П л а н за защита на децата, педагогическия и помощен персонал в дг “райна княгиня”страница1/4
Дата23.10.2018
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4
УТВЪРЖДАВАМ: СЪГЛАСУВАНО:

ДИРЕКТОР ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


................./АНДРЕЕВСКА/ ...........................

(подпис) (фамилия) (подпис)


П Л А Н
ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ДГ “РАЙНА КНЯГИНЯ”

гр. (с.) ДИМИТРОВГРАД община ДИМИТРОВГРАД
Включва :

Сграда на ул.“Девети май“ №1-център

Сграда на детска ясла на ул.“Волгоград“ №7

Сграда в с.Добрич,ул.“Хр.Ботев“ №2

2017/2018 уч. година


ЧАСТ ПЪРВА

I Общи положения

1.Характеристика на района :ДГ “Р.Княгиня” се намира в северозападната част на Димитровград ,в близост на юг до бул.”Г.С.Раковски”,до светофара на х-л “Славяни”,а на север - с техникум по енергетика и парк “Марица”.Река Марица преминава северно от ОДЗ на около 3 км.

Втората сграда на детската ясла се намира на ул.”Волгоград”№7 на север от бул.”Г.С.Раковски”в близост до ОУ”Л.Каравелов”,южно сградата граничи с ул.”А.Барбюс”.Река Марица преминава северно на около 5 км.

Третата сграда се намира в с. Добрич. В съседство се намира Кметство с.Добрич и православен храм „Св. Иван Рилски”.

2.Строителна характеристика на ДГ.

Обща площ - 6 350 кв.м

Застроена площ - 2304 кв.м.

Брой на сградите - ДВЕ :1 с 5 корпуса и 1 с един корпус

Етажност - на два етажа.

Степен на пожароопасност - І

Тип строителство съгласно чл.123 от

Наредба №5 от 2001г. – монолитна пакетоповдигаща

Подземни етажи - няма

Полуподземни етажи - няма

Първи етаж (характеристика): два входа -на изток за детската градина,на запад -за детската ясла,три спални,три занимални,кухненски блок,физкултурен салон,две стълбища на изток и запад за втория етаж.

Втори етаж(характеристика): три занимални,три спални ,административно крило.

Подпокривно пространство : няма

Наличност на скривалище : няма

Противорадиационно укритие : няма

2.1.Строителна характеристика на сградата на ул.”Волгоград”№7

Обща площ - 4300 кв.м

Застроена площ - 810 кв.м.

Етажност - на два етажа.

Степен на пожароопасност - І

Тип строителство съгласно чл.123 от

Наредба №5 от 2001г. – монолитна

Подземни етажи - котелно-мазе

Полуподземни етажи - няма

Първи етаж (характеристика): два входа -на юг за детска ясла 2 гр.,на изток -за детската ясла 1 гр.,три спални,три занимални,кухненски блок,физкултурен салон,две стълбища на изток и юг за втория етаж,административно крило,вътрешен двор,перално помещение.

Втори етаж(характеристика): три занимални,три спални .

Подпокривно пространство : няма

Наличност на скривалище : няма

Противорадиационно укритие : няма

Филиал с адрес: с. Добрич :

*Обща площ : Земя – 1986,07 кв.м.

*Застроена площ : 565,65 кв.м.

*Незастроена площ :

*Брой на сградите : 1 (една)

*Етажност : 1 етаж

*Степен на пожароопасност : В

*Тип строителство съгласно УПИ 1-293 в кв.34

*Подземни етажи: няма

*Първи етаж: занималня, спалня, санитарно помещение, физкултурен салон, хранителен склад, кухня, директорски кабинет, , складово помещение

*Подпокривно пространство: плоча с гредоред

Наличност на:

*Скривалище – няма;

*Противорадиационно укритие - няма

3.Двете сгради на ДГ са разположени в близост до: • главен път - бул.”Г.С.Раковски”

 • предприятие с рискови производства : Неохим АД

 • в с.Добрич детската градина е разположена в центъра на селото, няма рисково производство

4.Личен състав,начин на работа в детското заведение.

4.1.Личен състав в ДГ

Бр.деца 228

Бр.учители 15

Бр.мед.сестри 8

Бр.друг персонал 20

4.2.Начин на работа на детското заведение4.2.1.Сменност на обучение:

4.2.2Целодневно

Бр.деца – 228

Бр.учители – 15

Бр.мед.сестри – 8

Бр.друг персонал – 20

Работно време на ДГ: 6.00 - 18.00ч.

Работно време на ДЯ ул.”Волгоград”№7 : 6.00 –18.00ч.

Работно време с.Добрич : 6.00 – 18.00ч.

II Цели на плана

1.Да се извърши организация за работа и действия на ръководството ,учителите и другия персонал и децата при възникване на бедствия застрашаващи живота и здравето им,след извършване и оценка на обстановката,даденостите и категориите на децата.

2.Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на бедствия.

3.Запазване живота и здравето на децата и личния състав на ДГ.III Възможни бедствия на територията на детското заведение.

На територията на Димитровград е възможно възникването на бедствия, катастрофи,които могат да доведат до човешки жертви и да нанесат значителни материални щети.Те могат да бъдат предизвикани от земетресения,наводнения,гръмотевични бури,силни ураганни ветрове,снегонавя-вания ,обледявания,пожари,промишлени аварии в предприятия,свързани с изтичане на отровни вещества,пътно-транспортни произшествия,свързани с разпиляване на големи количества токсични вещества и /или други опасни товари,радиационна авария в АЕЦ Козлодуй или такива с трансграничен пренос на радиоактивни вещества,биологично заразяване на хора или животни и др.Въз-

можно е възникване на явления и/или инциденти с неизяснени към момента произход ,причини и реално обяснение.

Планът за действие при бедствия в детското заведение предвижда вредните последствия при възникването на различни по вид кризисни ситуации и да набележи мерки за тяхното предотвратяване и/или намаляване,опазване живота и здравето на децата,педагогическия,помощния и обслужващ персонал.

IV Изводи от вероятната обстановка и основни задачи за защита произтичащи от нея.

1.Общи изводи:

Възникването на различни по вид и мащаби бедствия и аварии могат да причинят: • материални щети по сградата на ДГ”Райна Княгиня”

 • да има пострадали и наранени деца,учители помощен и обслужващ персонал

 • повреди по електроснабдяването,водоснабдяването ,съобщителните комуникации и пътната инфраструктура в района на ДГ”Райна Княгиня”,както и повреди по съответните инсталации в сградите;

 • нарушаване на нормалното функциониране и ритъма на работа в ДГ”Райна Княгиня”

 • дълготрайни негативни последствия за детското заведение в икономическо и финансово отношение

2.Основни задачи:

 • да се създаде предварителна организация за управление и провеждане на адекватни действия за опазване живота и здравето на децата и персонала в ДГ”Райна Княгиня”

 • своевременно да се прогнозира вероятната обстановка и мащабите на щетите и пораженията при възникване на бедствия и аварии и планиране на адекватни действия за опазване живота и здравето на целия личен състав

 • да се планират в детското заведение видовете спасителни и неотложни дейности при различни бедствия,тяхната организация,управление и контрол

 • определяне на необходимия минимум от хора и средства за ефективно изпълнение на действията по защита в ДГ “Райна Княгиня”


V Поддържане на постоянна готовност за действия при бедствия и аварии.

За поддържане на постоянна готовност за адекватни действия по време на бедствия и аварии и опазване живота и здравето на децата ,педагогическия и другия персонал и в съответствие с чл.36 от Закона за защита при бедствия (обн.ДВ,бр.102 от 19.12.2006г.), в ДГ “Райна Княгиня”се извършва следното:

1.Със заповед (Приложение №1 и 1А)под ръководството на директора на ДГ,се изгражда щаб за изпълнение плана за защита при бедствия,който има за изпълнение следните задачи:

1.1.Организира защитата на целия личен състав при бедствия и аварии.

1.2.Планира превантивни мероприятия за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии и организира тяхното изпълнение.

1.3.Подготвя за действие в критични ситуации и поддържа подготовката на отговорни длъжностни лица от ДГ.

2.Наблюдение и оповестяване – отговорно длъжностно лице за дейността в сградата на ул.”Девети май”№1: Стефка Митева Динева- Гл.учител

2.А.Наблюдение и оповестяване –отговорно длъжностно лице за дейността на ул.”Волгоград”№7 : Даниела Валентинова Иванова-ЗАС

2.Б. Наблюдение и оповестяване –отговорно длъжностно лице за дейността на ул.”Хр.Ботев“№2 с.Добрич : Пенка Колева Пенева - ЗАС

2.1.При опасност от бедствие или авария,се осигурява непрекъснато наблюдение и анализиране на обстановката в района на ДГ и се докладва в щаба.

2.2.Събира се и се обобщава първата информация за пострадали,материални щети,състояние на сградния фонд и т.н.

2.3.Обобщената информация незабавно се предава на компетентните органи (дежурни в: тел.112;оперативния център (ОЦ) на ОУ на „ПБЗН”-Хасково;общината;Полиция и др.)по ред ,съобразен с конкретната обстановка.

3.Медицинско осигуряване –отговорно длъжностно лице за дейността в сградата на ул.”Девети май”№1 – ЗЗК Димитрина Александрова

3.А.Медицинско осигуряване –отговорно длъжностно лице за дейността в сградата на ул.”Волгоград”№7- ЗЗК Деляна Вълкова Златанова

3.Б.Медицинско осигуряване –отговорно длъжностно лице за дейността в сградата в с.Добрич- ЗЗК

3.1.Организиране и провеждане на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в ДГ”Райна Княгиня”.

3.2.Поддържане на необходимия минимум медикаменти,антисептични,дезинфек-

ционни ,превързочни и др.материали.

3.3.Подпомагане в реална ситуация изпратените медицински екипи в усилията им за спасяване живота на пострадалите.

4.Осигуряване на индивидуални средства за защита (ИСЗ)-отговорно длъжностно лице за сградата на ул.”Девети май”№1 – ЗАС Мария Райнова

4.А Осигуряване на ИСЗ за сградата на ул.”Волгоград”№7 – ЗАС Даниела Иванова

4.Б Осигуряване на ИСЗ за сградата с.Добрич – ЗАС Пенка Колева

4.1.При недостиг или липса на ИСЗ,необходимите количества – по видове- се заявяват в общината (Приложение № 5 )Заявката се актуализира в началото на всяка учебна година.

4.2.Създаване на организация за бързо получаване и раздаване на ИСЗ при необходимост.Предварително изготвяне на приемо-предавателни протоколи.

4.3.Осигуряване и поддържане в годност за използване на подръчни средства за защита-памучно-марлени превръзки,кърпи и др.

5.Осигуряване на колективни средства за защита (КСЗ)- отговорно длъжностно лице за дейността в сградата на ул.”Девети май”№1: Мария Иванова Петрова –Райнова -ЗАС

5.А.Осигуряване на КСЗ за сградата на ул.”Волгоград”№7 – отговорно длъжностно лице : Даниела Валентинова Иванова- ЗАС

5.1.При липса на скривалище или ПРУ, дейностите са:


 • определяне на подходящи и достатъчни помещения за херметизиране (според броя на децата за деня );

 • организиране бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;

 • предварително изчисляване и осигуряване на необходимите подръчни материали и средства за херметизиране(Приложение№8)

 • създаване на предварителна организация за бързото херметизиране на определените помещения;

 • осигуряване на реда и дисциплината в херметизираните помещения,когато се използват по предназначение (Правила!)

6.Осигуряване на противопожарна защита – отговорно длъжностно лице за дейността – Атанас Стоянов Стоянов –р-к ремонт.

6.А Осигуряване на противопожарна защита на ул.”Волгоград”№7 – отговорно длъжностно лице – Костадин Георгиев Кърлев – р-к ремонт

6.1.Следи актуалността на издадените заповеди,разпореждания,инструкции и др.документи,които са приложени към плана за защита при пожари.Организиране на своевременното им актуализиране.

6.2.Периодичен преглед на наличните противопожарни уреди и средства и осигуряване поддържането им в изправност за ползване.

6.3.Осигуряване непрекъсната проходимост на евакуационните пътища в сградата.

6.4.Следене за наличие на горими материали на неподходящи места в сградата и своевременното им отстраняване.

6.5.Определяне на ред за изключване ел.захранването в сградата ,за работа с наличните ел.уреди.Зачисляване на конкретни служители и строго следене за правилната им експлоатация.(Заповеди!)

6.6.Следи за стриктното спазване на изискванията,предписанията и препоръките на органите на ОУ „ПБЗН”във връзка с пожарната безопасност .

6.7.Поддържа връзка с началника на съответната РС „ПБЗН”,информира за предстоящо извършване на огневи и др.пожароопасни дейности в района на ОДЗ,съгласува „проиграването”на училищния план за защита при бедствия в частта „Защита при пожари” и / или когато се предвижда евакуация/извеждане на целия личен състав на ДГ.

VІ.ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ.
1. Оповестяване – извършва се съгласно Схема за оповестяване (Приложение№3 3А и 3Б)в следните случаи;


 • при опасност и критична ситуация,породена от бедствие или пожар т.е при реална обстановка;

 • при проверка готовността за защита на ДГ”Райна Княгиня”от висшестояща инстанция;

 • по решение на директора – за проиграване и усвояване плана за защита

1.1.При възникнало бедствие (авария)на територията на ДГ”Райна Княгиня”,определеното длъжностно лице съобщава за събитието с всички известни му подробности в следния ред:

 1. телефон №112 или ОКИЦ

 2. ръководството на ОДЗ – директор или упълномощено от него лице.По решение на директора (упълномощеното лице) се свиква щаба.

 3. Кмета на общината чрез дежурния по ОбСС на Димитровград.

 4. целия личен състав на ОДЗ.

 5. Взема се решение за действие в конкретната обстановка.

1.2.При възникнало събитие извън територията на ДГ, оповестяването се извършва от компетентните органи на телефон 0391/60443.Приелият съобщението веднага известява директора или упълномощеното от него лице.Стриктно се изпълняват дадените от компетентния орган указания за действие и/или се взема решение за действие (от директор или упълномощено от него лице),ако липсват конкретни указания.

1.3.Личния състав се оповестява чрез: 1. сигналите на Гражданска защита (Приложение №10)

 2. телефони

1.3.1.В учебно време оповестяването се извършва от Стефка Митева Динева за сградата на ул.”Девети май”№1

1.3.1.А В учебно време оповестяването се извършва от Даниела Валентинова Иванова за сградата на ул.”Волгоград №7

1.3.1.Б В учебно време оповестяването се извършва от Петя Миткова Станева за сградата в с.Добрич

1.3.2.В извън работно време,почивни дни и официални празници,оповестяването се извършва по следния начин : • Първия забелязал бедствието или аварията сигнализира при непосредствена опасност на тел. 112 или органите на „ПБЗН”

 • Директора оповестява щаба.

2.Привеждане в готовност .

Щаба за изпълнение плана за защита при бедствия се събира на определеното място – канцеларията на директора (60443), канцеларията на ЗЗК (66156),канцелария ЗАС (03936 / 22-08) ,анализира обстановката ,внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват: • мероприятията за незабавно изпълнение;

 • редът за действия;

 • редът за обмен на информация и начините на взаимодействие;

 • разпределя задачите за изпълнение от конкретни лица;

При необходимост ,по определен ред се получават видовете имущества. (Приложение №9)

VII Управление на действията при бедствия,аварии и катастрофи.

Извършва се от Надежда Николова Андреевска,а при отсъствие или невъзможност от Стефка Митева Динева –гл.учителVIII Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав на ДГ “Р.Княгиня”.

1.Училищния план за защита се въвежда при: • реална обстановка – опасност от ,или вече възникнало бедствие (авария) – в зависимост от бедствието се изпълняват отделните му части;

 • при проверка готовността за защита на ДГ”Райна Княгиня”от висшестояща инстанция;

 • по решение на директора за проиграване на плана;

Ако характерът на бедствието позволява поетапност в работата,за да се избегне паника ,първоначално се уведомява ръководството, което от своя страна информира педагогическия,медицинския и помощен персонал.Те извършват всички необходими мероприятия по информиране и организиране действията на децата.

Ако обстановката не позволява поетапност в работата ,се действа веднага,адекватно на обстановката.Всички действия трябва да са подчинени преди всичко за опазване живота и здравето на личния състав.

2.Осигуреност на личния състав с индивидуални средства за защита (ИСЗ).

2.1.В ДГ”Райна Княгиня”няма налични ИСЗ.За необходимите ИСЗ ежегодно се прави заявка до кмета на общината.(Приложение №4)При необходимост се организира получаването им.ИСЗ се получават от ЗАС – за сградата на ул.”Девети май” №1 – Мария Петрова-Райнова,за сградата на ул.”Волгоград”№7 – Даниела В.Иванова, за сградата в с.Добрич – ЗАС Пенка Колева, по уточнен с общината ред.Раздават се съгласно предварително изготвени разчети.(Приложение №5,5А,5Б).При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост (Приложение 6 , 6А,6Б).ИСЗ се раздават от ЗАС.IX УКАЗАТЕЛ С ВАЖНИ И НЕОБХОДИМИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

 1. Телефон 112

 2. Оперативен център ( ОЦ) на ОУ”Пожарна безопасност и защита на населението (ОУ ПБЗН)- Хасково:038/629112;038/608076;0886 404126

 3. Дежурен Общински съвет за сигурност – 661-61, 68-233

Ръководство,педагогически,медицински и помощен персонал ДГ”Райна Княгиня”:

 1. Надежда Андреевска - 678 52;0885987713

 2. Стефка Митева - 0887002499

 3. Мария Райнова - 0889973312

 4. Даниела Иванова 66156; 0885987041

 5. Пенка Колева – 0885 987709

 6. Петя Станева - 0888827244

 7. Костадин Кърлев - 0897762201

 8. Атанас Стоянов - 0886519352

X Карта

XI Схема на ДГ.
ЧАСТ ВТОРА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
1.Наличие в близост на обекти,които при земетресение биха предизвикали вторични поражения - “Неохим” АД

2.Органи и сили ,с които ще си взаимодействат –Кмета на Димитровград, Общ.щаб за изпълнение плана за защита при бедствия оповестен чрез дежурния по ОбСС-Димитровград,териториалните структури на единната спасителна система (ЕСС)

3.Ред за действие .

След преминаване на труса /около 60 сек./ се извършва следното: 1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в ДГ -пострадали,пропуквания,разрушения,повреди в комунално-енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на децата –отг.Стефка Митева,Даниела Иванова,Пенка Колева

 2. Организира и следи извеждането на децата веднага след първия трус /след около 60 сек./ в двора на минен техникум,децата от ДЯ в двора на ОУ “Л.Каравелов”,децата в с.Добрич – на площадката пред кметството

 3. Организира оказването на първа мед.помощ на пострадалите и транспортирането им до болницата.

 4. Прави проверка на изведените деца,ако има липсващи организира издирването им в сградата.

 5. Поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност Димитровград за помощ и указания.

4.Определя местата и маршрутите за извозване при необходимост и по указания на компетентните органи.

5.Действия след напускане на зоната на разрушения.

5.1.Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца

5.2.С помощта на представители на БЧК се издирват и устройват децата ,чиито семейства са пострадали.


ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ,ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ
1.Наличие на близост на обекти,съхраняващи,работещи или превозващи силно отровни вещества,които биха причинили вторични поражения при проява на снежни бури,поледици и обледявания.

2.Органи и групи ,с които ще си взаимодействат – Кмета на Димитровград,ОЦ-Димитровград,териториални структури за ЕСС.

3.Ред за действие.

Директорът след като осъществи връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност, извършва:

3.1.Осигурява режим на водните и парните инсталации за изключване възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката.

3.2.Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на ДГ.

3.3.Поддържа непрекъсната връзка с ОСС за помощ и указания.

3.4.Организира осигуряването на първа и долекарска помощ при необходимост.

3.5.Организира информиране на личния състав за правилата за действие при създадената обстановка

3.6.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ОбСС и до Общинската администрация за временно прекратяване на занятията.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА
Възможни аварии в „Неохим”АД – изтичане на амоняк и авария в производството на метанол.

1.Органи и сили за взаимодействие - Кмета на Димитровград,ОЦ,оповестен чрез дежурния по ОбСС-Димитровград,ЕСС

2.Ред на действие :след получаване на сигнала или съобщение за авария съпроводена с изтичане на силно действащи отровни вещества,действията са :

2.1.Организира събиране на информация за часа на аварията,вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества,посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси ,отдалечеността на детската градина от обекта - от ОбСС

2.2.Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение


 1. Незабавно оповестява намиращият се в ОДЗ личен състав и дава указания за действие.

 2. Осигурява охрана на детската градина.

 3. Ако параметрите на бедствието позволяват извеждане от сградата:

2.5.1.Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на токсичния облак на безопасно място в скривалището на Минен техникум, ДЯ - ОУ”Л.Каравелов”,ДГ с.Добрич –подземно убежище на ул.“Кирил и Методий“ №3

2.5.2.Изготвя и предава донесение до Дежурния по Общински съвет по сигурност

/ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия.

2.5.3.Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.2.6.Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

2.6.1.Организира своевременното затваряне на вратите ,прозорците и отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения – физкултурен салон с подръчни средства и материали ;Физк.салон се намира на І етаж източно крило.Придвижването дотам е по евакуационните пътища обозначени със зелени стрелки : Групите от ІІ етаж по източното стълбище до салона ,групите от І етаж от запад на изток ( І- Б, ІІ и III-А ) до физк.салон.В детската ясла – физкултурен салон – южно крило, в с.Добрич – физкултурен салон – южно крило.

2.6.2.Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните пътища и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

2.6.3.Организира се реда в защитеното помещение,съобщава се на децата и служителите и се следи за стриктното му спазване.

2.6.4.Съобщава се на дежурния по Общински съвет за сигурност/ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия и се изискват указания за по-нататъшни действия

2.6.5.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадали до болнично заведение.


ЧАСТ ПЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР
1.Цел:Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените помещения или цялата сграда и не се допускат човешки жертви,увреждане на здравето на застрашените деца,учители и помощен персонал при възникване на пожар.

2. При пожар се извършват следните действия:2.1.Незабавно съобщаване на службите за ПБЗН:

 • ПРИ ПОЖАР - тел.112/160 от открилия пожара!

2.2.Оповестяване на ръководството и намиращите се в ДГ деца,учители,административен и помощен персонал.Действия на ръководството и персонала по изпълнение плана за евакуация.

2.3.Напускане на помещенията и сградата на ДГ,съгласно определените схеми и маршрути за евакуация.Действия на ръководството и персонала по изпълнение плана за евакуация.

2.4.Изключване на ел.захранването чрез груповите и общото ел.табло.Действие на определените лица.

2.5.Гасене или ограничаване на пожара с подръчните противопожарни уреди и съоръжения,при възможност и спазване правилата за безопасност.Действия на определените по план лица.

2.6.Посрещане и насочване на силите на РС „ПБЗН”.Докладване на обстановката по евакуацията и пожара.

ПРИ ПОЖАР -присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната последователност:

1.Съседни помещения и зони на тази ,в която е възникнал пожарът;

2.помещения и зони,намиращи се на по-горни етажи от застрашения;

3.при необходимост се евакуират децата и персоналът от помещения,разположени на по-ниски етажи;

3.Система за съобщаване на присъстващите в сградата:

При възникване на пожар в самата сграда /помещение/:

-служителят, забелязал или установил запалване, пожар или авария, е длъжен да съобщи на застрашените хора и в дирекцията на ДГ.

-при постъпване на сигнал , уведоменият известява в зависимост от обстановката всички зони за необходимост от евакуация .

Директорът:


 • Разпорежда отключването на евакуационните изходи

 • Ръководи действията по евакуация

 • Разпорежда изключването на ел.захранването

 • Организира охрана за недопускане на хора обратно в сградата

 • Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица в ДГ

 • Наблюдава и недопуска проява на паника

 • Докладва за обстановката на ръководителя на екипите

 • Анализира изпълнението на задълженията и предлага промени за подобряване на взаимодействието

Длъжностните лица в ДГ:

 • Съдействат при евакуацията на децата

 • организират евакуацията на ценна документация и имущество (само при възможност)

 • правят проверки на децата и докладват на директора за наличността им

1.Органи и сили за взаимодействие - Кмета на Димитровград,Общ.щаб за координация,оповестен чрез дежурния по ОбСС-Димитровград,ЕСС

- За осигуряване пожарната безопасност в ОДЗ са издадени следните заповеди – На основание Наредба І-209/22.11.2004г.за правилата и нормите на пожарна и аварийна безопасност на обектите:

- За забрана на тютюнопушенето и определяне на обезопасени места, където това се разрешава-чл.11,ал.1,т.3 от Наредбата.(Приложение № 11)

-За безопасно използване на електро-нагревателни уреди ,местата на ползване и отговорно длъжностно лице ,което следи за изправността им и за изключването им след ползване1отговорник за изключване на цялото ел.захранване при необходимост : чл.11,ал.1,т.2 и 4 от Наредбата(Приложение№13)

-за осигуряване на пожарната безопасност в извън работно време,празничните и почивни дни – чл.11,ал.1,т.6 от Наредбата (Приложение № 12)

-За забрана за извършване на огневи работи.Когато са наложителни при ремонтни дейности,да се съгласуват със съответната РС „ПБЗН”.Отговорно длъжностно лице за изпълнение на заповедта-чл.11,ал.1,т.1 от Наредбата (Приложение №14)

-копия на евакуационните схеми по етажите с отбелязани : помещенията,местата на гасителните уреди (пожарогасители,вътрешни пожарни кранове)посоката на евакуация,евакуационни изходи – (Приложение №15)


ЧАСТ ШЕСТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ

РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
1.Органи и сили за взаимодействие - Кмета на Димитровград,ОЦ,оповестен чрез дежурния по ОбСС-Димитровград,ЕСС

2.Ред за действие:

2.1.При опасност или вече налично радиоактивно замърсяване:

След получаване на сигнал за повишен радиационен фон от компетентните органи,ако няма изрични указания за действие,до получаване на такива се извършва следното:

2.1.1. Набелязване на мероприятия съобразно обстановката

2.1.2.Оповестяване на личния състав и се инструктиране на личния състав;

2.1.3.Осигурява се във всяка стая по един прозорец за проветряване,покрит с плътен памучен плат;

2.1.4.Осигуряват се средства и се херметизират всички останали прозорци,врати и отдушници по указаните от органите на ОУ на „ПБЗН” способи.Монтират се полиетиленови (или от плътни,гладки материи)завеси на входовете на сградата и на всяка стая ,в която се влиза – (Приложение №8)

2.1.5..Прекратяват се заниманията на открито;

2.1.6.На целият личен състав да се раздадат памучно-марлени превръзки по дадения образец от ЗАС;

2.1.7.За пиене се осигуряват бутилирани напитки и добре опаковани храни;

2.1.8.Изгражда се комисия в състав:Димитрина Александрова -зав.здр.к-т и Мария Петрова Райнова - ЗАС,която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита в кухнята;Същата комисия се изгражда в сградата на ул.”Волгоград”от Деляна Златанова-м.с. и Даниела Иванова –ЗАС и в с.Добрич от Райна Якимова - ЗЗК и Пенка Колева- ЗАС

2.1.9.Да се осигури необходимите количества повърхностно-активни препарати

/перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване както и да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в кухнята (Приложение №9)

2.1.10.Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхранението им -на входа на ДГ; и за измиване на ръцете.

2.1.11.Ако създадената обстановка на повишен радиационен фон продължи по-дълго време,се провеждат ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав и на родителите при вземане на децата от ДГ.

2.1.12.Ако се получат указания от МЗ за раздаване на йодни таблетки,цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице - ЗЗК съвместно с изградените санитарни постове;

2.2.Дейност след радиоактивно замърсяване .

Извършените подготвителни мероприятия след радиоктивното замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се провежда следното:

2.2.1.Проветряването на помещението става за кратко и само през прозорец с опънат памучен плат;

2.2.2.Забранява се излизането на децата извън сградата до второ нареждане;

2.2.3.Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;

2.2.4.Движението извън сградата става само с памучно-марлени превръзки;

2.2.5.Почистването става само с мокър парцал и поливане с вода;

2.2.6.Пред входовете на занималните се поставят мокри изтривалки,които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;

2.2.7.Площадките се измиват ежедневно с вода;

2.2.8.Забранява се тичането по коридорите и стаите за да не се вдига прах;

2.2.9.Вътре в помещенията се забранява допускането на деца с връхни дрехи и обувки.Организира се гардероб за съхраняването им.

2.2.10..Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната.До осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка;

Приложение № 1
З А П О В Е Д

02/15.09.17г.


На основание чл. 36, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), за защита на децата, педагогическия и помощния персонал и осигуряване на адекватни действия за опазване живота и здравето им,
НАЗНАЧАВАМ:
под мое ръководство щаб за координация на действията при бедствия и аварии в състав:

1. НАДЕЖДА НИКОЛОВА АНДРЕЕВСКА

2. СТЕФКА МИТЕВА ДИНЕВА

3. ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА

4.. МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА-РАЙНОВА

5. АТАНАС СТОЯНОВ СТОЯНОВ


За работно място на щаба определям КАНЦЕЛАРИЯ НА ДИРЕКТОРА

(кабинет, стая – описва се)

Телефони за връзка с щаба - 60443(описват се – стационарни и/или мобилни)

С настоящата заповед да се запознае целия личен състав


Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично, а в мое отсъствие възлагам контрол по изпълнението й на СТЕФКА МИТЕВА ДИНЕВА – ГЛ.УЧИТЕЛ

Директор: ……………/Н.АНДРЕЕВСКА/


ЗАПОЗНАТИ:
1.С.МИТЕВА………………….
2.Д.АЛЕКСАНДРОВА…………….
3.М.РАЙНОВА…………………
4.А.СТОЯНОВ……………………

Приложение № 1А
З А П О В Е Д

03/ 15.09.17г.


На основание чл. 36, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), за защита на децата, педагогическия и помощния персонал и осигуряване на адекватни действия за опазване живота и здравето им,
НАЗНАЧАВАМ:
под мое ръководство щаб за координация на действията при бедствия и аварии в състав:

1. ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА

2. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КЪРЛЕВ

3.ДЕЛЯНА ВЪЛКОВА ЗЛАТАНОВА

За работно място на щаба определям КАНЦЕЛАРИЯ НА ЗАС НА УЛ.”ВОЛГОГРАД”№7

Телефони за връзка с щаба - 66156

С настоящата заповед да се запознае целия личен състав
Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично, а в мое отсъствие възлагам контрол по изпълнението й на ДАНИЕВА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА - ЗАС.

Директор: ……………/Н.АНДРЕЕВСКА/


ЗАПОЗНАТИ:
1.Д.ИВАНОВА………………………….
2.К.КЪРЛЕВ………………………………
3.Д.ЗЛАТАНОВА………………………..

Приложение № 1Б
З А П О В Е Д

04/ 18.09.17г.


На основание чл. 36, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), за защита на децата, педагогическия и помощния персонал и осигуряване на адекватни действия за опазване живота и здравето им,
НАЗНАЧАВАМ:
под мое ръководство щаб за координация на действията при бедствия и аварии в състав:

1. Петя Миткова Станева - учител

2. Райна Якимова – зав. здр. кабинет

3. Пенка Колева – ЗАС

За работно място на щаба определям КАНЦЕЛАРИЯ НА ЗАС в с Добрич, ул.»Хр.Ботев» №2

Телефони за връзка с щаба - : 039936 / 22-08

С настоящата заповед да се запознае целия личен състав
Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично, а в мое отсъствие възлагам контрол по изпълнението й на Петя Станева - учител

Директор: ……………/Н.АНДРЕЕВСКА/


ЗАПОЗНАТИ:
1.Петя Станева……………………
2.Райна Якимова……………………
3.Пенка Колева……………………

Приложение №2
Каталог: article images -> source
source -> Приложение №4 годишен план за паша за 2015 г. На община симеоновград
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2013 год
source -> П р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община симеоновград за 2014 год. І. Въведение годишната програма
source -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Техническо задание за проектиране


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница