на учасника – всеки вторник и четвъртък след 17.04.2014 г. от 14.00 до 17.00 ч. в сградата на СО – район „Надежда”, находяща се в гр. София 1220, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, стая 205 /арх. Люба Лукова - гл. архитект на СО – район „Надежда”/. Заявка за запознаване с инвестиционните проекти следва да бъде направена един ден по-рано на тел. 02/495-11-43 или 02/495-11-44.

7. Финансиране:

Финансирането на обекта на обществената поръчка предстои да бъде осигурено от бюджета на Столична община за 2014г. и 2015г. В случай че до края на 2014 г. не бъде осигурено финансиране за изпълнението на поръчката, процедурата ще бъде прекратена с мотивирано решение на Възложителя.Заявеното от СО – район „Надежда” финансиране на проекта е в размер на 3 238 969.29 лв. /три милиона двеста тридесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ без вкл. ДДС или 3 886 763.14 лв. /три милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева и четиринадесет стотинки/ с вкл. ДДС, разпределено по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част ВиК: присъединяване и оборудване на сонд. Кладенец, водна площ, площадкови мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система”. Прогнозна стойност: 212 540.75 лв. /двеста и дванадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и седемдесет и пет стотинки/ без начислено ДДС или 255 048.90 лв. /двеста петдесет и пет хиляди четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки/ с ДДС. В посочените стойности са включени и 10 % непредвидени разходи.

Обособена позиция № 2: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част Конструктивна – водна площ и детски площадки”. Прогнозна стойност: 714 673.61 лв. /седемстотин и четиринадесет лева шестотин седемдесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ без начислено ДДС или 857 608.33 лв. /осемстотин петдесет и седем хиляди шестотин и осем лева и тридесет и три стотинки/ с начислено ДДС. В посочените стойности са включени и 10 % непредвидени разходи.

Обособена позиция № 3: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 18г. /скейтборд площадка със защитна мрежа/”. Прогнозна стойност: 968 000.00 лв. /деветстотин шестдесет и осем хиляди лева/ без начислено ДДС или 1 161 600.00 лв. /един милион сто шестдесет и една хиляди лева/ с начислено ДДС. В посочените стойности са включени и 10 % непредвидени разходи.

Обособена позиция № 4: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 3г. и 1 бр. детска площадка за деца от 3 до 12г.”. Прогнозна стойност: 370 452.50 лв. /триста и седемдесет хиляди четиристотин петдесет и два лева и петдесет стотинки/ без начислено ДДС или 444 543.00 лв. /четиристотин четиридесет и четири хиляди петстотин четиридесет и три лева/ с начислено ДДС. В посочените стойности са включени и 10 % непредвидени разходи.

Обособена позиция № 5: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - част Геодезия – земни работи и настилки и част Архитектурна – Паркова мебел”. Прогнозна стойност: 812 551.62 лв. /осемстотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и шестдесет и две стотинки/ без начислено ДДС или 975 061.94 лв. /деветстотин седемдесет и пет хиляди и шестдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки/ с начислено ДДС. В посочените стойности са включени и 10 % непредвидени разходи.

Обособена позиция № 6: „Реконструкция на Северен парк – част Паркоустройство”. Прогнозна стойност: 160 750.81 лв. /сто и шестдесет хиляди седемстотин и петдесет лева и осемдесет и една стотинки/ без начислено ДДС или 192 900.97 лв. /сто деветдесет и две хиляди и деветстотин лева и деветдесет и седем стотинки/ с начислено ДДС. В посочените стойности са включени и 10 % непредвидени разходи.


РАЗДЕЛ IV. TЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

1. Предметът на настоящата поръчка включва ремонт и възстановяване на „Главен вход на Северен парк откъм ул. „Ген. Никола Жеков”

Дейностите, предмет на поръчката са наложени от необходимостта от функционално и инфраструктурно осъвременяване на парковата територия. Проектът е разработен на базата на техническо задание и предоставен от Дирекция „Зелена система” на СО проект – ландшафтна архитектура.

За обекта са одобрени строителни книжа и е издадено разрешение за строеж №181/28.11.2013 г. от Главния архитект на Столича Община, влязло в сила на 13.12.2013 г.

Обектът е ІІІ категория строеж, съгласно чл. 137 от ЗУТ.

2. Местоположение и териториален обхват:

2.1. Обектът, предмет на поръчката е част от територията на „Северен парк” в Район „Надежда” – СО – главен вход откъм ул. „Ген. Никола Жеков”, с площ от около 1,8 ха.

3. Проектът, по който ще се извършват ремонтно-възстановителните работи е изготвен в съответствие с концепция за функционално предназначение и зониране на парка и цели постигане на по-добри параметри на обитаване и жизнена среда.

4. Изготвена е необходимата проектна документация по части и подобекти, както следва:

- ПБЗ


- Пожарна безопасност

- Автоматизирана поливна система

- Водна площ с мост и ротонда – обхваща реконструкция на едно от съществуващите езера с прилежащи мостове – части Конструктивна и ВиК

- Присъединяване и оборудване на сондажен кладенец – част ВиК

- Площадкови ВиК мрежи

- Два броя детски площадки – от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г. – части конструктивна; паркоустройство

- Площадка за деца от до 18 г. – скейтборд.

- Геодезия – земни работи с разработка на алейната мрежа и настилките

- архитектурно ситуационно решение и паркова мебел
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Площ на територията, предмет на разработката – 18 500 кв.м.

ЗП на водна площ с мост и ротонда – 5230 кв.м., от които мостови съоръщжения – 450 кв.м.; водна площ – 4730 кв.м.

ЗП на детски площадки – 3 бр. – 2975 кв.м.
РАЗДЕЛ V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

Подраздел V.1. Общи указания
1. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица1, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на „участник” в процедурата2.
Всеки участник може да подаде оферта за изпълнение на ЕДНА от посочените по-горе обособени позиции.
Всеки участник следва да подаде оферта за целия предмет на обособената позиция от предмета на настоящата обществена поръчка, за която кандидатства.
2. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:
А) познава и приема безусловно всички условия в документацията;
Б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.
3. Ограничаване броя на офертите - Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка.
4. В случай че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението, респ. консорциума, сключват нотариално заверено споразумение, което следва да съдържа клаузи, гарантиращи, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон, за изпълнението на договора, както и че всички членове на обединението, респ. консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Задължително в споразумението следва да се посочи представляващият в обединението, респ. консорциума. Не се допускат промени в състава на обединението, респ. консорциума след подаването на офертата. Когато:
А) не е приложено споразумение за създаването на обединение;

Б) в приложеното споразумение липсва някоя от посочените клаузи;

В) не е подписано от лицата в обединението;

Г) не е посочен представляващият в обединението, респ. консорциумът;

Д) съставът на обединението се е променил след подаването на офертата;

Е) лицето, което участва в обединението е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник,
участникът ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

5. Участие на подизпълнители

Всеки участник в настоящата процедура е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията, посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и обема на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако Участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
6. Всяко физическо или юридическо лице може да проучи и/или закупи настоящата документация за обявената обществена поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие, като същата е качена в цялост в word и pdf формат на официалния сайт на СО – район „Надежда” – www.so-nadejda.com, считано от датата на публикуването на обявлението и решението за откриване на обществената поръчка в сайта на АОП.
Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30ч. на 17.04.2014 г. до 16:00ч. на 19.05.2014 г. (при спазване на срока по чл. 28, ал. 6 от ЗОП – до десет дни преди изтичането на срока за подаване на офертите) в деловодството на Столична община – район „Надежда”, с адрес: гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, след заплащане на цената в касата на районната администрация – стая 100, ет.1.
Цената на настоящата документация е в размер на 30.00 (тридесет) лева с вкл. ДДС. Копие от платежния документ следва да бъде представен с офертата за участие в процедурата като доказателство, че документация е закупена по надлежния ред.
Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената по-горе цена на хартиен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението.
7. Ограничаване на определени действия - До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, установен в Закона за обществените поръчки и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органи и служители на администрацията на Столична община – район „Надежда”;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.
Не е нарушение на посоченото по-горе изискване публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването му в регистъра на Агенцията по обществени поръчки, наричано по-нататък в настоящата документация „обявлението”.
8. Оглед на място - Извършването на оглед е задължително условие за участие в настоящата процедура. Участници, които не са извършили предварителен оглед на обекта (строителната площадка) ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.
Посещение на обекта се организира от Възложителя всеки вторник и четвъртък след 17.04.2014 г., в часовете между 10:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. София, район „Надежда”, Северен парк. Всеки участник следва да изпрати предварително писмено уведомление до Възложителя, в което да бъде посочена датата, на която ще посети обекта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител, снабден с пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Възложителят води регистър, в който вписва входящия номер на уведомлението за предстоящ оглед; лицето което извършва огледа; датата, на която е извършен огледа и неговата продължителност.

Всеки участник задължително включва в офертата си декларация, че е извършил оглед на обекта и се е запознал с условията за строителство на място – Приложение № 9.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница