Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"Дата14.10.2017
Размер26.49 Kb.
#32352

Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

ТРЕТИ етап на проект „Подкрепа за достоен живот” в община Симеоновград


Стартира приема по трети етап по Проект „Подкрепа за достоен живот” по  Схема за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи” в който Община Симеоновград е партньор на Агенция за социално подпомагане.

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:


работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;


  • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена

работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и


установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;


  • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на

сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

  За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:      • безработни лица;
      • трудово заети лица: наети или самонаети, които

могат да извършват допълнителен почасов труд;

  • неактивни лица (студенти или придобили право на

професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд

      Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.

    Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.

   За задоволяване на специфични потребности на хората с увреждания, би било добре да има кандидати за лични асистенти  - лица с помагащи професии, които могат да извършват почасов труд.

          Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент” (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да бъдат включвани в обучителните курсове.

Заявления се приемат от 11 ноември до 15 ноември 2013 г. в сградата на отдел „Социално подпомагане”, гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 7, ет.2, Бизнес център, тел.03781/2341, вътрешен 104, 219, 220Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Каталог: article images -> source -> obiavi
source -> О б щ и н с к а а д м и н и с т р а ц и я с и м е о н о в г р а д
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Списък на мери и пасища за индивидуално ползване в землището на гр. Симеоновград – екатте 47278
source -> Техническо задание за проектиране
source -> Отдел, подотдел Дървесен вид
obiavi -> Конкурсна програма 01. 10. 2015 /четвъртък/ първи конкурсен ден 01. 10. 2015 г
obiavi -> Програма І конкурсен ден 16. 10. 2014 /четвъртък/ №1 гр. Димитровград, община Димитровград -10. 00 часа
obiavi -> За развитието на дейността на Водоснабдяване и канализация еоод
obiavi -> До директора на риосв хасково у в е д о м л е н и е
obiavi -> Конкурс за фотография и презентация/ видеоклип, организиран от риосв- хасково по повод


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница