Отчет за изпълнение на Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен през 2010 годинастраница1/2
Дата13.10.2018
Размер381.05 Kb.
#85645
ТипОтчет
  1   2

Институт по социални дейности и практики


Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен

Ул. „Димитър Благоев” № 10, тел. 054/850777, 833124

www.sapibg.org Е-mail: ksu_sh@abv.bg
Годишен отчет

за изпълнение на Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2010 година

Отчетът се изготвя в изпълнение на чл. 9 от Договора за управление на социални услуги от 30.06. 2006 год. на Сдружение „Институт за социални дейности и практики” – София и Община Шумен.

През 2010 год., социалните услуги се предоставяха в трите държавно делигирани дейности : Център за обществена подкрепа /ЦОП/, Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ и Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/. В обхвата и финансирането на услугите в Център за обществена подкрепа продължи дейността и на «Център спешен прием». През настоящата година, специализирана стая за изслушване на деца, жертви на насилие и/или свидетели на тежки престъплени – «Синя стая» продължи да се използва още по-ефективно за нуждите на правосъдната система.

Услугите предоставяхме в направления: превенция, реинтеграция, директна работа с клиентите и повишаване чувствителността на местната общност по проблемите на децата и семейства.

Наши приоритети през годината бяха заложените в Програма 2010г. в унисон с приоритети на Правителството: • Обявената от ЕС - 2010 за година на борбата с бедността и социалното изключване;

 • насоките на Европеската комисия за ускоряване процеса на деинституционализация и разширяване мрежата от алтернативни социални услуги.

Определихме като изключително важни в дейността на Комплекса за социални услуги през 2010 година, следните приоритети:


 • Повишаване на професионалната подготовка и обособяване на екипи за директна работа с деца, жертви на насилие и екип за изслушване на деца жертви и/или свидетели на престъпление;

 • Работа по превенция на асоциално поведение;

 • Развитие на Областния център по приемна грижа;

 • Разработване и реализиране на проекти на КСУДС в обявената от ЕС година за борба с бедността и социалното изключване;

 • Професионализиране на екипа;

 • Да поддържаме високо професионално ниво в качеството на социалната работаВ резултат на изключителното доброто партньорство на екипа на Комплекса и институциите от Община и Област Шумен през 2010 година успяхме:


 • Постигнахме споразумение с всички ангажирани институции - изслушването на децата да се провежда в Синята стая;

 • Разполагаме със специалисти– обучени за изслушване на деца, жертви на насилие или свидетели на престъпление, които са на разположение в Шуменски районен и Окръжен съд.

 • Успешно прилагаме Координационния механизъм за взаимодействие между институциите при сигнали за деца, жертви на насилие. /проведени са 6 срещи на Координационния екип/

 • Изпълняваме Споразумение с РУ “Полиция” за взаимодействие в работата по ранна превенция;

 • От ДПС насочват към КСУДС деца и младежи при първи регистрирани прояви;

 • Отчитаме успешна работа по превенция, благодарение на мултидисциплинарния подход /по Методиката за работа по случай на ОЗД се издадоха направления до КСУДС без да се отваря случай/.

 • На 2 октомври Комплекса за социални услуги отчете своята дейност по случай 5 години от разкриване на първия в страната Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Тема на националния форум поставихме „Качеството на социалните услуги, през опита на ИСДП”

 • Във връзка с планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, подкрепихме община Шумен, като проведохме дълбочинни интервюта с персонал от институции, предоставящи социални услуги на територията на община Шумен и с потребители на социални услуги в КСУДС.

 • Приемните родители, ангажирани с мисията за популяризиране на социалната услуга – участие в старта на Националната кампания “Семейство за всяка дете”; във втория сезон на “Великолепната шесторка”; “Такъв е живота”; Национална среща на ОЦПГ – Велико Търново…


І. УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2010 година
Общ брой клиенти от индивидуална и групова работа през 2010г. ползвали социалните услуги в КСУДС - 651
От тях 299 са насочени с направления, а 352 са били доброволни клиенти.

Доброволните клиентки през 2010г. ползваха следните услуги: • Психологическо консултиране- 92

 • Юридическо консултиране- 77

 • Ваканционна програма- 17

 • Групова работа /училища, детски градини/ - 62

 • Групова работа с родители по Проект «Всички сме равни»- 29

 • Групова работа с деца по Проект «Ново поколение»- 15

 • Училище за бременни- 60
 1. Център „Спешен прием

През 2010 година, предвид недостига на финансови средства, бяхме принудени да предприемем действия за ограничаване на ползвателите в ЦСП. С писмо до Директора на РДСП и Кмета на общината, изложихме нашите мотиви, а именно – липса на финансов стандарт за услугата и недостиг на средства от бюджета на ЦОП. Предвид липсата на подобни услуги в Областта и съседните области и в интерес на децата, жертви на насилие, независимо от взетото решение, 8 от всички деца, бяха настанени от ДСП, извън община Шумен.

Център «Спешен прием» е 24 - часова социална услуга, която осигурява на децата спокойна и сигурна среда, близка до семейната, на деца от 3 до 18 годишна възраст. Услугата се обезпечава от социални работници, обучени за пряка работа с клиенти, жертви на насилие. С клиентите работят и психолози, които започват консултации веднага след настаняването им. На деца се осигуряват храна, дрехи, тоалетни принадлежности, учебни помагала и лекарства, ако са предписани от специалист. Имат възможност да ползват и други услуги, предоставяни в Центъра за общестена подкрепа, според индивидуалните си потребности. При необходимост клиентите се придружават за посещения в училище, за медицински прегледи и до други институции.През 2010г през услугата са преминали 34 деца. За 23 деца са били издадени заповеди за полицейска закрила. При 17 от тях е издадено направление от ДСП/ОЗД за последваща работа в услугата. Съпоставено с ползвалите услугата деца, през 2009 година, отчитаме намаляване на рисковата група с 40%.

При анализа се вижда, че при 48 % от случаите се е налагало престоя на децата да бъде удължен с второ направление, с цел да се избегне настаняването им в институция. През този период са търсени алтернативи в най- добрия интерес на децата- настаняване в семейства на близки и роднини, в приемни семейства или връщане в биологичните им семейства с последваща работа и наблюдение.

От анализа по възрастов признак става ясно, че най- голям брой ползватели на услугата са деца между 12г. и 16г., като момичетата са 3 пъти по- вече от момчетата. Според вида на насилието се оказва, че при 40% от децата, причина за настаняването им е неглижиране от страна на родителите и изпадане в състояние на безнадзорност. На сексуално насилие жертва са били 7 от децата, а на физическо – 8.

При анализа на мястото на преживяното насилие се очертава тревожна тенденция. При 78 % от децата, насилието е извършено в семейството. Същото сочи и анализа на извършителите на насилието над деца- 76% от тях са родителите.Като имаме предвид случаите на насилие, по които работим, като основни причини за извършване на насилието над деца се очертават:

 • Повтарящ се модел на възпитание чрез насилие;

 • Неумение за разпознаване на потребностите и възрастовите особености на децата;

 • Липса на умения за справяне в конфликтни ситуации;

 • Неосъзнаване на негативните последствия от насилието върху детското развитие;

 • Недостатъчни умения за общуване без агресия;

 • Психични заболявания на родителите;

 • Употреба на алкохол и други упойващи вещества;

 • Бедност, безработица;2. Специализирано помещение за изслушване на деца, жертви на насилие – „Синя стая”
Превенция на повторната виктимизация на деца, жертви на насилие и участници в правни процедури
Работата по превенция на повторната виктимизация на деца, жертви и свидетели на насилие се извършва благодарение на оборудваната от ИСДП „Специализирана стая за изслушване на деца”. Тази дейност и услугите, които се реализират в стаята, изцяло отговарят на съвременната модерна социална работа и концепцията за съвременно европейско детско правосъдие

През 2010г в синята стая са проведени 8 изслушвания на деца жертви и/или свидетели на насилие. 5 от изслушванията са били за снемане на обяснения по образувано досъдебно производство; 2 за изготвяне на психологически експертизи; 1 във връзка с полицейска преписка.

Изпратен бе списък до Районен съд- гр. Шумен с имената на обучените специалисти за изслушване на деца, жертви или свидетели на насилие, вследствие на което получихме първата призовка за явяване на специалист в Съда, за разпит на дете, жертва на сексуално насилие. През отчетния период за участие в съдебни процедури бяха подготвени 3 деца.

От месец март 2010г до месец декември 2010г Мултидисциплинарният екип по Координационния механизъм и за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие при кризисна интервенция е свикван по 6 случая на деца в риск. Една от мултидисциплинарните срещи бе по инициатива на прокурор от Районна прокуратура. Друга от срещите бе свикана по предложение на Центъра за обществена подкрепа по случай на дете, настанено в Център «Спешен прием», поради упражнявано сексуално насилие от биологичния баща.

За краткия период от подписването на Споразумението за взаимодействие, отчитаме, че Координационният механизъм е ефективно средство за комплексно и незабавно реагиране при спешни случаи, които изискват намесата и компетентността на различни институции. Създаването на общ план за действие и разписването на конкретни ангажименти и отговорности на всяка една от институциите, води до координиране на действията и постигане на целите в най-кратки срокове. Като краен резултат всички стъпки водят до защита на правата и интересите на децата.
3. Център за работа с деца на улицата

Целта на социалната услуга е превенция на скитничество, просия и безнадзорност на децата от улицата и отпадналите от образователната система

Ползватели на услугата са деца от 6 до 18 години.

В Центъра се реализират следните дейности : • Задоволяване на базисни нужди от храна и облекло;

 • Грижи за личната хигиена;

 • Здравни грижи;

 • Образователни, възпитателни и развлекателни дейности;

 • Придружаване и съдействие за записване в училище;

 • Индивидуална работа според потребностите на всяко дете;

 • Групова работа за изграждане на житейски умения


През 2010г., 26 деца са ползвали социалната услуга Център за работа с деца на улицата. При анализа на резултатите от работата се установява, че 60% от тях продължават образованието си, за 25% подкрепата продължава, а останалите 15% са преустановили ползването на услугата поради смяна на местожителството или настаняване в Кризисни центрове. Прави впечатление, че при 80% от случаите причина за попадането на улицата са бедността и ниския социален статус на семействата. 75% от децата, ползвали услугата през 2010г са били с противообществени прояви- просия, проституция, кражби и др., а 25% от децата са били с психични заболявания.

В програмата на Центъра са заложени ежедневни дейности, които целят повишаване на готовността и мотивацията на по- малките деца за постъпване в първи клас и запълване на пропуските при по- големи деца по определени учебни дисциплини. Дългосрочната цел е отпадналите деца от училище да бъдат върнати в образователната система. Клиентите получават подкрепа при усвояването на азбуката, писането на ръкописни букви, базисни знания за цифрите и основните аритметични действия /събиране, изваждане/. Правят се диктовки на непознат текст, разкази по картини, писане на думи със специфичен правопис и др. Образователните дейности протичат под формата на игри, в които децата имат възможност да обогатят знанията си и да работят в група по конкретно поставена тема. За задоволяване на образователните потребности с децата работи педагог, който разработи образователна програма по НУП. Индивидуалната работа с клиентите се определя според насоките, подадени от ключовите им социални работници.

Децата от Центъра се включват и в различни развлекателни дейности като рисуване, гледане и дискутиране на филми, прочит и коментар на приказки, организиране на социална анимация за деца, спортни дейности, посещения на исторически забележителности.

За децата, ползватели на центъра за работа с деца на улицата е разработена образователно- възпитателна групова програма за изграждане на житейски умения. Акцент се поставя върху взаимоотношенията в училищната среда- взаимоотношения с връстници и учители. Децата изграждат умения за планиране на времето си през седмицата и за самостоятелна подготовка на домашните задачи. Груповата програма е насочена и към здравното възпитание на децата. Паралелно с това децата имат възможност да посещават различни обществени места, да разширят контактите си с връстници извън общността, да формират социално- приемливо поведение. Включват се в организирани общи дейности - посещения на музеи, пикници, походи и почерпка в сладкарница.4. Училищна подкрепа

През 2010г услугата „Училищна подкрепа” беше предоставяна както за деца, насочени с направления, така и на доброволни клиенти. Децата, ползващи и други услуги в Комплекса също бяха включвани в „Училищна подкрепа”.

През 2010г услугата са ползвали общо 34 клиенти, от които 11 са били насочени с направления и 23 с молби от родители.

Социалната услуга е предназначена за деца в училищна възраст, които са с ниска мотивация за полагане на учебен труд, с множество отсъствия и проблемно поведение в училище. Целта е да се повиши мотивацията им за посещаване на учебни занятия и да изградят умения за самостоятелна подготовка. Осигурява се спокойна, близка до домашната среда атмосфера, в която децата си подготвят уроците. Те имат възможност да споделят проблеми и трудности с дежурните социални работници, които ги изслушват и подкрепят. Клиентите от социалната услуга имат възможност да се включват в клубове по интереси, в групови програми, в дискусии и беседи на различни теми.При анализа на резултатите от работата в услугата през 2010г е отчетено, че при 80% от клиентите на услугата се наблюдава повишаване на мотивацията за полагане на учебен труд и осъзнаване на смисъла от образованието, завършили са успешно учебната година и са преминали в по- горен клас. Децата споделят, че са доволни от училищните си успехи и че забелязват промяната в себе си. При останалите 20% подкрепата в социалната услуга продължава и през следващата 2011г.

През 2010г продължи активното сътрудничество с педагогически съветници, Директори на училища и ресурсни учители, включени в работата с децата. Общообразователните училища продължават активно да търсят подкрепата на Комплекса за справяне с проблемното поведение или отсъствия на определени деца. По сигнали, подадени чрез Уведомителни писма от училищата сме извършили 17 проучвания. За случаите, при които е изведен висок риск за децата са изготвени мотивирани доклади до ДСП/ ОЗД за издаване на направление за работа.

На работна среща, проведена на 23 ноември 2010г беше поставен проблема за учениците, отпаднали от системата на образованието. Координацията между институциите в работата с деца беше основен акцент на дискусията. Срещата беше организирана от Община Шумен. Участваха Директори на училища от Шумен, педагогически съветници, представители на ОЗД, КСУДС, Инспекторите ДПС към РУ на МВР – Шумен, МКБППМН. През м. декември, представител на Комплекса за социални услуги представи разработения през 2008 година Механизъм за междуинституционално сътрудничество за работа по превенция на отпадането от училище. Текстовете бяха обсъдени и приети от представители на Община Шумен, педагогически съветници, представители на ОЗД, Инспектори от ДПС към РУ на МВР – Шумен, МКБППМН. Предстои Дирекция ПКМД към Община Шумен да предложи утвърждаването на Механизма и неговото изпълнение.
През летния период, от м. юни до м.септември, за децата, ползващи услугата „Училищна подкрепа” се организира ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА, в която се включиха 33 деца. От тях 15 бяха клиенти на Комплекса, а останалите 17- свободни клиенти. В програмата бяха заложени развлекателни, образователни и възпитателни дейности, включващи пикници, спортни игри на открито, викторини, посещения на природни и исторически забележителности и различни институции.

През 2010 година местния бизнес се отзова на поканата ни за дарение. Хранителни вериги направиха дарение от хранителни продукти, чрез които предоставяхме обяд и закуски на децата. Дейностите се подпомогнаха от двама стажанти и двама доброволци.

Децата имаха възможност да посетят: • Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, където се запознаха с художествения отдел, гледаха и дискутираха образователни филми;

 • Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – запознаване и разглеждане на различни произведения на изкуството и различни художествени стилове;

 • Исторически музей с беседи от екскурзовод;

 • НСПАБ /пожарна/ - запознаване с институцията, техниката, оборудването и професията пожарникар;

 • Провеждане на излети, включващи спортни игри, викторини и пикници;

 • Посещение на спортен Комплекс „Фабулис” и плувен комплекс „Ривиера”

 • Провеждане на социална анимация с развиващи и развлекателни игри;

 • Конна база „Кабиюк”;

 • РУ Полиция - да се запознаят както с институцията и с професията полицай. Децата наблюдаваха демонстрация с полицейски кучета, запознаха се с тяхната функция при разкриване на престъпления. Децата посетиха и КАТ, където се запознаха с работата на институцията и професията.

 • В РИОКОЗ децата имаха възможност да гледат образователни филми, след което бяха провеждани дискусии със специалисти.

 • През м. август децата от Ваканционна програма, според възрастта и интересите си, бяха включени в различни ателиета в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”- „Литературни игри”, „Весели сръчковци”, „Направи си от хартия”.

На 10.09.2010г.закрихме програмата с голям празник, в който участваха и родителите на децата. Организиран бе благотворителен базар с изработени от децата материали по време на заниманията им в клуб „Приложно изкуство”. Тържеството завърши с почерпка и дискотека за участниците. От благотворителния базар бяха събрани средства в размер на 36.30 лв. , които бяха дарени на нуждаещо се дете, настанено в Център спешен прием.
През 2010г в клубовете по интереси участваха деца от всички социални услуги. Заниманията и дейностите в КЛУБ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО” включваха: изработване на оригами, изработване на колажи, рисуване на комикси и глинени фигурки, рисуване с текстилни и акрилни бои върху плат, свободно рисуване и моделиране с чаши, рисуване на теми: „Острова на съкровищата”, „Морското дъно”, „Аз съм супер герой”, рисуване на открито със спрейове; изработване и украсяване на фенери; рисуване върху камък. В клуба участваха 65 деца през годината, които развиваха творческите си заложби и умения за работа в група.

В КЛУБ „МОЕТО ЗДРАВЕ Е МОЕТО БОГАТСТВО” чрез игрови техники децата бяха запознати и провокирани към дискусии на теми: • „Телевизията и влиянието й върху децата”;

 • „Плодовете и цветовете”;

 • „Спортът е здраве”;

 • „Вредните навици- тютюнопушене и алкохол”

 • „Децата и витамините”.

Провеждани бяха тестове и анкети на тема: „Здравето и здравословния начин на живот”. В дейността на клуба бяха включени и здравни беседи от специалисти и гледане на образователни филми в РИОКОЗ.

През цялата година, партньор в клубната работа бяха специалисти от Общинския здравен център – Шумен. Общо 40 деца през годината участвах в клубните занимания, които повишаваха здравната култура и информираността им за предпазване от инфекциозни заболявания, и влиянието на психотропните вещества.


 1. Звено „Майка и бебе”

Общият брой на клиентите през годината бяха 13: 4 майки и 7 деца, 2 бременни, една от които – непълнолетна. Две майки и 5 деца продължават да ползват услугите в Звеното.
Услугата Звено „Майка и бебе” цели превенция на поверяването на деца за отглеждане в специализирани институции и се предоставя на жени, при които поради социални, психологически, медицински или други причини е идентифициран риск от изоставяне на детето. Услугата се предоставя на:

 • Бременни непълнолетни момичета след 6-ти месец на бременността, които нямат подкрепата на родителите и близките си.

 • Майки, които са изпаднали в остра кризисна ситуация

 • Самотни майки, които са без подкрепата на родителите си

 • Майки жертва на домашно, сексуално насилие

Две двойки майка – дете са изведени успешно от ЗМБ, и изоставянето на децата е предотвратено. Едната от майките получи подкрепата на своята майка, която им предостави подслон. Другата майка, която бе непълнолетна се върна заедно със своето дете при биоличния баща, който пое своите родителски функции. Бременната жена, която бе настанена в ЗМБ бе взела осъзнато решение да остави новороденото си дете за отглеждане в институция, като след определения в СК срок, тя подписа отказна декларация.

Клиентките, ползвали услугата ЗМБ през 2010 г. са били насочени с направление за дългосрочен период от 6 месеца от община Шумен – 50 %, Русе – 16,67 %, Разград – 16,67 %, Исперих – 16,67 %. Данните показват, че услугата се използва както на месно общинско ниво, така и на национално ниво.

От общия брой ползватели на услугата, в 16,67 % от случаите са издадени направления за продължаваща подкрепа, след констатирана необходимост от подкрепа и след отчитане на постигнатите резултати и рискове.

Ползвателите на услугата ЗМБ през 2010 г. са майки, които към момента на предоставяне на услугата нямат подкрепата на близки и роднини, майка – жертва на домашно насилие, майка, чието дете е жертва на сексуално насилие и бременно момиче, което също няма подкрепата на своите родители.За отчетния период отчитаме 83,33 % успеваемост при случите в ЗМБ.
РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НИВО РОДИЛЕН ДОМ

За периода отчитаме много добри партньорски взаимоотношения със социалния работник на МБАЛ – Шумен. Провеждани са работни срещи за обсъждане на сътрудничеството между ОЗД, КСУДС и МБАЛ.

В КСУДС са получени 6 сигнала от РО за деца, в риск да бъдат изоставени, поради социални индикации – липса на жилищни условия и доходи. За съжеление отчитаме 100 % настанени деца в специализирана институция от подадените сигнали.

6. Консултиране на деца

През 2010г с направления за консултиране, от Отдел за закрила на детето и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, са насочени 132 деца и 55 родители.При анализа на данните се оказва, че през 2010г случаите на деца за консултиране са се увеличили с 13%. Прави впечатление, че случаите на деца със суицидни опити са се увеличили с 38% спрямо миналата 2009г. През 2010г. всички случаи на деца с медикаментозни интоксикации, преминали през МБАЛ, се насочват към Комплекса чрез писма от инспекторите към Детска педагогическа стая, а в впоследствие се издават и направления от ДСП/ОЗД. При сравнителният анализ на броя на децата с девиантно поведение сочи, че през 2010г. броят на децата не се е увеличил. През 2010г, за консултиране, започнаха да се насочват деца, настанени в приемни семейства поради агресивни прояви, възрастови кризи, поведенчески проблеми свързани с бягства от часове, трудности при спазването на правила и граници. При всички случаи се наблюдава положителна промяна, но работата през 2011г. продължава.

Случаите за консултиране през 2010г се разпределят както следва: • Консултиране на деца с девиантно поведение- 27

 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми- 15

 • Консултиране на деца жертви на насилие- 15

 • Социално- педагогическо консултиране- 10

 • Консултиране на деца от институция с цел изграждане на умения за самостоятелен живот- 13

 • Психологическо консултиране- 41

 • Изготвяне на психологическа характеристика- 5

 • Консултиране на деца, настанени в приемни семейства- 6


7. Консултиране на родители

През 2010 г. от Отдел за закрила на детето са издадени 55 направления за консултиране на родители.

Чрез услугата консултиране /социално, психологическо, педагогическо, правно, образователно, професионално, трудово и др./ и информиране се цели подпомагане на родителите за преодоляване на трудностите без да се отнемат отговорностите им. Чрез услугата, подкрепа получиха:


 • Родители, чиито деца са настанени в институции с цел реинтеграция

 • Родители, чиито деца са реинтегрирани в семейна среда

 • Родители, за чиито деца има риск от настаняване в институция

 • Родители с нисък родителски капацитет

 • Родители, които занемаряват децата си

 • Самотни родители

 • Родители на деца с девиантно поведение

 • Родители и деца жертва на насилие

 • Близки и роднини, при които има настанени деца по чл. 26 от ППЗЗД.

 • Работа с родители – насилници

При анализа на данните се оказва, че през 2010 г. с 37 % са се увеличили случаите на родители за консултиране.

Отчитаме, че през годината с 50 % са се увеличили направленията със заявка за повишаване на родителския капацитет. Увеличаване на броя на направленията отчитаме и със заявка за консултиране, с цел реинтеграция на дете в семейна среда – 83 %, както и подкрепа на семействата след реинтеграция на дете – 60 %. С 50 % е увеличен броят на направленията за превенция на изоставяне на дете в институция. През отчетния период продължи и подкрепата на родители, изпитващи трудности в отглеждането на децата и на родители на деца с проблемно поведение.

През отчетния период в КСУДС постъпиха първите направления за обучение на кандидат – осиновители, въз основа на промените от месец октомври 2010 г. в наредбата за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване.


8. ПРИЕМНА ГРИЖА
През 2010 година, всички дейности по услугата „приемната грижа” се извършваха от Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/, който се разкри в края на 2009 година в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България. Областният център е част от услугите на Комплекса.ОЦПГ е базиран в сградата на улица „Беласица”№11 – Звено „Майка и бебе. През 2010 година, предвид нарасналия обем на работа, екипът беше завишен с още един специалист. Общо пет са експертите в ОЦПГ.

Основни приоритети през 2010 година ни бяха:


 • Утвърждаване на партньорството на местно ниво с институциите, ангажирани със закрилата на децата в Областта;

 • Развиване на приемна грижа в Област Шумен и увеличаване броя на приемните семейства;

 • Обмяна на опит между пилотните области;

 • Професионализиране на екипа;

 • Периодична подкрепа и супервизия на специалистите – социални работници и приемни родители;

Още в началото на годината, на работна среща /05.02.2010 г./ Директорът на Комплекса за социални услуги и ръководителя на екипа представиха Областния център по приемна грижа пред Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” и Директорите на Дирекции „Социално подпомагане” от Общините Шумен, Венец, Никола Козлево, Велики Преслав и Нови Пазар. На срещата Директорите подписаха споразумения за сътрудничество и изразиха воля за взаимодействие между Дирекция „Социално подпомагане” и Областния център по приемна грижа за развиване на социалната услуга в отделните райони.

Взаимодействието между Отделите за закрила на детето и екипът на Областния център по приемна грижа бе динамично през цялата 2010 година. Срещите бяха ежемесечни, а в директната работа по случай ежедневни. Следи се динамиката на работа, ефективността от взаимодействието. Екипите търсиха и постигаха решения за по-добра координация в работата по отделните етапи на управление на социалната услуга Приемна грижа.

Изграждането на взаимодействие с председателите и членовете на Комисиите по детето беше една от важните задачи, които екипът на ОЦПГ си постави за 2010 година. В рамките на Проекта „Разширяване модела на Приемната грижа в България” през 2010 година се проведе обучение на Комисиите от всяка Община на територията на Област Шумен – общо 10 обучения в рамките на 80 часа. През цялата година провеждахме информационни срещи с кметовете на Общините. Над 100 са били присъстващите в срещите – кметове на села, кметски наместници и служители. Представяхме и популяризирахме социалната услуга приемна грижа и възможностите за взаимодействие между кметовете и екипът на ОЦПГ.

Усилията ни не бяха напразно, с 40 % увеличихме броя на приемните семейства на Общинско и Областно ниво. Само за Община Шумен правим следния сравнителен анализ:


2008 година

2009 година

2010година

9 семейства

13 семейства

34 семейства


За Област Шумен утвърдени приемни семейства в края на 2010 година са 67, а общия брой на децата, настанени в приемни семейства е 63 - 22 от децата са изведени от семейна среда, а 41 деца са изведени от специализирани институции. В процес на проучване са 34 кандидат приемни семейства.

През 2010 година екипа на Областния център по приемна грижа организира и проведе 5 обучения на кандидати за приемни семейства. Бяха обучени 38 семейства. На обучението, организирано през месец юли, екипът на Областния център по приемна грижа пилотира новата Програма за обучение на кандидати за приемни родители. Програмата е разработена в рамките на 76 часа и практически стаж от 12 часа. Целта е да се предостави възможност на кандидатите за приемни родители да наблюдават реални ситуации в грижите за деца, които са настанени в приемни семейства и специализирани институции. Обучителния стаж е една дейностите по услугата приемна грижа, като предварително бяха договорени правилата, по които се провежда стажа. Стажа се провежда на място, в дома на приемни родители с опит в грижата за децата или в специализирана институция /ДМСГД, ДДЛРГ или ДДМУ/. За успешното въвеждане на програмата, социалните работници преминаха обучение, проведено в рамките на 2 модула в Чепеларе и В. Търново. Обучители по модулите бяха експертите, разработили обучителните теми. От Сдружение ИСДП обучители бяха доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова.Професионализиране на екипа през годината се осъществяваше посредством обучения, супервизии и методическа подкрепа.

 • Общо 11 надграждащи, специализирани обучения в рамките на 272 часа е преминал целия екип по Приемна грижа;

 • 11 са проведените групови супервизии със супервизор – доц. Нели Петрова от ИСДП;

 • 1 междунарадна супервизия с френския клиничен прихолог – Ортодокси Соломон.

 • Методическата подкрепа е непрекъснат процес, който се осъществява от доц. Петрова, Дияна Нинчева -Ръководител на ОЦ и Венета Господинова - Директора на Комплекса;

 • Предвид професионалната си функция, специализирана подготовка получаваха и приемните семейства. През тази година стартираха груповите супервизии за приемните семейства. В общо 4 групови супервизии участваха всички утвърдени приемни семейства от Община Шумен, Велики Преслав, Венец и Върбица със супервизор доц. Нели Петрова;

 • Продължиха и срещите на групата за взаимопомощ на приемните родители, която се води от Венета Господинова и Дияна Нинчева. Традиция стана по време на срещите за децата да се организират групови

9. Групови програми
През 2010г в групови програми са участвали 93 клиенти:


 • ГРУПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ ЗА ДЕЦА, НАПУСКАЩИ ИНСТИТУЦИИ


Участниците в тази групова програма са деца от ДДМУИ „Калинка, на които предстои извеждане от институцията. През годината в груповата работа участваха 11 деца от социалната институция за деца.

Целева група: Младежи от Дом за деца с умствена изостаналост, на които предстои напускане на институцията.

Цели на програмата: Изграждане на умения за водене на самостоятелен живот.

Груповата работа с тази целева група, също допълва индивидуалната социална работа с деца пребиваващи в институции. Това са деца насочени от ОЗД. Групата е отворена, участниците са 6 - 8 на възраст от 16 до 18 години. Програмата е с продължителност 3 месеца – 12 сесии. Включването в тази групова програма дава възможност на децата, живеещи в институции да разширят възможностите им за подкрепа извън екипа на институцията, да се запознаят с живота извън институцията да срещат с други деца в Центъра Чрез груповата програма се развиват умения как децата да общуват вежливо, да познават институциите в общността, да боравят с пари и да познават културните забележителности на града. • ГРУПОВА ПРОГРАМА „ДЕЦА СЪС СОБСТВЕН СТИЛ”

Програмата е предназначена за деца с противообществени прояви и има за цел да подкрепи младежите в изграждане на социални умения и корекция на поведението. Общо 12 деца участваха в програмата през годината в две групи.

В групата децата се насочват от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и от инспектори към Детска педагогическа стая. Групата е затворена, броя на участниците е 8-12. Програмата е с продължителност два месеца – 8 сесии. По време на сесиите се развиват умения за общуване, за разбиране на проблемите, за предвиждане на последствията, подбор на приятелска среда и др. Груповата програма допълва индивидуалната работа с децата.
 • ГРУПОВА ПРОГРАМА “СВЕТЪТ НА ТИЙНЕЙДЖЪРА - ИНТЕРЕСЕН И ПРЕДИЗВИКАТЕЛЕН”

Целева група в тази програма са деца с поведенчески проблеми /суициди, бягства от училище и дома, аморално поведение и други/. Общо 25 деца участваха в 3 групи през годината.

Цел на програмата: Повишаване на социалната компетентност и превенция на асоциално поведение.Груповата работа с тази целева група, също допълва индивидуалната социална работа с децата. Това са деца насочени от ОЗД, но се дава възможност да се включват и деца по собствено желание.Групата е затворена, участниците са 8-12 на възраст от 14 до 18 години. Програмата е с продължителност 2 месеца – 8 сесии. Темите обхващат актуални и интересни за тийнейджърите проблеми. Изграждат се умения за асертивно поведение, позитивни стратегии за справяне в трудни ситуации и др.


 • Провеждани са тренингови програми в училища и детски градини, по предварителна заявка на Директори. С 25 деца от I клас е провеждана социална анимация с цел сплотяване на класа, развиване на толерантност и емпатия. В Детски градини са провеждани тренинги с 20 родители на различни теми- „Детската агресия”;”Как да се справим с проблемното детско поведение”; „Влиянието на телевизията”; • УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ

Целта на групата е приемане и формиране на позитивни нагласи на бъдещите майки за настъпващите промени през различните етапи на бременността , както и добиване на знания за родовия и след родовия период.

За периода 2010 година бяха организирани 6 групи по 10 участнички – общо 60

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАЙКИ В ЗМБ

Целта на програмата е изграждане на знания в отглеждането на децата.

Задачи на програмата:

 • Запознаване с физическите и физиологични промени при бременните

 • Придобиване на знания за родовия и после родовия период.

 • Изграждане на умения в полагането на грижи към детето съобразно възрастта му.

 • Изграждане на навици за поддържане на хигиена в дома и придобиване на кулинарни умения.

Клиентките с които се е осъществявала работа през отчетения период са общо 4.

През 2010 г. са затворени 188 случая на клиенти, ползвали социалните услуги на КСУДС. При анализа на резултатите се очертават следните данни:
При 74% от случаите работата е преустановена поради изтичане срока на направленията и постигане на поставените цели.

Като положителни резултати могат да се отчетат: • връщане на деца в образователната система;

 • предотвратяване на риска за отпадане от образователната система;

 • прекратяване на насилието над деца в семейна среда;

 • овладяване на риска от суицидни опити;

 • овладяване на риска от извършване на противообществени прояви;

 • подобряване на взаимоотношенията между родители и деца;

 • повишен родителски капацитет по отношение отглеждането и възпитанието на децата, както и разбиране на възрастовите им потребности;

 • успешни реинтеграции на деца;

 • предотвратяване на настаняването в специализирани институции;

При 26% от случаите заложените цели не са постигнати, поради:

 • Отказ за съдействие от клиентите /родители или деца/- 8%

 • Смяна на местожителство- 15%

 • Настаняване в институции- ВУИ, СПИ, Кризисни центрове- 3%

II.ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ
1.Методическа подкрепа, супервизии, вътрешен мониторинг и анализи, развитие на съвместни партньорски дейности

Основната политика на доставчика по управлението на персонала и гарантиране на качеството на услугите и през 2010 г. беше насочена към оптимизирането на услугите и повишаване на качеството на работа. В изпълнение на което извършвахме: • Ежемесечен анализ на ефективността на предоставените услуги в двата сектора.

 • Проследяване и поддържане организацията на работа, която да гарантира оптимална натовареност на персонала.

 • Периодична атестация на ръководния персонал и на целия екип.

 • Обучение, супервизия и професионално консултиране за екипа от специалисти към Сдружение ИСДП- доц. Нели Петров, д-р. Надя Стойкова и Дияна Русева.

 • Супервизия на екипа от международни специалисти, предоставя Сдружение ИСДП от реализираните международни приекти на организацията - Кевин Браун – професор в Нотингамския университет във Великобритани и Г-жа Соломон Ортодокси - клиничен психолог от Франция.

 • Развитие на капацитета на персонала и привличането на допълнителни ресурси чрез стартиралите проекти на ИСДП в Област Шумен: „Приемна грижа” „Резилианс без граници”, „Семейство за всяко дете” и „Чуй детето-2”.

 • Продължихме специализирането и развитието на екипа, посредством продължаващо и специализирано обучение.

 • През годината екипите получиха подкрепа от специалисти на граждански договор: двама социални работници подкрепяха екипите при нощните и дневни дежурства през почивни дни. Един специалист работи с родители на деца от ромска общност на терен, предвид изведените трудности с родителите на деца от Дневен център. Учител-педагог работи индивидуално с децата в Дневен център, отподнали застрашени от отпадане от образователната система. Възнагражденията се изплащаха от Проект «детство за всички». Психолог и юрист предоставяха безплатни консултации за родители и деца. Доброволец от Корпуса на мира работи с екипа на Комплекса от месец август 2010 година.


2.Развитие на човешките ресурси чрез проведени обучения:


 1. 1. Общо за годината екипа е преминал през надграждащи обучение от 144 часа, в които са участвали 23 социални работници:

 • Надграждащо обучение по проект „Резилианс без граници”. Обучител беше Катя Кръстанова, представител на Фондация „Асоциация Анимус”. Обучението е част от проекта на ИСДП, финансиран и подкрепен от Фондация ОАК. В обучението се включиха 14 представители от екипа на КСУДС - гр.Шумен. Обучението съдържаше следните подтеми:

 1. Основни понятия свързани с резилианс;

 2. Как да насърчаваме резилианс;

 3. Превенция в контекста на резилианс;

 4. Резилианс и юношество.

Освен теоретична част обучението имаше и практическа насоченост.

 • Изслушване на деца, жертви на насилие” с обучител проф. Кевин Браун - Ръководител катедра по съдебна психология и детско здраве и ръководител на Институт - Work, Health & Organisations, към Университета в Нотингам, Великобритания. В обучението участвах 6 специалисти от КСУДС Шумен.

 • Трима социални работници от сектор „Услуги и подкрепа на детето” към КСУДС взеха участие в обучение за обучители по „Социално-образователна анимация”. Обучението се организира от Сдружение „ИСДП” – София, по програма ПРОКОПИЛ, финансирана от френската организация „Солидарите Лаик” и Външно министерство на Република Франция.

 • Сдружение ИСДП организира в гр. Троян обучение на тема „Как да работим с родителите, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?”. Водещ на обучението бе г-жа Соломон Ортодокси от Франция. Обучението включваше теми, касаещи работата с психично болни родители и техните деца.

 • По покана на екипа по програма „Младежко развитие”, един специалист от КСУДС - Шумен участва в тридневна Конференция на сътрудниците на доброволци от Корпуса на мира, която се проведе в гр. Враца. Конференцията имаше за цел да подпомогне първоначалните контакти между доброволеца и сътрудника, както и да спомогне за изясняване на очакванията от съвместната работа.

 • Специалист от КСУДС- Шумен участва в обучение за разработване на проекти. Проведе се в град Сливен в рамките на три дни. Беше организирано от Корпус на мира в България • През м. декември целият екип на КСУДС – Шумен взе участие в тридневен семинар в гр. Чепеларе заедно с другите представители на ИСДП. Специалистите от комплекса се разпределиха в три обучителни теми, съобразно нуждите от професионално обогатяване. Темите на обученията бяха следните:Умения за водене на група”обучител Ваня Караганова, Оценка и планиране при работа със семейства”обучител доц. д-р Нели Петрова-Димитрова; Изслушване на деца, жертви и свидетели на престъпления”обучител д-р Надя Стойкова. Обучителните теми са надграждащи за екипа – 16 часа за 20 специалисти.
 1. 2. Вътрешни обучения – общо 400 часа и 200 часа обучение на стажанти и доброволци:

Вътрешните базови обучения на новопостъпили социални работници са заложени в утвърдена програма, която включва нормативна база и методология за предоставяне на услугите, принципи на работа, специфика на работата по случай и запознаване с всички предоставяни социални услуги. Обучението на новоназначените специалисти е за период от десет работни дни, като всяка от темите се поема от определен социален работник. Вътрешни обучение преминаха 5 новоноазначени специалисти през годината. Индивидуалната програма е разработена на 80 часа. През 2010 година Сдружение ИСДП разработи и предоставя «Стажанска программа» за учащи във висшите учебни заведения. Целта на Програмата е студентите получат възможност да опитат от професионалните предизвикателства на социалната работа и да се запознаят с актуалните тенденции в развитието на социалните услуги в България и да получават шанс да придобият важни знания и умения - установяване на контакт с различен тип хора, работа в екип, търсене, събиране и анализ на информация.

Общо 5 доброволци и стажанти се обучиха в индивидуални програми от 40 часа.

През 2010г продължихме практиката с провеждането на вътрешни обучения на екипа от специалисти, преминали обучения. Така специалистите, които са получили допълнителни знания по определени теми ги предават на останалите.


 1. Обратни връзки от потребители

От м. май 2010г. с цел проследяване ефективността на социалните услуги, при приключване на работата по случай се въведе формуляр за обратна връзка, който потребителите на услуги попълват. По този начин те имат възможност да споделят впечатленията си от подкрепата на социалните работници и да изразят мнения и предложения за оптимизиране на работата.През 2010 година са получени 73 обратни връзки от родители, ползвали услуги в Комплекса, от родители на деца, с които е работено и от самите деца. След извършения анализ можем да обобщим, че родителите отчитат положителна промяна в децата си и споделят конкретно, това, което забелязват - повишаване на интереса към ученето, постигане на по- добри резултати в училище, отдръпване от негативната приятелска среда, поставяне на дългосрочни цели и полагане на усилия за постигането им, липса на противообществени прояви. За себе си, родителите казват, че са по - спокойни, тъй като децата им са започнали да споделят с тях и да търсят помощта и съветите им.

Децата в обратните си връзки подчертават, че са се променили по отношение на поведение и начин на мислене. Казват, че преди да започне работата с тях са били по- агресивни и по- импулсивни. Взаимоотношенията с близките им са били влошени. След работата с тях, те се виждат променени – по - спокойни, доволни от успехите си в училище, с ясни цели за бъдещето, в добри отношения с родителите си.4. Участия в конференции, дебати, кръгли маси на международно, национално и общинско ниво

Много динамична и наситена със срещи, кръгли маси и семинарии беше 2010 година. Мероприятията разшириха партньорските връзки на екипа на КСУДС, дадоха възможност много специалисти да участват в национални и международни форуми, в резултат на международното участие на Сдружение ИСДП и доказания професионализъм на организацията. Мотивацията на екипа се повиши от обратната оценка, която получавахме за добрата работа от срещите с партньори и колеги. Ще представим една малка част от всички тях:

 • В обучителен семинар на тема: „Предизвикателства в процеса на деинституционализация и алтернативи на грижата за деца и възрастни” в гр. Свети влас с лектори от АСП. По време на семинара, участниците от Сдружение ИСДП, споделиха опита си с другите участници по предоставеяне на услуги в общността за деца и родители.

 • През месец април представител на Корпуса на мира на САЩ посети Комплекса за социални услуги. На работна среща бяха представени приоритетите в работата на Корпуса на мира и социалните услуги и дейностите на Комплекса. Бяха обсъдени стъпките за сътрудничество между двете организации и кандидатурата на Комплекса да получи подкрепата на доброволец от Корпуса на мира.

 • През месец май Директорът на КСУДС и Ръководителят на сектор „Работа в общността” участваха в среща – дискусия на

Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница